• Tartalom

343/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet

343/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet

a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 55/2004. (III. 31.) Korm. rendelet, valamint a kormányzati szerkezetátalakításból eredő egyes gazdálkodási feladatok változásával kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról1

2008.12.31.

A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdésének a) és j) pontjában, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 18. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 55/2004. (III. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Doppingvétséget követ el a versenyző, ha]

c) a mintaszolgáltatási kötelezettséget megfelelő indokolás hiányában – azt követően, hogy arról szabályszerű értesítést kapott – megtagadja vagy elmulasztja, továbbá, ha a mintavétel rendjét nem tartja be, vagy a mintavételt egyéb módon akadályozza;”.

2. § Az R. 12. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A szövetség a sportág nemzetközi szövetsége vonatkozó szabályzatának és a nemzetközi követelményeknek megfelelően gondoskodik a versenyző versenyengedélyének felfüggesztéséről.”

3. § Az R. 14. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha a versenyző „B” jelű mintájának analízise negatív vizsgálati eredményű, a „B” minta analízisének költségét a NADO visszatéríti a versenyző részére, és a versenyző „A” mintájának pozitív vizsgálati eredménye miatt doppingeljárás nem folytatható le, a versenyzővel szemben hátrányos következmények nem alkalmazhatóak.”

4. § Az R. 15. § (7) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A versenyzőnek a versenyszerű sporttevékenység folytatásától való visszavonulására vonatkozó bejelentése az előzetes felülvizsgálati eljárás és a doppingeljárás lefolytatását és befejezését nem akadályozza.
(8) Az előzetes felülvizsgálati eljárás és a doppingeljárás részletes szabályaira – a rendeletben foglalt eltérésekkel – a sportfegyelmi felelősségről szóló kormányrendelet rendelkezései az irányadók.”

5. § (1) Az R. 17. § (1) bekezdésének a)–b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, továbbá a következő c) ponttal egészül ki:

[A szövetség a doppinglista, valamint a doppingolás körülményeinek figyelembevételével – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a versenyzőre az alábbi büntetéseket szabhatja ki:]

a) a 6. § (1) bekezdésének a), b), c), e) és f) pontjaiban meghatározott doppingvétségek első alkalommal történő elkövetése esetén versenyrendszerben szervezett versenyen való részvételtől eltiltás 2 év időtartamra;
b) a 6. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott doppingvétség első alkalommal történő elkövetése esetén, amennyiben a versenyző 18 hónapon belül három esetben tanúsítja az ott meghatározott magatartást, a versenyrendszerben szervezett versenyen való részvételtől eltiltás 1 év időtartamra. Az eltiltás 2 év időtartamú, ha a három eset közül egyik sem indokolható;
c) a 6. § (1) bekezdésének g) pontjában meghatározott doppingvétség első alkalommal történő elkövetése esetén versenyrendszerben szervezett versenyen való részvételtől eltiltás 4 évtől végleges időtartamra. Ha a versenyző a 6. § (1) bekezdésének g) pontjában meghatározott doppingvétséget kiskorú versenyző sérelmére követi el, vagy a doppinglista szerinti „Meghatározott szerek” között nem szereplő egyéb tiltott szerrel, az eltiltás végleges.”

(2) Az R. 17. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A doppinglista szerinti „Meghatározott szerek”-nek a versenyző szervezetében való jelenléte esetén – amennyiben a versenyző bizonyítja, hogy azokat nem a teljesítménye fokozása érdekében alkalmazta – a büntetés első alkalommal legalább szóbeli figyelmeztetés, írásbeli megrovás vagy versenyrendszerben szervezett versenyen való részvételtől legfeljebb 2 év időtartamú eltiltás;”

6. § Az R. 18. § (1)–(2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A szövetség a sportszakemberre az alábbi büntetéseket szabhatja ki:
a) a 6. § (2) bekezdésének a)–c) és e) pontjaiban meghatározott doppingvétségek első alkalommal történő elkövetése esetén a sportszakmai tevékenységben történő részvételtől eltiltás 4 évtől végleges időtartamra,
b) a 6. § (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott doppingvétség első alkalommal történő elkövetése esetén a sportszakmai tevékenységben történő részvételtől eltiltás 2 év időtartamra.
(2) Ha a sportszakember a 6. § (2) bekezdésének a)–c) és e) pontjaiban meghatározott doppingvétséget kiskorú versenyző sérelmére vagy a doppinglista szerinti „Meghatározott szerek” között nem szereplő egyéb tiltott szerrel követi el, a sportszakmai tevékenységben történő részvételtől végleg el kell tiltani.”

7. § (1) Az R. 19. § (1)–(2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Ha a versenyző a doppingeljárás során bizonyítja, hogy még gondatlanság sem terheli a doppingvétség első alkalommal történő elkövetésében, vele szemben az egyébként meghatározott eltiltás büntetés nem alkalmazható.
(2) Ha a versenyző a doppingeljárás során bizonyítja, hogy nem terheli szándékosság a doppingvétség első alkalommal történő elkövetésében, vele szemben az egyébként alkalmazandó eltiltás csökkenthető, de nem lehet kevesebb az eltiltás időtartamának felénél.”

(2) Az R. 19. § (5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (6)–(12) bekezdésekkel egészül ki:

„(5) Ha a versenyző vagy a sportszakember a doppingeljárás során érdemben közreműködik más versenyző, csapat vagy sportszakember doppingvétségének a felderítésében, vagy bizonyításában, velük szemben az egyébként alkalmazandó eltiltás időtartama csökkenthető, de nem lehet kevesebb az eltiltás időtartamának negyedénél. Ha az eltiltás időtartama végleges, a csökkentett büntetés nem lehet kevesebb nyolc évnél.
(6) Amennyiben a versenyző vagy a sportszakember beismeri olyan doppingvétség elkövetését, amely más módon nem bizonyítható, a versenyzővel és a sportszakemberrel szemben egyébként alkalmazandó eltiltás időtartama csökkenthető, de nem lehet kevesebb az eltiltás időtartamának felénél.
(7) Amennyiben a versenyzővel vagy a sportszakemberrel szemben egyébként alkalmazandó eltiltás e rendelet több rendelkezése alapján csökkenthető, a csökkentett eltiltás időtartama nem lehet kevesebb az egyébként alkalmazandó eltiltás időtartamának negyedénél.
(8) A doppingvétségért egyébként alkalmazandó eltiltás időtartama legfeljebb 4 év időtartamra növelhető, amennyiben a versenyző vagy a sportszakember doppingvétségét (kivéve a 6. § (1) bekezdésének g) pontjában, 6. § (2) a)–c) és e) pontjaiban szereplő doppingvétségeket, vagy ha a versenyző, sportszakember a doppingvétség elkövetését beismeri) olyan módon követte el, amely különösen alkalmas a tisztességes játék (fair play) szellemének megsértésére és egyes sportágakra, vagy a sportmozgalomra különösen káros hatású, így különösen, ha
a) a doppingvétséget doppingterv vagy -rendszer részeként, önállóan vagy másokkal szervezetten követte el;
b) a doppingvétséget többféle tiltott anyaggal vagy módszerrel követte el,
c) a tiltott teljesítményfokozás hatását az eltiltás időtartamát követően is élvezheti, vagy
d) a doppingeljárás során csalárd, rosszhiszemű magatartást tanúsít.
(9) A doppingeljárás során nem fogadható el a versenyző arra való hivatkozása, hogy doppinglistán szereplő valamely szer, módszer nem fedőszer, nincs teljesítménynövelő vagy káros egészségügyi hatása, illetve nem ellentétes a sport szellemiségével.
(10) A versenyző, sportszakember által második alkalommal elkövetett doppingvétségért alkalmazandó eltiltás időtartamát a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(11) A versenyző, sportszakember által harmadik alkalommal elkövetett doppingvétségért – a (12) bekezdésben foglalt kivétellel – végleges eltiltás alkalmazandó.
(12) A harmadik alkalommal elkövetett doppingvétség esetén az eltiltás 8 évtől végleges időtartamú, amennyiben
a) a doppinglista szerinti „Meghatározott szerek"-nek a versenyző szervezetében való jelenléte esetén a versenyző bizonyítja, hogy azokat nem a teljesítménye fokozása érdekében alkalmazta,
b) a harmadik alkalommal elkövetett doppingvétség a 6. § (1) bekezdés d) pontja szerinti doppingvétség.”

8. § Az R. a következő 19/A. §-sal egészül ki:

19/A. § (1) Az eltiltás időtartama – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivételekkel – az azt megállapító elsőfokú határozat meghozatalának napján kezdődik.
(2) Amennyiben a másodfokon eljáró dopping fellebbviteli bizottság elnöke a büntetés végrehajtását felfüggeszti, az eltiltás a másodfokon eljáró dopping fellebbviteli bizottság határozata meghozatalának napján kezdődik.
(3) Amennyiben a versenyző vagy a sportszakember a doppingvétség elkövetését beismeri, az eltiltás időtartamának kezdete a doppingellenőrzés vagy a doppingvétséget megalapozó egyéb magatartás tanúsításának időpontja.
(4) Az eltiltás időtartamába a versenyengedély felfüggesztésének időtartamát be kell számítani.”
„(5) Amennyiben a versenyző, sportszakember megsérti az eltiltás időtartamára vonatkozó részvételi tilalmat, annak időpontjában az eltiltás időtartama újrakezdődik. Ha a versenyzőt, sportszakembert nem terheli még gondatlanság sem a részvételi tilalom megsértésében, az újrakezdődő eltiltás időtartama csökkenthető, de nem lehet kevesebb annak felénél, végleges eltiltás esetén 8 évnél.”

10. § Az R. 21. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A doppingellenes tevékenységben részt vevő szervezetek, amennyiben az UNESCO keretében Párizsban, 2005. október 19-én elfogadott nemzetközi doppingellenes Egyezmény kihirdetéséről szóló kormányrendeletben foglalt Nemzetközi Doppingellenes Szabályzatot aláírói, a Nemzetközi Doppingellenes Szabályzatot a benne foglaltaknak megfelelően alkalmazzák, különös figyelemmel a 23. Cikk 2.2 pontjában foglaltakra.”

11. § Az önkormányzati miniszter feladat- és hatásköréről szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A miniszter – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – ellátja a sportigazgatási szerv feladatait.
(2) A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 64. §-ának (1) bekezdése szerinti olimpiai központok vagyonkezelése tekintetében a sportigazgatási szerv feladatait a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet látja el.
(3) A miniszter sportigazgatási szervként vezeti az Stv. 40. § (1) bekezdésében, 42. § (1) bekezdésében, 43. § (1) bekezdésében és 44. § (1) bekezdésében foglalt nyilvántartásokat.”

12. § A közpénzből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 67/2008. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A pályázati eljárásokkal kapcsolatos adatok közzétételének helyéül szolgáló honlapot a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium működteti.”

13. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1–10. §-ai 2009. január 1-jén lépnek hatályba és rendelkezéseit a hatálybalépést követő doppingellenőrzések tekintetében kell alkalmazni.

(3) 2009. január 1-jén hatályát veszti az R.

a) 5/A. § (2) bekezdésének f) pontjában a „nevét és” szövegrész,

b) 12. § (2) bekezdésében a „felfüggeszteni a versenyző versenyengedélyét és” szövegrész,

c) 12. § (4) bekezdésében az „és a versenyengedély felfüggesztését a szövetség köteles 24 órán belül megszüntetni” szövegrész,

d) 15. § (1) bekezdésének utolsó mondata,

(4) 2009. január 1-jén az R. 3. § (10) bekezdésében a „(10) bekezdés” szövegrész helyébe a „(9) bekezdés” szövegrész lép.

(5) 2009. január 1-jén az R. az e rendelet melléklete szerinti 1. számú melléklettel egészül ki.

14. § E rendelet 2012. január 1-jén hatályát veszti.

Melléklet a 343/2008. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Második doppingvétség

–––––––––––––––––––––––

Első doppingvétség

17. § (2) bek.

6. § (1) bek. d) pont

19. § (2) bek.

6. § (1) bek. a)–c) és e)–f)) pontok, 6. §
(2) bek. d) pont

19. § (8) bek.

6. § (1) bek. g) pont, 6. §
(2) bek. a)–c) és
e) pontok

17. § (2) bek.

1–4 év

2–4 év

2–4 év

4–6 év

8–10 év

10 év-végleges

6. § (1) bek. d) pont

1–4 év

4–8 év

4–8 év

6–8 év

10 év–végleges

végleges

19. § (2) bek.

1–4 év

4–8 év

4–8 év

6–8 év

10 év–végleges

végleges

6. § (1) bek. a)–c)) és e)–f)) pontok,
6. § (2) bek. d) pont

2–4 év

6–8 év

6–8 év

8 év–végleges

végleges

végleges

19. § (8) bek.

4–5 év

10 év–végleges

10 év–végleges

végleges

végleges

végleges

6. § (1) bek. g) pont,
6. § (2) bek. a)–c) és e) pontok

8 év–végleges

végleges

végleges

végleges

végleges

végleges

A versenyző, sportszakember által második alkalommal elkövetett doppingvétségért alkalmazandó eltiltás időtartamát az első alkalommal elkövetett doppingvétség, illetve az annak büntetése során értékelt körülmény (a táblázat első oszlopában függőlegesen) és a második alkalommal elkövetett doppingvétséget megalapozó magatartás, illetve az annak büntetése során értékelt körülmény (a táblázat első sorában vízszintesen) kiválasztásával kell megállapítani.
1

A rendeletet a 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet 36. § (1) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte 2011. április 7. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére