• Tartalom

18/2008. (III. 28.) ÖTM rendelet

a kistelepülési iskolák és a körjegyzőségek tárgyi feltételeinek javításával, valamint közösségi buszok beszerzésével kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénybevételének részletes feltételeiről1

2011.07.28.

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 5. számú mellékletének 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró oktatási és kulturális miniszter, valamint a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszter véleményének kikérésével – a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. § (1) A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 5. számú mellékletének 23. pontja szerinti előirányzat a felhasználási célok között az alábbiak szerint oszlik meg:

a) a körjegyzőségek tárgyi feltételeinek javítására 500 millió forint,

b) kistelepülési iskolák tárgyi feltételeinek javítására 2 500 millió forint, valamint

c) közösségi buszok beszerzésére 500 millió forint.

(2) Az egyes célokra nyújtható támogatás a felmerülő igények figyelembevételével módosítható.

(3) Az e rendeletben foglalt támogatás nem nyújtható azon önkormányzat vagy többcélú kistérségi társulás (a továbbiakban: Társulás) részére, amely a pályázatában megjelölt műszaki tartalomra uniós vagy egyéb hazai támogatást igényel(t).

A körjegyzőség tárgyi feltételeinek javítása

2. § E támogatásra pályázhat a költségvetési törvény 3. számú mellékletének 3. b) pontja szerint ösztönző hozzájárulásban részesülő, 2007. vagy 2008. évben újonnan alakuló, vagy új taggal bővülő körjegyzőség székhelye szerinti önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a körjegyzőség hivatalának tárgyi feltételeinek javításához, különösen:

a) számítógépállomány-korszerűsítéshez,

b) körjegyzőség feladatkörébe tartozó adminisztrációs, hatósági feladatokhoz szükséges infrastruktúra kialakításához, továbbá

c) körjegyzőség hivatalának bővítéséhez, korszerűsítéséhez, valamint a hivatali feladat ellátásához szükséges épület vásárlásához.

3. § (1) A pályázaton igényelhető támogatás maximális mértéke:

a) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1) melléklete alapján a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, és/vagy az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott Önkormányzatok esetében a fejlesztéshez szükséges összeg 90%-a,

b) az a) ponthoz nem tartozó Önkormányzatok esetében a fejlesztéshez szükséges összeg 80%-a lehet.

(2) A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, maximális összege 15 millió forint.

(3) A támogatás összegének meghatározása az alábbi szempontok figyelembevételével történik:

a) a körjegyzőségben részt vevő települések száma és azok lakosságszáma,

b) a körjegyzőség hivatalának tárgyi eszközzel való ellátottsága.

(4) A támogatás szempontjából előnyben részesülnek azon Önkormányzatok, amelyek:

a) újonnan alakuló körjegyzőségek székhelyei, továbbá

b) három vagy több községből álló körjegyzőséget alkotnak, és a körjegyzőséghez tartozó községek együttes lakosságszáma meghaladja az 1000 főt.

Pályázati nyomtatványok a körjegyzőségek tárgyi feltételeinek javításához

4. § A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) az 1. számú melléklet szerinti pályázati adatlapot, valamint a 4. számú melléklet szerinti összesítőt,

b) a körjegyzőség megalakulásáról szóló együttes képviselő-testületi határozatot, illetve, amennyiben a már meglévő körjegyzőség 2007., 2008. évben új taggal bővült, a körjegyzőséghez való csatlakozásról szóló együttes képviselő-testületi határozatot,

c) az Önkormányzat önerő biztosításáról szóló képviselő-testületi határozatát, illetőleg a képviselő-testület költségvetési rendeletébe foglalt felhatalmazás alapján a polgármester nyilatkozatát a jóváhagyott forrásról.

Kistelepülési iskolák tárgyi feltételeinek javítása

5. § (1) E támogatásra pályázhat az 1500 fő lakosságszám alatti településen általános iskolát (beleértve annak tagintézményét is) fenntartó – a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8., 9. vagy 16. §-a alapján létrejött – intézményi társulás székhely önkormányzata és a Társulás, amennyiben ezen intézmény megfelel a 2007/2008-as és a 2008/2009-es tanévben a költségvetési törvény 8. számú mellékletének IV. Többcélú kistérségi társulások támogatása fejezet, Kiegészítő szabályok 2.1. pontjában foglalt feltételeknek.

(2) Támogatás az (1) bekezdésnek megfelelő általános iskola esetében az iskolaépülettel kapcsolatos korszerűsítésre igényelhető.

6. § (1) A pályázaton igényelhető támogatás maximális mértéke:

a) A megvalósítandó célokhoz szükséges összeg 95%-át igényelheti:

aa) az R1 melléklete alapján a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, és az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott településen létrejött intézményi társulás székhely önkormányzata,

ab) a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2) 2. számú melléklete alapján a területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb helyzetű kistérségben létrejött Társulás.

b) A megvalósítandó célokhoz szükséges összeg 90%-át igényelheti:

ba) az R1 melléklete alapján a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott településen létrejött intézményi társulás székhely önkormányzata,

bb) az R2 2. számú melléklete alapján a területfejlesztés szempontjából hátrányos helyzetű, valamint a 3. számú mellékletében felsorolt kistérségben létrejött Társulás.

c) Az a) és a b) ponthoz nem tartozók esetében a megvalósítandó célhoz szükséges összeg 70%-a lehet.

(2) A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, maximális összege intézményenként 20 millió forint.

(3) A támogatás összegének meghatározása az alábbi szempontok figyelembevételével történik:

a) az intézményi társulásban, illetve a Társulás közoktatási feladat-ellátásában részt vevő települések száma és azok lakosságszáma,

b) a közoktatási intézmény székhelye szerinti kistérségben megalakult Társulás rendelkezik-e önálló intézkedési tervvel – amely a közoktatási feladatok ellátásában részt vevő önkormányzatok településenkénti bontásában tartalmazza mindazt, amit az önkormányzati intézkedési tervnek tartalmaznia kell –, illetve vállalja annak elkészítését 2008. szeptember 1-jéig,

c) az intézményi társulás, illetve a Társulás által fenntartott intézmény hosszú távú fenntarthatóságával kapcsolatos adatok és tervek (gyermeklétszám alakulása, működtetési költségek és azok alakulása, terveznek-e további intézmény-racionalizálást).

(4) A támogatás szempontjából előnyben részesülnek azon intézményi társulások, Társulások, amelyek intézményében:

a) elemi infrastrukturális beruházásokat valósítanak meg (pl. vizesblokk kialakítása, egyedi fűtési módok felszámolása, épület-rekonstrukció),

b) a pályázattal megvalósítandó célok összhangban vannak a közoktatási intézkedési tervvel.

Pályázati nyomtatványok a kistelepülési iskolák tárgyi feltételeinek javításához

7. § A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a 2. számú melléklet szerinti pályázati adatlapot, valamint a 4. számú melléklet szerinti összesítőt,

b) a 6. § (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott közoktatási intézkedési tervet, illetve a Társulás nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vállalja annak elkészítését 2008. szeptember 1-jéig,

c) a székhely önkormányzat vagy Társulás önerő biztosításáról szóló képviselő-testületi vagy tanácsi határozatát, illetőleg a képviselő-testület költségvetési rendeletébe vagy határozatába foglalt felhatalmazás alapján a polgármester vagy elnök nyilatkozatát a jóváhagyott forrásról.

Közösségi busz beszerzése

8. § (1) E támogatásra pályázhatnak a költségvetési törvény 8. számú mellékletének IV. fejezet 2.2.1. pontja szerinti támogatásban részesülő, az R2 2–3. mellékletében szereplő kistérségben megalakult Társulások.

(2) Az előirányzatból csak azon intézménybe bejáró gyermekek utaztatására szolgáló közösségi busz beszerzése támogatható, amely intézmény megfelel a költségvetési törvény 8. számú melléklet IV. Többcélú kistérségi társulások támogatása fejezet, Kiegészítő szabályok 2.1. pontjában meghatározott átlaglétszám feltételeknek.

9. § (1) A Társulások a támogatást közösségi busz beszerzésére igényelhetik.

(2) E rendelet alkalmazásában a közösségi busz olyan szállítóeszköz:

a) amely legalább 15 személy biztonságos szállítására alkalmas,

b) valamennyi üléséhez 3 pontos biztonsági öv tartozik,

c) akadálymentesített, továbbá

d) a gyermekek, tanulók közoktatási intézményekbe történő szállításán kívül más feladatok ellátására is alkalmas.

10. § (1) A pályázaton igényelhető támogatás maximális mértéke:

a) az R2 2. számú melléklete alapján a területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb helyzetű kistérségben létrejött Társulások esetében a közösségi busz beszerzéséhez szükséges összeg 90%-a,

b) az R2 2. számú melléklete alapján a területfejlesztés szempontjából hátrányos helyzetű, valamint a 3. számú mellékletében felsorolt kistérségben létrejött Társulások esetében a közösségi busz beszerzéséhez szükséges összeg 80%-a lehet.

(2) A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, maximális összege 30 millió forint.

(3) A támogatási összeg meghatározása az alábbi szempontok figyelembevételével történik:

a) a Társulás feladat-ellátásában részt vevő települések száma és azok lakosságszáma,

b) a közoktatási intézményi társulások, illetve a Társulás által fenntartott intézmények száma, valamint ezen intézményekbe bejáró gyerekek száma,

c) a Társulás által a közösségi busz hasznosítására készített terv (a továbbiakban: közösségi busz program) megfelelően alátámasztja-e a beszerzés szükségességét.

(4) A támogatás szempontjából előnyben részesülnek azon Társulások, amelyek:

a) a közösségi buszt – a közoktatási célon túl – elsősorban szociális vagy gyermekjóléti, egészségügyi, illetve mozgókönyvtári célokra hasznosítják,

b) a 2005., illetve a 2006. években busz beszerzéséhez nem részesültek támogatásban.

Pályázati nyomtatványok a közösségi busz beszerzéséhez

11. § A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a 3. számú melléklet szerinti pályázati adatlapot, valamint a 4. számú melléklet szerinti összesítőt,

b) a Társulás közösségi busz programját, amely alátámasztja, hogy a beszerezni kívánt közösségi busz férőhelyeinek száma összhangban van a közoktatási intézményi társulások által fenntartott intézmény(ek)be bejáró gyermekek/tanulók számával, továbbá bemutatja az egyéb szolgáltatási célok esetében az igénylők számát, az igénybevétel gyakoriságát, valamint az üzemeltetés módját és költségtervét,

c) az önerő biztosításáról szóló társulási tanácsi határozatot, illetőleg a társulási tanács költségvetési határozatába foglalt felhatalmazás alapján az elnök nyilatkozatát a jóváhagyott forrásról,

d) a közösségi busz üzemeltetési költségeinek biztosításáról szóló nyilatkozatot.

Pályázati eljárás

12. § (1) A 4. §, 7. § és a 11. § szerinti pályázatot 2008. április 30-áig szükséges

a) elektronikus úton, és

b) papír alapon egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) megküldeni, illetve benyújtani.

(2) A pályázatokat az Igazgatóság – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64/B. §-ának (3) bekezdése alapján e rendelet alapulvételével – a rendelkezésére álló iratok, saját nyilvántartása, illetve helyszíni vizsgálat alapján szabályszerűségi szempontból megvizsgálja és szükség esetén, jogszabályban meghatározott rövid határidő kitűzésével hiánypótlásra, módosításra hívja fel az önkormányzatot. Amennyiben a pályázó a felhívásnak nem tesz eleget, vagy nem megfelelően teljesíti azt, az Igazgatóság a pályázatot nem továbbítja az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumnak (a továbbiakban: ÖTM) és erről értesíti a pályázót.

(3) A felülvizsgált pályázatok eredeti példányát az Igazgatóság – véleménye csatolásával – 2008. május 21-ig továbbítja az ÖTM részére. Amennyiben az ÖTM a pályázatok vizsgálata során további tájékoztatást, illetve dokumentumok megküldését tartja szükségesnek, ezeket a pályázók – külön felhívásra – kötelesek részére teljesíteni.

Bírálat eljárásrendjének szabályai

13. § (1) Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter – az ÖTM 2 képviselőjéből, a Pénzügyminisztérium, az Oktatási és Kulturális Minisztérium, és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 1-1 képviselőjéből, valamint az országos önkormányzati érdekképviseleti szervek által közösen delegált 1 főből álló tárcaközi bizottság javaslata alapján – a pályázatokról 2008. június 25-éig dönt.

(2) A támogatási döntést az ÖTM honlapján nyilvánosságra kell hozni.

Támogatási szerződés megkötése, szerződéskötési feltételek

14. § (1) Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter a nyertes pályázóval (a továbbiakban: Támogatott) támogatási célonként 2008. július 15-éig támogatási szerződést köt. E határidőnek a Támogatott hibájából történő elmulasztása jogvesztő.

(2) Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter – a pályázatban megjelölt műszaki tartalom egyidejű csökkentése mellett – az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás megítélésére is jogosult. Ebben az esetben a támogatási szerződés megkötése előtt az érintett önkormányzattal, illetve Társulással egyeztetni szükséges.

(3)2 A támogatási szerződés módosítására egy alkalommal van lehetőség – kivéve a 16. § (2a) bekezdése szerinti esetet –, azonban a támogatási összeg, valamint a támogatás intenzitása nem nőhet.

A támogatás folyósítása

15. § A támogatást a támogatási szerződés megkötését követő 30 napon belül az ÖTM utalványozása alapján a Magyar Államkincstár egy összegben folyósítja.

Támogatás felhasználásának és elszámolásának szabályai

16. § (1) A támogatás felett a Támogatott rendelkezik és felelős annak jogszerű felhasználásáért.

(2) A támogatással létrehozott vagyon – az aktiválást követően – öt évig nem idegeníthető el, kivéve, ha az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé, és az abból származó ellenértéket a Támogatott a támogatási szerződésben meghatározott feladatokra fordítja.

(2a)3 A támogatásból megvalósuló fejlesztéssel érintett feladatellátási hely intézményfenntartói jogának átadását egyedi kérelem alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter engedélyezheti azzal a feltétellel, hogy a fenntartónak a támogatási célnak megfelelő, a beruházás megvalósítását követő 5 éves rendeltetésszerű használatot biztosítania kell.

(3) A támogatás felhasználására az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletet az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni.

17. § (1) A támogatás felhasználásának végső határideje 2009. június 30. Az ezen határidőig fel nem használt támogatásrészt kamattal növelten vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.

(2) A támogatást – a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően részben vagy egészben – kamattal növelt összegben vissza kell fizetni a központi költségvetésbe, ha azt nem a támogatási szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően használják fel.

(3) Amennyiben a helyi önkormányzat vagy a Társulás a pályázat elbírálását megelőzően, illetve azt követően a pályázattal azonos célra egyéb hazai vagy uniós támogatásban részesül, úgy az e rendelet alapján benyújtott pályázatát köteles visszavonni vagy a támogatás teljes összegét kamattal növelten visszafizetni a központi költségvetésbe.

(4) Visszafizetési kötelezettség esetén a Támogatott az Áht. 64/B. § (2) bekezdése szerint a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamatot fizet a jogtalanul igénybe vett összeg után az igénybevétel napjától a visszafizetés napjáig.

18. § (1) A Támogatott a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-i fordulónappal, a mindenkori zárszámadás keretében és rendje szerint köteles elszámolni.

(2) A Támogatott a támogatás felhasználásának végső határidejét követő 30 napon belül, de legkésőbb 2009. július 31-éig szakmai és pénzügyi beszámolót küld az ÖTM részére, amelyben szöveges indoklással alátámasztottan beszámol a támogatási összegnek, valamint a támogatási szerződésben előírt célnak megfelelő és rendeltetésszerű felhasználásáról.

Ellenőrzés, monitoring

19. § (1) A támogatás felhasználását az ÖTM, az általa megbízott szervek, továbbá jogszabályban erre feljogosított egyéb szervek ellenőrizhetik.

(2) A Támogatott köteles a támogatás felhasználásáról elkülönítetten naprakész nyilvántartást vezetni, az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni, a kért dokumentumokat rendelkezésre bocsátani, a helyszíni ellenőrzést lehetővé tenni.

Záró rendelkezés

20. § E rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

21. §4 E rendeletnek az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 25/2011. (VII. 27.) BM rendelettel (a továbbiakban: Módosító Rendelet) megállapított 14. § (3) bekezdését és a 16. § (2a) bekezdését a Módosító Rendelet hatálybalépésekor5 már hatályos szerződésekre is alkalmazni kell.

1. számú melléklet a 18/2008. (III. 28.) ÖTM rendelethez

I. Adatlap a 2008. évi költségvetési törvény 3. számú mellékletének
3. b) pontja
szerint ösztönző hozzájárulásban részesülő, 2007. vagy 2008. évben újonnan alakuló
vagy új taggal bővülő körjegyzőség tárgyi feltételeinek javításához igényelt támogatáshoz

Körjegyzőségben részt vevő
önkormányzatok

Feladatellátás kezdete (év közben megalakuló körjegyzőség esetén – amennyiben rendelkezik körjegyzővel – a létrejöttével betöltött teljes hónap; hónap számjelének beírásával: január=1; február=2; március=3; április=4; május=5; június=6; július=7; augusztus=8; szeptember=9; október=10; november=11; december=12)

Feladatellátás időtartama
(hónapok számának beírása)

sorszáma

megnevezése

Székhely

 

 

 

1. kapcsolt

 

 

 

2. kapcsolt

 

 

 

3. kapcsolt

 

 

 

4. kapcsolt

 

 

 

5. kapcsolt

 

 

 

6. kapcsolt

 

 

 

7. kapcsolt

 

 

 

8. kapcsolt

 

 

 

9. kapcsolt

 

 

 

10. kapcsolt

 

 

 

11. kapcsolt

 

 

 

12. kapcsolt

 

 

 

13. kapcsolt

 

 

 

14. kapcsolt

 

 

 

15. kapcsolt

 

 

 

16. kapcsolt

 

 

 

17. kapcsolt

 

 

 

18. kapcsolt

 

 

 

19. kapcsolt

 

 

 

Igényelt támogatás felhasználási célja(i) (rövid leírás), feladatellátás javításának bemutatása a beszerzett eszközökkel:

Dátum:
P. H.

........................................................

........................................................

jegyző

polgármester

Ügyintéző:
Telefonja:

2. számú melléklet a 18/2008. (III. 28.) ÖTM rendelethez

II. Adatlap az 1500 fő lakosságszám alatti településen általános iskolát fenntartó
– a Ttv. 8., 9. vagy 16. §-a alapján létrejött – intézményi társulás és többcélú kistérségi társulás
a 2008. évi költségvetési törvény 8. számú mellékletének IV. Többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím, Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeknek megfelelő iskola tárgyi feltételeinek javításához
1. a)Támogatás igénylése az intézményi társulás/többcélú kistérségi társulás 1. intézményéhez

Intézmény székhelye szerinti önkormányzat és a további önkormányzatok sorszáma

Intézményi társulásban részt vevő önkormányzatok/többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény székhelye és tagintézményei szerinti önkormányzatok felsorolása

Az önkormányzat területén van az intézményi társulás által fenntartott közoktatási intézménynek tagintézménye (igen/nem)

Intézmény székhelye, illetve tagintézménye tárgyi feltételeinek javításához igényelt támogatás összege (forintban)

Intézmény székhelye szerinti önkormányzat

 

 

 

1. tagönkormányzat

 

 

 

2. tagönkormányzat

 

 

 

3. tagönkormányzat

 

 

 

4. tagönkormányzat

 

 

 

5. tagönkormányzat

 

 

 

6. tagönkormányzat

 

 

 

7. tagönkormányzat

 

 

 

8. tagönkormányzat

 

 

 

9. tagönkormányzat

 

 

 

10. tagönkormányzat

 

 

 

11. tagönkormányzat

 

 

 

12. tagönkormányzat

 

 

 

13. tagönkormányzat

 

 

 

14. tagönkormányzat

 

 

 

15. tagönkormányzat

 

 

 

Igényelt támogatás összesen:

 

1. b)Az 1. intézményhez igényelt támogatás céljának bemutatása

2. a)Támogatás igénylése az intézményi társulás/többcélú kistérségi társulás 2. intézményéhez

Intézmény székhelye szerinti önkormányzat és a további önkormányzatok sorszáma

Intézményi társulásban részt vevő önkormányzatok/többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény székhelye és tagintézményei szerinti önkormányzatok felsorolása

Az önkormányzat területén van az intézményi társulás által fenntartott közoktatási intézménynek tagintézménye (igen/nem)

Intézmény székhelye, illetve tagintézménye tárgyi feltételeinek javításához igényelt támogatás összege (forintban)

Intézmény székhelye szerinti önkormányzat

 

 

 

1. tagönkormányzat

 

 

 

2. tagönkormányzat

 

 

 

3. tagönkormányzat

 

 

 

4. tagönkormányzat

 

 

 

5. tagönkormányzat

 

 

 

6. tagönkormányzat

 

 

 

7. tagönkormányzat

 

 

 

8. tagönkormányzat

 

 

 

9. tagönkormányzat

 

 

 

10. tagönkormányzat

 

 

 

11. tagönkormányzat

 

 

 

12. tagönkormányzat

 

 

 

13. tagönkormányzat

 

 

 

14. tagönkormányzat

 

 

 

15. tagönkormányzat

 

 

 

Igényelt támogatás összesen:

 

2. b)A 2. intézményhez igényelt támogatás céljának bemutatása

3. a)Támogatás igénylése az intézményi társulás/többcélú kistérségi társulás 3. intézményéhez

Intézmény székhelye szerinti önkormányzat és a további önkormányzatok sorszáma

Intézményi társulásban részt vevő önkormányzatok/többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény székhelye és tagintézményei szerinti önkormányzatok felsorolása

Az önkormányzat területén van az intézményi társulás által fenntartott közoktatási intézménynek tagintézménye (igen/nem)

Intézmény székhelye, illetve tagintézménye tárgyi feltételeinek javításához igényelt támogatás összege (forintban)

Intézmény székhelye szerinti önkormányzat

 

 

 

1. tagönkormányzat

 

 

 

2. tagönkormányzat

 

 

 

3. tagönkormányzat

 

 

 

4. tagönkormányzat

 

 

 

5. tagönkormányzat

 

 

 

6. tagönkormányzat

 

 

 

7. tagönkormányzat

 

 

 

8. tagönkormányzat

 

 

 

9. tagönkormányzat

 

 

 

10. tagönkormányzat

 

 

 

11. tagönkormányzat

 

 

 

12. tagönkormányzat

 

 

 

13. tagönkormányzat

 

 

 

14. tagönkormányzat

 

 

 

15. tagönkormányzat

 

 

 

Igényelt támogatás összesen:

 

3. b)A 3. intézményhez igényelt támogatás céljának bemutatása

A Pályázó nyilatkozik, hogy az önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 2008. évi igénylését megalapozó mutatószám-felmérés során közölt adatok megfelelnek a valóságnak és az alapján igazolja, hogy az iskola/iskolák megfelel/megfelelnek a 2008. évi költségvetési törvény 8. számú mellékletének IV. Többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím, Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeknek
Dátum:
P. H.

........................................................

........................................................

jegyző

polgármester

munkaszervezet vezetője

többcélú kistérségi társulás elnöke

Ügyintéző:
Telefonja:

3. számú melléklet a 18/2008. (III. 28.) ÖTM rendelethez

III. Adatlap a 2008. évi költségvetési törvény 8. számú mellékletének IV. fejezet 2.2.1. pontja szerinti támogatásban részesülő, külön jogszabály szerint leghátrányosabb, illetve hátrányosabb helyzetű kistérségben megalakult többcélú kistérségi társulás legalább 15 személy biztonságos szállítására alkalmas közösségi busz beszerzésére

A beszerezni kívánt közösségi busz(ok) száma

 

A beszerezni kívánt közösségi busz(ok) férőhelyeinek száma

1. busz

 

 

2. busz

 

A közösségi busz(ok) beszerzéséhez igényelt támogatás (forint)

 

A közösségi busz(ok) beszerzéséhez vállalt önrész (forint)

 

A Társulás közösségi busz programja
[A közösségi busz hasznosítására készített rövid terv, mely megfelelően alátámasztja a beszerzés szükségességét. Azt is szükséges bemutatni, hogy
– a Társulás területén hány közoktatási intézményfenntartó társulás működik,
– az előbbi mikrotársulások esetében mennyi a bejáró gyerekek száma,
– e gyerekeknél megoldott-e az iskolabusz szolgáltatás,
– ha igen, milyen módon, hány gyermek részére biztosítják a szolgáltatást,
– az új busz(ok) beszerzésével a Társulás mely közoktatási intézményfenntartó társulásban, mely önkormányzattól és hány gyermek utaztatását kívánja biztosítani,
– a beszerezni kívánt busz(ok) férőhelyeinek száma összehangban van-e a bejáró gyermekek számával.
Az egyéb szolgáltatási célok esetében a szolgálati célokat, az igénylők számát és az igénybevétel gyakoriságát is szükséges bemutatni.]

Ezúton nyilatkozom, hogy a Társulás vállalja a közösségi busz üzemeltetési költségeinek biztosítását.
Dátum:
P. H.

........................................................

........................................................

munkaszervezet vezetője

többcélú kistérségi társulás elnöke

Ügyintéző:
Telefonja:

4. számú melléklet a 18/2008. (III. 28.) ÖTM rendelethez

A kistelepülési iskolák és a körjegyzőségek tárgyi feltételeinek javítása,
valamint közösségi buszok beszerzése
Összesítő

Sorszám

Támogatás célja

Igényelt támogatás
(forintban)

I.

A 2008. évi költségvetési törvény 3. számú mellékletének, 3. b) pontja szerint ösztönző hozzájárulásban részesülő, 2007. vagy 2008. évben újonnan alakuló vagy új taggal bővülő körjegyzőség székhelye szerinti önkormányzat a körjegyzőség tárgyi feltételeinek javításához (kizárólag körjegyzőség székhelye szerinti települési önkormányzat igényelheti)

 

II.

Az 1500 fő lakosságszám alatti településen általános iskolát fenntartó – a Ttv. 8., 9. vagy 16. §-a alapján létrejött – intézményi társulás és többcélú kistérségi társulás a 2008. évi költségvetési törvény 8. számú mellékletének IV. Többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím, Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeknek megfelelő iskola tárgyi feltételeinek javításához (kizárólag intézményi társulás székhelye szerinti települési önkormányzat és többcélú kistérségi társulás igényelheti)

 

III.

A 2008. évi költségvetési törvény 8. számú mellékletének IV. fejezet 2.2.1. pontja szerinti támogatásban részesülő, külön jogszabály szerint leghátrányosabb, illetve hátrányosabb helyzetű kistérségben megalakult többcélú kistérségi társulás legalább 15 személy biztonságos szállítására alkalmas közösségi busz beszerzésére (kizárólag a feltételeknek megfelelő többcélú kistérségi társulás igényelheti)

 

Igényelt támogatás összesen:

 

Dátum:
P. H.

........................................................

........................................................

jegyző

polgármester

munkaszervezet vezetője

többcélú kistérségi társulás elnöke

Ügyintéző:
Telefonja:
1

A rendeletet a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 37. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

A 14. § (3) bekezdése a 25/2011. (VII. 27.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 16. § (2a) bekezdését a 25/2011. (VII. 27.) BM rendelet 2. §-a iktatta be.

5

A hatálybalépés időpontja 2011. július 28.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére