• Tartalom

56/2008. (XII. 31.) EüM rendelet

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról1

2009.02.14.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés b) és c) pontjában, a 83. § (4) bekezdés n) és u) pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) és b) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva – az 1–8. §, a 14–20. §, valamint a 22. § tekintetében a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában megállapított feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem:

1–22. §2

23. § (1) E rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Az R. e rendelet 5. mellékletével megállapított 10. számú mellékletének „02 10 03 Kétrétegű habszivacs kötszer, steril, antimikrobiális” sora 2009. január 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet 9. §-a és 12. § (2) bekezdése az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2008. évi CVI. törvény 37. §-ának hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba.

(4) E rendelet 1–8. §-a, 10–11. §-a, 12. § (1) bekezdése, 13–20. §-a és 22. §-a, valamint 1–6. melléklete a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(5) A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 32. §-a szerint hozott határozatok alkalmazása során az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2008. évi CVI. törvény 37. §-a hatálybalépésének napjától az R. e rendelet 9. §-ával megállapított 11. § (1) bekezdése szerinti közleményt kell figyelembe venni. Az R. e rendelet 9. §-ával megállapított 11. § (1) bekezdése szerinti közleményt a hivatalos lapban először 2009 januárjában kell közzétenni.

(6) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően közgyógyellátás jogcímen felírt, de ki nem váltott gyógyászati segédeszköz tekintetében a beteg kérésére az e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályban lévő rendelkezéseket kell alkalmazni. Erről a lehetőségről a gyógyászati segédeszköz kiszolgáltatója köteles a beteget előzetesen tájékoztatni.

(7) Az R. e rendelet 7. §-ával megállapított 8. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt forgalmi részesedést a (4) bekezdés szerinti hatálybalépést követő hat hónap tekintetében kell először vizsgálni.

(8) A (4) bekezdés szerinti hatálybalépést megelőzően kiállított, és be nem váltott vények érvényességét a 12. §-ban foglalt módosítás nem érinti.

(9) 2009. január 1-jén az R. 1. § (1) bekezdés g) pontjában az „Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP)” szövegrész helyébe az „Országos Egészségbiztosítási Pénztár központi szerve (a továbbiakban: OEP)”, 9. számú melléklet II. Ápolási gyógyászati segédeszköz részének a „12 36 Emelő segédeszközök” és „18 12 Ágyak” sorában a „MEP” szövegrész helyébe a „REP” szöveg lép.

(10) E rendelet kihirdetését követő 15. napon az R. 15. § (3) bekezdésében az „ORKI” szövegrész helyébe az „EMKI” szöveg, valamint az R. 1–5. számú mellékleteiben „A kérelem kitöltésére vonatkozó információk, elvárások” címet követő 2. pontban az „ORKI vagy MEEI” szövegrész helyébe az „EMKI vagy a külön jogszabály szerint kijelölt szerv” szöveg lép.

(11) Az R. 11. § (3) bekezdésében az „a 12. számú mellékletben foglalt” szövegrész, az R. 12. számú melléklete, valamint e rendelet 7. melléklete az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2008. évi CVI. törvény 37. §-ának hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti.

(12) E rendelet kihirdetését követő 15. napon az R. 2. § (10) bekezdése, 4. § (1) bekezdés i) pontja, valamint 13. § (5) bekezdése hatályát veszti.

(13) E rendelet 1–22. §-a, valamint 1–6. melléklete a kihirdetését követő 45. napon hatályát veszti.

1–6. melléklet az 56/2008. (XII. 31.) EüM rendelethez3

7. melléklet az 56/2008. (XII. 31.) EüM rendelethez4

1

A rendeletet a 19/2020. (VI. 2.) EMMI rendelet 5. § d) pontja hatályon kívül helyezte 2021. január 1. napjával.

2

Az 1–22. § e rendelet 23. § (13) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1–6. melléklet 23. § (13) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 7. melléklet e rendelet 23. § (11) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére