• Tartalom

57/2008. (III. 26.) Korm. rendelet

57/2008. (III. 26.) Korm. rendelet

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról1

2008.04.04.

A Kormány az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. §-a (1) bekezdésének b), c), f), j), g), k) pontjaiban, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1–22. §2

23. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése után indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E rendelet 24. §-a 2010. március 1-jén lép hatályba.

(3)–(5)3

(6) E rendelet 1–22. §-a, valamint 23. §-ának (3)–(5) bekezdése a rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(7) E rendelet 2010. december 31-én hatályát veszti.

24. § (1) A Vhr. 25. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az (5) bekezdésben foglalt biztosítékul hitelintézettel vagy biztosítóval e célra megkötött fedezeti megállapodás (bankgarancia, biztosítási szerződés alapján kiállított – garanciát tartalmazó – biztosítói kötelezvény, hitelintézet vagy biztosító szerződésben vállalt készfizető kezessége), zálogjog, óvadék szolgálhat.”

(2) A Vhr. e rendelet 24. §-ának (1) bekezdésével megállapított 25. § (7) bekezdését a folyamatban lévő, első fokú határozattal még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell. A bányavállalkozó köteles 2010. március 1-jétől számított 30 napon belül a biztosítékra vonatkozó új ajánlatát a bányafelügyeletnek megküldeni. Ha a bányavállalkozó e kötelezettségét nem teljesíti, a bányafelügyelet a bányászati tevékenység megkezdését nem engedélyezi, illetve folytatását a kötelezettség teljesítéséig felfüggeszti.

Melléklet az 57/2008. (III. 26.) Korm. rendelethez

A bányászati szakigazgatási eljárásban szakhatóságként közreműködő érintett hatóságok
1. A katasztrófák elleni védekezésért és az építésügyért felelős miniszter területén:
1.1. tűzvédelem (a bányák föld alatti és azzal egy tekintet alá eső külszíni létesítményei kivételével)
– első fokon: illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnok,
– másodfokon: megyei katasztrófavédelmi igazgató, a főváros területén az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság;
1.2. építésügy
– első fokon: az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1/A. és 1/B. mellékletében meghatározott elsőfokú építésügyi hatóság,
– másodfokon: közigazgatási hivatal.
2. Az egészségügyért felelős miniszter területén:
2.1. egészségvédelem
– első fokon: Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat regionális intézete,
– másodfokon: Országos Tisztifőorvosi Hivatal;
2.2. gyógyhelyek, ásvány-, gyógyvíz és gyógyiszap lelőhelyek védelme
– első fokon: Országos Tisztiorvosi Hivatal Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatósága,
– másodfokon: Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal.
3. Az agrárpolitikáért felelős miniszter területén:
3.1. mezőgazdaság
3.1.1. termőföldvédelem
– első fokon: körzeti földhivatal,
– másodfokon: fővárosi, megyei földhivatal;
3.1.2. talajvédelem
– első fokon: Illetékes Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság
– másodfokon: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság;
3.2. erdőgazdaság
– első fokon: Illetékes Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság,
– másodfokon: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Állami Erdészeti Szolgálat Központ.
4. A gazdaságpolitikáért felelős miniszter területén:
4.1. útügyekben
4.1.1. országos közutak esetében
gyorsforgalmi út (autópálya, autóút), valamint közúti határátkelőhely közlekedési építményei esetében
– első fokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága,
– másodfokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala;
egyéb országos közút esetében
– első fokon: a Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes regionális igazgatósága,
– másodfokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala;
4.1.2. helyi közutak esetében
a települési önkormányzat tulajdonában lévő közutak esetében
– első fokon: a Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes regionális igazgatósága,
– másodfokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala;
a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közutak esetében
– első fokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága,
– másodfokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala;
a fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonában lévő közutak esetében
– első fokon: fővárosi főjegyző,
– másodfokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága;
4.2. vasúti ügyekben
– első fokon: a Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes regionális igazgatósága,
– másodfokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala;
4.3. víziközlekedési ügyekben:
a vízi utat keresztező szénhidrogén vezetékkel kapcsolatos eljárásban
– első fokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága,
– másodfokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala;
egyéb esetekben
– első fokon: a Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes regionális igazgatósága,
– másodfokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala;
4.4. polgári repülési ügyekben
– első fokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatósága,
– másodfokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala.
5. A honvédelemért felelős miniszter területén:
5.1. honvédelmi ügyekben
– első fokon: Honvédelmi Minisztérium illetékes szerve,
– másodfokon: honvédelmi miniszter;
5.2. állami légiközlekedési hatósági ügyekben
– első fokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatósága,
– másodfokon: Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala.
6. A környezetvédelemért felelős miniszter területén:
környezetvédelmi, természet- és tájvédelmi, vízügyi hatósági ügyekben
– első fokon: illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség,
– másodfokon: Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség.
7. Az elektronikus hírközlésért felelős miniszter területén:
hírközlési hatósági ügyekben
– első fokon: Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala,
– másodfokon: Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának elnöke.
8. A kultúráért felelős miniszter területén:
kulturális örökségvédelem terén
– első fokon: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal hatáskörrel rendelkező területi szerve,
– másodfokon: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke.”
1

A rendelet – a 23. §-ának (7) bekezdése alapján – hatályát vesztette 2010. december 31. napján.

2

Az 1–22. § e rendelet 23. § (6) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 23. § (3)–(5) bekezdése e rendelet 23. § (6) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére