• Tartalom

47/2008. (XII. 31.) PM rendelet

47/2008. (XII. 31.) PM rendelet

a befektetési alapkezelő és a befektetési alap adatszolgáltatási kötelezettségéről1

2009.07.01.

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. §-a (2) bekezdésének l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A rendelet hatálya a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerinti befektetési alapkezelőre és a befektetési alapra terjed ki.

(2) Az adatszolgáltatás célja, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) a rendszeres adatszolgáltatás alapján ellenőrizze a befektetési alapkezelő és a befektetési alap működésére, tevékenységére vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartását.

(3) A rendszeres adatszolgáltatás a számviteli jogszabályok szerint készített főkönyvi és analitikus nyilvántartásokon alapul.

2. § (1) A befektetési alapkezelő a rendszeres adatszolgáltatást a Felügyelet által meghatározott elektronikus formában, minősített vagy fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva, a Felügyelet Kihelyezett Adatküldő Programján (KAP) keresztül teljesíti.

(2) A rendszeres adatszolgáltatást akkor teljesíti a befektetési alapkezelő, ha az az adatfogadó rendszerben „elfogadott” státuszt kap.

(3) A Felügyelet a honlapján közzéteszi a rendszeres adatszolgáltatáshoz kapcsolódó módszertani útmutatót.

(4) A befektetési alapkezelő biztosítja, hogy az (5) bekezdésben meghatározott őrzési időtartam alatt mindenkor, ellenőrizhető módon rendelkezésre álljon a rendszeres adatszolgáltatás, a rendszeres adatszolgáltatást alátámasztó iratok és a számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben tárolt információk.

(5) Az iratokat és a számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben tárolt információkat a rendszeres adatszolgáltatás esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell megőrizni.

3. § (1) A befektetési alapkezelő a következő rendszeres adatszolgáltatást teljesíti:

a) Napi jelentés (melléklet szerinti 50A és 50B jelű tábla) a nyilvánosan létrehozott befektetési alapokról, amelyet a nyilvános alap nettó eszközértékének kiszámítását követő második munkanap 18 óráig kell teljesíteni.

b) Heti jelentés (melléklet szerinti 50A és 50B jelű tábla) a nettó eszközértéket hetente vagy annál ritkábban megállapító befektetési alapokról, amelyet minden hét első munkanapján 18 óráig kell teljesíteni. A nettó eszközértéket az adatszolgáltatást megelőző hét utolsó munkanapjára kell megállapítani.

c) Negyedéves jelentés (melléklet szerinti 50C, 50D, 50F, 50G, ALAPVDN, AKVDN, AKFVDN jelű tábla) a nyilvános és zártkörű alapokról, a befektetési alapkezelő által a portfóliókezelési tevékenység keretében kezelt portfóliókról, a befektetési alap egyes jellemzőiről, a nyilvántartásba vett panaszbejelentésekről és a felügyeleti díj változó részéről, amelyet a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig kell teljesíteni.

d) Éves jelentés (melléklet szerinti 50EE, 50EF, 50ER, AKAD, AKFAD, KTAAE1, KTAAE2, KTAAE3, KTAAE4, KTAFAE1, KTAFAE2 jelű tábla) a befektetési alapkezelő mérlegéről, eredménykimutatásáról, a felügyeleti alapdíjról és a törzsadatokról, amelyek közül

da) a melléklet szerinti AKAD, AKFAD jelű táblát a tárgyévet követő év január 31. napjáig,

db) a melléklet szerinti 50EE, 50EF, 50ER jelű táblát a könyvvizsgálói záradékkal ellátott éves beszámoló alapján június 15. napjáig,

dc) a melléklet szerinti KTAAE1, KTAAE2, KTAAE3, KTAAE4, KTAFAE1, KTAFAE2 jelű táblát a június 30-i állapotot tükröző adatokkal a második negyedévre vonatkozó negyedéves jelentéssel egyidejűleg

kell teljesíteni.

e) A befektetési alapkezelő törzsadatainak változásról szóló jelentés (melléklet szerinti KTAAE1, KTAAE2, KTAAE3, KTAAE4, KTAFAE1, KTAFAE2 jelű tábla), amelyet a változást követő 15. napig kell teljesíteni.

(2) Ha a befektetési alapkezelő önellenőrzési vagy belső ellenőrzési tevékenysége megállapítja, hogy a már teljesített rendszeres adatszolgáltatás módosítása szükséges, akkor a módosítást visszamenőleg attól az időszaktól kezdve kell végrehajtani, amelyben az adat módosításra szorul. A módosított rendszeres adatszolgáltatást a hiba feltárását követő 15. napig kell teljesíteni.

4. § (1) Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.

(2)–(4)2

Melléklet a 47/2008. (XII. 31.) PM rendelethez8M26299_0

Melléklet

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

50A

BEFEKTETÉSI ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA

Nagyságrend: nyilvántartás szerinti deviza egység

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Tétel neve

ISIN , egyéb azonosító kód

darabszám

piaci érték

nettósított érték

devizanem

Mód

1

2

3

4

5

6

7

a

b

c

d

e

f

z

001

50A01

Pénzforgalmi számla

 

 

 

 

 

 

 

002

50A011

Forint

 

 

 

 

 

 

 

003

50A011001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50A011999

 

 

 

 

 

 

 

 

004

50A012

Deviza

 

 

 

 

 

 

 

005

50A012001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50A012999

 

 

 

 

 

 

 

 

006

50A02

Bankbetét

 

 

 

 

 

 

 

007

50A021

Forint

 

 

 

 

 

 

 

008

50A021001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50A021999

 

 

 

 

 

 

 

 

009

50A022

Deviza

 

 

 

 

 

 

 

010

50A022001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50A022999

 

 

 

 

 

 

 

 

011

50A03

Állampapírok

 

 

 

 

 

 

 

012

50A031

OECD tagállam által kibocsátott állampapír

 

 

 

 

 

 

 

013

50A0311

EU tagállam által kibocsátott állampapír

 

 

 

 

 

 

 

014

50A03111

Államkötvény

 

 

 

 

 

 

 

015

50A03111001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50A03111999

 

 

 

 

 

 

 

 

016

50A03112

Kincstárjegy

 

 

 

 

 

 

 

017

50A03112001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50A03112999

 

 

 

 

 

 

 

 

018

50A03113

Az MNB, az Európai Központi Bank, vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

 

 

 

 

 

 

 

019

50A03113001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50A03113999

 

 

 

 

 

 

 

 

020

50A03114

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

021

50A031141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50A031149

 

 

 

 

 

 

 

 

022

50A0312

Egyéb OECD tagállam által kibocsátott állampapír

 

 

 

 

 

 

 

023

50A03121

Államkötvény

 

 

 

 

 

 

 

024

50A03121001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50A03121999

 

 

 

 

 

 

 

 

025

50A03122

Kincstárjegy

 

 

 

 

 

 

 

026

50A03122001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50A03122999

 

 

 

 

 

 

 

 

027

50A03123

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

028

50A03123001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50A03123999

 

 

 

 

 

 

 

 

029

50A032

Nem OECD állampapír

 

 

 

 

 

 

 

030

50A0321

Államkötvény

 

 

 

 

 

 

 

031

50A0321001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50A0321999

 

 

 

 

 

 

 

 

032

50A0322

Kincstárjegy

 

 

 

 

 

 

 

033

50A0322001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50A0322999

 

 

 

 

 

 

 

 

034

50A0323

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

035

50A0323001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50A0323999

 

 

 

 

 

 

 

 

036

50A04

EU tagállam által garantált, vagy olyan nemzetközi szervezet által kibocsátott, vagy garantált értékpapír, amelynek az EU tagállamainak többsége tagja

 

 

 

 

 

 

 

037

50A041

Kötvények

 

 

 

 

 

 

 

038

50A041001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50A041999

 

 

 

 

 

 

 

 

039

50A042

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

040

50A042001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50A042999

 

 

 

 

 

 

 

 

041

50A05

Szabályozott piacon vagy más elismert piacon jegyzett értékpapír

 

 

 

 

 

 

 

042

50A051

Megfelelően likvid értékpapír

 

 

 

 

 

 

 

043

50A0511

Részvények

 

 

 

 

 

 

 

044

50A0511001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50A0511999

 

 

 

 

 

 

 

 

045

50A0512

Kötvények

 

 

 

 

 

 

 

046

50A0512001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50A0512999

 

 

 

 

 

 

 

 

047

50A0513

Jelzáloglevél

 

 

 

 

 

 

 

048

50A0513001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50A0513999

 

 

 

 

 

 

 

 

049

50A0514

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

050

50A0514001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50A0514999

 

 

 

 

 

 

 

 

051

50A052

Szabályozott piacon vagy más elismert piacon jegyzett egyéb értékpapír

 

 

 

 

 

 

 

052

50A0521

Részvények

 

 

 

 

 

 

 

053

50A0521001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50A0521999

 

 

 

 

 

 

 

 

054

50A0522

Kötvények

 

 

 

 

 

 

 

055

50A0522001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50A0522999

 

 

 

 

 

 

 

 

056

50A0523

Jelzáloglevél

 

 

 

 

 

 

 

057

50A0523001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50A0523999

 

 

 

 

 

 

 

 

058

50A0524

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

059

50A0524001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50A0524999

 

 

 

 

 

 

 

 

060

50A06

Olyan értékpapír, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az adott értékpapír fél éven belüli, szabályozott piacra vagy más elismert piacra történő bevezetésére, és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya

 

 

 

 

 

 

 

061

50A061

Részvények

 

 

 

 

 

 

 

062

50A061001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50A061999

 

 

 

 

 

 

 

 

063

50A062

Kötvények

 

 

 

 

 

 

 

064

50A062001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50A062999

 

 

 

 

 

 

 

 

065

50A063

Jelzáloglevél

 

 

 

 

 

 

 

066

50A063001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50A063999

 

 

 

 

 

 

 

 

067

50A064

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

068

50A064001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50A064999

 

 

 

 

 

 

 

 

069

50A07

Olyan, tagsági jogokat megtestesítő OTC értékpapír, amelyre a vételt megelőző harminc napon belül folyamatosan legalább két befektetési szolgáltató nyilvános módon visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelentő árfolyamot tett közzé

 

 

 

 

 

 

 

070

50A071

Részvények

 

 

 

 

 

 

 

071

50A071001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50A071999

 

 

 

 

 

 

 

 

072

50A072

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

073

50A072001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50A072999

 

 

 

 

 

 

 

 

074

50A08

Legfeljebb kettő éves hátralévő futamidejű hitelviszonyt megtestesítő OTC értékpapír

 

 

 

 

 

 

 

075

50A081

Kötvények

 

 

 

 

 

 

 

076

50A0811

Vállalati kötvény

 

 

 

 

 

 

 

077

50A0811001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50A0811999

 

 

 

 

 

 

 

 

078

50A0812

Önkormányzati kötvény

 

 

 

 

 

 

 

079

50A0812001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50A0812999

 

 

 

 

 

 

 

 

080

50A0813

Közintézményi kibocsátás

 

 

 

 

 

 

 

081

50A0813001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50A0813999

 

 

 

 

 

 

 

 

082

50A0814

Jelzáloglevél

 

 

 

 

 

 

 

083

50A0814001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50A0814999

 

 

 

 

 

 

 

 

084

50A0815

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

085

50A0815001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50A0815999

 

 

 

 

 

 

 

 

086

50A082

Pénzpiaci eszközök

 

 

 

 

 

 

 

087

50A082001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50A082999

 

 

 

 

 

 

 

 

088

50A09

Két évnél hosszabb hátralévő futamidejű, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

 

 

 

 

 

 

 

089

50A091

Kötvények

 

 

 

 

 

 

 

090

50A0911

Vállalati kötvény

 

 

 

 

 

 

 

091

50A0911001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50A0911999

 

 

 

 

 

 

 

 

092

50A0912

Önkormányzati kötvény

 

 

 

 

 

 

 

093

50A0912001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50A0912999

 

 

 

 

 

 

 

 

094

50A0913

Közintézményi kibocsátás

 

 

 

 

 

 

 

095

50A0913001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50A0913999

 

 

 

 

 

 

 

 

096

50A0914

Jelzáloglevél

 

 

 

 

 

 

 

097

50A0914001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50A0914999

 

 

 

 

 

 

 

 

098

50A092

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

099

50A092001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50A092999

 

 

 

 

 

 

 

 

100

50A10

Befektetési jegy és egyéb kollektív befektetési értékpapír

 

 

 

 

 

 

 

101

50A101

Európai befektetési alap vagy az EU-ban létrehozott megfelelője

 

 

 

 

 

 

 

102

50A1011

Nyíltvégű

 

 

 

 

 

 

 

103

50A1011001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50A1011999

 

 

 

 

 

 

 

 

104

50A1012

Zártvégű

 

 

 

 

 

 

 

105

50A1012001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50A1012999

 

 

 

 

 

 

 

 

106

50A102

Egyéb befektetési jegy és kollektív befektetési értékpapír

 

 

 

 

 

 

 

107

50A1021

Nyíltvégű

 

 

 

 

 

 

 

108

50A1021001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50A1021999

 

 

 

 

 

 

 

 

109

50A1022

Zártvégű

 

 

 

 

 

 

 

110

50A1022001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50A1022999

 

 

 

 

 

 

 

 

111

50A11

Határidős ügyletek

 

 

 

 

 

 

 

112

50A111

Értékpapírra kötött

 

 

 

 

 

 

 

113

50A111001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50A111999

 

 

 

 

 

 

 

 

114

50A112

Devizára kötött

 

 

 

 

 

 

 

115

50A112001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50A112999

 

 

 

 

 

 

 

 

116

50A113

Indexre kötött

 

 

 

 

 

 

 

117

50A113001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50A113999

 

 

 

 

 

 

 

 

118

50A114

Tőzsdei áru

 

 

 

 

 

 

 

119

50A114001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50A114999

 

 

 

 

 

 

 

 

120

50A115

Határidős kamatláb ügyletek

 

 

 

 

 

 

 

121

50A115001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50A115999

 

 

 

 

 

 

 

 

122

50A116

Kamat-, deviza- és tőkecsere ügyletek

 

 

 

 

 

 

 

123

50A116001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50A116999

 

 

 

 

 

 

 

 

124

50A117

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

125

50A117001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50A117999

 

 

 

 

 

 

 

 

126

50A12

Vételi és eladási opciók

 

 

 

 

 

 

 

127

50A121

Értékpapír

 

 

 

 

 

 

 

128

50A121001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50A121999

 

 

 

 

 

 

 

 

129

50A122

Deviza

 

 

 

 

 

 

 

130

50A122001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50A122999

 

 

 

 

 

 

 

 

131

50A123

Index

 

 

 

 

 

 

 

132

50A123001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50A123999

 

 

 

 

 

 

 

 

133

50A124

Tőzsdei áru

 

 

 

 

 

 

 

134

50A124001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50A124999

 

 

 

 

 

 

 

 

135

50A125

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

136

50A125001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50A125999

 

 

 

 

 

 

 

 

137

50A13

Ingatlan

 

 

 

 

 

 

 

138

50A131

Építés alatt álló ingatlanok

 

 

 

 

 

 

 

139

50A131001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50A131999

 

 

 

 

 

 

 

 

140

50A132

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

141

50A132001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50A132999

 

 

 

 

 

 

 

 

142

50A14

Értékpapír ügyletekből eredő követelések

 

 

 

 

 

 

 

143

50A14001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50A14999

 

 

 

 

 

 

 

 

144

50A15

Értékpapír ügyletekből eredő kötelezettségek

 

 

 

 

 

 

 

145

50A15001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50A15999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorozatok

 

146

50A21

Sorozat azonosítója (ISIN)

 

 

 

 

 

 

 

147

50A211

Követelések

 

 

 

 

 

 

 

148

50A2111

Befektetési jegyek forgalmazásából

 

 

 

 

 

 

 

149

50A2111001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50A2111999

 

 

 

 

 

 

 

 

150

50A2112

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

151

50A2112001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50A2112099

 

 

 

 

 

 

 

 

152

50A212

Kötelezettségek

 

 

 

 

 

 

 

153

50A2121

Befektetési jegyek forgalmazásából

 

 

 

 

 

 

 

154

50A2121001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50A2121999

 

 

 

 

 

 

 

 

155

50A2122

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

156

50A2122001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50A2122999

 

 

 

 

 

 

 

 

157

50A213

A befektetési jegy sorozatra jutó nettó eszközérték

 

 

 

 

 

 

 

158

50A214

Befektetési jegyek nyitó darabszáma

 

 

 

 

 

 

 

159

50A215

Eladott befektetési jegyek darabszáma

 

 

 

 

 

 

 

160

50A216

Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma

 

 

 

 

 

 

 

161

50A217

Befektetési jegyek záró darabszáma

 

 

 

 

 

 

 

162

50A218

Befektetési jegyek árfolyama (egy jegyre jutó nettó eszközérték)

 

 

 

 

 

 

 

 

......

......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorozatok

 

163

50A29

Sorozat azonosítója (ISIN)

 

 

 

 

 

 

 

164

50A291

Követelések

 

 

 

 

 

 

 

165

50A2911

Befektetési jegyek forgalmazásából

 

 

 

 

 

 

 

166

50A2911001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50A2911999

 

 

 

 

 

 

 

 

167

50A2912

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

168

50A2912001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50A2912099

 

 

 

 

 

 

 

 

169

50A292

Kötelezettségek

 

 

 

 

 

 

 

170

50A2921

Befektetési jegyek forgalmazásából

 

 

 

 

 

 

 

171

50A2921001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50A2921999

 

 

 

 

 

 

 

 

172

50A2922

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

173

50A2922001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50A2922999

 

 

 

 

 

 

 

 

174

50A293

A befektetési jegy sorozatra jutó nettó eszközérték

 

 

 

 

 

 

 

175

50A294

Befektetési jegyek nyitó darabszáma

 

 

 

 

 

 

 

176

50A295

Eladott befektetési jegyek darabszáma

 

 

 

 

 

 

 

177

50A296

Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma

 

 

 

 

 

 

 

178

50A297

Befektetési jegyek záró darabszáma

 

 

 

 

 

 

 

179

50A298

Befektetési jegyek árfolyama (egy jegyre jutó nettó eszközérték)

 

 

 

 

 

 

 

180

50A3

A portfolió értéke mindösszesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nem sorozatban kibocsátott befektetési jegyek esetében

 

181

50A31

Alap azonosítója

 

 

 

 

 

 

 

182

50A311

Követelések

 

 

 

 

 

 

 

183

50A3111

Befektetési jegyek forgalmazásából

 

 

 

 

 

 

 

184

50A3111001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50A3111999

 

 

 

 

 

 

 

 

185

50A3112

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

186

50A3112001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50A3112999

 

 

 

 

 

 

 

 

187

50A312

Kötelezettségek

 

 

 

 

 

 

 

188

50A3121

Befektetési jegyek forgalmazásából

 

 

 

 

 

 

 

189

50A3121001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50A3121999

 

 

 

 

 

 

 

 

190

50A3122

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

191

50A3122001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50A3122999

 

 

 

 

 

 

 

 

192

50A313

A portfolió értéke összesen

 

 

 

 

 

 

 

193

50A314

Befektetési jegyek nyitó darabszáma

 

 

 

 

 

 

 

194

50A315

Eladott befektetési jegyek darabszáma

 

 

 

 

 

 

 

195

50A316

Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma

 

 

 

 

 

 

 

196

50A317

Befektetési jegyek záró darabszáma

 

 

 

 

 

 

 

197

50A318

Befektetési jegyek árfolyama (egy jegyre jutó nettó eszközérték)

 

 

 

 

 

 

 

198

50A4

Adatszolgáltató azonosítója (ISIN)

 

 

 

 

 

 

 


8M26299_1

 

Jelmagyarázat

 

 

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:


50B
Nettósított értékpapírpozíciók

8M26299_3

Nagyságrend: nyilvántartás szerinti deviza egység

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Tétel neve

ISIN, egyéb azonosító kód

Devizanem

Hosszú pozíció

Rövid pozíció

Nettó pozíció

Mód

1

2

3

4

5

6

7

a

b

c

e

f

g

z

001

50B001

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

002

50B0011

nem származtatott ügylet

 

 

 

 

 

 

 

003

50B001101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50B001199

 

 

 

 

 

 

 

 

004

50B0012

határidős ügylet

 

 

 

 

 

 

 

005

50B001201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50B001299

 

 

 

 

 

 

 

 

006

50B0013

opciós ügylet

 

 

 

 

 

 

 

007

50B001301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50B001399

 

 

 

 

 

 

 

 

008

50B0014

egyéb

 

 

 

 

 

 

 

009

50B001401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50B001499

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......

......

 

 

 

 

 

 

 

010

50B099

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

011

50B0991

nem származtatott ügylet

 

 

 

 

 

 

 

012

50B099101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50B099199

 

 

 

 

 

 

 

 

013

50B0992

határidős ügylet

 

 

 

 

 

 

 

014

50B099201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50B099299

 

 

 

 

 

 

 

 

015

50B0993

opciós ügylet

 

 

 

 

 

 

 

016

50B099301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50B099399

 

 

 

 

 

 

 

 

017

50B0994

egyéb

 

 

 

 

 

 

 

018

50B099401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

50B099499

 

 

 

 

 

 

 

 

019

50B100

Hosszú pozíciók kötési árfolyama

 

 

 

 

 

 

 

020

50B101

Összes változó letét

 

 

 

 

 

 

 

021

50B102

Fedezeti likvid eszköz (Tpt. 274. (2).bek. alapján)

 

 

 

 

 

 

 


8M26299_4

 

Jelmagyarázat

 

 

Tilos8M26299_5

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

50C

Portfoliók hozama, költsége, az alapkezelő díjbevétele

Nagyságrend: ezer fotint

Sor-
szám

PSZÁF kód

Megnevezés

Tétel neve

Azonosító kód

Piaci érték

Referencia hozam

Portfolió hozama

Befektetéskezelésből származó díjbevétel

Portfólióra elszámolt költségek

Mód

1

2

3

4

5

6

7

8

a

b

c

d

e

f

g

z

001

50C1

Befektetési alapok

 

 

 

 

 

 

 

 

002

50C11

Nyilvános alapok

 

 

 

 

 

 

 

 

003

50C111

Értékpapír alapok

 

 

 

 

 

 

 

 

004

50C1111

Kötvény alapok

 

 

 

 

 

 

 

 

005

50C11111

Likviditási alap

 

 

 

 

 

 

 

 

006

50C11111001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50C11111999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

007

50C11112

Pénzpiaci alap

 

 

 

 

 

 

 

 

008

50C11112001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50C11112999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

009

50C11113

Rövid kötvényalap

 

 

 

 

 

 

 

 

010

50C11113001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50C11113999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

011

50C11114

Hosszú kötvényalap

 

 

 

 

 

 

 

 

012

50C11114001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50C11114999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

013

50C1112

Vegyes alapok

 

 

 

 

 

 

 

 

014

50C11121

Kötvénytúlsúlyos vegyes alap

 

 

 

 

 

 

 

 

015

50C11121001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50C11121999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

016

50C11122

Kiegyensúlyozott vegyes alap

 

 

 

 

 

 

 

 

017

50C11122001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50C11122999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

018

50C1113

Részvény alapok

 

 

 

 

 

 

 

 

019

50C11131

Részvénytúlsúlyos alap

 

 

 

 

 

 

 

 

020

50C11131001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50C11131999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

021

50C11132

Tiszta részvény alap

 

 

 

 

 

 

 

 

022

50C11132001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50C11132999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

023

50C1114

Származtatott ügyletekbe fektető alapok

 

 

 

 

 

 

 

 

024

50C1114001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50C1114999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

025

50C1115

Garantált alapok

 

 

 

 

 

 

 

 

026

50C11151

Hozamot és/vagy tőkemegóvást ígérő alap

 

 

 

 

 

 

 

 

027

50C11151001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50C11151999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

028

50C11152

Hozamot és/vagy tőkemegóvást garantáló alap

 

 

 

 

 

 

 

 

029

50C11152001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50C11152999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

50C1116

Egyéb, be nem sorolt alapok

 

 

 

 

 

 

 

 

031

50C1116001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50C1116999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

032

50C112

Ingatlan alapok

 

 

 

 

 

 

 

 

033

50C1121

Ingatlanforgalmazó alap

 

 

 

 

 

 

 

 

034

50C1121001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50C1121999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

035

50C1122

Ingatlan fejlesztő alap

 

 

 

 

 

 

 

 

036

50C1122001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50C1122999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

037

50C12

Zártkörű alapok

 

 

 

 

 

 

 

 

038

50C12001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50C12999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

039

50C2

Nyugdíjpénztárak

 

 

 

 

 

 

 

 

040

50C21

Magánnyugdíjpénztárak

 

 

 

 

 

 

 

 

041

50C21001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50C21999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

042

50C22

Önkéntes nyugdíjpénztárak

 

 

 

 

 

 

 

 

043

50C22001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50C22999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

044

50C23

Egészség és önsegélyező pénztárak

 

 

 

 

 

 

 

 

045

50C23001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50C23999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

046

50C3

Egyéb portfoliók

 

 

 

 

 

 

 

 

047

50C3001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50C3999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

048

50C4

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 


8M26299_6

 

Jelmagyarázat

 

 

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:


50D
A hozamra és a tőke megóvására tett ígéret miatti kötelezettségek


8M26299_8

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Tétel neve

Azonosító kód

A hozamra és a tőke megóvására tett ígéret miatti kötelezettség - bankgaranciával fedezett

A hozamra és a tőke megóvására tett ígéret miatti kötelezettség - bankgaranciával nem fedezett

Mód

1

2

3

4

5

a

b

c

d

z

001

50D1

Befektetési alapok

 

 

 

 

 

002

50D11

Nyilvános alapok

 

 

 

 

 

003

50D1101

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

50D1199

 

 

 

 

 

 

004

50D12

Zártkörű alapok

 

 

 

 

 

005

50D1201

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

50D1299

 

 

 

 

 

 

006

50D2

Nyugdíjpénztárak

 

 

 

 

 

007

50D21

Magánnyugdíjpénztárak

 

 

 

 

 

008

50D2101

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

50D2199

 

 

 

 

 

 

009

50D22

Önkéntes nyugdíjpénztárak

 

 

 

 

 

010

50D2201

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

50D2299

 

 

 

 

 

 

011

50D23

Egészség és önsegélyező pénztárak

 

 

 

 

 

012

50D2301

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

50D2399

 

 

 

 

 

 

013

50D3

Egyéb portfoliók

 

 

 

 

 

014

50D301

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

50D399

 

 

 

 

 

 

015

50D4

Összesen

 

 

 

 

 


8M26299_9

 

Jelmagyarázat

 

 

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

50F
A befektetési alap egyes jellemzői

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Típus

Fajta

Befektetési politika

Földrajzi/devizális kitettségű

Devizanem

Mód

1

2

3

4

5

6

a

b

c

d

e

z

001

50F001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50F999

 

 

 

 

 

 

 


8M26299_12

 

Jelmagyarázat

 

 

Tilos8M26299_13

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

50G

Nyilvántartásba vett panaszügyek

(darab, illetve forint)

Nagyságrend: forint

Sor-
szám

PSZÁF kód

Megnevezés

Tárgyidőszaki adatok összesen

Panasztípusok szerinti megoszlás

Panaszügyintézés időtartama

Panaszügyek megalapozottsága

TÁRGYÉVI HALMOZOTT ADATOK ÖSSZESEN

Mód

Tárgyidőszakban lezárt panaszok összesen

Tárgyidőszakban nyilvántartásba vett panaszok összesen

2=(3+4+5+6+7+8+9+10+11)

Tájékoztatási hiányosság

Árfolyam használat, árfolyam-különbözet

Szolgáltatás minősége, ügyfélkiszolgálás minősége

Jutalék, díj, költség mértéke

Kamat, hozam mértéke

Nyilvántartási, ügyviteli hiba

Elszámolás, megbízás teljesítés

KHR (BAR) lista

Egyéb

Ügyintézés 30 15 napon belül

Ügyintézés 3015 napon túl

Elutasított panaszügyek

Részben megalapozott

Megalapozott

Lezárt panaszügyek:

Előző negyedéves tábla "17/q" és a tárgy negyedéves tábla "1/a" oszlopaiban szereplő adatok összege

Nyilvántartásba vett panaszügyek: Előző negyedéves tábla "18/r" és a tárgy negyedéves tábla "2/b" oszlopaiban szereplő adatok összege

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

z

001

50G1

Tárgyidőszakban nyilvántartásba vett panaszügyek száma összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

002

50G11

Befektetési alapkezelés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

003

50G12

Nyugdíjpénztári és egészség, önsegélyező pénztár részére végzett portfolió kezelés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

004

50G13

Biztosító részére végzett portfolió kezelés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

005

50G14

Egyéni portfolió kezelés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

006

50G15

Értékpapír-kölcsönzés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

007

50G16

Egyéb tevékenységgel kapcsolatos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

008

50G2

Tárgyidőszakban lezárt panaszügyek száma összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

009

50G3

Folyamatban lévő panaszügyek száma az időszak elején

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010

50G4

Folyamatban lévő panaszügyek száma az időszak végén

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

011

50G5

PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

012

50G51

Folyamatban lévő peresített panaszügyek száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

013

50G521

Panaszos javára lezárt peresített panaszügyek száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

014

50G522

Intézmény javára lezárt peresített panaszügyek száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

015

50G6

Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege összesen, ezer forintban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


8M26299_14

 

Jelmagyarázat

 

 

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

50EE
Befektetési alapkezelő - Mérleg / Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Nyitó

Előző év(ek) módosításai

Tárgyév

Mód

1

2

3

4

a

b

c

z

001

50EE01

Befektetett eszközök

 

 

 

 

002

50EE011

Immateriális javak

 

 

 

 

003

50EE0111

Vagyoni értékű jogok

 

 

 

 

004

50EE0112

Üzleti vagy cégérték

 

 

 

 

005

50EE0113

Szellemi termékek

 

 

 

 

006

50EE0114

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

 

 

 

 

007

50EE0115

Alapítás-átszervezés aktivált értéke

 

 

 

 

008

50EE0116

Immateriális javakra adott előlegek

 

 

 

 

009

50EE0117

Immateriális javak értékhelyesbítése

 

 

 

 

010

50EE012

Tárgyi eszközök

 

 

 

 

011

50EE0121

Ingatlanok

 

 

 

 

012

50EE0122

Műszaki berendezések,gépek,járművek

 

 

 

 

013

50EE0123

Egyéb berendezések,felszerelések,járművek

 

 

 

 

014

50EE0124

Beruházások

 

 

 

 

015

50EE0125

Beruházásokra adott előlegek

 

 

 

 

016

50EE0126

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

 

 

 

 

017

50EE013

Befektetett pénzügyi eszközök

 

 

 

 

018

50EE0131

Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

 

 

 

 

019

50EE0132

Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

 

 

 

 

020

50EE0133

Egyéb tartós részesedés

 

 

 

 

021

50EE0134

Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban

 

 

 

 

022

50EE0135

Egyéb tartósan adott kölcsön

 

 

 

 

023

50EE0136

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

 

 

 

 

024

50EE0137

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

 

 

 

 

025

50EE02

Forgóeszközök

 

 

 

 

026

50EE021

Készletek

 

 

 

 

027

50EE0211

Anyagok

 

 

 

 

028

50EE0212

Áruk

 

 

 

 

029

50EE0213

Készletre adott előlegek

 

 

 

 

030

50EE0214

Állatok

 

 

 

 

031

50EE0215

Befejezetlen termelés és félkész termékek

 

 

 

 

032

50EE0216

Késztermék

 

 

 

 

033

50EE022

Követelések

 

 

 

 

034

50EE0221

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból(vevők)

 

 

 

 

035

50EE0222

Váltókövetelések

 

 

 

 

036

50EE0223

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

 

 

 

 

037

50EE0224

Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

 

 

 

 

038

50EE0225

Egyéb követelések

 

 

 

 

039

50EE0226

Követelések értékelési különbözete

 

 

 

 

040

50EE0227

Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

 

 

 

 

041

50EE023

Értékpapírok

 

 

 

 

042

50EE0231

Részesedés kapcsolt vállalkozásban

 

 

 

 

043

50EE0232

Egyéb részesedés

 

 

 

 

044

50EE0233

Saját részvények, saját üzletrészek

 

 

 

 

045

50EE0234

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

 

 

 

 

046

50EE0235

Értékpapírok értékelési különbözete

 

 

 

 

047

50EE024

Pénzeszközök

 

 

 

 

048

50EE0241

Pénztár,csekk

 

 

 

 

049

50EE0242

Bankbetétek

 

 

 

 

050

50EE03

Aktív időbeli elhatárolások

 

 

 

 

051

50EE04

Eszközök (aktívák) öszesen

 

 

 

 


8M26299_18

 

Jelmagyarázat

 

 

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

50EF
Befektetési alapkezelő - Mérleg / Források

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Nyitó

Előző év(ek) módosításai

Tárgyév

Mód

1

2

3

4

a

b

c

z

001

50EF01

Saját tőke

 

 

 

 

002

50EF011

Jegyzett tőke

 

 

 

 

003

50EF0111

Visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

 

 

 

 

004

50EF012

Jegyzett de még be nem fizetett tőke

 

 

 

 

005

50EF013

Tőketartalék

 

 

 

 

006

50EF014

Eredménytartalék

 

 

 

 

007

50EF015

Lekötött tartalék

 

 

 

 

008

50EF016

Értékelési tartalék

 

 

 

 

009

50EF0161

Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

 

 

 

 

010

50EF0162

Valós értékelés értékelési tartaléka

 

 

 

 

011

50EF017

Mérleg szerinti eredmény

 

 

 

 

012

50EF02

Céltartalékok

 

 

 

 

013

50EF021

Céltartalékok a várható kötelezettségekre

 

 

 

 

014

50EF022

Céltartalékok a jövőbeni költségekre

 

 

 

 

015

50EF023

Egyéb céltartalék

 

 

 

 

016

50EF03

Kötelezettségek

 

 

 

 

017

50EF031

Hátrasorolt kötelezettségek

 

 

 

 

018

50EF0311

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

 

 

 

 

019

50EF0312

Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

 

 

 

 

020

50EF0313

Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

 

 

 

 

021

50EF032

Hosszú lejáratú kötelezettségek

 

 

 

 

022

50EF0321

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

 

 

 

 

023

50EF0322

Átváltoztatható kötvények

 

 

 

 

024

50EF0323

Tartozások kötvénykibocsátásból

 

 

 

 

025

50EF0324

Beruházási és fejlesztési hitelek

 

 

 

 

026

50EF0325

Egyéb hosszú lejáratú hitelek

 

 

 

 

027

50EF0326

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

 

 

 

 

028

50EF0327

Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

 

 

 

 

029

50EF0328

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

 

 

 

 

030

50EF033

Rövid lejáratú kötelezettségek

 

 

 

 

031

50EF0331

Rövid lejáratú kölcsönök

 

 

 

 

032

50EF0332

Rövid lejáratú hitelek

 

 

 

 

033

50EF0333

Vevőtől kapott előlegek

 

 

 

 

034

50EF0334

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

 

 

 

 

035

50EF0335

Váltótartozások

 

 

 

 

036

50EF0336

Rövid lejáratú kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben

 

 

 

 

037

50EF0337

Rövid lejáratú kötelezettség egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

 

 

 

 

038

50EF0338

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

 

 

 

 

039

50EF0339

Kötelezettségek értékelési különbözete

 

 

 

 

040

50EF0340

Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

 

 

 

 

041

50EF04

Passzív időbeli elhatárolások

 

 

 

 

042

50EF041

Bevételek passzív időbeli elhatárolása

 

 

 

 

043

50EF042

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

 

 

 

 

044

50EF043

Halasztott bevételek

 

 

 

 

045

50EF05

Források (passzívák összesen)

 

 

 

 


8M26299_21

 

Jelmagyarázat

 

 

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:


8M26299_23

50ER

Befektetési alapkezelő - Eredménykimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Előző év

Előző év(ek) módosításai

Tárgyév

Mód

1

2

3

4

a

b

c

z

001

50ER01

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

 

 

 

 

002

50ER011

Értékesítés nettó árbevétele

 

 

 

 

003

50ER0111

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

 

 

 

 

004

50ER0112

Export értékesítés nettó árbevétele

 

 

 

 

005

50ER012

Aktivált saját teljesítmények értéke

 

 

 

 

006

50ER0121

Saját termelésű készletek állományváltozása

 

 

 

 

007

50ER0122

Saját előállítású eszközök aktivált értéke

 

 

 

 

008

50ER013

Egyéb bevételek

 

 

 

 

009

50ER014

Anyagjellegű ráfordítások

 

 

 

 

010

50ER0141

Anyagköltség

 

 

 

 

011

50ER0142

Igénybe vett szolgáltatások értéke

 

 

 

 

012

50ER0143

Egyéb szolgáltatások értéke

 

 

 

 

013

50ER0144

Eladott áruk beszerzési értéke

 

 

 

 

014

50ER0145

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

 

 

 

 

015

50ER015

Személyi jellegű ráfordítások

 

 

 

 

016

50ER0151

Bérköltség

 

 

 

 

017

50ER0152

Személyi jellegű egyéb kifizetések

 

 

 

 

018

50ER0153

Bérjárulékok

 

 

 

 

019

50ER016

Értékcsökkenési leírás

 

 

 

 

020

50ER017

Egyéb ráfordítások

 

 

 

 

021

50ER02

Pénzügyi műveletek eredménye

 

 

 

 

022

50ER021

Pénzügyi műveletek bevételei

 

 

 

 

023

50ER0211

Kapott (járó) osztalék és részesedés

 

 

 

 

024

50ER0212

Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége

 

 

 

 

025

50ER0213

Befektetett pénzügyi eszközök kamatai,árfolyamnyeresége

 

 

 

 

026

50ER0214

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételekTársult vállalkozásoktól

 

 

 

 

027

50ER0215

Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

 

 

 

 

028

50ER02151

Ebből értékelési különbözet

 

 

 

 

029

50ER022

Pénzügyi műveletek ráfordításai

 

 

 

 

030

50ER0221

Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége

 

 

 

 

031

50ER0222

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

 

 

 

 

032

50ER0223

Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése

 

 

 

 

033

50ER0224

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

 

 

 

 

034

50ER02241

Ebből: értékelési különbözet

 

 

 

 

035

50ER03

Szokásos vállalkozási eredmény

 

 

 

 

036

50ER04

Rendkívüli eredmény

 

 

 

 

037

50ER041

Rendkívüli bevételek

 

 

 

 

038

50ER042

Rendkívüli ráfordítások

 

 

 

 

039

50ER05

Adózás előtti eredmény

 

 

 

 

040

50ER06

Adózott eredmény

 

 

 

 

041

50ER061

Adófizetési kötelezettség

 

 

 

 

042

50ER07

Eredménytartalék igénybevétele osztalékra részesedésre

 

 

 

 

043

50ER08

Jóváhagyott osztalék és részesedés

 

 

 

 

044

50ER09

Mérleg szerinti eredmény

 

 

 

 


8M26299_24

 

Jelmagyarázat

 

 

Tilos

8M26299_25

ALAPVDN

Befektetési alap felügyeleti díja - A változó rész számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Tárgynegyedévi érték

Alap ISIN-kódja

Mód

1

2

3

a

b

c

001

ALAPVDN01

Alap neve

 

 

 

002

ALAPVDN012

Változó díj alapja (nettó eszközérték)

 

 

 

003

ALAPVDN013

Tárgynegyedévre számított változó díj

 

 

 

004

ALAPVDN014

Tárgynegyedévre fizetendő változó díj

 

 

 

005

ALAPVDN0141

Ebből*: Előző évi korrekció összege túlfizetés/hiány (+/-)

 

 

 

006

ALAPVDN0142

Tárgynegyedévre jutó összeg (+)

 

 

 

007

ALAPVDN015

Előző évben felügyeleti változó díjként megfizetett összeg*

 

 

 

008

ALAPVDN016

Auditált beszámoló alapján előző évre számított változó díj*

 

 

 

009

ALAPVDN017

Auditált beszámoló alapján előző évre számított változó díj alapja (nettó eszközérték) *

 

 

 

 

 

 

 

 

010

ALAPVDN99

Alap neve

 

 

 

011

ALAPVDN992

Változó díj alapja (nettó eszközérték)

 

 

 

012

ALAPVDN993

Tárgynegyedévre számított változó díj

 

 

 

013

ALAPVDN994

Tárgynegyedévre fizetendő változó díj

 

 

 

014

ALAPVDN9941

Ebből*: Előző évi korrekció összege túlfizetés/hiány (+/-)

 

 

 

015

ALAPVDN9942

Tárgynegyedévre jutó összeg (+)

 

 

 

016

ALAPVDN995

Előző évben felügyeleti változó díjként megfizetett összeg*

 

 

 

017

ALAPVDN996

Auditált beszámoló alapján előző évre számított változó díj*

 

 

 

018

ALAPVDN997

Auditált beszámoló alapján előző évre számított változó díj alapja (nettó eszközérték) *

 

 

 


8M26299_26

 

Jelmagyarázat

 

 

Tilos

* Kitöltendő a második negyedéves jelentésben

AKVDN
Befektetési alapkezelő felügyeleti díja - A változó rész számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Tárgynegyedévi érték

Mód

1

2

a

b

001

AKVDN1

Változó díj alapja (portfoliókezelési tevékenység keretében kezelt portfolió eszközértéke)

 

 

002

AKVDN2

Tárgynegyedévre számított változó díj

 

 

003

AKVDN3

Tárgynegyedévre fizetendő változó díj

 

 

004

AKVDN31

Ebből*: Előző évi korrekció összege túlfizetés/hiány (+/-)

 

 

005

AKVDN32

Tárgynegyedévre jutó összeg (+)

 

 

006

AKVDN4

Előző évben felügyeleti változó díjként megfizetett összeg*

 

 

007

AKVDN5

Auditált beszámoló alapján előző évre számított változó díj*

 

 

008

AKVDN6

Auditált beszámoló alapján előző évre számított változó díj alapja (portfoliókezelési tevékenység keretében kezelt portfolió eszközértéke) *

 

 


8M26299_30

 

Jelmagyarázat

 

 

Tilos

* Kitöltendő a második negyedéves jelentésben

AKFVDN
EU tagállami befektetési alapkezelő fióktelepének felügyeleti díja - A változó rész számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Tárgynegyedévi érték

Mód

1

2

a

b

001

AKFVDN1

Változó díj alapja (portfoliókezelési tevékenység keretében kezelt portfolió eszközértéke)

 

 

002

AKFVDN2

Tárgynegyedévre számított változó díj

 

 

003

AKFVDN3

Tárgynegyedévre fizetendő változó díj

 

 

004

AKFVDN31

Ebből*: Előző évi korrekció összege túlfizetés/hiány (+/-)

 

 

005

AKFVDN32

Tárgynegyedévre jutó összeg (+)

 

 

006

AKFVDN4

Előző évben felügyeleti változó díjként megfizetett összeg*

 

 

007

AKFVDN5

Auditált beszámoló alapján előző évre számított változó díj*

 

 

008

AKFVDN6

Auditált beszámoló alapján előző évre számított változó díj alapja (portfoliókezelési tevékenység keretében kezelt portfolió eszközértéke) *

 

 


8M26299_33

 

Jelmagyarázat

 

 

 

Tilos

* Kitöltendő a második negyedéves jelentésben

AKAD
A befektetési alapkezelő által fizetendő felügyeleti alapdíj (éves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Érték

Mód

1

2

a

b

001

AKAD1

Előírt alapdíj

 

 

002

AKAD2

Megfizetett alapdíj

 

 

AKFAD
EU tagállami befektetési alapkezelő fióktelepe által fizetendő felügyeleti alapdíj (éves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Érték

Mód

1

2

a

b

001

AKFAD1

Előírt alapdíj

 

 

002

AKFAD2

Megfizetett alapdíj

 

 

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

1

A rendeletet a 6/2011. (III. 21.) PSZÁF rendelet 4. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte 2011. március 22. napjával. E hatályon kívül helyező rendelet 4. § (5) bekezdése alapján a 2010. évre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettséget a hatályon kívül helyezett rendelet alapján kell teljesíteni.

2

A 4. § (2)–(4) bekezdése a (4) bekezdés alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére