• Tartalom

48/2008. (XII. 31.) PM rendelet

48/2008. (XII. 31.) PM rendelet

a kockázati tőkealap-kezelő és a kockázati tőkealap adatszolgáltatási kötelezettségéről1

2009.07.01.

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. §-a (2) bekezdésének t) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A rendelet hatálya a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerinti kockázati tőkealap-kezelőre és kockázati tőkealapra terjed ki.

(2) Az adatszolgáltatás célja, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) a rendszeres adatszolgáltatás alapján ellenőrizze a kockázati tőkealap-kezelő és a kockázati tőkealap működésére, tevékenységére vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartását.

(3) A rendszeres adatszolgáltatás a számviteli jogszabályok szerint készített főkönyvi és analitikus nyilvántartásokon alapul.

2. § (1) A kockázati tőkealap-kezelő a rendszeres adatszolgáltatást – a 3. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével – a Felügyelet által meghatározott elektronikus formában, minősített vagy fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva, a Felügyelet Kihelyezett Adatküldő Programján (KAP) keresztül teljesíti.

(2) A rendszeres adatszolgáltatást akkor teljesíti a kockázati tőkealap-kezelő, ha az az adatfogadó rendszerben „elfogadott” státuszt kap.

(3) A Felügyelet a honlapján közzéteszi a rendszeres adatszolgáltatáshoz kapcsolódó módszertani útmutatót.

(4) A kockázati tőkealap-kezelő biztosítja, hogy az (5) bekezdésben meghatározott őrzési időtartam alatt mindenkor, ellenőrizhető módon rendelkezésre álljon a rendszeres adatszolgáltatás, a rendszeres adatszolgáltatást alátámasztó iratok és a számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben tárolt információk.

(5) Az iratokat és a számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben tárolt információkat a rendszeres adatszolgáltatás esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell megőrizni.

3. § (1) A kockázati tőkealap-kezelő a következő rendszeres adatszolgáltatást teljesíti:

a) Negyedéves jelentés (melléklet szerinti 60A, 60B, 60C, 60D, 60E, 60F, 60G, 60H, 60I, 60J, 60K, ALAPVDN jelű tábla) a befektetési és kölcsönnyújtási szabályok betartásáról, a vásárolt és értékesített tőkebefektetésekről, a hozamfizetésről és a felügyeleti díj változó részéről, amelyet a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig kell teljesíteni.

b) Éves jelentés (melléklet szerinti AKAD, KTAKOCK1, KTAKOCK2, KTAKOCK3, KTAFKOCK1, KTAFKOCK2 jelű tábla) a felügyeleti alapdíjról és a törzsadatokról, amelyek közül

ba) a melléklet szerinti AKAD jelű táblát a tárgyévet követő év január 31. napjáig,

bb) a melléklet szerinti KTAKOCK1, KTAKOCK2, KTAKOCK3, KTAFKOCK1, KTAFKOCK2 jelű táblát a június 30-i állapotot tükröző adatokkal a második negyedévre vonatkozó negyedéves jelentéssel egyidejűleg

kell teljesíteni.

c) A kockázati tőkealap-kezelő törzsadatainak változásról szóló jelentés (melléklet szerinti KTAKOCK1, KTAKOCK2, KTAKOCK3, KTAFKOCK1, KTAFKOCK2 jelű tábla), amelyet a változást követő 15. napig kell teljesíteni.

(2) A kockázati tőkealap-kezelő az éves beszámoló elfogadását követő 15. napig megküldi a Felügyeletnek az általa kezelt kockázati tőkealap éves beszámolóját a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt.

(3) Ha a kockázati tőkealap-kezelő önellenőrzési vagy belső ellenőrzési tevékenysége megállapítja, hogy a már teljesített rendszeres adatszolgáltatás módosítása szükséges, akkor a módosítást visszamenőleg attól az időszaktól kezdve kell végrehajtani, amelyben az adat módosításra szorul. A módosított rendszeres adatszolgáltatást a hiba feltárását követő 15. napig kell teljesíteni.

4. § (1) Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.

(2)–(4)2

Melléklet a 48/2008. (XII. 31.) PM rendelethez


Vonatkozási idő vége:    Adatszolgáltató neve:    Adatszolgáltató törzsszáma:

60A
A kockázati tőkealap adatai - A saját tőke alakulása

Nagyságrend: forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Nyitó

Változás

Záró

Mód

1

2

3

4

a

b

c

z

001

60A1

Saját tőke

 

 

 

 

002

60A11

Jegyzett tőke

 

 

 

 

003

60A12

Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)

 

 

 

 

004

60A13

Tartalék

 

 

 

 

005

60A131

Lekötött tartalék

 

 

 

 

006

60A132

Értékelési tartalék

 

 

 

 

007

60A1321

1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

 

 

 

 

008

60A1322

2. Valós értékelés értékelési tartaléka

 

 

 

 

009

60A14

Mérleg szerinti eredmény

 

 

 

 


8M26329_1

 

Jelmagyarázat

 

 

Tilos


Vonatkozási idő vége:    Adatszolgáltató neve:    Adatszolgáltató törzsszáma:


60B
A kockázati tőkealap adatai - A tőkejegyek (és az ideiglenes tőkejegyek) összetétele


8M26329_2

Nagyságrend: forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Darab

Névérték

Tőke

Mód

1

2

3

4

a

b

c

z

001

60B1

Tőkejegyek (és ideiglenes tőkejegyek) összesen

 

 

 

 

002

60B101

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

60B199

 

 

 

 

 


8M26329_3

 

Jelmagyarázat

 

 

TilosVonatkozási idő vége:    Adatszolgáltató neve:    Adatszolgáltató törzsszáma:


60C
A kockázati tőkealap adatai - Hozamfizetés

8M26329_4

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Kifizetés időpontja

Tőkejegy (illetve ideiglenes tőkejegy) mennyisége (db)

Egy tőkejegyre (illetve ideiglenes tőkejegyre) jutó hozam (Ft/db)

Összes kifizetés (forint)

Mód

1

2

3

4

5

a

b

c

d

z

001

60C1

Hozamkifizetés összesen

 

 

 

 

 

002

60C101

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

60C199

 

 

 

 

 

 


8M26329_5

 

Jelmagyarázat

 

 

Tilos


Vonatkozási idő vége:    Adatszolgáltató neve:    Adatszolgáltató törzsszáma:
60D
A kockázati tőkebefektetés állományának alakulása - Nyitó állomány


8M26329_6

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Vállalkozás neve

Első vétel időpontja

Üzletrész, részvény típusa

Nyitó

Szavazati hányad

Tulajdonlási százalék

Mód

Mennyiség (db)

Névérték (Ft)

Tőkebefektetés bekerüléskori értéke (Ft)

Utolsó értékelés időpontja

Becsült piaci ár (Ft/db)

Tőkebefektetés becsült piaci értéke (Ft)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

z

001

60D1

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

002

60D101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60D199

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


8M26329_7

 

Jelmagyarázat

 

 

Tilos


Vonatkozási idő vége:    Adatszolgáltató neve:    Adatszolgáltató törzsszáma:60E
A kockázati tőkebefektetés állományának alakulása - Vétel


8M26329_8

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Vállalkozás neve

Első vétel időpontja

Üzletrész, részvény típusa

Vétel

Mód

Vétel időpontja

Mennyiség (db)

Névérték (Ft)

Vételi ár (Ft/db)

Tőkebefektetés összege (Ft)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

a

b

c

d

e

f

g

h

z

001

60E1

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

002

60E101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60E199

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


8M26329_9

 

Jelmagyarázat

 

 

TilosVonatkozási idő vége:    Adatszolgáltató neve:    Adatszolgáltató törzsszáma:


60F
A kockázati tőkebefektetés állományának alakulása - Eladás8M26329_10

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Vállalkozás neve

Első vétel időpontja

Üzletrész, részvény típusa

Eladás

Mód

Eladás időpontja

Mennyiség (db)

Névérték (Ft)

Eladási ár (Ft/db)

Értékesítés összege (Ft)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

a

b

c

d

e

f

g

h

z

001

60F1

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

002

60F101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60F199

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


8M26329_11

 

Jelmagyarázat

 

 

TilosVonatkozási idő vége:    Adatszolgáltató neve:    Adatszolgáltató törzsszáma:


60G
A kockázati tőkebefektetés állományának alakulása - Záró állomány

8M26329_12

Sor-
szám

PSZÁF kód

Megnevezés

Vállalkozás neve

Első vétel időpontja

Üzletrész, részvény típusa

Záró

Szavazati hányad

Tulajdonlási százalék

Mód

Mennyiség (db)

Névérték (Ft)

Tőkebefektetés összege (Ft)

Utolsó értékelés időpontja

Becsült piaci ár (Ft/db)

Tőkebefektetés becsült piaci értéke (Ft)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

z

001

60G1

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

002

60G101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60G199

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


8M26329_13

 

Jelmagyarázat

 

 

Tilos


Vonatkozási idő vége:    Adatszolgáltató neve:    Adatszolgáltató törzsszáma:


60H
A kockázati tőkebefektetés állományának alakulása - Nyújtott kölcsönök időszak végén fennálló állománya

8M26329_14

Nagyságrend: forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Vállalkozás neve

Nyújtott kölcsönök

Mód

Szavazati hányad

Kölcsönnyújtás időpontja

Lejárat időpontja

Kölcsön összege

Kamatozás

Törlesztés módja

Törlesztés összege

Tőkekövetelés

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

a

b

c

d

e

f

g

h

i

z

001

60H1

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

002

60H101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60H199

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


8M26329_15

 

Jelmagyarázat

 

 

Tilos


Vonatkozási idő vége:    Adatszolgáltató neve:    Adatszolgáltató törzsszáma:


60I
A kockázati tőkebefektetés állományának alakulása - Szerződésen alapuló, jövőbeni tőkebefektetési, kölcsönnyújtási kötelezettség


8M26329_16

Nagyságrend: forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Vállalkozás neve

Tőkebefektetési, kölcsönnyújtási kötelezettség

Mód

Szerződéskötés időpontja

Szerződés lejárata

Tőkebefektetés/ kölcsön összege

 

1

2

3

4

5

a

b

c

d

z

001

60I1

Összesen

 

 

 

 

 

002

60I101

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

60I199

 

 

 

 

 

 


8M26329_17

 

Jelmagyarázat

 

 

Tilos


Megjegyzés:
A „Megnevezés" oszlop lehetséges értékei: tőkebefektetés; kölcsönnyújtás; egyéb.

Vonatkozási idő vége:    Adatszolgáltató neve:    Adatszolgáltató törzsszáma:


60J
A likvid pénzeszközök időszak végi állománya


8M26329_18

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Vétel/ lekötés időpontja

Mennyiség (db)

Névérték (Ft)

Beszerzési ár (Ft/db)

Beszerzési érték (Ft)

Lejárat időpontja, lekötés vége

Piaci ár (Ft/db)

Piaci érték (Ft)

Mód

1

2

3

4

5

6

7

8

9

a

b

c

d

e

f

g

h

z

001

60J1

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

002

60J11

Készpénz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

003

60J12

Bankbetét

 

 

 

 

 

 

 

 

 

004

60J1201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60J1299

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

005

60J13

Állampapír

 

 

 

 

 

 

 

 

 

006

60J1301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60J1399

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


8M26329_19

 

Jelmagyarázat

 

 

Tilos


Vonatkozási idő vége:    Adatszolgáltató neve:    Adatszolgáltató törzsszáma:


60K
A kockázati tőkealap tulajdonában lévő ingatlanok állománya az időszak végén


8M26329_20

Nagyságrend: forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Ingatlan azonosítója

Tulajdoni lap száma

Helyrajzi szám

Szerzés módja

Szerzés időpontja

"Eladó" megnevezése

Bekerülési érték (Ft)

Utolsó értékelés időpontja

Piaci érték (Ft)

Mód

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

a

b

c

d

e

f

g

h

i

z

001

60K1

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

002

60K101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60K199

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


8M26329_21

 

Jelmagyarázat

 

 

TilosALAPVDN
A kockázati tőkealap felügyeleti változó díja (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Tárgynegyedévi érték

Alap ISIN-kódja

Mód

1

2

3

a

b

c

001

ALAPVDN01

Alap neve

 

 

 

002

ALAPVDN012

Változó díj alapja (saját tőke)

 

 

 

003

ALAPVDN013

Tárgynegyedévre számított változó díj

 

 

 

004

ALAPVDN014

Tárgynegyedévre fizetendő változó díj

 

 

 

005

ALAPVDN0141

Ebből*: Előző évi korrekció összege túlfizetés/hiány (+/-)

 

 

 

006

ALAPVDN0142

Tárgynegyedévre jutó összeg (+)

 

 

 

007

ALAPVDN015

Előző évben felügyeleti változó díjként megfizetett összeg*

 

 

 

008

ALAPVDN016

Auditált beszámoló alapján előző évre számított változó díj*

 

 

 

009

ALAPVDN017

Auditált beszámoló alapján előző évre számított változó díj alapja (saját tőke) *

 

 

 

 

 

 

 

 

010

ALAPVDN99

Alap neve

 

 

 

011

ALAPVDN992

Változó díj alapja (saját tőke)

 

 

 

012

ALAPVDN993

Tárgynegyedévre számított változó díj

 

 

 

013

ALAPVDN994

Tárgynegyedévre fizetendő változó díj

 

 

 

014

ALAPVDN9941

Ebből*: Előző évi korrekció összege túlfizetés/hiány (+/-)

 

 

 

015

ALAPVDN9942

Tárgynegyedévre jutó összeg (+)

 

 

 

016

ALAPVDN995

Előző évben felügyeleti változó díjként megfizetett összeg*

 

 

 

017

ALAPVDN996

Auditált beszámoló alapján előző évre számított változó díj*

 

 

 

018

ALAPVDN997

Auditált beszámoló alapján előző évre számított változó díj alapja (saját tőke) *

 

 

 AKAD
A kockázati tőkealap-kezelő által fizetendő felügyeleti alapdíj (éves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Érték

Mód

1

2

a

b

001

AKAD1

Előírt alapdíj

 

 

002

AKAD2

Megfizetett alapdíj

 

 Vonatkozási idő vége:    Adatszolgáltató neve:    Adatszolgáltató törzsszáma:

KTAKOCK1
Intézményi alapadatok

8M26329_24

Nagyságrend: forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Adat

Mód

1

2

a

b

001

KTAKOCK101

Az intézmény neve

 

 

002

KTAKOCK102

Az intézmény régi neve

 

 

003

KTAKOCK103

Rövid név

 

 

004

KTAKOCK104

Cégforma

 

 

005

KTAKOCK105

Adószám

 

 

006

KTAKOCK106

Intézmény jogi státusza

 

 

007

KTAKOCK107

Székhely

 

 

008

KTAKOCK1071

Irányítószám

 

 

009

KTAKOCK1072

Város

 

 

010

KTAKOCK1073

Utca, házszám, emelet, ajtó

 

 

011

KTAKOCK1074

Ország

 

 

012

KTAKOCK108

Levelezési cím

 

 

013

KTAKOCK1081

Irányítószám

 

 

014

KTAKOCK1082

Város

 

 

015

KTAKOCK1083

Utca, házszám, emelet, ajtó

 

 

016

KTAKOCK1084

Ország

 

 

017

KTAKOCK109

Telefon

 

 

018

KTAKOCK110

Telefax

 

 

019

KTAKOCK111

E-mail

 

 

020

KTAKOCK112

Weblap

 

 

021

KTAKOCK113

Cégjegyzékszám

 

 

022

KTAKOCK114

Cégbírósági bejegyzés kelte(éééé.hh.nn)

 

 

023

KTAKOCK1151

Alapítás időpontja(éééé.hh.nn)

 

 

024

KTAKOCK1152

Jogi státusz változás időpontja (éééé.hh.nn)

 

 

025

KTAKOCK116

Jegyzett tőke összesen

 

 

026

KTAKOCK1161

ebből: jegyzett tőke pénzbeni

 

 

027

KTAKOCK1171

Kockázati tőkealap-kezelő tevékenység kezdete (éééé.hh.nn)

 

 

028

KTAKOCK1172

Kockázati tőkealap-kezelő tevékenység vége (éééé.hh.nn)

 

 

029

KTAKOCK118

Hivatalos levelek címzettjének neve

 

 

030

KTAKOCK119

Beosztása/ hivatali rangja

 

 

031

KTAKOCK120

A felügyeleti jelentésért felelős személy

 

 

032

KTAKOCK1201

Neve

 

 

033

KTAKOCK1202

Telefonszáma

 

 

034

KTAKOCK1203

E-mail-címe

 

 


8M26329_25

 

Jelmagyarázat

 

 

TilosVonatkozási idő vége:    Adatszolgáltató neve:    Adatszolgáltató törzsszáma:


KTAKOCK2
Tisztségviselők
8M26329_26

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Adat

Mód

1

2

a

b

001

KTAKOCK20101

Tisztségviselők

 

 

002

KTAKOCK2010101

Tisztségviselő neve

 

 

003

KTAKOCK2010102

Születési név

 

 

004

KTAKOCK2010103

Anyja neve

 

 

005

KTAKOCK2010104

Születési helye

 

 

006

KTAKOCK2010105

Születés ideje(éééé.hh.nn)

 

 

007

KTAKOCK2010106

Állampolgársága

 

 

008

KTAKOCK2010107

Legmagasabb iskolai végzettsége

 

 

009

KTAKOCK2010108

Lakcím

 

 

010

KTAKOCK20101081

Irányítószám

 

 

011

KTAKOCK20101082

Város

 

 

012

KTAKOCK20101083

Utca, házszám, emelet, ajtó

 

 

013

KTAKOCK20101084

Ország

 

 

014

KTAKOCK2010109

Tisztség megnevezése

 

 

015

KTAKOCK20101101

Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn)

 

 

016

KTAKOCK20101102

Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn)

 

 

017

KTAKOCK2010111

Első számú vezető

 

 

018

KTAKOCK2010112

Vezető tisztségviselő

 

 

019

KTAKOCK2010113

Cégjegyzési joggal rendelkezik

 

 

020

KTAKOCK2010114

Tisztség betöltésének alapja

 

 

021

KTAKOCK2010115

Az intézmény alkalmazottja

 

 

 

......

......

 

 

022

KTAKOCK20199

Tisztségviselők

 

 

023

KTAKOCK2019901

Tisztségviselő neve

 

 

024

KTAKOCK2019902

Születési név

 

 

025

KTAKOCK2019903

Anyja neve

 

 

026

KTAKOCK2019904

Születési helye

 

 

027

KTAKOCK2019905

Születés ideje(éééé.hh.nn)

 

 

028

KTAKOCK2019906

Állampolgársága

 

 

029

KTAKOCK2019907

Legmagasabb iskolai végzettsége

 

 

030

KTAKOCK2019908

Lakcím

 

 

031

KTAKOCK20199081

Irányítószám

 

 

032

KTAKOCK20199082

Város

 

 

033

KTAKOCK20199083

Utca, házszám, emelet, ajtó

 

 

034

KTAKOCK20199084

Ország

 

 

035

KTAKOCK2019909

Tisztség megnevezése

 

 

036

KTAKOCK20199101

Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn)

 

 

037

KTAKOCK20199102

Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn)

 

 

038

KTAKOCK2019911

Első számú vezető

 

 

039

KTAKOCK2019912

Vezető tisztségviselő

 

 

040

KTAKOCK2019913

Cégjegyzési joggal rendelkezik

 

 

041

KTAKOCK2019914

Tisztség betöltésének alapja

 

 

042

KTAKOCK2019915

Az intézmény alkalmazottja

 

 


8M26329_27

 

Jelmagyarázat

 

 

TilosVonatkozási idő vége:    Adatszolgáltató neve:    Adatszolgáltató törzsszáma:

KTAKOCK3
Könyvvizsgáló adatai

8M26329_28

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Adat

Mód

1

2

a

b

001

KTAKOCK301

Könyvvizsgáló társaság neve

 

 

002

KTAKOCK3021

Megbízás kezdete(éééé.hh.nn)

 

 

003

KTAKOCK3022

Megbízás vége(éééé.hh.nn)

 

 

004

KTAKOCK303

Adószáma

 

 

005

KTAKOCK304

Székhely

 

 

006

KTAKOCK3041

Irányítószám

 

 

007

KTAKOCK3042

Város

 

 

008

KTAKOCK3043

Utca, házszám, emelet, ajtó

 

 

009

KTAKOCK3044

Ország

 

 

010

KTAKOCK305

Telefon

 

 

011

KTAKOCK306

Telefax

 

 

012

KTAKOCK307

E-mail

 

 

013

KTAKOCK308

Weblap

 

 

014

KTAKOCK309

Kamarai tagság száma

 

 

015

KTAKOCK310

Kamarai státusz

 

 

016

KTAKOCK311

Biztosítási azonosító

 

 

017

KTAKOCK312

Kamarai tagság kezdete(éééé.hh.nn)

 

 

018

KTAKOCK313

Könyvvizsgáló személy neve

 

 

019

KTAKOCK3141

Megbízás kezdete(éééé.hh.nn)

 

 

020

KTAKOCK3142

Megbízás vége(éééé.hh.nn)

 

 

021

KTAKOCK315

Kamarai tagság száma

 

 

022

KTAKOCK316

Kamarai státusz

 

 

023

KTAKOCK317

Biztosítási azonosító

 

 

024

KTAKOCK318

Kamarai tagság kezdete(éééé.hh.nn)

 

 

025

KTAKOCK319

Helyettes könyvvizsgáló személy neve

 

 

026

KTAKOCK3201

Megbízás kezdete(éééé.hh.nn)

 

 

027

KTAKOCK3202

Megbízás vége(éééé.hh.nn)

 

 

028

KTAKOCK321

Kamarai tagság száma

 

 

029

KTAKOCK322

Kamarai státusz

 

 

030

KTAKOCK323

Biztosítási azonosító

 

 

031

KTAKOCK324

Kamarai tagság kezdete(éééé.hh.nn)

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat

 

 

TilosVonatkozási idő vége:    Adatszolgáltató neve:    Adatszolgáltató törzsszáma:


KTAFKOCK1
Intézményi alapadatok

8M26329_29

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Adat

Mód

1

2

a

b

001

KTAFKOCK101

Az intézmény neve

 

 

002

KTAFKOCK102

Az intézmény régi neve

 

 

003

KTAFKOCK103

Rövid név

 

 

004

KTAFKOCK104

Cégforma

 

 

005

KTAFKOCK105

Adószám

 

 

006

KTAFKOCK106

Intézmény jogi státusza

 

 

007

KTAFKOCK107

Székhely

 

 

008

KTAFKOCK1071

Irányítószám

 

 

009

KTAFKOCK1072

Város

 

 

010

KTAFKOCK1073

Utca, házszám, emelet, ajtó

 

 

011

KTAFKOCK1074

Ország

 

 

012

KTAFKOCK108

Levelezési cím

 

 

013

KTAFKOCK1081

Irányítószám

 

 

014

KTAFKOCK1082

Város

 

 

015

KTAFKOCK1083

Utca, házszám, emelet, ajtó

 

 

016

KTAFKOCK1084

Ország

 

 

017

KTAFKOCK109

Telefon

 

 

018

KTAFKOCK110

Telefax

 

 

019

KTAFKOCK111

E-mail

 

 

020

KTAFKOCK112

Weblap

 

 

021

KTAFKOCK1131

Alapítás időpontja(éééé.hh.nn)

 

 

022

KTAFKOCK1132

Jogi státusz változás időpontja (éééé.hh.nn)

 

 

023

KTAFKOCK114

Jegyzett tőke összesen

 

 

024

KTAFKOCK1141

ebből: jegyzett tőke pénzbeni

 

 

025

KTAFKOCK1151

Kockázati tőkealap-kezelő tevékenység kezdete (éééé.hh.nn)

 

 

026

KTAFKOCK1152

Kockázati tőkealap-kezelő tevékenység vége (éééé.hh.nn)

 

 

027

KTAFKOCK116

Hivatalos levelek címzettjének neve

 

 

028

KTAFKOCK117

Beosztása/ hivatali rangja

 

 

029

KTAFKOCK118

A felügyeleti jelentésért felelős személy

 

 

030

KTAFKOCK1181

Neve

 

 

031

KTAFKOCK1182

Telefonszáma

 

 

032

KTAFKOCK1183

E-mail-címe

 

 


8M26329_30

 

Jelmagyarázat

 

 

TilosVonatkozási idő vége:    Adatszolgáltató neve:    Adatszolgáltató törzsszáma:

KTAFKOCK2
Tisztségviselők

8M26329_31

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Adat

Mód

1

2

a

b

001

KTAFKOCK201

Tisztségviselő

 

 

002

KTAFKOCK20111

Tisztségviselő neve

 

 

003

KTAFKOCK20112

Születési név

 

 

004

KTAFKOCK20113

Anyja neve

 

 

005

KTAFKOCK20114

Születési helye

 

 

006

KTAFKOCK20115

Születési ideje

 

 

007

KTAFKOCK20116

Állampolgársága

 

 

008

KTAFKOCK20117

Lakcím

 

 

009

KTAFKOCK201171

Irányítószám

 

 

010

KTAFKOCK201172

Város

 

 

011

KTAFKOCK201173

Utca, házszám, emelet, ajtó

 

 

012

KTAFKOCK201174

Ország

 

 

013

KTAFKOCK20118

Tisztség megnevezése

 

 

014

KTAFKOCK201191

Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn)

 

 

015

KTAFKOCK201192

Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn)

 

 

016

KTAFKOCK20120

Vezető beosztásúnak minősülő tisztség

 

 

017

KTAFKOCK20121

Első számú vezető

 

 

018

KTAFKOCK20122

Intézmény alkalmazottja

 

 

 

......

......

 

 

019

KTAFKOCK299

Tisztségviselő

 

 

020

KTAFKOCK29911

Tisztségviselő neve

 

 

021

KTAFKOCK29912

Születési név

 

 

022

KTAFKOCK29913

Anyja neve

 

 

023

KTAFKOCK29914

Születési helye

 

 

024

KTAFKOCK29915

Születési ideje

 

 

025

KTAFKOCK29916

Állampolgársága

 

 

026

KTAFKOCK29917

Lakcím

 

 

027

KTAFKOCK299171

Irányítószám

 

 

028

KTAFKOCK299172

Város

 

 

029

KTAFKOCK299173

Utca, házszám, emelet, ajtó

 

 

030

KTAFKOCK299174

Ország

 

 

031

KTAFKOCK29918

Tisztség megnevezése

 

 

032

KTAFKOCK299191

Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn)

 

 

033

KTAFKOCK299192

Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn)

 

 

034

KTAFKOCK29920

Vezető beosztásúnak minősülő tisztség

 

 

035

KTAFKOCK29921

Első számú vezető

 

 

036

KTAFKOCK29922

Intézmény alkalmazottja

 

 


8M26329_32

 

Jelmagyarázat

 

 

Tilos

1

A rendeletet az 5/2011. (III. 21.) PSZÁF rendelet 4. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2011. március 22. napjával. E hatályon kívül helyező rendelet 4. § (3) bekezdése alapján a 2010. évre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettséget a hatályon kívül helyezett rendelet alapján kell teljesíteni.

2

A 4. § (2)–(4) bekezdése a (4) bekezdés alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére