• Tartalom

252/2008. (X. 14.) Korm. rendelet

252/2008. (X. 14.) Korm. rendelet

a köztisztviselők képzésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról1

2009.09.04.

A Kormány a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 80. § (1) bekezdésének a) pontjában és (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, valamint az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli:

1. § A közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 51/1993. (III. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az OKV elnökét a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter ötéves időtartamra nevezi ki. Az Elnökség tagjait az OKV elnöke ötéves időtartamra kéri fel.”

2. § Az R1. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § (1) A központi közigazgatási, valamint a Ktv. 1. § (2) bekezdése szerinti szerveknél alkalmazott jelölt a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központnál, egyéb esetben a közigazgatási szerv székhelye, illetve működési területe szerint illetékes közigazgatási hivatalnál (a továbbiakban együtt: vizsgáztatásra jogosult szerv) működő háromtagú bizottság (a továbbiakban: vizsgáztató bizottság) előtt tesz vizsgát.
(2) A vizsgáztató bizottság elnökét és tagjait – a vizsgáztatásra jogosult szerv javaslatára – az OKV titkára kéri fel az OKV tagjai közül. A felkéréseket a vizsgáztatásra jogosult szerv küldi meg a vizsgáztató bizottság részére.
(3) A vizsgáztatásra jogosult szerv a vizsgáztató bizottság elnökének és tagjainak felkérésére vonatkozó javaslatát a vizsga időpontját megelőző 15 munkanappal korábban megküldi az OKV titkárának. A vizsgáztató bizottság tagjának vagy elnökének akadályoztatása esetén a vizsgáztatásra jogosult szerv haladéktalanul javaslatot küld az OKV titkára részére az új elnök vagy tag felkérésére.
(4) A vizsgáztató bizottság felkérésének előkészítésével, működésével, a vizsgák és szakmai konzultációk szervezésével, lebonyolításával, nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat a vizsgáztatásra jogosult szerv látja el.
(5) E rendelet melléklete tartalmazza a közigazgatási és ügykezelői alapvizsga szabályzatát (a továbbiakban: Vsz.).”

3. § A közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) A 6/A. § szerinti felkészítő tanfolyamon oktatásra jogosultak felkérését a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ és a közigazgatási hivatalok (a továbbiakban együtt: szakvizsgaszervező) előzetes jóváhagyásra felterjesztik az OKV titkárához. Az OKV titkára az oktatásra jogosultak jóváhagyása során érvényesíti, hogy
a) a tárgyévben arányosak legyenek az oktatói felkérések,
b) érvényesüljenek az oktatással kapcsolatos, az OKV elnöksége által meghatározott minőségi követelmények.
(2) A szakvizsgát a vizsgatárgynak megfelelő vizsgáztatásra jogosultakból alakított 3 tagú bizottság előtt kell letenni, amelynek elnökét és tagjait a vizsgaszervező javaslatára az OKV titkára kéri fel. A felkéréseket a vizsgaszervező küldi meg a vizsgabizottság részére. A vizsgaszervező a vizsga időpontját megelőző 15 munkanappal korábban javaslatot tesz a vizsgabizottság elnökére és tagjaira az OKV titkárának. A vizsgabizottság tagjának akadályoztatása esetén a vizsgaszervező haladéktalanul javaslatot tesz az OKV titkára részére az új tag felkérésére. Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltakat a vizsgabizottság felkérésekor is alkalmazni kell.
(3) A bizottságok felkérésének előkészítésével, működésével, a szakvizsgák, valamint a szakvizsgára felkészítő tanfolyam szervezésével, lebonyolításával, nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat a szakvizsgaszervezők látják el.
(4) A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ a szakvizsgák szervezéséhez, a bizottságok munkájához, a vizsgakövetelmények egységes érvényesítéséhez az OKV elnökének egyetértésével módszertani útmutatást ad, illetőleg a szakvizsgaszervezőknek – az OKV titkárának koordinálásával – szakmai módszertani értekezleteket tart.
(5) A közigazgatási szakvizsga egyes vizsgatárgyai tananyagának kifejlesztéséről – a szakbizottságok által javasolt és az OKV elnöke által jóváhagyott követelményrendszer alapján – a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ gondoskodik.
(6) A központi államigazgatási, valamint a Ktv. 1. § (2) bekezdése szerinti szerveknél alkalmazott köztisztviselő a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központnál, a többi közigazgatási szervnél alkalmazott köztisztviselő, valamint a polgármester a közigazgatási szerv székhelye, illetőleg működési területe szerint illetékes szakvizsgaszervezőnél működő bizottság előtt – a közigazgatási szakvizsga e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott vizsgaszabályzatának figyelembevételével – tesz szakvizsgát. A szakvizsgaszervezők szükség szerint közösen is szervezhetnek szakvizsgát, felkészítő tanfolyamot.
(7) A szakvizsgaszervezőt a (3) bekezdésben meghatározott feladatainak végrehajtása során a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter irányítja.”

4. § A köztisztviselők továbbképzéséről és a közigazgatási vezetőképzésről szóló 199/1998. (XII. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Kollégium elnökét a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter nevezi ki ötéves időtartamra. A Kollégium titkára a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter által ötéves időtartamra kinevezett köztisztviselő. A Kollégium tagjai: a miniszterek által delegált egy-egy köztisztviselő, valamint a regionális közigazgatási hivatalok vezetői vagy az általuk kijelölt egy-egy köztisztviselő, a Kollégium titkára, továbbá a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ, a Köztisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége, az Országos Önkormányzati Köztisztviselői Érdekegyeztető Tanács önkormányzati, valamint a Köztisztviselői Érdekegyeztető Tanács és Országos Önkormányzati Köztisztviselői Érdekegyeztető Tanács munkavállalói érdekképviseleti oldala által delegált egy-egy személy.”

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2)2 Az R1. alapján az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság e rendelet hatálybalépését megelőzően felkért tagjainak megbízatása – felkérésük lejártának időpontjától függetlenül – 2009. december 31-éig tart.

(3)3 Az R2. 3. § (2) bekezdésében meghatározott felkészítő tanfolyamon oktatásra és vizsgáztatásra jogosultak 2009. december 31-éig jogosultak vizsgáztatni és oktatni, függetlenül a korábbi felkérésük időpontjától, feltéve, hogy 2002. május 24-e után kaptak oktatói és vizsgáztatói felkérést.

(4) A Kormány a Ktv. 61. § (2) bekezdésében, valamint a Ktv. 62. § (1) bekezdésében a szolgáltató központ számára meghatározott, a közszolgálati alapnyilvántartásra vonatkozó hatáskörök 2009. március 1-jéig történő gyakorlására a minisztériumokat és a Miniszterelnöki Hivatalt jelöli ki.

(5) Hatályát veszti az R2. 2. § (4) bekezdésében a „közigazgatási államtitkár és” szövegrész, az R2. 3. § (4) bekezdése, az R2. 3. § (5) bekezdésében az „az OKV társelnökével és” szövegrész, az R2. 1. számú melléklete 5. pontjának utolsó mondata, az R3. 1. § (1) bekezdésében az „a főtisztviselő és a központi tiszt,” szövegrész, az R3. 8. § (4) bekezdés első mondatában a „ , illetve a Miniszterelnöki Hivatal közigazgatási államtitkára (a továbbiakban: a MEH államtitkára)” szövegrész, az R3. 9. § (1) bekezdésében az „a társadalombiztosítás központi hivatali szerveit irányító politikai államtitkár,” szövegrész, az R3. 13. § (1) bekezdésében az „– a MEH államtitkára közreműködésével –” szövegrész.

(6) Az R1. 3. § (1) bekezdés utolsó mondatában az „a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter” szövegrész helyébe az „az OKV elnöke” szöveg és a „Közigazgatási Kamara” szövegrész helyébe a „Köztisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége” szöveg, 4. § (1) bekezdésében az „a Miniszterelnöki Hivatal hivatalos lapjában” szövegrész helyébe az „a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben” szöveg, az R1. melléklet I. pont 4. alpontjának utolsó mondatában az „OKV elnökének” szövegrész helyébe az „OKV titkárának” szöveg, az R2. 3. § (2) bekezdés első mondatában az „a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter” szövegrész helyébe az „az OKV elnöke” szöveg, az R2. 3. § (3) bekezdésében az „a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter” szövegrészek helyébe az „az OKV elnöke” szöveg, az R2. 3. § (5) bekezdésének bevezető mondatában a „Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter által kinevezett” szövegrész helyébe a „Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter által ötéves időtartamra kinevezett” szöveg, az R3. 11. § (4) bekezdésében az „a Miniszterelnöki Hivatal hivatalos lapjában” szövegrész helyébe az „a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben” szöveg, az R3. 16. § (3) bekezdésében a „Kollégium elnöke” szövegrész helyébe a „Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter” szöveg, az R3. 16. § (4) bekezdésében a „Kollégium elnökének” szövegrész helyébe a „Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter” szöveg lép.

(7) Az Európai Unió soros magyar elnökségben közvetlenül résztvevők kiválasztásáról, képzéséről és anyagi elismeréséről szóló 374/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „2009. januárjában, 2009. júliusában” szövegrész helyébe a „2009. júliusában a munkáltatói jogkör gyakorlója által megállapított összeg, de legfeljebb a hat havi illetmény 30%-a” szöveg, ba) alpontjában a „2009. januárjában, 2009. júliusában” szövegrész helyébe a „2009. júliusában a munkáltatói jogkör gyakorlója által megállapított összeg, de legfeljebb a hat havi illetmény 25%-a” szöveg lép.

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 193. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 5. § (2) bekezdése a 177/2009. (IX. 3.) Korm. rendelet 3. § (9) bekezdése szerint módosított szöveg.

3

Az 5. § (3) bekezdése a 177/2009. (IX. 3.) Korm. rendelet 3. § (9) bekezdése szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére