• Tartalom

163/2008. (XII. 18.) FVM rendelet

a mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet módosításáról

2008.12.26.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § A mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a a következő i) ponttal egészül ki:

(Nem jogosult a mezőgazdasági vállalkozás az e rendelet szerinti támogatás igénybevételére, amennyiben:)

i) a hitel-, illetve lízingszerződés nem HUF alapon kerül megkötésre.”

2. § Az R. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A lízingdíj kamattámogatás igénybevételére a mezőgazdasági vállalkozás az 5. § (1) bekezdés a) pont aa)–ac) alpontjában felsorolt igazolások bemutatása, valamint b) pont bc), be), bf) és bg) alpontjában foglalt nyilatkozatok megtétele esetén jogosult.”

3. § Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

4. § Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) Az R. e rendelettel megállapított 3. § i) pontját e rendelet hatálybalépését követően megkötött hitel- és lízingszerződésekre kell alkalmazni.

1. számú melléklet a 163/2008. (XII. 18.) FVM rendelethez

A hitel/lízingdíj támogatástartalmának képlete
ahol:
TT:     támogatástartalom, a támogatások összegének jelenértéke
Q:     hitelösszeg/lízingdíj
i:     a 2. számú melléklet 3. pontjában közölt adatok alapján megállapított referencia kamatláb
i’:     kedvezményes kamatláb
a) a hitelszerződésben szereplő kamat %-ából kivonva a hitelszerződés-kötés időpontjában érvényes háromhavi BUBOR 50%-át
b) a lízingszerződésben felszámított kamat 50%-a
P: futamidő (türelmi idővel együtt)
F: türelmi idő

2. számú melléklet a 163/2008. (XII. 18.) FVM rendelethez

Igazolás
a 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet alapján felvett
hitel- és lízingdíj kamattámogatás támogatástartalmának kiszámításához
1. A hitelt/lízinget folyósító pénzintézet
Neve:     
Levelezési cím: ⬜ ⬜ ⬜ ⬜      (helység) ............... ................ út/utca/tér ............... hsz.
2. A mezőgazdasági vállalkozás adatai
Név:     
Adószám/adóazonosító jel:     
Regisztrációs szám:     
3. Adatok a referenciaráta kiszámításához
Az ügyfél minősítési kategóriája a 2008/C 14/02 Bizottsági Közlemény alapján:     
A biztosítékokkal való fedezettség a 2008/C 14/02 Bizottsági Közlemény alapján:     
A referencia kamatláb felára a 2008/C 14/02 Bizottsági Közlemény alapján:     
4. A hitel/lízing támogatástartalmának kiszámításához szükséges adatok
A hitel/lízing összege (Q):     
A szerződéskötéskor érvényes referenciaráta (i):     
A hitel/lízingszerződés megkötésének időpontjában érvényes háromhavi BUBOR:     
Kedvezményes kamatláb (i')
a) a hitelszerződésben szereplő kamat %-ából kivonva a hitelszerződés megkötésének időpontjában érvényes háromhavi BUBOR 50%-át:     
b) a lízingszerződésben felszámított kamat 50%-a:     
Futamidő (türelmi idővel együtt) (P):     
Türelmi idő (F):     
Kelt: ……………………..
.................................................................
hitelt/lízinget folyósító pénzintézet
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére