• Tartalom

25/2008. (XI. 28.) HM rendelet

25/2008. (XI. 28.) HM rendelet

a honvédelmi és katonai célú építmények építési célelőirányzata kezelésének és felhasználásának szabályairól1

2008.12.13.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (4) bekezdésében 62. §-a (2) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva – a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A honvédelmi és katonai célú építmények építési célelőirányzata (a továbbiakban: HKÉC) bevételei az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 50. § (2) bekezdésében meghatározott, a honvédelmi és katonai célú építményekhez kapcsolódó feladatok támogatására szolgálnak.

2. § (1) A HKÉC bevételeit és kiadásait a Honvédelmi Minisztérium Központi Ellenőrzési és Hatósági Hivatal (a továbbiakban: HM KEHH) költségvetésében kell kezelni.

(2) A HKÉC felhasználásával, kezelésével, működtetésével, ellenőrzésével kapcsolatos, e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

3. § A HKÉC forrásait

a) a honvédelmi és katonai célú építmények tekintetében az építésügyi, valamint az építésfelügyeleti hatósági jogkört gyakorló hatóságok eljárásaiban kiszabott építésügyi, építésfelügyeleti és eljárási bírság, valamint

b) a késedelmi kamatokból származó bevétel

képezi.

4. § (1) A HKÉC bevételeinek fogadására a HM KEHH Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00285142- 00000000 számú számlája szolgál. A HKÉC bevételeit és azok felhasználását elkülönítve kell kezelni.

(2) A HKÉC 3. §-ban felsorolt bevételeinek felhasználásáról a HM KEHH főigazgatója dönt.

5. § (1) A HKÉC éves bevételének

a) 75%-a a HM KEHH intézményi saját bevétele,

b) 25%-át az Étv. 50. § (1) bekezdése szerinti építésügyi célelőirányzat külön jogszabályban meghatározott számlájára kell átutalni.

(2) A HM KEHH az (1) bekezdés a) pontja szerinti összeget az Étv. 50. § (2) bekezdés a)–b), j) és m) pontjában meghatározott feladatokra használhatja fel.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti összeg az Étv. 50. § (2) bekezdés c)–i) és k)–l) pontjában meghatározott – a HKÉC-ben nem tervezhető – építésügyi feladatok támogatására szolgál.

(4) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti összeget évente két részletben, június 30-ig, illetve december 31-ig kell átutalni. Az átutalás megtörténtéről – azzal egy időben – a HM KEHH főigazgatója az építésügyért felelős minisztert tájékoztatja.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1

A rendelet a 27/2016. (XII. 23.) HM rendelet 14. §-a alapján hatályát vesztette 2017. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére