• Tartalom

2/2008. (VIII. 22.) TNM rendelet

2/2008. (VIII. 22.) TNM rendelet

az iparjogvédelmi szakképesítésről1

2011.01.01.

A szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény 40. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről szóló 8/2006. (XII. 23.) ME rendelet 1. §-ának f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) és g) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró szociális és munkaügyi miniszterrel, valamint a Magyar Szabadalmi Hivatal elnökével egyetértésben – a következőket rendelem el:

Az iparjogvédelmi szakképesítés megszerzése

1. §2 Alap-, közép- és felsőfokú iparjogvédelmi szakképesítés a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) által szervezett felnőttképzési tanfolyam elvégzését követően, az Hivatal által szervezett szakvizsga letételével szerezhető.

Felvétel iparjogvédelmi tanfolyamra

2. § (1) Alap- és középfokú iparjogvédelmi tanfolyamra az jelentkezhet, aki legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik.

(2) Felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyamra az jelentkezhet, aki

a) felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezik; vagy

b) felsőoktatási intézményben felsőfokú végzettségi szintet biztosító mesterképzésben vesz részt.

(3) Az előírt iskolai végzettséget vagy – a (2) bekezdés b) pontja esetében – a felsőoktatási intézménnyel fennálló hallgatói jogviszonyt az iparjogvédelmi tanfolyamra történő jelentkezéskor igazolni kell.

3. § (1)3 Az alap-, közép- és felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyamra a Hivatalnál kell jelentkezni az 1. számú melléklet szerinti, kitöltött jelentkezési lap, továbbá a 2. § (3) bekezdésében foglaltakat igazoló okiratok benyújtásával.

(2)4 A tanfolyam helyét, időbeosztását és a tanfolyammal kapcsolatos egyéb fontos információkat tartalmazó tájékoztatót a Hivatal a honlapján közzéteszi.

(3)5 A Hivatal gondoskodik a tanfolyamok lebonyolításának technikai feltételeiről, valamint az oktatóknak az iparjogvédelmi szakértelemmel vagy az iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenységi területen szakismerettel rendelkező személyek közül történő felkéréséről.

4. § (1) Az alapfokú iparjogvédelmi tanfolyam díja 30 000 forint, amelyet a tanfolyam kezdetéig kell megfizetni.

(2) A középfokú iparjogvédelmi tanfolyam díja 80 000 forint, amelyet a tanfolyam kezdetéig kell megfizetni.

(3) A felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyam díja 360 000 forint, amelyet három egyenlő részletben – a tanfolyam kezdetén, 90 befejezett tanórát követően és 180 befejezett tanórát követően – kell megfizetni.

(4)6 Az (1)–(3) bekezdések szerinti díjakat a Hivatalnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01731842- 00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell megfizetni

a)7 a Hivatal pénztárában készpénzben vagy bankkártyával POS-terminál útján adott fizetési rendelkezéssel,

b) banki átutalással, vagy

c) készpénz-átutalási megbízás útján.

Képzési idő az iparjogvédelmi tanfolyamon,
a tantárgyak

5. § (1) Az alapfokú iparjogvédelmi tanfolyam képzési ideje 20 óra.

(2) Az alapfokú iparjogvédelmi tanfolyam tantárgyai a következők:

a) szabadalmi jog;

b) védjegyjog;

c) formatervezésiminta- és használatiminta-oltalmi jog;

d) nemzetközi és európai uniós iparjogvédelmi jog;

e) iparjogvédelmi tájékoztatás.

(3) A (2) bekezdés szerinti tantárgyak keretében oktatandó témaköröket a 2. számú melléklet tartalmazza.

(4)8 A tanfolyam résztvevőjének kérelmére az alapfokú iparjogvédelmi tanfolyam a tantermi képzés tantárgyainak és témaköreinek megfelelő tartalmú, a Hivatal által e célra biztosított internetes felületen hozzáférhető távoktatás formájában, a tanórákon való személyes megjelenés nélkül is elvégezhető. Ebben az esetben

a) a tanfolyam egészének távoktatási formában történő biztosítása esetén a távoktatási tananyag a tanfolyam teljes képzési idejével egyező tanóra-ekvivalensnek felel meg;

b) az egyes tantárgyak távoktatási formában történő biztosítása esetén a távoktatási tananyag az adott tantárgy óraszámával egyező tanóra-ekvivalensnek felel meg;

c)9 a tanfolyam, illetve az egyes tantárgyak távoktatás útján történő elvégzéséhez a Hivatal biztosítja a tanfolyam résztvevője számára az internetes felülethez való hozzáférést, a tananyag távoktatási formában történő elsajátításához szükséges felhasználói kézikönyvet, valamint konzultációs lehetőséget a 3. § (3) bekezdése szerinti oktatók útján.

6. § (1) A középfokú iparjogvédelmi tanfolyam képzési ideje 60 óra.

(2) A középfokú iparjogvédelmi tanfolyam tantárgyai a következők:

a) szabadalmi jog;

b) védjegyjog;

c) formatervezésiminta- és használatiminta-oltalmi jog;

d) nemzetközi és európai uniós iparjogvédelmi jog;

e) iparjogvédelmi tájékoztatás;

f) innováció-menedzsment, a vállalkozások iparjogvédelmi feladatai és versenyjog.

(3) A (2) bekezdés szerinti tantárgyak keretében oktatandó témaköröket a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4)10 A tanfolyam résztvevőjének kérelmére a középfokú iparjogvédelmi tanfolyam a tantermi képzés tantárgyainak és témaköreinek megfelelő tartalmú, a Hivatal által e célra biztosított internetes felületen hozzáférhető távoktatás formájában, a tanórákon való személyes megjelenés nélkül is elvégezhető. Ebben az esetben

a) a tanfolyam egészének távoktatási formában történő biztosítása esetén a távoktatási tananyag a tanfolyam teljes képzési idejével egyező tanóra-ekvivalensnek felel meg;

b) az egyes tantárgyak távoktatási formában történő biztosítása esetén a távoktatási tananyag az adott tantárgy óraszámával egyező tanóra-ekvivalensnek felel meg;

c)11 a tanfolyam, illetve az egyes tantárgyak távoktatás útján történő elvégzéséhez a Hivatal biztosítja a tanfolyam résztvevője számára az internetes felülethez való hozzáférést, a tananyag távoktatási formában történő elsajátításához szükséges felhasználói kézikönyvet, valamint konzultációs lehetőséget a 3. § (3) bekezdése szerinti oktatók útján.

7. § (1) A felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyam képzési ideje 270 óra.

(2) A felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyam tantárgyai a következők:

a) az iparjogvédelem gazdasági és jogi alapjai;

b) nemzeti szabadalmi jog;

c) külföldi, európai és nemzetközi szabadalmi jog;

d) használatiminta-oltalmi jog;

e) nemzeti védjegyjog és az egyéb árujelzők oltalma;

f) nemzetközi és európai közösségi védjegyjog;

g) nemzeti, európai közösségi és nemzetközi formatervezésiminta-oltalmi jog;

h) szerzői jog;

i) versenyjog;

j) bírósági eljárás iparjogvédelmi ügyekben és perekben;

k) iparjogvédelmi tájékoztatás;

l) innováció-menedzsment, a vállalkozások iparjogvédelmi feladatai, iparjogvédelmi ügyfélképviselet.

(3) A (2) bekezdés szerinti tantárgyak keretében oktatandó témaköröket a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4)12 A tanfolyam résztvevőjének kérelmére a felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyam a tantermi képzés tantárgyainak és témaköreinek megfelelő tartalmú, a Hivatal által e célra biztosított internetes felületen hozzáférhető távoktatás formájában, a tanórákon való személyes megjelenés nélkül is elvégezhető. Ebben az esetben

a) a tanfolyam egészének távoktatási formában történő biztosítása esetén a távoktatási tananyag a tanfolyam teljes képzési idejével egyező tanóra-ekvivalensnek felel meg;

b) az egyes tantárgyak távoktatási formában történő biztosítása esetén a távoktatási tananyag az adott tantárgy óraszámával egyező tanóra-ekvivalensnek felel meg;

c)13 a tanfolyam, illetve az egyes tantárgyak távoktatás útján történő elvégzéséhez a Hivatal biztosítja a tanfolyam résztvevője számára az internetes felülethez való hozzáférést, a tananyag távoktatási formában történő elsajátításához szükséges felhasználói kézikönyvet, valamint konzultációs lehetőséget a 3. § (3) bekezdése szerinti oktatók útján.

Az iparjogvédelmi szakvizsga

8. § (1) Az alapfokú iparjogvédelmi tanfolyam elvégzését követően a résztvevők alapfokú, a középfokú iparjogvédelmi tanfolyam elvégzését követően a résztvevők középfokú iparjogvédelmi szakvizsgát tesznek.

(2) Az alapfokú iparjogvédelmi szakvizsgát írásban kell letenni.

(3) A középfokú iparjogvédelmi szakvizsga írásbeli és szóbeli részből áll.

(4)14 Az alap- és középfokú iparjogvédelmi szakvizsgát a tanfolyam befejezését követően, legkésőbb hat hónapon belül kell letenni. A középfokú iparjogvédelmi szakvizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság tagjait és elnökét a Hivatal elnöke kéri fel az iparjogvédelmi szakértelemmel vagy az iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenységi területen szakismerettel rendelkező személyek közül.

(5) A vizsgázó kérheti a (4) bekezdésben meghatározott határidő lejártáig e határidő egy alkalommal, hat hónappal történő meghosszabbítását.

9. § (1) A felsőfokú iparjogvédelmi szakvizsga a tanfolyam tárgyaiból tett vizsgákból, valamint a tanfolyam elvégzését követően a megírt szakdolgozat megvédéséből áll.

(2) A felsőfokú tanfolyamon a tantárgyi vizsgákat az adott tárgy befejezését követően, legkésőbb a következő félév megkezdéséig, az utolsó félévi vizsgákat a szakdolgozat benyújtásáig a tantárgy tanfolyami előadója előtt kell írásban vagy szóban letenni.

(3)15 A szakdolgozatot a tanfolyam befejezését követően, legkésőbb hat hónapon belül kell benyújtani a Hivatalhoz a vizsgabizottság előtti, a szakdolgozat benyújtásától számított hat hónapon belül történő megvédésre. A vizsgabizottság háromtagú, elnöke a Hivatal elnöke vagy a Hivatal elnöke által felkért személy. A vizsgabizottság tagjait és – ha a vizsgabizottságot más elnökli – elnökét a Hivatal elnöke kéri fel az iparjogvédelmi szakértelemmel vagy az iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenységi területen szakismerettel rendelkező személyek közül.

(4) A vizsgázó kérheti a (3) bekezdésben meghatározott határidők lejártáig e határidők egy alkalommal, hat hónappal történő meghosszabbítását.

(5) A 2. § (2) bekezdésének b) pontja esetében a felsőfokú tanfolyam tárgyaiból a vizsgák a felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél megszerzését megelőzően is letehetők, a szakdolgozat a felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél megszerzését megelőzően is benyújtható és megvédhető.

(6)16 A tanfolyam résztvevője a tanfolyam halasztását egy alkalommal legfeljebb három évre kérheti. A képzés a halasztás időtartamának lejártát követő legközelebbi alkalommal indított felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyamhoz kapcsolódva folytatható. A legközelebbi alkalommal indított felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyam kezdetét harminc nappal megelőzően a tanfolyam kezdő időpontjáról a Hivatal elnöke írásban értesíti a tanfolyam résztvevőjét.

Az iparjogvédelmi szakvizsga értékelése, a bizonyítvány

10. § (1) Az alap- és középfokú iparjogvédelmi szakvizsgán, valamint a felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyam tantárgyi vizsgáin és a szakdolgozat megvédése során a vizsgázó felkészültségét jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2) vagy elégtelen (1) osztályzattal kell értékelni.

(2) Elégtelen osztályzat esetén az alap- és középfokú iparjogvédelmi szakvizsgát, illetve a felsőfokú tanfolyamon a tantárgyi vizsgát és a szakdolgozat megvédését egy alkalommal, a sikertelen vizsgát követő hat hónapon belül lehet megismételni.

(3) Az alap- és középfokú iparjogvédelmi szakvizsgán elért osztályzatot a vizsgajegyzőkönyvbe, a felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyam tantárgyi vizsgái és a szakdolgozat megvédése során elért osztályzatokat pedig a leckekönyvbe kell bejegyezni.

11. § (1)17 Az iparjogvédelmi szakképesítés megszerzéséről a Hivatal bizonyítványt állít ki, amelyben a minősítést az alap- és középfokú szakvizsga eredménye vagy a felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyam tantárgyi vizsgái és a szakdolgozat osztályzatainak átlaga szerint számított eredmény alapján kell feltüntetni. Ha az eredmény eléri a 4,8-at, a minősítés: kiválóan megfelelt; ez alatti, de a 3,8-at elérő eredmény esetén: jól megfelelt; a 2,0-t elérő, de 3,8 alatti eredmény esetén: megfelelt.

(2) Az iparjogvédelmi szakképesítés megszerzéséről szóló bizonyítványt az 5. számú melléklet tartalmazza.

(3)18 A 9. § (5) bekezdésében meghatározott esetben a bizonyítvány az iparjogvédelmi szakképesítésről a felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél megszerzésének a Hivatal előtti igazolását követően állítható ki.

(4) Az iparjogvédelmi szakképesítésről kiállított bizonyítvány iskolai végzettséget és államilag elismert szakképzettséget nem tanúsít.

Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba; rendelkezéseit a hatálybalépését követően indított iparjogvédelmi tanfolyamokra kell alkalmazni.

(2) E rendelet nem érinti a hatálybalépése előtt érvényes rendelkezések alapján kiállított, iparjogvédelmi szakképesítésről szóló bizonyítványok érvényességét.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az iparjogvédelmi szakképesítésről szóló 78/1995. (XII. 29.) IKM rendelet.

1. számú melléklet a 2/2008. (VIII. 22.) TNM rendelethez

JELENTKEZÉSI LAP
iparjogvédelmi tanfolyamra az iparjogvédelmi szakképesítésről szóló
2/2008. (VIII. 22.) TNM rendelet alapján
1. A jelentkező
– neve:
– születési helye és ideje:
– lakóhelye:
– anyja neve:
– munkáltatójának neve és címe:
2. A tanfolyam megnevezése:
⬜ alapfokú iparjogvédelmi tanfolyam
⬜ középfokú iparjogvédelmi tanfolyam
⬜ felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyam
3. A 2/2008. (VIII. 22.) TNM rendelet 2. §-ának (3) bekezdése alapján csatolt mellékletek száma és megnevezése:
Kelt ..................., ................ év ...... hó ...... napján.
.............................................................
a jelentkező aláírása

2. számú melléklet a 2/2008. (VIII. 22.) TNM rendelethez

Az alapfokú iparjogvédelmi tanfolyam tantárgyainak témakörei
1. Szabadalmi jog:
– a szabadalmi oltalom tárgya
– a találmányból és a szabadalmi oltalomból eredő jogok és kötelezettségek
– a szabadalomhasznosítási szerződés
– találmány- és szabadalombitorlás
– a szabadalmi oltalom megszűnése
– bírósági eljárás szabadalmi ügyekben
2. Védjegyjog:
– a védjegyoltalom tárgya
– a védjegyhasználati szerződés
– védjegybitorlás
– a védjegy lajstromozására irányuló eljárás
– bírósági eljárás védjegyügyekben
– a földrajzi árujelzők oltalma
3.19 Formatervezésiminta- és használatiminta-oltalmi jog:
– a formatervezésiminta-oltalom tárgya és tartalma
– a használatiminta-oltalom tárgya és tartalma
– a Hivatal eljárása mintaoltalmi ügyekben
– bírósági eljárás mintaoltalmi ügyekben és perekben
4. Nemzetközi és európai uniós iparjogvédelmi jog:
– az ipari tulajdon oltalmára létesült Párizsi Uniós Egyezmény
– a Szabadalmi Együttműködési Szerződés
– a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodás és az ahhoz kapcsolódó Jegyzőkönyv
– az ipari minták nemzetközi lajstromozásáról szóló Hágai Megállapodás
– az Európai Unió iparjogvédelmi joga
5. Iparjogvédelmi tájékoztatás:
– az iparjogvédelmi információ szerepe és jelentősége
– a szabadalmi hatósági publikáció formái
– bibliográfiai, szöveges és képmás-adatbázisok optikai lemezen
– kutatási gyakorlatok

3. számú melléklet a 2/2008. (VIII. 22.) TNM rendelethez

A középfokú iparjogvédelmi tanfolyam tantárgyainak témakörei
1. Szabadalmi jog:
– a szabadalmi oltalom tárgya
– a találmányból és a szabadalmi oltalomból eredő jogok és kötelezettségek
– a szabadalomhasznosítási szerződés
– szabadalmi kényszerengedély
– találmány- és szabadalombitorlás
– a szabadalmi oltalom megszűnése
– a szabadalmi eljárások általános szabályai
– szabadalmi nyilvántartások, hatósági tájékoztatás
– a szabadalom megadására irányuló eljárás
– egyéb szabadalmi eljárások
– bírósági eljárás szabadalmi ügyekben
2.20 Védjegyjog:
– a védjegyoltalom tárgya
– a védjegyhasználati szerződés
– védjegybitorlás
– a Hivatal eljárása védjegyügyekben
– a védjegy lajstromozására irányuló eljárás
– egyéb védjegyeljárások
– bírósági eljárás védjegyügyekben
– a földrajzi árujelzők oltalma
3.21 Formatervezésiminta- és használatiminta-oltalmi jog:
– a formatervezésiminta-oltalom tárgya és tartalma
– a használatiminta-oltalom tárgya és tartalma
– a minta és a mintaoltalom bitorlása
– a Hivatal eljárása mintaoltalmi ügyekben
– bírósági eljárás mintaoltalmi ügyekben és perekben
4. Nemzetközi és európai uniós iparjogvédelmi jog:
– az Európai Szabadalmi Egyezmény
– az ipari tulajdon oltalmára létesült Párizsi Uniós Egyezmény
– a Szabadalmi Együttműködési Szerződés
– a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodás és az ahhoz kapcsolódó Jegyzőkönyv
– az ipari minták nemzetközi lajstromozásáról szóló Hágai Megállapodás
– az Európai Unió iparjogvédelmi joga
5. Iparjogvédelmi tájékoztatás:
– az iparjogvédelmi információ szerepe és jelentősége
– a szabadalmi hatósági publikáció formái
– bibliográfiai, szöveges és képmás-adatbázisok optikai lemezen
– kutatási gyakorlatok
6. Innováció-menedzsment, a vállalkozások iparjogvédelmi feladatai és versenyjog:
– az innováció fogalma és folyamata
– a nemzeti innovációs rendszer
– az iparjogvédelmi tevékenység szervezése
– a találmányok ügyintézésének vállalati rendje
– versenyjogi alapismeretek és jogesetek

4. számú melléklet a 2/2008. (VIII. 22.) TNM rendelethez

A felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyam tantárgyainak témakörei
1. Az iparjogvédelem gazdasági és jogi alapjai:
– az iparjogvédelmi szabályozási rendszer kialakulása és fejlődése, a hatályos szabályozás bemutatása
– az iparjogvédelem szerepe és jelentősége a gazdaságban, különös tekintettel az innovációra és a kutatás-fejlesztésre
2.22 Nemzeti szabadalmi jog:
– a szabadalmi oltalom tárgya
– a találmányból és a szabadalmi oltalomból eredő jogok és kötelezettségek
– a szabadalmi igény
– a szabadalmi oltalom keletkezése, tartalma, korlátjai, időtartama, fenntartása, terjedelme
– a szabadalomhasznosítási szerződés
– szabadalmi kényszerengedély
– találmány- és szabadalombitorlás
– a nemleges megállapítás
– a szabadalmi oltalom megszűnése
– a szabadalmi oltalom újra érvénybe helyezése
– a szabadalom megsemmisítése és korlátozása
– a Hivatal eljárása szabadalmi ügyekben
– határidők, igazolások, képviselet, nyilvánosság
– szabadalmi nyilvántartások, hatósági tájékoztatás
– a szabadalom megadására irányuló eljárás
– a találmány feltárása, az igénypont és a kivonat
– a bejelentés benyújtását követő vizsgálat
– érdemi vizsgálat
– egyéb szabadalmi eljárások
– bírósági eljárás szabadalmi ügyekben
– megváltoztatási kérelem, hatáskör és illetékesség, nyilvánosság, kizárás, képviselet, mulasztás, igazolás, határozatok
– szabadalmi perek
– a növény- és állatfajták szabadalmi oltalma
3. Külföldi, európai és nemzetközi szabadalmi jog:
– az ipari tulajdon oltalmára létesült Párizsi Uniós Egyezmény szabadalmi jogi rendelkezései
– a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) jogállása, feladatai, szervezete, működése
– a Szabadalmi Együttműködési Szerződés
– az Európai Szabadalmi Egyezmény
– a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló TRIPS-megállapodás szabadalmakra vonatkozó előírásai
– a nemzetközi szabadalmi osztályozásról szóló Strasbourgi Megállapodás
– egyes fejlett ipari országok (USA, Japán) szabadalmi rendszere
4.23 Használatiminta-oltalmi jog:
– a használatiminta-oltalom tárgya és tartalma
– a minta és a mintaoltalom bitorlása
– a nemleges megállapítás
– a mintaoltalom megszűnése
– a Hivatal hatásköre és eljárása mintaoltalmi ügyekben
– a mintaoltalmi bejelentés vizsgálata
– a mintaoltalmi ügyek intézése
– bírósági eljárás mintaoltalmi ügyekben és perekben
5.24 Nemzeti védjegyjog és az egyéb árujelzők oltalma:
– a védjegyoltalom tárgya
– a védjegyoltalomból eredő jogok és kötelezettségek
– a védjegyoltalom keletkezése, időtartama, tartalma, korlátjai, kimerülése
– a védjegyhasználat elmulasztása
– a védjegy és oltalma a vagyoni forgalomban
– a védjegyhasználati szerződés
– védjegybitorlás
– a védjegyoltalom megszűnése, lemondás a védjegyoltalomról, a védjegy törlése, megszűnés a használat hiánya miatt
– a Hivatal hatásköre és eljárása védjegyügyekben, döntések, határidők, igazolások, képviselet, nyilvánosság
– a védjegyügyek nyilvántartása, hatósági tájékoztatás
– a védjegy lajstromozására irányuló eljárás
– egyéb védjegyeljárások
– bírósági eljárás védjegyügyekben
– a földrajzi árujelzők oltalma
6. Nemzetközi és európai közösségi védjegyjog:
– az ipari tulajdon oltalmára létesült Párizsi Uniós Egyezmény védjegyjogi rendelkezései
– a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról Madridi Megállapodás és az ahhoz kapcsolódó Jegyzőkönyv
– a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló TRIPS-megállapodás védjegyekre vonatkozó előírásai
– a gyári vagy kereskedelmi védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozásáról szóló Nizzai Megállapodás
– a védjegyek ábrás elemei nemzetközi osztályozásának létrehozásáról szóló Bécsi Megállapodás
– az eredetmegjelölések oltalmáról és nemzetközi lajstromozásáról szóló Lisszaboni Megállapodás
– a közösségi védjegyrendszer, a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal és a közösségi védjegyrendelet alapján lajstromozott közösségi védjegy
7.25 Nemzeti, európai közösségi és nemzetközi formatervezésiminta-oltalmi jog:
– a formatervezésiminta-oltalom tárgya
– a mintából és a mintaoltalomból eredő jogok és kötelezettségek
– a mintaoltalmi igény
– a mintaoltalom keletkezése, tartalma, korlátjai, kimerülése, időtartama, terjedelme
– a mintaoltalom megszűnése
– a minta és a mintaoltalom bitorlása
– a Hivatal eljárása mintaoltalmi ügyekben
– mintaoltalmi nyilvántartások, hatósági tájékoztatás
– a mintaoltalom megadására irányuló eljárás
– egyéb mintaoltalmi eljárások
– bírósági eljárás mintaoltalmi ügyekben és perekben
– az ipari minták nemzetközi lajstromozásáról szóló Hágai Megállapodás
– az ipari tulajdon oltalmára létesült Párizsi Uniós Egyezmény mintaoltalmi szabályai
– az ipari minták nemzetközi osztályozásáról szóló Locarnói Megállapodás
– a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló TRIPS-megállapodás formatervezési mintákkal kapcsolatos szabályai
– a közösségi formatervezésiminta-oltalmi rendszer
8. Szerzői jog:
– a szerzői jogi védelem alanya és tárgya
– a szerzői jogi védelemből eredő jogok és azok korlátai
– a védelmi idő
– a felhasználási szerződés tartalmi elemei
– közös jogkezelés és a közös jogkezelő szervezetek, a jogdíjak
– szerzői jogi perek
9. Versenyjog:
– a versenyjogi szabályozás tárgya, rendszere
– a tisztességtelen verseny tilalma
– a fogyasztók megtévesztésének tilalma
– a közösségi versenyjogi rendszer, az iparjogvédelmi oltalom kimerülésének versenyjogi összefüggései
10. Bírósági eljárás iparjogvédelmi ügyekben és perekben:
– a Fővárosi Bíróság hatásköre és illetékessége
– a szabadalmi kényszerengedéllyel, az előhasználati és a továbbhasználati joggal kapcsolatos perek
– bitorlási perek
11. Iparjogvédelmi tájékoztatás:
– iparjogvédelmi nyilvántartások, hatósági tájékoztatás
– az iparjogvédelmi információ szerepe és jelentősége
– az iparjogvédelmi dokumentáció nemzetközi előírásai
– a Szabadalmi Tár feladatköre és gyakorlata
– a szabadalmi hatósági publikáció formái
– bibliográfiai, szöveges és képmás-adatbázisok optikai lemezen
– az on-line adatbankok kínálata
– az iparjogvédelmi tájékoztatás nemzetközi műhelyei
– kutatási gyakorlatok
12. Innováció-menedzsment, a vállalkozások iparjogvédelmi feladatai, iparjogvédelmi ügyfélképviselet:
– a nemzeti innovációs rendszer
– versenyképesség és technológiamenedzsment
– a kockázati tőke szerepe az innováció finanszírozásában
– az innováció és a vállalati stratégia
– az iparjogvédelmi tevékenység szervezése
– a találmányok ügyintézésének vállalati rendje
– a találmányok, know-how vétele, értékesítése
– a szabadalmi ügyvivői működésre vonatkozó jogszabályi előírások

5. számú melléklet a 2/2008. (VIII. 22.) TNM rendelethez26

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Felnőttképzési nyilvántartási szám:
A bizonyítvány sorszáma:
BIZONYÍTVÁNY
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala tanúsítja, hogy
........................................,
(név)
született .........................................
(születési hely és idő)
a 2/2008. (VIII. 22.) TNM rendelet alapján
FELSŐFOKÚ/KÖZÉPFOKÚ/ALAPFOKÚ* IPARJOGVÉDELMI SZAKKÉPESÍTÉST
szerzett.
A szakképesítés megszerzésének minősítése:
E bizonyítvány iskolai végzettséget és államilag elismert szakképzettséget nem tanúsít.
Kelt Budapesten, .................................
...................................................................
a vizsgabizottság elnöke
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala hivatalos bélyegzője
__________
* A megfelelő aláhúzandó.
1

A rendeletet az 1/2015. (I. 22.) IM rendelet 16. §-a hatályon kívül helyezte 2015. január 30. napjával. E hatályon kívül helyező rendelet 14. § (2) bekezdése alapján a rendelet nem érinti a 2015. január 30. napja előtt hatályos rendelkezések alapján kiállított, iparjogvédelmi szakképesítésről szóló bizonyítványok érvényességét.

2

Az 1. § a 27/2010. (XII. 28.) KIM rendelet 15. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

3

A 3. § (1) bekezdése a 27/2010. (XII. 28.) KIM rendelet 15. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

4

A 3. § (2) bekezdése a 27/2010. (XII. 28.) KIM rendelet 15. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

5

A 3. § (3) bekezdése a 27/2010. (XII. 28.) KIM rendelet 15. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

6

A 4. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze a 27/2010. (XII. 28.) KIM rendelet 15. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

7

A 4. § (4) bekezdés a) pontja a 27/2010. (XII. 28.) KIM rendelet 15. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

8

Az 5. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze a 27/2010. (XII. 28.) KIM rendelet 15. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

9

Az 5. § (4) bekezdés c) pontja a 27/2010. (XII. 28.) KIM rendelet 15. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

10

A 6. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze a 27/2010. (XII. 28.) KIM rendelet 15. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

11

A 6. § (4) bekezdés c) pontja a 27/2010. (XII. 28.) KIM rendelet 15. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

12

A 7. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze a 27/2010. (XII. 28.) KIM rendelet 15. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

13

A 7. § (4) bekezdés c) pontja a 27/2010. (XII. 28.) KIM rendelet 15. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

14

A 8. § (4) bekezdése a 27/2010. (XII. 28.) KIM rendelet 15. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

15

A 9. § (3) bekezdése a 27/2010. (XII. 28.) KIM rendelet 15. § (6)–(7) bekezdése szerint módosított szöveg.

16

A 9. § (6) bekezdése a 27/2010. (XII. 28.) KIM rendelet 15. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

17

A 11. § (1) bekezdése a 27/2010. (XII. 28.) KIM rendelet 15. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

18

A 11. § (3) bekezdése a 27/2010. (XII. 28.) KIM rendelet 15. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

19

A 2. számú melléklet 3. pontja a 27/2010. (XII. 28.) KIM rendelet 15. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

20

A 3. számú melléklet 2. pontja a 27/2010. (XII. 28.) KIM rendelet 15. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

21

A 3. számú melléklet 3. pontja a 27/2010. (XII. 28.) KIM rendelet 15. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

22

A 4. számú melléklet 2. pontja a 27/2010. (XII. 28.) KIM rendelet 15. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

23

A 4. számú melléklet 4. pontja a 27/2010. (XII. 28.) KIM rendelet 15. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

24

A 4. számú melléklet 5. pontja a 27/2010. (XII. 28.) KIM rendelet 15. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

25

A 4. számú melléklet 7. pontja a 27/2010. (XII. 28.) KIM rendelet 15. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

26

Az 5. számú melléklet a 27/2010. (XII. 28.) KIM rendelet 15. § (8) bekezdése szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére