• Tartalom

15/2008. (II. 15.) FVM rendelet

15/2008. (II. 15.) FVM rendelet

a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékek és élelmiszerek elismerésének és ellenőrzésének rendjéről

2021.05.22.

Az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény 20. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának e) és f) pontjában kapott feladatkörömben eljárva – a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának k) pontjában kapott feladatkörében eljáró szociális és munkaügyi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. § (1)1 E rendelet előírásait a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékekről és élelmiszerekről szóló, 2006. március 20-i 509/2006/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 509/2006/EK rendelet) 1. cikkében meghatározott, Magyarország területén előállított, forgalomba hozott, emberi fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékek és élelmiszerek (a továbbiakban együtt: termékek) hagyományos különleges termékként való elismerésére és ellenőrzésére kell alkalmazni.

(2)2 E rendelet végrehajtása során az 509/2006/EK rendeletben, a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékekről és élelmiszerekről szóló 509/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2007. október 18-i 1216/2007/EK bizottsági rendeletben (a továbbiakban: 1216/2007/EK rendelet) foglalt fogalommeghatározásokat is alkalmazni kell.

(3)3 Az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter (a továbbiakban: eljáró hatóság) és az ellenőrző hatóságok e rendelet szerinti eljárása során az 509/2006/EK rendelet, valamint az 1216/2007/EK rendelet szabályait, az e közösségi jogi aktusokban nem szabályozott kérdésekben pedig a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. § (1)4 A termékek hagyományos különleges termékként való elismerési rendszerének működtetéséből eredő tagállami feladatok ellátását az eljáró hatóság irányítja.

(2) Az eljáró hatóság e rendeletben meghatározott feladatainak ellátása során szakértőként igénybe veszi a Magyar Eredetvédelmi Tanácsot (a továbbiakban: MET).

(3)5

A bejegyzési kérelem benyújtása és vizsgálata

3. § (1)6 A termékek hagyományos különleges termékként való elismerésére vonatkozó és az 1216/2007/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének megfelelően elkészített írásbeli kérelmet (a továbbiakban: bejegyzési kérelem) az 509/2006/EK rendelet 2. cikke (1) bekezdésének d) pontja szerinti csoportosulásnak (a továbbiakban: kérelmező) papír alapon és elektronikus formában is be kell nyújtania az eljáró hatósághoz.

(2)7

(3)8 Az eljáró hatóság a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által adott tájékoztatás alapján állapítja meg, hogy a bejegyzési kérelemben szereplő elnevezés nem ütközik-e az 509/2006/EK rendelet 5. cikkében foglalt rendelkezésekbe.

(4)9 Amennyiben a bejegyzési kérelem az 509/2006/EK rendeletben, valamint az 1216/2007/EK rendeletben megállapított feltételeknek megfelel, az eljáró hatóság az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) hivatalos lapjában és honlapján közzéteszi a bejegyzési kérelemnek az 509/2006/EK rendelet 7. cikke (3) bekezdésének a), b) és c) pontjaiban meghatározott elemeit, és minden jogos érdekét igazolni tudó személy számára lehetővé teszi a bejegyzési kérelem teljes tartalmába történő betekintést.

(5)10 A közzétételt követően két hónapon belül bármely természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogos érdekét a bejegyzési kérelem sérti, kifogással élhet, amelyet az 509/2006/EK rendelet 9. cikke (3) bekezdésének a) és b) pontjában foglaltak figyelembevételével kell elkészíteni és az eljáró hatósághoz kell benyújtani. Az eljáró hatóság az eljárást a bejegyzési kérelem közzétételével egyidejűleg a kifogások benyújtására nyitva álló időtartamra felfüggeszti.

(6) Az eljáró hatóság az (5) bekezdésben meghatározott határidőn belül érkezett kifogás elfogadhatóságáról az 509/2006/EK rendelet 9. cikke (3) bekezdése első albekezdésének a)–b) pontjaiban foglalt feltételek vizsgálata alapján dönt. Elfogadható kifogás esetén az eljáró hatóság a kifogással kapcsolatban nyilatkozattételre hívja fel a kérelmezőt.

(7) Az eljáró hatóság a kifogások benyújtására nyitva álló határidő leteltét követően a bejegyzési kérelemnek az Európai Bizottsághoz (a továbbiakban: Bizottság) való továbbítása tárgyában hozott határozatában dönt arról, hogy a kifogásnak helyt ad, egyúttal a bejegyzési kérelmet elutasítja, vagy a kifogást elutasítja és a bejegyzési kérelmet a (8) bekezdés szerint a Bizottsághoz továbbítja.

(8) Amennyiben a bejegyzési kérelem továbbítását elrendelő határozat bírósági felülvizsgálatát az arra jogosult a keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőn belül nem kezdeményezi, az eljáró hatóság a bejegyzési kérelmet az 509/2006/EK rendelet 7. cikke (6) bekezdésének d) pontja szerinti nyilatkozattal együtt továbbítja a Bizottsághoz.

A termékleírás módosítása

4. § (1) A termékleírás módosításának jóváhagyása iránti kérelmet (a továbbiakban: módosítási kérelem) az 509/2006/EK rendelet 11. cikkének (1) bekezdésében foglaltak alapján, az 1216/2007/EK rendelet 11. cikke (1) bekezdésének megfelelően kell benyújtani. A módosítási kérelem tekintetében a 3. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

(2)11 A módosítási kérelemmel kapcsolatban benyújtott kifogást elfogadhatónak kell tekinteni, ha az megfelel az 509/2006/EK rendelet 9. cikkének (3) bekezdésében, vagy a 11. cikkének (2) bekezdésében foglaltaknak.

(3)12

A Magyarország által továbbított kérelemre az Európai Unió más tagállamától, vagy harmadik országból érkezett kifogás13

5. § (1)14 A közösségi eljárás folyamán az Európai Unió más tagállamától vagy harmadik országból a Bizottságon keresztül érkezett kifogást az eljáró hatóság továbbítja a kérelmezőnek, és az 509/2006/EK rendelet 9. cikke (5) bekezdésének második albekezdésében megállapított határidőn belül lefolytatott egyeztetésben közreműködik.

(2) Az egyeztetés eredményéről az eljáró hatóság az 1216/2007/EK rendelet 8. cikkének (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tájékoztatja a Bizottságot.

Az Európai Unió más tagállama, vagy harmadik ország által továbbított kérelemmel szemben benyújtott kifogás15

6. § (1)16 Az Európai Unió más tagállamából vagy harmadik országból származó, és a Bizottság által az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett bejegyzési kérelemmel, valamint az 509/2006/EK rendelet 11. cikkének (1) bekezdése szerinti módosítási kérelemmel kapcsolatban minden olyan magyarországi lakóhelyű természetes személy vagy magyarországi székhelyű jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kifogással élhet, akinek a bejegyzési kérelem vagy a módosítási kérelem jogos érdekét sérti. Az 509/2006/EK rendelet 9. cikk (3) bekezdésének a) és b) pontjában, vagy 11. cikkének (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével és az 1216/2007/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdése szerint elkészített kifogást a bejegyzési vagy a módosítási kérelemnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételének napjától számított négy hónapon belül kell az eljáró hatósághoz benyújtani.

(2)17 Az Európai Unió más tagállama vagy harmadik ország által benyújtott bejegyzési kérelemnek vagy módosítási kérelemnek a Bizottság által az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett adatait az eljáró hatóság a Minisztérium hivatalos lapjában, és honlapján is megjelenteti.

A termékek ellenőrzése

7. §18 (1) Az Európai Unió által hagyományos különleges termékként elismert termékeknek (a továbbiakban: hagyományos különleges termék) az 509/2006/EK tanácsi rendelet 14. és 15. cikke szerinti ellenőrzését

a)19 az 509/2006/EK tanácsi rendelet 1. cikk (1) bekezdésének a) pontjában hivatkozott Szerződés I. melléklete szerinti borok és más erjesztett italok esetében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) és az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal,

b)20 zöldség-gyümölcs esetében a NÉBIH és a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal,

c)21 egyéb élelmiszerek esetében a NÉBIH és az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal

[az a)–c) pont szerinti hatóság a továbbiakban együtt: ellenőrző hatóság] végzi.

(2) Az ellenőrző hatóság a hagyományos különleges termékek termékleírásnak való megfelelését a termelés, az előállítás, és a forgalmazás helyén ellenőrzi.

(3) Az ellenőrző hatóság kockázatbecslésen alapuló éves ellenőrzési tervet készít, amelyet a tárgyévet megelőző év december 15-ig megküld az eljáró hatóság részére.

(4) A (3) bekezdés szerinti ellenőrzési terv végrehajtásáról az ellenőrző hatóság jelentést készít, amelyet a tárgyévet követő év február 15-ig megküld az eljáró hatóság részére.

(5) Az 509/2006/EK tanácsi rendelet 17. cikkében foglalt, a fogyasztók félrevezetésére vonatkozó tilalmak a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.

8. §22 (1) Ha az ellenőrző hatóság megállapítja, hogy a hagyományos különleges termék előállítása nem felel meg a termékleírásban foglaltaknak,

a) kisebb hiba esetén felszólítja a termelőt vagy előállítót (a továbbiakban együtt: előállító), illetve forgalmazót a hiányosságok orvoslására és arra, hogy az ennek érdekében megtett intézkedésekről tizenöt napon belül adjon tájékoztatást;

b) lényeges hiba esetén, vagy ha az előállító, vagy a forgalmazó az a) pont szerinti beszámolási kötelezettségét elmulasztja, a termék előállítását, forgalomba hozatalát, vagy előállítását és forgalomba hozatalát a jogsértést elkövető előállító számára a hiba jellegétől függő feltételhez köti;

c) súlyos hiba esetén a termék tekintetében a jogsértést elkövető előállító számára azonnali hatállyal megtiltja:

ca) az 509/2006/EK tanácsi rendelet 13. cikkének (1) bekezdése szerint bejegyzett elnevezést viselő termék vonatkozásában a közösségi szimbólum és a „hagyományos különleges termék” megjelölés használatát,

cb) az 509/2006/EK tanácsi rendelet 13. cikkének (2) bekezdése szerint bejegyzett elnevezést viselő termék vonatkozásában az elnevezés használatát.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában

a) kisebb hiba: a termékleírásban foglaltaktól való olyan eltérés, amely a termék jellemzőit annak lényeges tulajdonságait tekintve nem változtatja meg;

b) lényeges hiba:

ba) a termékleírásban foglaltaktól való, az a) és a c) pontba nem tartozó eltérés, amely a termék minőségi jellemzőit befolyásolja,

bb) a kisebb hiba három éven belül történő megismétlődése, valamint

bc) a 9. § (1) bekezdése szerinti bejelentés elmulasztása;

c) súlyos hiba:

ca) a termékleírásban foglaltaktól való olyan mértékű vagy természetű eltérés, amely a termék jellemzőit annak lényeges tulajdonságait tekintve jelentősen megváltoztatja, vagy amelynek eredményeképpen a termék nem tekinthető hagyományos különleges terméknek, valamint

cb) a b) pont ba) alpontja szerinti lényeges hiba három éven belül történő megismétlődése.

(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti tilalom időtartama egy év. A tilalom lejártát megelőző 15 munkanapon belül az ellenőrző hatóság az előállító székhelyén vagy telephelyén ellenőrzi, hogy a hagyományos különleges termék és annak előállítása megfelel-e a termékleírásban foglaltaknak. Az elnevezés, vagy a közösségi szimbólum és a „hagyományos különleges termék” megjelölés újbóli használatát az előállító csak akkor kezdheti meg, ha a tilalom lejártának napját megelőző ellenőrzés során az ellenőrző hatóság megállapítja, hogy a hagyományos különleges termék és annak előállítása a termékleírásban foglaltaknak megfelel. Amennyiben a tilalom lejártának napját megelőző ellenőrzés során az ellenőrző hatóság megállapítja, hogy a hagyományos különleges termék vagy annak előállítása a (2) bekezdés ca) pontja alapján a termékleírásban foglaltaknak nem felel meg, úgy a tilalom lejártát követő naptól ismételten elrendeli az (1) bekezdés c) pontja szerinti szankciót.

(4) Ha az előállító a (2) bekezdés b), vagy c) pontja alapján hozott feltételhez kötő vagy tiltó határozat ellenére használja az adott elnevezést, a közösségi szimbólumot vagy a „hagyományos különleges termék” megjelölést, az ellenőrző hatóság

a) a jogsértő cég adatait (cégnevét, székhelyét) és a jogsértést az eljáró hatóság által vezetett minisztérium hivatalos lapjában, valamint honlapján nyilvánosságra hozza,

b) az adott elnevezéssel, közösségi szimbólummal vagy a „hagyományos különleges termék” megjelöléssel jogellenesen ellátott terméket a forgalomból kivonja,

c)23 a fogyasztók megtévesztésének gyanúja esetén értesíti a Gazdasági Versenyhivatalt és a fogyasztóvédelmi hatóságot a tapasztalt szabálytalanságról.

9. §24 (1) Az 509/2006/EK tanácsi rendelet 16. cikkének (1) bekezdése szerinti előállítók az előállításnak, vagy a „hagyományos különleges termék” megjelölés használatának a megkezdését, az adataikban bekövetkezett változást, valamint a hagyományos különleges termék előállításának megszüntetését 15 napon belül bejelentik az ellenőrző hatósághoz. Az ellenőrző hatóság hatósági bizonyítványt állít ki arról, hogy az előállító hagyományos különleges terméket állít elő.

(2) A 7–8. §-ok alapján végzett ellenőrzések eredményéről, valamint az (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettséget teljesítő előállítók naprakész jegyzékéről az ellenőrző hatóság félévente tájékoztatja az eljáró hatóságot.

(3) A hazai hagyományos különleges termékekről az eljáró hatóság nyilvántartást vezet, amelyet a Minisztérium honlapján is közzétesz. A nyilvántartás tartalmazza a hagyományos különleges termék elnevezését, a hagyományos különleges termék termékleírása közzétételének napját, valamint az elnevezés közösségi nyilvántartásba való bejegyzésének napját, továbbá utóbbiak esetében az Európai Unió Hivatalos Lapjára történő utalást.

10. §25

Záró rendelkezések

11. § (1)26 Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2)27

Az Európai Unió jogának való megfelelés

12. § Ez a rendelet megállapítja a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket:

a) a Tanács 509/2006/EK rendelete (2006. március 20.) a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékekről és élelmiszerekről,

b) a Bizottság 1216/2007/EK rendelete (2007. október 18.) a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékekről és élelmiszerekről szóló 509/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról.

1

Az 1. § (1) bekezdése a 62/2010. (V. 11.) FVM rendelet 4. § a) pontja és 5. § a) pontja, az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 35. §-a szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § (2) bekezdése a 62/2010. (V. 11.) FVM rendelet 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (3) bekezdése a 62/2010. (V. 11.) FVM rendelet 4. § b) pontja és 5. § c) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (1) bekezdése a 62/2010. (V. 11.) FVM rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (3) bekezdését a 62/2010. (V. 11.) FVM rendelet 5. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 3. § (1) bekezdése a 62/2010. (V. 11.) FVM rendelet 4. § d) pontja és 5. § e) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 3. § (2) bekezdését a 62/2010. (V. 11.) FVM rendelet 5. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 3. § (3) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 106. § a) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 3. § (4) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 106. § b) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 3. § (5) bekezdése a 62/2010. (V. 11.) FVM rendelet 4. § e) pontja, a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 54. §-a szerint módosított szöveg.

11

A 4. § (2) bekezdése a 62/2010. (V. 11.) FVM rendelet 4. § e) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 4. § (3) bekezdését a 62/2010. (V. 11.) FVM rendelet 5. § g) pontja hatályon kívül helyezte.

13

Az 5. §-t megelőző alcím a 62/2010. (V. 11.) FVM rendelet 4. § e) és f) pontja szerint módosított szöveg.

14

Az 5. § (1) bekezdése a 62/2010. (V. 11.) FVM rendelet 4. § f) pontja és 5. § h) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 6. §-t megelőző alcím a 62/2010. (V. 11.) FVM rendelet 4. § e) és f) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 6. § (1) bekezdése a 62/2010. (V. 11.) FVM rendelet 4. § e) és f) pontja, a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 54. §-a szerint módosított szöveg.

17

A 6. § (2) bekezdése a 62/2010. (V. 11.) FVM rendelet 4. § f) és g) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 7. § a 62/2010. (V. 11.) FVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

19

A 7. § (1) bekezdés a) pontja a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 87. § b) pontja, a 20/2021. (V. 17.) AM rendelet 14. § a) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 7. § (1) bekezdés b) pontja a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 87. § c) pontja, a 20/2021. (V. 17.) AM rendelet 14. § b) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 7. § (1) bekezdés c) pontja a 151/2012. (XII. 29.) VM rendelet 27. §-a, a 20/2021. (V. 17.) AM rendelet 14. § c) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 8. § a 62/2010. (V. 11.) FVM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

23

A 8. § (4) bekezdés c) pontja a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 106. § f) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 9. § a 62/2010. (V. 11.) FVM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

25

A 10. §-t a 62/2010. (V. 11.) FVM rendelet 5. § i) pontja hatályon kívül helyezte.

26

A 11. § (1) bekezdése a 62/2010. (V. 11.) FVM rendelet 5. § j) pontja szerint módosított szöveg.

27

A 11. § (2) bekezdését a 62/2010. (V. 11.) FVM rendelet 5. § j) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére