• Tartalom

350/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról1

2009.01.01.

A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 7. és 41. pontjában kapott felhatalmazás alapján – az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 23. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az ügyfélszolgálati fiókiroda legalább heti két munkanapon, összesen legalább heti 8 órás nyitvatartással üzemel. A hét legalább egy munkanapján legalább 20 óráig tart nyitva. Az ügyfélszolgálati fiókiroda köteles a lakossági fogyasztók beadványait igazoltan átvenni, a helyben rendelkezésre álló információk alapján az üzletszabályzatban meghatározott ügytípusokba tartozó ügyeket helyben elintézni, bankkártyás fizetési lehetőséget biztosítani, készpénz-átutalási megbízást rendelkezésre tartani, valamint ha a villamosenergia-kereskedő és az egyetemes szolgáltató telefonon történő ügyintézés lehetőségét biztosítja, az ehhez való díjmentes hozzáférést biztosítani. Az ügyfélszolgálati fiókiroda elektronikus ügyfélhívó rendszer alkalmazására nem köteles.”

2. § A Vhr. a 26. §-át követően a következő 26/A. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

Közszolgáltatási kötelezettség keretében villamosenergia-vételezésre jogosult szervezetek köre
26/A. § (1) Az egyetemes szolgáltatóhoz tett igénybejelentés esetén közszolgáltatási kötelezettség keretében az egyetemes szolgáltatóra vonatkozó VET 48. §-a, valamint a VET 50. § (2) bekezdése szerinti szerződéskötési kötelezettség kedvezményezettjeként, az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó árképzési szabályoknak megfelelő áron a következő szervezetek jogosultak az egyetemes szolgáltatóval villamosenergia-vásárlási szerződést kötni, ha a VET 50. § (3) bekezdése alapján egyébként nem jogosultak egyetemes szolgáltatásra:
a) a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett költségvetési szervek, kisebbségi önkormányzatok, a helyi önkormányzatok, a települési és területi kisebbségi önkormányzatok társulásai, a települési önkormányzatok társulása, többcélú kistérségi társulások;
b) a (2) bekezdés szerinti fenntartó által működtetett alábbi közfeladatot ellátó intézmények:
ba) a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet szerint ágazati azonosítóval rendelkező szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények,
bb) az Oktatási Hivatal által vezetett köz- és felsőoktatási információs rendszerben szereplő köz-, és felsőoktatási intézmények,
bc) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerinti muzeális intézmények, nyilvános könyvtárak, közművelődési intézmények és a Magyar Országos Levéltár által nyilvántartott közlevéltárak,
bd) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 30. § (1)–(2) bekezdése szerinti szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltatók.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti fenntartónak minősül:
a) a központi költségvetési szerv, a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok intézményi társulása, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulása, az országos kisebbségi önkormányzat, a települési kisebbségi önkormányzat és a területi kisebbségi önkormányzat (a továbbiakban együtt: állami fenntartó);
b) a magyarországi székhelyű egyház, az egyházak magyarországi székhelyű szövetsége, és a magyarországi székhelyű egyházi jogi személy (a továbbiakban együtt: egyházi fenntartó);
c) az alapítvány, a közalapítvány és annak alapító okiratban jogi személlyé nyilvánított szervezeti egysége.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szervezetek – az egyetemes szolgáltatóhoz tett, egyetemes szolgáltatásra vonatkozó árképzési szabályoknak megfelelő árat tartalmazó szerződés megkötésére irányuló igénybejelentésük esetén kötelesek az egyetemes szolgáltató felé nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy e rendeletnek megfelelően jogosultak villamosenergia-vásárlási szerződés megkötésére, továbbá kötelesek megjelölni a jogosultságot igazoló nyilvántartási számot (például: törzskönyvi nyilvántartási szám, ágazati azonosító, OM azonosító, OEP szerződésszám). Ha jogszabály alapján ilyen nyilvántartás nem létezik, vagy a fenntartó személye abból nem állapítható meg, az (1) bekezdésben meghatározott szervezetek kötelesek benyújtani a létesítő okirat, vagy egyéb, a jogosultságot igazoló dokumentum másolatát.
(4) Az egyetemes szolgáltatóval megkötésre kerülő villamosenergia-vásárlási szerződésre egyebekben az általános rendelkezések alkalmazandóak azzal, hogy az e §-ban meghatározott jogosultakat az egyetemes szolgáltatással járó ellátási kötelezettségen, az áralkalmazáson, és a végső menedékes jogintézménye keretében biztosított ellátási jogosultságon kívül egyéb kedvezmény nem illeti meg.”

3. § A Vhr. 120. § (3)–(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, egyidejűleg a következő (10)–(12) bekezdésekkel egészül ki:

„(3) Az egyetemes szolgáltatásra jogot szerzett kereskedő a VET 176. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének teljesítése érdekében 2009. március 31-ig köteles – a 2008. január 1-jén vagy azt követően szerződést kötött felhasználók kivételével – minden általa ellátott felhasználót írásban legalább a következőkről tájékoztatni:
a) saját elérhetőségeiről (ügyfélszolgálatok, telefon, e-mail cím, honlap címe),
b) a VET és e rendelet rendelkezéseinek megfelelő új szerződések 2009. december 31-éig történő megkötésének kötelezettségéről,
c) az egyetemes szolgáltatási szerződés levélváltás útján vagy személyesen az ügyfélszolgálaton történő megkötésének lehetőségéről,
d) az egyetemes szolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges iratokról, adatokról,
e) a más kereskedőtől vagy egyetemes szolgáltatótól történő villamosenergia-vásárlás lehetőségéről,
f) a felhasználó csatlakozási pontjaira vonatkozó hálózathasználati szerződés megkötésének szükségességéről, a hálózathasználati szerződés VET 63. §-a szerinti megbízási jogviszony keretében történő kezelésének szabályairól, a bizományosi vagy megbízotti eljárás igénybevételéhez szükséges feltételekről,
g) az általános szerződési feltételeket tartalmazó üzletszabályzat hozzáférhetőségére vonatkozó információkról,
h) az egyetemes szolgáltatási szerződés 2009. december 31-ig történő megkötése elmaradásának következményeiről, amelyek szerint
ha) az írásbeli közüzemi szerződéssel rendelkező felhasználók esetében 2010. január 1-jétől a közüzemi szerződés a jogszabályi változásoknak megfelelő tartalommal, az egyetemes szolgáltató üzletszabályzatának mellékletét képező mintaszerződéssel összhangban marad hatályban,
hb) az írásbeli közüzemi szerződéssel nem rendelkező felhasználók esetében az egyetemes szolgáltatást az egyetemes szolgáltató üzletszabályzatának mellékletét képező mintaszerződés feltételei szerint kell biztosítani és igénybe venni.
(4) Abban az esetben, ha a felhasználó a megküldött tájékoztatás alapján az egyetemes szolgáltatási szerződését meg kívánja kötni, az egyetemes szolgáltató köteles 30 napon belül a felhasználóhoz eljuttatni, vagy az ügyfélszolgálaton történő személyes eljárás esetén rendelkezésére bocsátani az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó szerződési ajánlatát.
(5) A (3) bekezdés ha) pontjának hatálya alá tartozó felhasználók esetében 2010. január 1-jétől úgy kell eljárni, mintha a felhasználó a hálózathasználati szerződésnek a VET 63. §-a szerinti megbízási jogviszony keretében történő kezelését kérte volna.
(6) Az egyetemes szolgáltató a VET és az e rendelet rendelkezéseinek megfelelő új szerződésekről naprakész nyilvántartást vezet, amelynek alapján az új szerződéssel rendelkező felhasználók számáról, és azoknak az összes felhasználóhoz viszonyított arányáról a Hivatalt 2009. szeptember 30-tól negyedévente tájékoztatja.
(7) Az egyetemes szolgáltató köteles az egyetemes szolgáltatási szerződést 2009. december 31-ig nem kötő felhasználókkal – azoknak az egyetemes szolgáltató ügyfélszolgálatán bármely ügyben történő személyes ügyintézése esetén – a VET és az e rendelet rendelkezéseinek megfelelő új szerződés megkötését, valamint a hálózathasználati szerződés – a felhasználó igénye esetén az egyetemes szolgáltató általi – kezelésére vonatkozó nyilatkozattételt kezdeményezni.
(8) Az elosztó köteles 2009. június 30-ig minden, a hálózatára csatlakozott, külön hálózathasználati szerződéssel még nem rendelkező, vagy a hálózathasználati szerződésnek az egyetemes szolgáltató általi kezelését nem igénylő felhasználót legalább a következőkről tájékoztatni:
a) saját elérhetőségeiről (ügyfélszolgálatok, telefon, e-mail cím, honlap címe),
b) a hálózathasználati szerződés levélváltás útján, személyesen az ügyfélszolgálaton, vagy a VET 63. §-a szerinti megbízási jogviszony keretében az őt ellátó kereskedőn keresztül történő megkötésének lehetőségéről,
c) a hálózathasználati szerződés megkötéséhez szükséges iratokról, adatokról,
d) a hálózathasználati szerződés 2009. december 31-ig történő megkötése elmaradásának következményeiről, amelyek szerint 2010. január 1-jétől a villamosenergia-hálózat használatát az elosztó üzletszabályzatának mellékletét képező mintaszerződés feltételei szerint kell biztosítani és igénybe venni,
e) az általános szerződési feltételeket tartalmazó üzletszabályzat hozzáférhetőségére vonatkozó információkról.
(9) Abban az esetben, ha a felhasználó a megküldött tájékoztatás alapján a hálózati szerződését meg kívánja kötni, az elosztó köteles 30 napon belül a felhasználóhoz eljuttatni, vagy ügyfélszolgálaton történő személyes eljárás esetén rendelkezésére bocsátani a hálózat használati szerződéses ajánlatát.
(10) Az elosztó a VET és e rendelet rendelkezéseinek megfelelő új szerződésekről – a VET 63. §-a szerint megbízási jogviszony keretében kezelt szerződéseket elkülönítve – naprakész nyilvántartást vezet, amelynek alapján az új szerződéssel rendelkező felhasználók számáról, és azoknak az összes felhasználóhoz viszonyított arányáról a Hivatalt 2009. szeptember 30-tól negyedévente tájékoztatja.
(11) Az elosztó köteles a hálózathasználati szerződés 2009. december 31-ig nem kötő felhasználókkal – azoknak az elosztó ügyfélszolgálatán bármely ügyben történő személyes ügyintézése esetén – a VET és e rendelet rendelkezéseinek megfelelő új szerződés megkötését kezdeményezni.
(12) A tájékoztatók szövegét a Hivatal részére előzetesen be kell mutatni. A Hivatal elrendelheti a jogszabályi követelményeket nem teljesítő vagy megtévesztő tájékoztató módosítását.”

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2009. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 1. §-a 2009. április 1-jén lép hatályba.

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 202. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére