• Tartalom

17/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet

17/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet

az egyéni védőeszközök megfelelőségét tanúsító, ellenőrző szervezetek kijelölésének és bejelentésének részletes szabályairól1

2012.02.11.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontjában és a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről szóló 182/1997. (X. 17.) Korm. rendelet 11. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem:

Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet az egyéni védőeszközök megfelelőségét tanúsító, illetve ellenőrző szervezetek kijelölése és az Európai Bizottságnak, valamint az Európai Unió többi tagállamainak (a továbbiakban: tagállamok) való bejelentése rendjére terjed ki.

(2)2 Az e rendeletben meghatározott kijelölési eljárásban a kijelölést a munkavédelmi hatóság (a továbbiakban: kijelölő) látja el.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) egyéni védőeszköz: az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló jogszabályban meghatározott fogalom;

b) EK típusvizsgálat: az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló jogszabályban meghatározott fogalom, illetve eljárás;

c) EK-típustanúsítvány: az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló jogszabályban meghatározott fogalom;

d) ellenőrzés: olyan eljárás, amely alapján az e rendelet szerint bejelentett szervezet értékeli és tanúsítványban igazolja, hogy az egyéni védőeszköz gyártásának minőségirányítási rendszere megfelel a vonatkozó jogszabályokban, alkalmazott szabványokban és műszaki előírásokban előírt követelményeknek;

e) bejelentett szervezet: az Európai Bizottságnak és a tagállamoknak bejelentett, az Európai Bizottság által visszaigazolt bejelentés alapján a megfelelőségértékelési eljárásban tanúsítói, illetve ellenőrzési tevékenység végzésére Kijelölő Okirattal (a továbbiakban: Okirat) rendelkező, az Európai Bizottság által az Európai Unió Hivatalos Lapjában feladata és azonosító száma megjelölésével közzétett szervezet;

f) kijelölés: olyan eljárás, amelynek során a kijelölő megállapítja a bejelentett szervezetté válás feltételeinek meglétét;

g) kijelölés területe: a kijelölő által elismert egyéni védőeszköz típusra vonatkozó tanúsítási (egyben vizsgálói), illetve ellenőrzési tevékenység;

h) tanúsítás: az EK típusvizsgálat keretében végzett eljárás, amely alapján a gyártó EK-megfelelőségi nyilatkozatban – szükség szerint az e rendelet szerint bejelentett szervezet EK-típustanúsítványa alapján – igazolja, hogy az egyéni védőeszköz megfelel az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló jogszabályban meghatározott követelményeknek;

i) tanúsítási jel: bejelentett tanúsító szervezet által kibocsátott vagy alkalmazott védjegyeztetett jel;

j) tanúsító, illetőleg ellenőrző szervezet: a megfelelőségértékelési eljárásban tanúsítói, illetőleg ellenőrzési tevékenység végzésére – a kijelölő által megállapítottan – felkészült, a bejelentés feltételeinek eleget tevő szervezet.

A kijelölési eljárás megindítása

3. § (1)3 A kijelölést az 1. számú melléklet szerinti kérelemmel kijelölő keretében működő Kijelölést Előkészítő Bizottságnál (a továbbiakban: Bizottság) lehet kezdeményezni.

(2) A kérelemhez – a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről szóló 182/1997. (X. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdésében meghatározottakon túlmenően – mellékelni kell:

a) a cégbejegyzést tanúsító végzés másolatát;

b) a társasági szerződés, az alapító okirat vagy az alapszabály másolatát;

c) a tanúsítási jel másolatát;

d) kötelezettségvállalást arra vonatkozóan, hogy a kijelölési kérelem elbírálásával kapcsolatosan keletkezett esetleges szakértői költségeket a kérelmező vállalja, illetve annak elmaradása esetén az azonnali beszedési megbízás alkalmazásához hozzájárul.

(3) A kérelemhez csatolt dokumentumokat a kijelölést kérő (a továbbiakban: kérelmező) hiteles (cégszerű) aláírásával magyar nyelven szolgáltatja, illetve az idegen nyelven készült anyagok fordításának szakmai megfelelőségét hiteles (cégszerű) aláírásával tanúsítja, vagy erre jogosult szervvel tanúsíttatja.

(4) A kérelemhez – az R. 5. § (2) bekezdésében meghatározottakon túlmenően – mellékelhető:

a) a nemzetközi tanúsítási rendszerben kapott elismerések másolata, továbbá

b) egyéb, a kérelemben megjelölt tevékenységre vonatkozó referencia.

A Bizottság

4. § (1)4 A Bizottság öttagú. A Bizottság négy tagját három éves időtartamra a kijelölő jelöli ki, akik közül egy fő munkahigiénés szakirányú szakképesítéssel rendelkező orvos vagy munkahigiénés szakértő. A Bizottság ötödik tagja a Nemzeti Akkreditáló Testület (a továbbiakban: NAT) képviselője. Csak olyan személy jelölhető ki a Bizottságba, aki előzetesen hozzájárult az összeférhetetlenség vizsgálatához szükséges személyes adatainak a kezeléséhez.

(2) A Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. Az ügyrendben rendelkezni kell különösen a Bizottság vezetője megválasztásának szabályairól, valamint feladatairól. A Bizottság határozatképes, ha ülésén legalább három tag jelen van. A Bizottság döntéseit a bizottsági tagok egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén a Bizottság vezetőjének szavazata dönt.

(3) A Bizottság írásban tájékoztatja a kérelmezőt a Bizottság személyi összetételéről, és szükség szerint javaslatot tesz szakértő (szakértők) személyére.

(4) A Bizottság tagjaiként nem járhat el olyan személy, aki maga, vagy akinek a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója a kérelmezővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, a kérelmező választott testületeiben tisztséget visel vagy a kérelmező tulajdonosa.

A kérelmezőre vonatkozó közös szabályok

5. § A kérelmezőnek meg kell felelnie az R. 1. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek, felkészültnek kell lennie a kijelölés területe szerinti tevékenység ellátására, továbbá folyamatosan rendelkeznie kell

a) az eljárások leírását tartalmazó részletes szabályzattal (függetlenül annak elnevezésétől);

b) a kijelölés területét érintő, alkalmazott szabványokkal és műszaki előírásokkal;

c) általa feljogosított, megfelelő képzettséggel és gyakorlattal rendelkező alkalmas személyzettel;

d) működő minőségirányítási rendszerrel;

e) az Európai Unió Belső Piacán való tevékenység végzéséhez szükséges nyelvtudással rendelkező személyzettel, a tevékenység végzésével összefüggő dokumentumok fordításaival, valamint a kijelölés területén az Európai Unióban az egyéni védőeszközökre vonatkozó uniós szabályozással összefüggő bizottsági munkákban való részvételhez szükséges személyi, tárgyi és szervezési feltételekkel;

f) a kérelemben meghatározott kijelölés területe szerinti tevékenységre vonatkozó, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely államban engedélyezett biztosítónál kötött érvényes felelősségbiztosítási szerződéssel.

A tanúsításra kijelölést kérelmezőre vonatkozó
különös szabályok

6. § (1) A kérelmezőnek – az 5. §-ban foglalt követelmények teljesülésén túlmenően – rendelkeznie kell

a) a vizsgálatok elvégzéséhez szükséges vizsgálóhelyiségekkel, terekkel;

b) vizsgáló-, mérő- és egyéb berendezésekkel, eszközökkel és anyagokkal;

c) a kijelölés területe tekintetében tanúsítási jellel, továbbá a jelhasználat engedélyezése, visszavonása során követendő eljárási szabályzattal;

d) az általa a vizsgálatra, illetve a tanúsításra feljogosított személyzettel.

(2) Nem jogosítható fel tanúsításra az adott egyéni védőeszköz típusának vizsgálatát, illetve ellenőrzését folytató személy.

(3) Vizsgálati és ellenőrzési eredmények kiértékelésével és a megfelelőség tanúsításával kapcsolatos tevékenység alvállalkozásba nem adható.

Az ellenőrzésre kijelölést kérelmezőre vonatkozó
különös szabályok

7. § (1) A kérelmezőnek – az 5. és a 6. §-okban foglalt követelmények teljesülésén túlmenően – rendelkeznie kell

a) a kijelölés területe tekintetében alkalmazott, a minőségirányítási vagy a védőeszköz minőségét garantáló rendszer kialakítására és fenntartására vonatkozó szabványokkal és műszaki előírásokkal, továbbá az azokban meghatározott, a minőségirányítási vagy a védőeszköz minőségét garantáló rendszer értékelését és felügyeleti ellenőrzését lehetővé tevő személyi és tárgyi feltételekkel;

b) az általa az ellenőrzésre feljogosított személyzettel.

(2) Nem jogosítható fel ellenőrzésre az adott egyéni védőeszköz típusának tanúsítását – ezen belül vizsgálatát – folytató személy.

A döntés-előkészítő eljárás

8. § (1) A döntés-előkészítő eljárás az 1. számú melléklet szerinti kérelem Bizottsághoz történő benyújtásától legfeljebb hatvan napig tarthat. E határidő indokolt esetben legfeljebb harminc nappal meghosszabbítható.

(2) A Bizottság döntés-előkészítő eljárásában a kérelmező felkészültségét megvizsgálja és értékeli a következők szerint:

a) a szervezeti felépítésre, az általános működésre és a minőségirányításra vonatkozó követelmények;

b) a kérelemben megjelölt kijelölés területére vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak való megfelelés;

c) a személyzet szakmai alkalmassága a képzettségre és gyakorlatra is kiterjedően;

d) a helyszíni vizsgálat megállapításai.

(3) A nemzeti akkreditálási rendszerben kiadott akkreditálási okirat benyújtása esetén – az abban meghatározott tevékenység vonatkozásában – a (2) bekezdésben foglaltak teljes körű megvizsgálása mellőzhető.

(4) A Bizottság a kijelölési eljárással kapcsolatos valamennyi dokumentációt (kérelmet, kérelemhez csatolt dokumentumot) tíz évig megőrzi.

(5) A Bizottság a kérelem és a csatolt dokumentumok alapján a döntés-előkészítő eljárást lefolytatja, vagy adat-kiegészítést kér. Az adat-kiegészítéshez szükséges idővel az (1) bekezdésben meghatározott határidő meghosszabbodik.

(6) A kérelem megalapozott elbírálása érdekében a Bizottság a kérelmezőnél – előzetes egyeztetést követően – helyszíni vizsgálatot tart. Ennek keretében szükség szerint

a) kéri az alap- és részvizsgálatok bemutatását, illetve a személyzettől a szükséges szakmai felvilágosítást;

b) ellenőrzi a rendelkezésre álló mérőeszközöket és vizsgálóberendezéseket, azok hitelesítésének, illetve kalibrálásának meglétét, áttekinti a műszernyilvántartást;

c) megtekinti a vizsgálóhelyiségeket, tereket.

(7) Ha a kérelmező egyes tevékenységek elvégzését – a 6. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével – alvállalkozásba kívánja adni, a Bizottság az alvállalkozónál – a kérelmezőével azonos módon – vizsgálja a személyi, szakmai és tárgyi feltételek meglétét.

9. § (1) A Bizottság a helyszíni vizsgálat során feltárt észrevételeit írásban közli a kérelmezővel. A kérelmező a feltárt hiányosságok megszüntetéséről a szükséges dokumentációk egyidejű megküldésével, írásban tájékoztatja a Bizottságot.

(2) A Bizottság a hiányosságok megszüntetéséről a dokumentációk áttekintése és szükség szerint ismételt helyszíni vizsgálat során győződik meg.

(3) Ha a kérelmező a hiányosságot nem szünteti meg – ideértve az (1) bekezdés szerinti írásos tájékoztatás elmaradását is – a Bizottság ennek a tényét rögzíti a kijelölésre vonatkozó javaslatában.

Kijelölés

10. § (1)5 A Bizottság a helyszíni vizsgálatot követő tizenöt napon belül a kérelmet átadja, és egyidejűleg javaslatot tesz a kijelölő részére a bejelentés feltételei meglétének megállapítására (kijelölés) vagy a kérelem elutasítására. A kijelölő eljárásában a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el.

(2) A javaslat tartalmazza:

a) az összefoglaló értékelést a döntés-előkészítő eljárásról és arról, hogy a kérelmező minden tekintetben megfelel-e a követelményeknek;

b) a bejelentést kizáró okok felsorolását;

c) indítványt a bejelentésre vagy az elutasításra;

d) a bejelentésre vagy az elutasításra vonatkozó indítvány részletes indokolását.

(3)6 A kijelölő – a Bizottság javaslatában foglaltakat mérlegelve – a kérelmező tanúsítási, illetve ellenőrzési tevékenységre való alkalmasságát az egyéni védőeszköz típusa tekintetében megállapítja, és erről a kérelmezőt tájékoztatja.

A bejelentésre vonatkozó szabályok

11. § (1)7 A kijelölő a tanúsításra és ellenőrzésre alkalmas szervezetet a kijelölés területe feltüntetésével a NANDO-INPUT elektronikus rendszeren keresztül (a továbbiakban: elektronikus úton) bejelenti az Európai Bizottságnak és a tagállamoknak. Ennek keretében

a) kezdeményezi az azonosító szám előzetes kiadását az 1. számú melléklet szerinti kérelem benyújtását követően;

b) a tanúsításra és ellenőrzésre alkalmasság tényét az R. szerinti adatokkal, valamint az azonosító számmal elektronikus úton bejelenti az Európai Bizottságnak és a tagállamoknak.

(2) Az Európai Bizottságtól elektronikus úton érkezett bejelentés-visszaigazolás alapján a kijelölő a 2. számú melléklet szerinti Okiratot a kérelmező részére haladéktalanul kiadja.

(3) A tanúsító, illetve ellenőrző tevékenység csak az Okirat kézhezvételét követően kezdhető meg. A bejelentett szervezet az általa kiadott dokumentumokon köteles az azonosító számára hivatkozni.

(4) Ha a kijelölő tudomására jut olyan tény, amely szerint a bejelentett szervezet nem felel meg a bejelentés feltételeinek, illetve a kötelezettségét nem teljesítette, a kijelölő az Okiratot visszavonja, és a bejelentést a feltételeknek való megfelelés biztosításához, illetve a kötelezettség teljesítéséhez szükséges időtartamra felfüggeszti. Ha a bejelentett szervezet a bejelentés feltételeinek való megfelelést biztosítja, illetve elmulasztott kötelezettségét teljesíti, a kijelölő a bejelentés felfüggesztését megszünteti, ellenkező esetben a kijelölő a felfüggesztés leteltét követő napon a bejelentést visszavonja.

12. § (1)8 A kijelölő

a) a bejelentett szervezet Okirata érvényességét érintő minden változásról elektronikus úton tájékoztatja az Európai Bizottságot és a tagállamokat;

b) a bejelentett szervezet kötelezettségszegésével kapcsolatban megtett intézkedéséről elektronikus úton tájékoztatja az Európai Bizottságot és a tagállamokat;

c) az Európai Bizottság részére – annak kérésére – tájékoztatást ad, tényeket közöl.

(2)9 A kijelölő és a Bizottság a bejelentéssel kapcsolatosan tudomására jutott adatokat, információkat bizalmasan kezeli.

(3)10 A bejelentés feltételeinek való megfelelés megszűnése a bejelentés visszavonását vonja maga után. Erről a kijelölő elektronikus úton értesíti az Európai Bizottságot és a tagállamokat.

Eljárási szabályok a bejelentés után

13. § (1) A bejelentett szervezet az Okirat érvényességi időtartama alatt jogosult az Okirat tartalmának megfelelő tevékenység végzésére és a tevékenységhez kapcsolódó dokumentumok kiadására, köteles tevékenységét az Okirat tartalmának megfelelően végezni.

(2)11 A bejelentett szervezet az Okiratban meghatározott tevékenységének végzését lényegesen akadályozó – a kijelölés területét, illetve a kijelölés feltételeinek való megfelelését hátrányosan érintő – minden változásról (a tevékenységéhez kellő berendezés, műszer tartós meghibásodása, vizsgálóhelyiségek alkalmatlanná válása stb.) köteles a kijelölőt haladéktalanul írásban értesíteni. Az értesítésben foglaltakat a kijelölő a Bizottság útján haladéktalanul megvizsgálja. A vizsgálat befejezéséig tanúsítói, illetve ellenőrzési tevékenységet a szervezet nem folytathat.

(3) A kijelölés területe feltételeit jelentősen érintő, a bejelentett szervezet tevékenységéhez szükséges felkészültséget növelő változtatások (pl. új alvállalkozó bevonása, új személyzet, új szabványok felvétele) a tanúsítói, illetve az ellenőrzési tevékenység során csak a kijelölő jóváhagyását követően alkalmazhatóak.

(4) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott esetekben, az írásban történt bejelentés alapján a Bizottság döntés-előkészítő eljárásában lefolytatja a szükséges vizsgálatot. A Bizottság a vizsgálat alapján javaslatot tesz a kijelölőnek az elbírálásra. Az elbírálás alapján a kijelölő az Okiratot módosíthatja, visszavonhatja, a bejelentett szervezet tevékenységét felfüggesztheti vagy a felfüggesztést megszüntetheti.

(5) Az Okirat érvényessége azonos időtartamra többször is meghosszabbítható. A meghosszabbítást a kijelölés szabályai szerint, az 1. számú melléklet szerinti kérelemmel kell kezdeményezni, legalább harminc nappal az Okirat érvényességi idejének lejártát megelőzően. Az új érvényességi időt az Okiraton kell feltüntetni.

14. § A bejelentett szervezet köteles a kijelölés alapján végzett tevékenysége során kiadott vizsgálati jegyzőkönyveket, EK-típustanúsítványokat tíz évig megőrizni. A bejelentett szervezetet titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tény vagy adat tekintetében, amelyről a kijelölés vagy a bejelentés alapján végzett vizsgálati, ellenőrzési, tanúsítási eljárások során szerzett tudomást.

15. §12 A bejelentett tanúsító szervezet haladéktalanul tájékoztatja a kijelölőt az általa kiállított EK- típustanúsítvány kiadásáról, módosításáról, felfüggesztéséről, a felfüggesztés megszüntetéséről vagy a felfüggesztés visszavonásáról.

16. § (1) A bejelentés feltételeinek való megfelelést a kijelölő a Bizottság útján évente felülvizsgálja. A felülvizsgálatra a döntés-előkészítő eljárás szabályai az irányadók. A Bizottság a felülvizsgálat céljából

a) a kijelölés területe szerinti tevékenység alapjául szolgáló iratokat, jegyzőkönyveket, EK-típustanúsítványokat és egyéb dokumentumokat bekérheti, a bejelentett szervezetet a szükséges információk megadására felszólíthatja;

b) helyszíni vizsgálatot tarthat, műszeres vizsgálatokat végezhet.

(2) A bejelentett szervezetnél a Bizottság különösen akkor tart helyszíni vizsgálatot, ha

a) a bejelentett szervezet tevékenységével kapcsolatosan bárki írásban megindokolt kifogást nyújt be a kijelölőhöz;

b) az Okirat kiadásának alapjául szolgáló követelmény, körülmény, a vizsgálóképesség vagy a tanúsítási, illetve az ellenőrzési tevékenység lényegesen megváltozott;

c) a bejelentett szervezet által vizsgált, tanúsított, illetve ellenőrzött egyéni védőeszköz használata során baleset vagy egészségkárosodás következett be, és valószínűsíthető, hogy a bekövetkezés oka összefügg a bejelentett szervezetnek az egyéni védőeszközzel kapcsolatos tevékenységével;

d)13 a bejelentett szervezet jogszabály előírása, valamint a gyártó, illetve a forgalmazó kezdeményezése ellenére elmulasztotta tájékoztatni a fogyasztóvédelmi hatóságot, valamint a kijelölőt a megfelelőség tanúsításához szükséges vizsgálat alapján tett azon megállapításáról, hogy az áru

da) csak meghatározott feltételek teljesítése esetén hozható forgalomba, illetve

db) a fogyasztó életét, egészségét vagy testi épségét súlyosan veszélyezteti.

(3) A Bizottság megvizsgálja, hogy a (2) bekezdés b) pontja szerinti változás nem teszi-e alkalmatlanná a bejelentett szervezetet az Okiratban meghatározott tevékenységének végzésére. A felülvizsgálatra a döntés-előkészítő eljárás szabályai az irányadók.

(4) Ha a felülvizsgálat eredményeként megállapítható, hogy a kijelölés területe tekintetében a bejelentett szervezet tevékenységében, működésében, személyi, illetve tárgyi felkészültségében olyan változás történt, amely miatt a bejelentett szervezet nem felel meg a kijelölés feltételeinek, a kijelölő a Bizottság javaslatára az Okiratot visszavonja, és erről elektronikus úton tájékoztatja az Európai Bizottságot és a tagállamokat.

(5)14 Ha a kijelölő által visszavont Okirat akkreditáltságon alapult, a kijelölő az Okirat visszavonásáról tájékoztatja a NAT-ot.

A kijelölés, a bejelentés nyilvántartása és érvényessége

17. § (1) Az Okirat érvényességi ideje három év.

(2)15 A kijelölő a bejelentett szervezetet nyilvántartásba veszi.

(3)16 A bejelentett szervezet tevékenysége felfüggesztésének, a felfüggesztés megszűnésének tényét a kijelölő nyilvántartásában rögzíti.

(4) A kijelölést, a bejelentést a nyilvántartásból törölni kell

a) az Okirat visszavonása,

b) az Okirat érvényességének lejárta,

c) a bejelentett szervezet jogutód nélküli megszűnése,

d) a bejelentett szervezet ilyen irányú kérelme

esetén.

18. § (1) Az akkreditálási okiraton alapult kijelölés esetén az akkreditáltság megszűnésével egyidejűleg az Okirat is érvényét veszti.

(2) Az akkreditálási okiraton alapuló kijelölés esetén az akkreditáltság felfüggesztése egyidejűleg az Okirat érvényességét is felfüggeszti. Az akkreditáltság felfüggesztése megszűnésével egyidejűleg az Okirat ismét érvényessé válik.

(3) A (2) bekezdésben foglalt esetben az Okirat érvényességének visszaállítása érdekében a bejelentett szervezet kérelmezheti a 13. § (4) bekezdése szerinti eljárást.

Közzététel

19. § (1)17 A kijelölő honlapján közzéteszi

a) a bejelentés tényét (a kijelölés területe feltüntetésével);

b) a bejelentett szervezet tevékenységének felfüggesztését, a felfüggesztés megszűnésének tényét;

c) a kijelölés, a bejelentés módosításának tényét;

d) a bejelentés megszűnésének tényét;

e) a bejelentett tanúsító szervezet azonosító számát;

f) az EK-típustanúsítvány számát a bejelentett tanúsító szervezet azonosító számának, és a tanúsított egyéni védőeszköz megnevezésének egyidejű feltüntetésével.

(2)18 A kijelölő honlapján rendszeresen tájékoztatást nyújt a tagállamok által bejelentett szervezetekkel kapcsolatos információkról.

Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

(2)19

(3) Ez a rendelet az egyéni védőeszközökre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 1989. december 21-i 89/686/EGK tanácsi irányelv – a 93/68/EGK tanácsi irányelvvel módosított – 9. cikkének és V. mellékletének való megfelelést szolgálja.

1. számú melléklet a 17/2008. (XII. 3.) SZMM rendelethez

KÉRELEM
A 17/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet alapján kérelmezem a Kijelölő Okirat kiadását
1. Kérelmező szervezet adatai
a) neve:     
b) címe:     
c) telefonszáma:     
d) telefaxszáma:     
e) felelős vezetőjének 
ea) neve:     
eb) beosztása:     
ec) címe:     
ed) telefonszáma:     
ee) telefaxszáma:     
ef) e-mail címe:     
f) ügyintézőjének 
fa) neve:     
fb) beosztása:     
fc) címe:     
fd) telefonszáma:     
fe) telefaxszáma:     
ff) e-mail címe:     
g) cégbejegyzési adatok
ga) cégbíróság:     
gb) cégbejegyzés kelte, száma:     
gc) társasági szerződés, alapító okirat vagy az alapszabály azonosítója (kelte, száma):     
gd) szervezeti forma:     
ge) állományi létszám:     
2. A kérelmezett tevékenység tekintetében
a) a kijelölés területe: _ tanúsítás _ ellenőrzés _
b) a kijelölés területe szerinti szabvány száma:     
c) az egyéni védőeszköz típusok (védendő testrész szerint) megnevezése:     
d) a kijelölés területére vonatkozó szabványok száma és címe:     
3. A kérelemmel egyidejűleg átadott dokumentumok felsorolása és azonosítószáma
a) NAT akkreditálási okirata:     
b) tanúsítási jellel való rendelkezést igazoló dokumentáció száma vagy azonosító jele:     
c) egyéb okirat:     
4. A kijelölést kérelmező szervezet
a) szervezeti felépítését bemutató és ábrázoló dokumentáció száma vagy azonosítója:     
b) általános működését bemutató dokumentáció száma vagy azonosítója:     
c) szervezeten belüli minőségirányítási rendszere leírásának vagy annak elismerését igazoló dokumentációnak a száma vagy azonosítója:     
d) a kijelölés területére vonatkozó tevékenysége eljárási szabályzatának száma vagy azonosítója:     
e) minőségirányítási kézikönyve:     
f) alvállalkozásban végzendő tevékenysége, megnevezése:     
fa) alvállalkozó neve:     
fb) címe:     
fc) cégbejegyzésének kelte, száma:     
g) felelősségbiztosítási szerződése száma vagy azonosítója:     
h) kötelezettségvállalási nyilatkozat a szakértői költségek megtérítésére, illetve annak elmaradása esetén az azonnali beszedési megbízás alkalmazásához való hozzájárulásra:     
5. A kérelemhez csatolt további dokumentumok megnevezése és azonosító adatai
a) a kérelmező akkreditálási okiratának száma:     
b) a nemzetközi tanúsítási rendszerben kapott elismerések másolata:     
c) a kérelemben megjelölt kijelölés területére vonatkozó referencia:     
Meghosszabbítási kérelem esetén a kijelölő okirat száma:
...................., 20...... .................................. hó ........ nap.
.........................................................
kérelmező
A kérelemhez csatolt dokumentumok:

2. számú melléklet a 17/2008. (XII. 3.) SZMM rendelethez20

NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL
Szám: ............../20...............
KIJELÖLŐ OKIRAT

Az egyéni védőeszközök megfelelőségét tanúsító, ellenőrző szervezetek kijelölésének és bejelentésének részletes szabályairól szóló 17/2008. (XII. 3.) SZMM rendeletben meghatározott eljárás alapján megállapítottam, hogy

....................................................................................................... (szervezet) a bejelentett szervezetre vonatkozó követelményeket kielégíti, ezért kijelölöm a

az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 17/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet, az egyéni védőeszközökre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 1989. december 21-i 89/686/EGK tanácsi irányelv szerinti tanúsítására ellenőrzésére.

A bejelentett szervezet azonosító száma:

A bejelentett szervezet a kijelölés területe szerinti tevékenységét mindenkor az arra vonatkozó jogszabályok és mértékadó szabványok vagy ez utóbbiakkal legalább egyenértékű követelmények következetes és pontos megtartásával, az ilyen tevékenységet ellátó szervezettől elvárható pontossággal és színvonalon köteles ellátni. Ennek megítélése céljából a kijelölő általi felülvizsgálatban közreműködni tartozik.

A Kijelölő Okirat érvényessége: 20.......................-ig

Kelt: Budapesten, 20.................................................-én

........................................................................

kijelölő

A Kijelölő Okirat érvényességének meghosszabbítása:

A Kijelölő Okirat érvényessége: 20...........-ig

Kelt: Budapesten, 20.....................................-én

........................................................................

kijelölő

1

A rendeletet a 17/2013. (VI. 4.) NGM rendelet 12. §-a hatályon kívül helyezte 2013. július 4. napjával. E hatályon kívül helyező rendelet 8. § (2)–(3) bekezdése alapján a 2013. július 4-e előtt megindult és folyamatban lévő kijelölési ügyekben e hatályon kívül helyeztett rendelet rendelkezései szerint kell eljárni. Az ez alapján kiadott és 2013. július 4-ét megelőző napon hatályos Kijelölő Okirat az abban meghatározott időpontig hatályos.

2

Az 1. § (2) bekezdése a 3/2012. (II. 10.) NGM rendelet 16. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 3. § (1) bekezdése a 3/2012. (II. 10.) NGM rendelet 16. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 4. § (1) bekezdése a 3/2012. (II. 10.) NGM rendelet 16. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 10. § (1) bekezdése a 3/2012. (II. 10.) NGM rendelet 16. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 10. § (3) bekezdése a 3/2012. (II. 10.) NGM rendelet 16. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 11. § (1) bekezdése a 3/2012. (II. 10.) NGM rendelet 16. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 12. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 3/2012. (II. 10.) NGM rendelet 16. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 12. § (2) bekezdése a 3/2012. (II. 10.) NGM rendelet 16. § (3) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 12. § (3) bekezdése a 3/2012. (II. 10.) NGM rendelet 16. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 13. § (2) bekezdése a 3/2012. (II. 10.) NGM rendelet 16. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 15. § a 3/2012. (II. 10.) NGM rendelet 16. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 16. § (2) bekezdés d) pontja a 3/2012. (II. 10.) NGM rendelet 16. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 16. § (5) bekezdése a 3/2012. (II. 10.) NGM rendelet 16. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 17. § (2) bekezdése a 3/2012. (II. 10.) NGM rendelet 16. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 17. § (3) bekezdése a 3/2012. (II. 10.) NGM rendelet 16. § (3) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 19. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 3/2012. (II. 10.) NGM rendelet 16. § (3) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 19. § (2) bekezdése a 3/2012. (II. 10.) NGM rendelet 16. § (3) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 20. § (2) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

20

A 2. melléklet a 3/2012. (II. 10.) NGM rendelet 16. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére