• Tartalom

32/2008. (XII. 31.) IRM rendelet

32/2008. (XII. 31.) IRM rendelet

az igazságügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes rendeletek módosításáról

2009.03.03.

Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (5) bekezdés c) pontjában, (6) bekezdés a) pontjában, valamint (8) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró egészségügyi miniszterrel, a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró szociális és munkaügyi miniszterrel, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a), c), f)–g) és i)–l) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszterrel, a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § b) és g) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszterrel, a Miniszterelnöki Hivatalról, valamint a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter feladat- és hatásköréről szóló 29/2008. (II. 19.) Korm. rendelet 1. § e) és h) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterrel, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a)–c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel, az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró oktatási és kulturális miniszterrel, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel, valamint az önkormányzati miniszter feladat- és hatásköréről szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § c), e) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró önkormányzati miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1–18. §1

19. § (1) Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit – a (3)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(3) A 2. § (1) bekezdését, 7. §-át, 12. §-át, 17. § (2) bekezdését, 18. §-át, az e § (7) bekezdés a), és d)–f) pontjait, valamint az e § (8) bekezdésének c) pontját e rendelet hatálybalépését követően benyújtott felvételi kérelmek elbírálása során kell alkalmazni.

(4) E rendelet hatálybalépését követően benyújtott felvételi kérelmek esetében a 2. § (1) bekezdését, 7. §-át, 12. §-át, 17. § (2) bekezdését, 18. §-át, az e § (7) bekezdés a), és d)–f) pontjait, valamint az e § (8) bekezdésének c) pontját nem kell alkalmazni, amennyiben a kérelmező igazolja, hogy az általa kért szakterületekre a gyakorlati idő igazolására vonatkozó, külön jogszabályban meghatározott kérelmet a rendelet hatálybalépését megelőzően benyújtotta.

(5) Akit az igazságügyért felelős miniszter az igazságügyi szakértői névjegyzékbe 2005. december 31-ig felvett, szakértői jogosultságát a Szaktv. 32. § (1) bekezdés a) pontja alapján felülvizsgálta és vegyészet a kriminalisztikában szakterületét a Szaktv. 32. § (1) bekezdés b) pontja szerint vegyészet (kivéve toxikológia) szakterületre módosította, annak e szakterülete 2009. január 1. napjától forenzikus vegyészet szakterületnek felel meg.

(6)2

(7) E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti az Iszr.

e) 25. §-a és az ezt megelőző alcím,

(8) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) az Iszr. 9. § (1) bekezdésében a „az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság)” szövegrész helyébe a „a Főigazgatóság” szöveg, a „külön jogszabály alapján érvényes bejegyzéssel” szövegrész helyébe a „ágazati szakértői jogosultsággal” szövegrész,

b) az Iszr. 12. § (1) bekezdésének felvezető szövegében és a 13. § (2) bekezdésében a „orvosi oklevéllel” szövegrész helyébe a „orvosi vagy fogorvosi oklevéllel” szövegrész,

c) az Iszr. 13. § (2) bekezdésében a „8., 17. és 18. pontban” szövegrész helyébe a „8., 17–18. és 42. pontban” szövegrész, a „szakképesítés alapján jogosult” szövegrész helyébe a „szakképesítés alapján jogosult, a szakképesítésének megszerzésétől számított legalább öt év már eltelt” szövegrész,

d) az Iszr. 17. § (1) bekezdés b) pontjában, a 17. § (2) bekezdés a) pontjában a „mérnöki kamarai szakterületen érvényes bejegyzéssel” szövegrész helyébe a „ágazati szakértői jogosultsággal” szövegrész,

e) az Iszr. 30. § (1) bekezdés b) pontjában a „építész kamarai szakterületen érvényes bejegyzéssel” szövegrész helyébe a „ágazati szakértői jogosultsággal” szövegrész,

f) az Iszr. 37. § (1) bekezdés b) pontjában a „szakmai kamarai szakterületen érvényes bejegyzéssel” szövegrész helyébe a „ágazati szakértői jogosultsággal” szövegrész,

g) az Iszr. 42. § (1)–(7) bekezdéseiben a „igazságügyminiszter” szövegrész helyébe a „igazságügyért felelős miniszter” szövegrész,

h) az Iszr. 4. számú melléklet 2. és 6. pontjában a „állatorvos dr.” szövegrész helyébe a „állatorvos doktor” szövegrész,

i) az Iszr. 5. számú melléklet A) részének 26. pontjában a „egyetemi szakmérnök” szövegrész helyébe a „főiskolai vagy egyetemi szakmérnök” szövegrész,

k) az R. 9. § (3) bekezdésében a „8 napon belül” szövegrész helyébe a „8 napon belül halasztási díj megfizetése nélkül” szövegrész,

l) az R. 27. § (4) bekezdésében a „az 6. § (1) bekezdés” szövegrész helyébe a „a (2) bekezdés a)–c) pontja” szövegrész,

m) az R. 27. § (5) bekezdésében a „az 5. § (3) bekezdés” szövegrész helyébe a „az 5. § (4) bekezdés” szövegrész, a „kétévente” szövegrész helyébe a „négyévente” szövegrész

lép.

20. §3

1. számú melléklet a 32/2008. (XII. 31.) IRM rendelethez

Az Iszr. 2. számú mellékletének 8., 13., 16., 18 és 36. pontjai a következők szerint módosulnak, valamint a 2. számú melléklet a 40. pont után a következő 41–42. pontokkal egészül ki:
[Igazságügyi szakértői szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek az orvosi, továbbá egyes
pszichológiai és biológiai területeken]

„8. egészségbiztosítás

általános orvos és egészségbiztosítás szakvizsga”

„13. igazságügyi genetika

a) általános orvos vagy
b) okleveles biológus vagy
c) okleveles molekuláris biológus vagy
d) okleveles biológia szakos tanár”

„16. fogorvostan

okleveles fogorvos és szakfogorvosi szakvizsga”

„18. igazságügyi pszichiátria

általános orvos és igazságügyi pszichiátria (igazságügyi elmeorvostan) szakvizsga”

„36. igazságügyi toxikológia

a) egyetemi szakmérnök, analitikai kémia szakon vagy
b) analitikai kémiai szakember vagy
c) okleveles gyógyszerész és toxikológia szakvizsga”

„41. klinikai genetika

a) általános orvos és klinikai genetika szakvizsga vagy
b) általános orvos és molekuláris genetikai diagnosztika szakvizsga

42. klinikai toxikológia

általános orvos és
a) aneszteziológiai és intenzív terápia szakvizsga vagy
b) belgyógyászat szakvizsga vagy
c) oxyológia és sürgősségi orvostani szakvizsga”

2. számú melléklet a 32/2008. (XII. 31.) IRM rendelethez

[Igazságügyi szakértői szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek a mező- és erdőgazdálkodási, valamint az élelmiszer-ipari területeken]

„4. borászat

a) okleveles élelmiszermérnök vagy
b) szőlész-borász szakmérnök vagy
c) okleveles kertészmérnök vagy
d) okleveles mezőgazdasági mérnök”

„6. élelmiszer-biztonság

a) okleveles vegyészmérnök vagy
b) okleveles élelmiszermérnök vagy
c) állatorvos doktor vagy
d) okleveles élelmiszer minőségbiztosító agrármérnök vagy
e) élelmiszer-biztonsági szakmérnök vagy
f) kertészmérnök vagy
g) okleveles vegyész vagy
h) okleveles gépészmérnök vagy
i) okleveles mezőgazdasági mérnök”

„9. erdei vadkár, erdei vadkárok becslése

a) okleveles erdőmérnök vagy
b) vadgazdálkodási szakmérnök vagy
c) vadgazda mérnök”

„19. mezőgazdasági és élelmiszeripari gépesítés

a) okleveles mezőgazdasági szakmérnök vagy
b) élelmiszeripari gépészmérnök vagy
c) okleveles gépészmérnök vagy
d) okleveles mezőgazdasági gépészmérnök”

„21. mezőgazdasági vadkár

a) okleveles agrármérnök vagy
b) vadgazdamérnök vagy
c) vadgazdálkodási szakmérnök”

„27. öntözéses gazdálkodás

a) okleveles agrármérnök vagy
b) okleveles kertészmérnök vagy
c) kertészmérnök vagy
d) okleveles építőmérnök vagy
e) meliorációs mérnök”

„31. takarmánygazdálkodás

a) okleveles agrármérnök vagy
b) takarmányozási és takarmánygazdálkodási szakmérnök vagy
c) állatorvos doktor vagy
d) okleveles takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök

32. termőföld talajvédelme

a) okleveles agrárkémikus agrármérnök vagy
b) okleveles erdőmérnök vagy
c) környezetgazdálkodási szakmérnök vagy
d) meliorációs szakmérnök vagy
e) talajtani szakmérnök”

3. számú melléklet a 32/2008. (XII. 31.) IRM rendelethez

Az Iszr. 5. számú melléklet A) részének 21., 23–25., 27–28., 38–44. pontjai a következők szerint módosulnak:
[Igazságügyi szakértői szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek
a közlekedési és az ipari területeken
A) Igazságügyi szakértői szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek a közlekedési területen]

„21. gépjármű-közlekedési műszaki (javítás, karbantartás, járműértékelés)

a) egyetemi vagy főiskolai szakmérnök, közlekedés műszaki szakértő szakon vagy
b) egyetemi szakmérnök, járműgépész szakon vagy
c) egyetemi szakmérnök, járműipari tervező szakon vagy
d) egyetemi szakmérnök, karbantartási és járműfenntartási szakon”

„23. közúti szállítás, fuvarozás

a) okleveles közlekedésmérnök vagy
b) okleveles közgazdász

24. közúti jármű vizsgálat

a) egyetemi vagy főiskolai szakmérnök, közlekedés műszaki szakértő szakon vagy
b) egyetemi szakmérnök, járműgépész szakon vagy
c) egyetemi szakmérnök, járműipari szakon vagy
d) egyetemi szakmérnök, karbantartási és járműfenntartási szakon

25. közúti járműtervezés műszaki

a) egyetemi vagy főiskolai szakmérnök, közlekedés műszaki szakértő szakon vagy
b) egyetemi szakmérnök, járműgépész szakon vagy
c) egyetemi szakmérnök, járműipari tervező szakon”

„27. közúti közlekedési forgalmi, tároló és fenntartó létesítmények technológiai tervezése és fenntartása

a) okleveles gépészmérnök vagy
b) okleveles közlekedésmérnök

28. mobil rakodógép, rakodásgépesítés

a) egyetemi vagy főiskolai szakmérnök, közlekedés műszaki szakértő szakon vagy
b) egyetemi szakmérnök, karbantartási és járműfenntartási szakon vagy
c) okleveles anyagmozgató gépész szakirányú továbbképzési szak vagy
d) főiskolai szakmérnök, hidraulika-pneumatika szakon”

„38. úttervezés, -építés, -üzemeltetés és -fenntartás

a) főiskolai vagy egyetemi szakmérnök, útüzemeltetés és fenntartás szakon vagy
b) egyetemi szakmérnök, közlekedésépítő szakon vagy
c) egyetemi szakmérnök, városépítési-városgazdasági szakon

39. közlekedési létesítmények beruházása, ezek lebonyolítása, építéstechnológiai, kivitelezési és minősítési feladatai

a) főiskolai vagy egyetemi szakmérnök, útüzemeltetés és fenntartás szakon vagy
b) főiskolai vagy egyetemi szakmérnök, településfenntartási és igazgatási szakirányon vagy
c) egyetemi szakmérnök, közlekedésépítő szakon vagy
d) egyetemi szakmérnök, közlekedési menedzser gazdasági szakon vagy
e) egyetemi szakmérnök, városépítési-városgazdasági szakon

40. útépítés, talajmechanika és víztelenítés

a) főiskolai vagy egyetemi szakmérnök, útüzemeltetés és fenntartás szakon vagy
b) főiskolai vagy egyetemi szakmérnök, talajtani szakon vagy
c) egyetemi szakmérnök, közlekedésépítő szakon

41. közúti műtárgyak és egyéb mérnöki létesítmények tervezése, építése, üzemeltetése és fenntartása

a) főiskolai vagy egyetemi szakmérnök, településfenntartási és igazgatási szakirányon vagy
b) egyetemi szakmérnök, városépítési-városgazdasági szakon vagy
c) egyetemi szakmérnök, közlekedésépítő szakon vagy
d) egyetemi szakmérnök, szerkezetépítő szakon

42. városi közlekedés, forgalomtechnika és forgalomszervezés

a) főiskolai vagy egyetemi szakmérnök, településfenntartási és igazgatási szakirányon vagy
b) egyetemi szakmérnök, városépítési-városgazdasági szakon vagy
c) egyetemi szakmérnök, közlekedési menedzser gazdasági szakon vagy
d) egyetemi szakmérnök, közlekedésépítő szakon

43. közlekedési rendszer, hálózat, és forgalom tervezése

a) főiskolai vagy egyetemi szakmérnök, településfenntartási és igazgatási szakirányon vagy
b) egyetemi szakmérnök, városépítési-városgazdasági szakon vagy
c) egyetemi szakmérnök, közlekedési menedzser gazdasági szakon vagy
d) egyetemi szakmérnök, közlekedésépítő szakon

44. útépítő gépek technológiai tervezése, fenntartása és üzemeltetése

a) egyetemi szakmérnök, járműipari tervező szakon vagy
b) egyetemi szakmérnök, építésgépesítési szakon vagy
c) egyetemi szakmérnök, járműgépész szakon vagy
d) egyetemi szakmérnök, karbantartási és járműfenntartási szakon vagy
e) egyetemi vagy főiskolai szakmérnök, közlekedés műszaki szakértő szakon vagy
f) okleveles anyagmozgató gépész szakirányú továbbképzési szak”

4. számú melléklet a 32/2008. (XII. 31.) IRM rendelethez

Igazságügyi szakértői szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek
az informatikai és hírközlési területeken
A) Igazságügyi szakértői szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek az informatikai területeken

Szakterület megnevezése

Képesítési feltétel

1. informatikai berendezések, számítógépek, perifériák és helyi hálózatok (hardver)

a) villamosmérnök vagy
b) okleveles villamosmérnök vagy
c) okleveles rendszerinformatikus vagy
d) mérnök-informatikus vagy
e) okleveles mérnök-informatikus vagy
f) okleveles fizikus

2. informatikai biztonság

a) villamosmérnök vagy
b) okleveles villamosmérnök vagy
c) okleveles rendszerinformatikus vagy
d) mérnök-informatikus vagy
e) okleveles mérnök-informatikus vagy
f) okleveles programtervező matematikus vagy
g) okleveles fizikus vagy
h) okleveles matematikus vagy
i) okleveles alkalmazott matematikus vagy
j) programozó matematikus

3. informatikai rendszerek tervezése, szervezése

a) villamosmérnök vagy
b) okleveles villamosmérnök vagy
c) okleveles rendszerinformatikus vagy
d) mérnök-informatikus vagy
e) okleveles mérnök-informatikus vagy
f) programozó matematikus vagy
g) okleveles programtervező matematikus vagy
h) okleveles informatika szakos tanár vagy
i) számítástechnika szakos tanár vagy
j) informatikai szakirányon végzett okleveles gazdaság-informatikus vagy
k) okleveles fizikus vagy
l) okleveles matematikus vagy
m) okleveles alkalmazott matematikus

4. stúdiótechnika, multimédia területtel összefüggő informatikai tevékenység

a) villamosmérnök vagy
b) okleveles villamosmérnök vagy
c) okleveles rendszerinformatikus vagy
d) mérnök-informatikus vagy
e) okleveles mérnök-informatikus

5. számítástechnikai adatbázis, adatstruktúrák

a) villamosmérnök vagy
b) okleveles villamosmérnök vagy
c) okleveles rendszerinformatikus vagy
d) mérnök-informatikus vagy
e) okleveles mérnök-informatikus vagy
f) okleveles programtervező matematikus vagy
g) okleveles alkalmazott matematikus vagy
h) okleveles matematikus vagy
i) programozó matematikus vagy
j) okleveles informatika szakos tanár vagy
k) számítástechnika szakos tanár

6. szoftverek

a) programozó matematikus vagy
b) okleveles programtervező matematikus vagy
c) okleveles informatika szakos tanár vagy
d) számítástechnika szakos tanár vagy
e) informatikai szakirányon végzett okleveles gazdaság-informatikus vagy
f) okleveles alkalmazott matematikus vagy
g) okleveles gazdaságmatematikai elemző szakos közgazdász vagy
h) okleveles mérnök-informatikus vagy
i) mérnök-informatikus vagy
j) okleveles matematikus vagy
k) villamosmérnök vagy
l) okleveles villamosmérnök

B) Igazságügyi szakértői szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek a hírközlési területeken

Szakterület megnevezése

Képesítési feltétel

1. elektromágneses összeférhetőség (EMC)

a) villamosmérnök vagy
b) okleveles villamosmérnök vagy
c) mérnök-informatikus vagy
d) okleveles mérnök informatikus vagy
e) okleveles informatikus fizikus vagy
f) okleveles fizikus

2. elektronikus hírközléssel összefüggő méréstechnika

a) villamosmérnök vagy
b) okleveles villamosmérnök vagy
c) okleveles rendszerinformatikus vagy
d) mérnök-informatikus vagy
f) okleveles mérnök-informatikus vagy
e) okleveles fizikus

3. műsorszolgáltatással összefüggő elektronikus hírközlési tevékenység

a) villamosmérnök vagy
b) okleveles villamosmérnök vagy
c) okleveles rendszerinformatikus vagy
d) mérnök-informatikus vagy
e) okleveles mérnök-informatikus vagy
f) okleveles fizikus

4. vezetékes elektronikus hírközlés

a) villamosmérnök vagy
b) okleveles villamosmérnök vagy
c) okleveles rendszerinformatikus vagy
d) mérnök-informatikus vagy
e) okleveles mérnök-informatikus vagy
f) okleveles fizikus

5. vezeték nélküli elektronikus hírközlés

a) villamosmérnök vagy
b) okleveles villamosmérnök vagy
c) okleveles rendszerinformatikus vagy
d) mérnök-informatikus vagy
e) okleveles mérnök-informatikus vagy
f) okleveles fizikus

6. digitális műsorterjesztés

a) villamosmérnök vagy
b) okleveles villamosmérnök vagy
c) okleveles rendszerinformatikus vagy
d) mérnök-informatikus vagy
e) okleveles mérnök-informatikus vagy
f) okleveles fizikus

5. számú melléklet a 32/2008. (XII. 31.) IRM rendelethez

Igazságügyi szakértői szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek
a környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi területeken
A) Igazságügyi szakértői szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek
a környezetvédelmi területen

Szakterület megnevezése

Képesítési feltétel

1. egyedi vagy házi szennyvízkezelés és -elhelyezés

a) okleveles környezetmérnök vagy
b) okleveles biomérnök vagy
c) okleveles biológus vagy
d) okleveles gépészmérnök vagy
e) okleveles településmérnök vagy
f) okleveles vegyészmérnök vagy
g) okleveles vegyész vagy
h) okleveles hidrogeológus vagy
i) okleveles bánya- és geotechnikai mérnök vagy
j) okleveles agrárkémikus vagy
k) okleveles geológus vagy
l) környezetvédelmi szakmérnök vagy
m) környezetgazdálkodási szakmérnök vagy
n) vízépítő szakmérnök vagy
o) környezetvédelmi ökológus vagy
p) okleveles építőmérnök vagy
q) környezeti menedzser szakmérnök vagy
r) környezettechnológiai szakmérnök vagy
s) főiskolai szakmérnök, vízellátási-víztisztítási szakon vagy
t) főiskolai szakmérnök, csatornázási-szennyvíztisztítási szakon

2. hulladékgazdálkodás

a) okleveles környezetmérnök vagy
b) okleveles biomérnök vagy
c) okleveles gépészmérnök vagy
d) okleveles településmérnök vagy
e) okleveles vegyészmérnök vagy
f) okleveles vegyész vagy
g) okleveles hidrogeológus vagy
h) okleveles bánya- és geotechnikai mérnök vagy
i) okleveles építőmérnök
j) okleveles biológus vagy
k) okleveles gépészmérnök vagy
l) környezetvédelmi szakmérnök vagy
m) környezetgazdálkodási szakmérnök vagy
n) környezetvédelmi ökológus vagy
o) környezeti menedzser szakmérnök vagy
p) környezettechnológiai szakmérnök

3. környezeti víz- és talajvédelem

a) okleveles környezetmérnök vagy
b) okleveles biomérnök vagy
c) okleveles biológus vagy
d) okleveles fizikus vagy
e) okleveles geológus vagy
f) okleveles településmérnök vagy
g) okleveles vegyészmérnök vagy
h) okleveles vegyész vagy
i) okleveles hidrogeológus vagy
j) okleveles bánya- és geotechnikai mérnök vagy
k) okleveles építőmérnök vagy
l) okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök vagy
m) környezetvédelmi szakmérnök vagy
n) környezetgazdálkodási szakmérnök vagy
o) vízépítő szakmérnök vagy
p) környezetvédelmi ökológus vagy
q) környezeti menedzser szakmérnök vagy
r) környezettechnológiai szakmérnök

4. zaj- és rezgésvédelem

a) okleveles környezetmérnök vagy
b) okleveles fizikus vagy
c) okleveles geológus vagy
d) okleveles településmérnök vagy
e) környezetvédelmi szakmérnök vagy
f) környezetgazdálkodási szakmérnök vagy
g) környezeti menedzser szakmérnök vagy
h) környezettechnológiai szakmérnök vagy
i) okleveles gépészmérnök vagy
j) okleveles villamosmérnök

5. levegőtisztaság-védelem

a) okleveles környezetmérnök vagy
b) okleveles biomérnök vagy
c) okleveles biológus vagy
d) okleveles fizikus vagy
e) okleveles gépészmérnök vagy
f) okleveles meteorológus vagy
g) okleveles vegyészmérnök vagy
h) okleveles vegyész vagy
i) környezetvédelmi szakmérnök vagy
j) környezetgazdálkodási szakmérnök vagy
k) okleveles építőmérnök vagy
l) környezeti menedzser szakmérnök vagy
m) környezettechnológiai szakmérnök

B) Igazságügyi szakértői szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek
a természetvédelmi területen

Szakterület megnevezése

Képesítési feltétel

1. élővilág-védelem

1.1. okleveles agrármérnök vagy
1.2. okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök vagy
1.3. állatorvos doktor vagy
1.4. okleveles biológus vagy
1.5. okleveles biológia szakos tanár vagy
1.6. okleveles erdőmérnök vagy
1.7. okleveles kertészmérnök vagy
1.8. okleveles tájépítész mérnök vagy
1.9. okleveles táj- és kertépítész mérnök vagy
1.10. környezetvédelmi ökológus vagy
1.11. növényvédelmi szakmérnök vagy
1.12. természetvédelmi mérnök vagy
1.13. vadgazda mérnök vagy
1.14. vadgazdálkodó vagy
1.15. vadgazdálkodási szakmérnök vagy
1.16. okleveles vidékfejlesztő agrármérnök vagy
1.17. vidékfejlesztési agrármérnök vagy
1.18. vidékfejlesztési szakmérnök vagy
1.19. okleveles állattenyésztő mérnök vagy
1.20. okleveles mezőgazdasági mérnök vagy
1.21. okleveles növénytermesztő mérnök vagy
1.22. okleveles birtokrendező mérnök vagy
1.23. okleveles alkalmazott zoológus vagy szakzoológus vagy
1.24. okleveles környezetmérnök vagy
1.25. környezetgazdálkodási agrármérnök vagy
1.26. okleveles környezetkutató vagy
1.27. okleveles környezettan-tanár vagy
1.28. okleveles alkalmazott növénybiológus vagy
1.29. okleveles növényorvos vagy
1.30. környezetvédő vagy
1.31. okleveles biomérnök

2. földtani és felszínalaktani értékek, valamint barlangok védelme

2.1. okleveles agrármérnök vagy
2.2. okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök vagy
2.3. okleveles bánya- és geotechnikai mérnök vagy
2.4. okleveles fizikus vagy
2.5. okleveles geográfus vagy
2.6. okleveles geofizikus vagy
2.7. okleveles geológus vagy
2.8. okleveles táj- és kertépítész mérnök vagy
2.9. okleveles térképész vagy
2.10. okleveles hidrogeológus vagy
2.11. okleveles környezetmérnök vagy
2.12. okleveles biomérnök vagy
2.13. okleveles kertészmérnök vagy
2.14. okleveles biológus vagy
2.15. okleveles földmérő és térinformatikai mérnök vagy
2.16. okleveles földmérő mérnök vagy
2.17. okleveles meteorológus vagy
2.18. okleveles természetvédelmi mérnök vagy
2.19. okleveles vidékfejlesztő agrármérnök

3. tájvédelem

3.1. okleveles agrármérnök vagy
3.2. okleveles vidékfejlesztő agrármérnök vagy
3.3. okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök vagy
3.4. okleveles táj- és kertépítész mérnök vagy
3.5. okleveles tájépítész mérnök vagy
3.6. okleveles településmérnök vagy
3.7. okleveles erdőmérnök vagy
3.8. okleveles természetvédelmi mérnök vagy
3.9. okleveles biológus vagy
3.10. okleveles építészmérnök vagy
3.11. okleveles építőmérnök vagy
3.12. okleveles építész vagy
3.13. okleveles geográfus vagy
3.14. okleveles kertészmérnök

C) Igazságügyi szakértői szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek
a vízügyi területen

Szakterület megnevezése

Képesítési feltétel

1. árvízvédelem és -mentesítés

a) okleveles építőmérnök vagy
b) építőmérnök

2. felszín alatti vízkészlet gazdálkodás

a) okleveles építőmérnök vagy
b) építőmérnök vagy
c) okleveles hidrogeológus

3. felszíni vízkészlet gazdálkodás

a) okleveles építőmérnök vagy
b) építőmérnök vagy
c) okleveles hidrogeológus

4. folyó- és tószabályozás

a) okleveles építőmérnök vagy
b) építőmérnök

5. ipari vízgazdálkodás

a) okleveles építőmérnök vagy
b) építőmérnök vagy
c) okleveles vegyészmérnök vagy
d) vegyészmérnök vagy
e) főiskolai szakmérnök, csatornázási-szennyvíztisztítási szakon vagy
f) főiskolai szakmérnök, vízellátási-víztisztítási szakon

6. ivóvízellátás, ivóvízminőség-javítás

a) okleveles építőmérnök vagy
b) építőmérnök vagy
c) okleveles vegyészmérnök vagy
d) vegyészmérnök vagy
e) okleveles gépészmérnök vagy
f) főiskolai szakmérnök, csatornázási-szennyvíztisztítási szakon vagy
g) főiskolai szakmérnök, vízellátási-víztisztítási szakon

7. települési szennyvízelvezetés és -tisztítás

a) okleveles építőmérnök vagy
b) építőmérnök vagy
c) okleveles vegyészmérnök vagy
d) vegyészmérnök vagy
e) okleveles gépészmérnök vagy
f) főiskolai szakmérnök vagy csatornázási-szennyvíztisztítási szakon vagy
g) főiskolai szakmérnök, vízellátási-víztisztítási szakon

8. vízépítési nagyműtárgyak

a) okleveles építőmérnök vagy
b) építőmérnök vagy
c) okleveles gépészmérnök

9. vízfeltárás, kútfúrás, vízkitermelés

a) okleveles építőmérnök vagy
b) építőmérnök vagy
c) okleveles geológus

10. vízgyűjtő-gazdálkodás

a) okleveles építőmérnök vagy
b) építőmérnök vagy
c) okleveles geológus

11. vízrendezés és belvízmentesítés

a) okleveles építőmérnök vagy
b) építőmérnök vagy
c) főiskolai szakmérnök, csatornázási-szennyvíztisztítási szakon

6. számú melléklet a 32/2008. (XII. 31.) IRM rendelethez

Igazságügyi szakértői szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek
kriminalisztikai területeken

Szakterület megnevezése

Képesítési feltétel

1. nyomszakértés

egyetemi vagy főiskolai alapképzésben szerzett végzettség, és kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképesítés

2. okmányszakértés

egyetemi vagy főiskolai alapképzésben szerzett végzettség, és kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképesítés

3. fegyverszakértés

egyetemi vagy főiskolai alapképzésben szerzett végzettség, és kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképesítés

4. írásszakértés

egyetemi vagy főiskolai alapképzésben szerzett végzettség, és kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképesítés

5. ujjnyomatszakértés
(daktiloszkópia)

egyetemi vagy főiskolai alapképzésben szerzett végzettség, és kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképesítés

6. forenzikus vegyészet

a) okleveles vegyészmérnök vagy
b) vegyészmérnök vagy
c) okleveles vegyész vagy
d) vegyész vagy
e) okleveles kémia szakos tanár vagy
f) kémia szakos tanár vagy
g) egyetemi szakmérnök, analitikai kémia szakon vagy
h) analitikai kémiai szakember

7. forenzikus fizika

a) okleveles fizikus vagy
b) fizikus vagy
c) okleveles fizika szakos tanár vagy
d) fizika szakos tanár

8. forenzikus geológia

a) okleveles geológus vagy
b) okleveles geológus mérnök

9. forenzikus botanika

a) okleveles biológus vagy
b) biológus vagy
c) okleveles biológia szakos tanár vagy
d) biológia szakos tanár

a) 10. titokszakértés

jogász doktor és
a) közigazgatási szakvizsga vagy
b) jogi szakvizsga

7. számú melléklet a 32/2008. (XII. 31.) IRM rendelethez

Az Iszr. 8. számú mellékletének 16–17. pontjai a következők szerint módosulnak, és a 8. számú melléklet a 19. pont után a következő 20. ponttal egészül ki:
[Igazságügyi szakértői szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek
a kulturális területeken]

„16. drágakő

a) okleveles geológus vagy
b) okleveles vegyész vagy
c) egyetemi vagy főiskolai szintű alapképzésben szerzett végzettség és
ca) az OKJ-ben szereplő drágakőszakértő szakképesítés vagy
cb) az OKJ-ben szereplő drágakő-meghatározó szakképesítés vagy
cc) az OKJ-ben szereplő ötvös szakképesítés

17. használati cikkek piaci ár- és értékbecslése

egyetemi vagy főiskolai szintű alapképzésben szerzett végzettség és
a) az OKJ-ben szereplő műtárgy becsüs szakképesítés vagy
b) az OKJ-ben szereplő bútor-szőnyeg becsüs szakképesítés vagy
c) az OKJ-ben szereplő festmény becsüs szakképesítés vagy
d) az OKJ-ben szereplő híradástechnikai becsüs szakképesítés vagy
e) az OKJ-ben szereplő ékszerbecsüs szakképesítés”

„20. kulturális javak piaci ár-, értékbecslése

egyetemi vagy főiskolai szintű alapképzésben szerzett végzettség és
a) az OKJ-ben szereplő műtárgy becsüs szakképesítés vagy
b) az OKJ-ben szereplő bútor-szőnyeg becsüs szakképesítés vagy
c) az OKJ-ben szereplő festmény becsüs szakképesítés vagy
d) az OKJ-ben szereplő híradástechnikai becsüs szakképesítés vagy
e) az OKJ-ben szereplő ékszerbecsüs szakképesítés”

8. számú melléklet a 32/2008. (XII. 31.) IRM rendelethez

Az Iszr. 10. számú mellékletének 7. pontja a következők szerint módosul:
[Igazságügyi szakértői szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek
a közgazdaság, vám- és egyes pénzügyi területeken]

„7. vám

a) vámigazgatási szervező vagy
b) vámigazgatás-szervező vagy
c) pénzügyi szaknyomozó vagy
d) főiskolai szakközgazdász, pénzügy-, adó-, illeték-, vámszakon vagy
e) pénzügyi adó-, illeték-, vámszakértő vagy
f) vámigazgatási tiszt vagy
g) egyetemi vagy főiskolai szintű alapképzésben szerzett végzettség és
ga) az OKJ-ben szereplő vámügyintéző szakképesítés vagy
gb) az OKJ-ben szereplő pénzügyőr szakképesítés”

9. számú melléklet a 32/2008. (XII. 31.) IRM rendelethez

Az Iszr. 5. számú melléklet B) része a 37. pontot követően a következő 38. ponttal egészül ki:
[Igazságügyi szakértői szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek
a közlekedési és az ipari területeken
B) Igazságügyi szakértői szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek
az ipari területen]

,,38. gumiabroncs gyártása

a) okleveles vegyészmérnök vagy
b) vegyészmérnök vagy
c) okleveles gépészmérnök vagy
d) gépészmérnök vagy
e) okleveles vegyész vagy
f) okleveles kémia szakos tanár”

10. számú melléklet a 32/2008. (XII. 31.) IRM rendelethez

Az Iszr. 3. számú melléklete a 32. pontot követően a következő 23–25. pontokkal egészül ki:
[Igazságügyi szakértői szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek
a munkabiztonsági területen]

„23. beruházás-szervezés a munkavédelem területén

a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi szakon vagy
b) munkavédelmi szakember

24. üzem- és munkaszervezés a munkavédelem területén

a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi szakon vagy
b) munkavédelmi szakember

25. munkavédelem gazdasági elemzése

a) egyetemi szakmérnök, munkavédelmi szakon vagy
b) munkavédelmi szakember”

1

Az 1–18. § a 20. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 19. § (6) bekezdése a 32/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 20. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 20. § a 20. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére