• Tartalom

4/2008. (IV. 22.) SZMM rendelet

4/2008. (IV. 22.) SZMM rendelet

a regionális fejlesztési és képzési bizottságok működéséről1

2011.09.29.

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 28. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró oktatási és kulturális miniszterrel, valamint a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) A regionális fejlesztési és képzési bizottság (a továbbiakban: bizottság) a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által felkért tagokból álló, a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Szht.) 13. § (2) bekezdésében, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 89/B. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátására létrehozott, régiónként működő testület.

(2)2 Az Szht. 13. § (3) bekezdésében meghatározott szerveket, testületeket – a szakképzést folytató intézmények fenntartói kivételével – a miniszter keresi meg a bizottság tagjaira vonatkozó javaslatok megtételére. A szakképzést folytató intézmények fenntartóinak képviselőire vonatkozó javaslat beszerzésében – a miniszter erre irányuló felkérése alapján – fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja (a továbbiakban: munkaügyi központ) működik közre.

(3) A szakképzést folytató intézmények fenntartói által delegált személyekről való döntés során valamennyi érdekelt fenntartó részére véleménynyilvánítási lehetőséget kell biztosítani. A bizottságba delegált személyre vonatkozó javaslatról az érdekeltek – legalább kétharmaduk részvétele esetén – egyszerű szótöbbséggel döntenek.

(4) A javaslattételre jogosult a bizottsági tagságra jelölt személyéről a javaslatot a megkereséstől számított 45 napon belül küldi meg a miniszternek. A miniszter a javasolt személyt a javaslat kézhezvételét követő 30 napon belül kéri fel a bizottsági tagságra.

2. §3 (1) A bizottság tagjainak névsorát a kormányzati portálon közzé kell tenni.

(2) A bizottságnak az éves működtetésére fordítható keretösszeg felhasználására vonatkozó – a tervezett költségeket kiemelt előirányzati bontásban, tételesen meghatározó – költségvetést a tárgyév február 15. napjáig kell elfogadnia. A költségvetés elfogadásához, valamint módosításához a jelenlévő bizottsági tagok kétharmadának a szavazata szükséges.

3. §4 A bizottság működésével, a hatáskörébe tartozó döntések, javaslatok, állásfoglalások előkészítésével és a végrehajtással, valamint működtetési költségeinek felhasználásával kapcsolatos feladatokat a bizottság munkaszervezeteként a munkaügyi központ látja el.

4. § (1)5 A bizottság az ügyrendjét a jelenlévő tagok egyhangú döntése alapján maga határozza meg. Egyhangú döntés hiányában az ügyrendet a 30 napon belül megismételt ülésen jelen levő bizottsági tagok kétharmadának szavazatával fogadja el.

(2) Az ügyrend tartalmazza:

a) a bizottság tisztségviselőinek feladat- és hatáskörét,

b) a bizottság elnökének helyettesítési rendjét,

c) a tanácskozási jog gyakorlásának módját,

d) szükség szerint a döntések előkészítését, végrehajtását végző munkabizottságok létrehozását és működését,

e) a határozathozatal szabályait,

f) a decentralizált keret terhére meghirdetett pályázatokkal kapcsolatos eljárási szabályokat, ideértve a pályáztatásba bevont szakértői bizottságra vonatkozó szabályokat is,

g)6 a bizottság működésével összefüggésben a munkaügyi központra háruló feladatokat,

h)7 a bizottság működtetéséhez biztosított éves keretösszeg felhasználására vonatkozó költségvetés elfogadásának rendjét.

(3) A miniszter az ügyrendet annak felterjesztésétől számított 30 napon belül hagyja jóvá. A miniszter az ügyrend jóváhagyását megtagadja, ha az jogszabályt sért, vagy a támogatási rendszer működését akadályozná.

5. § (1) A bizottság a munkatervében meghatározottak szerint, de évente legalább hat alkalommal ülésezik. A bizottság ülései nyilvánosak.

(2) A bizottság ülését az elnök hívja össze. A bizottság üléseinek időpontját, helyét és – a társelnök egyetértésével kialakított – tervezett napirendjét az elnök határozza meg; erről a bizottság tagjait a kijelölt időpont előtt legalább 8 nappal korábban írásban értesíteni kell. A bizottság ülésére a szakképesítésért felelős miniszter erre kijelölt képviselőjét is meg kell hívni.

(3) A bizottság elnöke köteles a bizottság rendkívüli ülését annak kezdeményezésétől számított 30 napon belüli időpontra összehívni, ha a társelnök vagy a bizottság tagjainak egyharmada azt írásban a napirend megjelölésével kezdeményezi.

(4)8 A bizottság szavazati joggal rendelkező tagjait – ülésenkénti részvételük alapján – a kötelező legkisebb munkabér havi összege 50%-ának megfelelő tiszteletdíj illeti meg.

6. § (1) A bizottság tagjai egy-egy szavazattal rendelkeznek, és a szavazati jogukat csak személyesen gyakorolhatják.

(2) A bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt ülést az elnök az ülést követő 8 és 15 nap közötti időpontra hívja össze. Ebben az esetben a megismételt ülés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.

(3) A bizottság döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az ügyrend módosítása esetén a bizottság a 4. § (1) bekezdésében foglaltak szerint jár el. Az Szht. 13. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott döntéshez a jelen levő bizottsági tagok kétharmadának a szavazata szükséges.

7. § (1) Az ülést az elnök, akadályoztatása esetén a társelnök vezeti.

(2)9 A bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül, amely a megjelent bizottsági tagok és az ülésen a szakképesítésért felelős miniszter tanácskozási joggal részt vevő képviselőjének a nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerű eredményét és a hozott döntéseket tartalmazza. A jegyzőkönyvet a munkaügyi központ készíti el.

(3) A bizottság ülésének jegyzőkönyvét az ülés vezetője és egy másik bizottsági tag aláírásával hitelesíti.

8. § (1)10 A bizottság döntéseit a meghozatal időpontjától számított 8 napon belül a munkaügyi központ, valamint a minisztérium honlapján, a támogatásokról szóló döntéseket az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/A. §-ában foglaltak szerint közzé kell tenni.

(2) A bizottság az Szht. 13. § (2) bekezdés b) pontja szerinti döntését minden év szeptember 30-ig hozza meg a következő tanévre vonatkozóan. Az e döntésről szóló határozatot a fejlesztési támogatások ellenőrizhetősége céljából meg kell küldeni a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet részére.

9. § (1) A bizottsági tagság megszűnik

a) a megbízási időtartam elteltével,

b) visszavonással,

c) lemondással,

d) a tag halálával.

(2)11 A miniszter a bizottság tagját – a bizottság elnökének javaslatára – felmenti, ha három egymást követő ülésről önhibájából távol marad. A miniszter a bizottság tagját abban az esetben is felmenti, ha a tagot a delegáló szervezet visszahívja.

(3) Amennyiben a bizottsági tagság az (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott ok miatt szűnik meg, a miniszter az e tényről való tudomásszerzést követően haladéktalanul megkeresi a javaslattételre jogosultat az új bizottsági tag személyére vonatkozó javaslat megtétele érdekében. Ilyen esetben a delegáló szervezet által javasolt és a miniszter által felkért új bizottsági tag megbízatása az eredetileg felkért bizottsági tag megbízatásának végéig tart.

(4) Ha a bizottsági tagság a megbízási időtartam eltelte miatt szűnik meg, a miniszter a bizottság mandátumának lejártát megelőző 30 napon belül megkeresi az 1. § (2) bekezdése szerinti szerveket, testületeket az új bizottság tagjaira vonatkozó javaslat megtétele érdekében.

(5) A javaslattételre, valamint a javasolt személy felkérésére az 1. § (4) bekezdésében megállapított határidőt a (3) és (4) bekezdés szerinti esetekben is megfelelően alkalmazni kell.

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet 9–11. §-a, valamint 9. §-t megelőző alcíme.

11. §12 A bizottságnak a 2011. évre szólóan a működtetésére biztosított keretösszeg felhasználására vonatkozó költségvetést 2011. szeptember 30. napjáig kell elfogadnia.

12. §13 A bizottság szavazati joggal rendelkező tagjait – az 5. § (4) bekezdésétől eltérően – 2011. szeptember 30. napjáig megtartott üléseken történő részvételük alapján a kötelező legkisebb munkabér havi összegének megfelelő tiszteltdíj illeti meg.

1

A rendeletet a 9/2015. (III. 31.) NGM rendelet 59. § d) pontja hatályon kívül helyezte 2015. április 1. napjával.

2

Az 1. § (2) bekezdése a 27/2010. (XII. 31.) NGM rendelet 61. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 2. § a 37/2011. (IX. 26.) NGM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § a 27/2010. (XII. 31.) NGM rendelet 61. §-a szerint módosított szöveg.

5

A 4. § (1) bekezdése a 37/2011. (IX. 26.) NGM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 4. § (2) bekezdés g) pontja a 27/2010. (XII. 31.) NGM rendelet 61. §-a szerint módosított szöveg.

7

A 4. § (2) bekezdés h) pontját a 37/2011. (IX. 26.) NGM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

8

Az 5. § (4) bekezdését a 37/2011. (IX. 26.) NGM rendelet 3. §-a iktatta be.

9

A 7. § (2) bekezdése a 27/2010. (XII. 31.) NGM rendelet 61. §-a szerint módosított szöveg.

10

A 8. § (1) bekezdése a 37/2011. (IX. 26.) NGM rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg.

11

A 9. § (2) bekezdése a 7/2010. (III. 23.) SZMM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

12

A 11. §-t a 37/2011. (IX. 26.) NGM rendelet 4. §-a iktatta be.

13

A 12. §-t a 37/2011. (IX. 26.) NGM rendelet 5. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére