• Tartalom

267/2008. (XI. 12.) Korm. rendelet

az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III–IV. intézkedéscsoportjának végrehajtásával kapcsolatban felmerülő összeférhetetlenségek megszüntetéséről1

2008.11.20.

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § Ha a külön jogszabályban meghatározott helyi akciócsoport (a továbbiakban: HACS), illetőleg a helyi vidékfejlesztési közösség (a továbbiakban: HVK) munkaszervezetének alkalmazottjaként vagy a HACS vagy a HVK döntéshozó testületének tagjaként valamely ügyre vonatkozó döntés előkészítésében közreműködő személlyel összefüggésben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6. vagy 9. §-a szerinti kizárás áll fenn, a döntés-előkészítés megkezdése előtt, vagy – ha a kizárás oka a döntés-előkészítő tevékenység megkezdése után következik be – a döntés-előkészítés újbóli lefolytatása során biztosítani kell, hogy a döntés-előkészítésben kizárással érintett személy ne vegyen részt.

2. § Ha valamely ügyben a HACS vagy a HVK vezetőjének helyettesével összefüggésben – ezen jogviszonyára tekintettel – a Knyt. 6. vagy 9. §-a szerinti kizárás áll fenn, a teljes döntés-előkészítést a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) látja el.

3. § Ha valamely ügyben a HACS vagy a HVK által létrehozott jogi személyiségű szervezet a pályázó, a támogatási eljárás teljes döntés-előkészítését az MVH látja el.

4. § Az 1–3. § szerinti esetben a kizárással érintett személy a kizárás okát annak tudomására jutását követően haladéktalanul köteles bejelenteni a HACS vagy a HVK vezetőjének.

5. § E rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba azzal, hogy a rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1

A rendeletet a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 27. § f) pontja hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére