• Tartalom

2008. évi LXXXI. törvény

2008. évi LXXXI. törvény

egyes adó- és járuléktörvények módosításáról1

2015.01.03.
ELSŐ RÉSZ

A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓT, A TÁRSASÁGI ADÓT ÉS AZ OSZTALÉKADÓT, VALAMINT AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS EGYENSÚLYÁT JAVÍTÓ KÜLÖNADÓT ÉS JÁRADÉKOT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

I. Fejezet

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

1–13. §2

II. Fejezet

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló
1996. évi LXXXI. törvény módosítása

14–15. §3

III. Fejezet

Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról
és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény módosítása

16. §4

MÁSODIK RÉSZ

AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓT, A JÖVEDÉKI ADÓT ÉS A REGISZTRÁCIÓS ADÓT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

IV. Fejezet

Az általános forgalmi adóról szóló
2007. évi CXXVII. törvény módosítása

17–25. §5

V. Fejezet

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló
2003. évi CXXVII. törvény módosítása

26–44. §6

VI. Fejezet

A regisztrációs adóról szóló
2003. évi CX. törvény módosítása

45. §7

HARMADIK RÉSZ

A KÖZÖSSÉGI VÁMJOG VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYT ÉRINTŐ ÉS A VÁM-
ÉS PÉNZÜGYŐRSÉGRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNYT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

VII. Fejezet

A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény módosítása

46–52. §8

VIII. Fejezet

53–55. §9

NEGYEDIK RÉSZ

A HELYI ADÓKAT, AZ ILLETÉKEKET,
A GÉPJÁRMŰADÓT ÉS A LUXUSADÓT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

IX. Fejezet

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

56–64. §10

X. Fejezet

Az illetékekről szóló
1990. évi XCIII. törvény módosítása

65–81. §11

XI. Fejezet

A gépjárműadóról szóló
1991. évi LXXXII. törvény módosítása

82–86. §12

XII. Fejezet

A luxusadóról szóló
2005. évi CXXI. törvény módosítása

87–88. §13

ÖTÖDIK RÉSZ

XIII. Fejezet

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

89–137. §14

HATODIK RÉSZ

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAIT ÉS EGYES ELKÜLÖNÜLT ÁLLAMI PÉNZALAPOKAT MEGILLETŐ BEFIZETÉSEKET ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

XIV. Fejezet

A társadalombiztosítás ellátásaira
és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény módosítása

138–143. §15

XV. Fejezet

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény módosítása

144. §16

XVI. Fejezet

Az egészségügyi hozzájárulásról szóló
1998. évi LXVI. törvény módosítása

145–146. §17

XVII. Fejezet

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

147–148. §18

HETEDIK RÉSZ

AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ PÉNZTÁRAKAT
ÉS A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAKAT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

XVIII. Fejezet

Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása

149–153. §19

XIX. Fejezet

A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról
szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosítása

154–162. §20

NYOLCADIK RÉSZ

A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ MEGHATÁROZOTT RÉSZÉNEK
AZ ADÓZÓ RENDELKEZÉSE SZERINTI FELHASZNÁLÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELKEZÉSEKET ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

XX. Fejezet

A személyi jövedelemadó meghatározott részének
az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosítása

163–167. §21

KILENCEDIK RÉSZ

A SZÁMVITELRŐL ÉS A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARÁRÓL,
A KÖNYVVIZSGÁLÓI TEVÉKENYSÉGRŐL, VALAMINT A KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELETRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNYEKET ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

XXI. Fejezet

A számvitelről szóló
2000. évi C. törvény módosítása

168–185. §22

XXII. Fejezet

a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló
2007. évi LXXV. törvény módosítása

186–188. §23

TIZEDIK RÉSZ

XXIII. Fejezet

A szerencsejáték szervezéséről szóló
1991. évi XXXIV. törvény módosítása

189–195. §24

TIZENEGYEDIK RÉSZ

XXIV. Fejezet

A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosítása

196. §25

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatályba léptető rendelkezések

197. § Ez a törvény – a 198. §–278. §-okban foglaltak figyelembevételével – 2009. január 1-jén lép hatályba.

198. § (1) E törvénynek az Szja tv.-t módosító rendelkezései – a (2)–(3) bekezdésekben foglalt kivételekkel – 2009. január 1-jén lépnek hatályba.

(2) E törvény 257. §-ának (19) bekezdése a kihirdetés napján lép hatályba.

(3) Az Szja tv.

c) 73. §-át megelőző alcímet megállapító rendelkezés és 73. §-ának e törvénnyel megállapított (6) bekezdése,

2009. február 1-jén lép hatályba.

199. § E törvénynek a Tao.-t módosító rendelkezései 2009. január 1-jén lépnek hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 2008. adóévi adókötelezettségre is lehet alkalmazni.

200. § (1) Az Áfa tv. e törvénnyel megállapított rendelkezései – a (2) bekezdésben, a 215. §-ban, valamint a 240. §-ban foglaltak figyelembevételével – 2009. február 1. napján lépnek hatályba, amelyeket – a 215. §-ban, a 240. §-ban, valamint a 259. §-ban foglaltak figyelembevételével – ettől az időponttól kezdődően kell alkalmazni.

(2) Az Áfa tv. e törvénnyel megállapított 212/A. §-ának (1) bekezdésében meghatározott választási jog gyakorlására vonatkozó előzetes bejelentési kötelezettséggel összefüggő rendelkezés e törvény kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy azt ettől az időponttól kezdődően lehet az állami adóhatóság felé teljesíteni úgy, hogy az ahhoz fűződő jogkövetkezményeket legkorábban 2009. február 1. napjától kell alkalmazni.

201. § (1) E törvény Jöt.-t módosító rendelkezései – a (2)–(5) bekezdésekben foglalt kivételekkel – 2009. január 1-jén lépnek hatályba.

(2) A Jöt. e törvénnyel megállapított 73. §-ának (12) bekezdése, 98. §-ának (12) bekezdése és 110. §-ának (10) bekezdése 2009. február 1-jén lép hatályba.

(4) A Jöt. e törvénnyel megállapított 48/B. §-ának (2) bekezdése 2009. október 1-jén lép hatályba.

(5)–(6)26

202. § A Rega tv. e törvénnyel megállapított 13. és 14. §-át azokban az esetekben kell alkalmazni először, amelyekben az adóvisszaigénylési kérelem benyújtása 2009. január 1. napján vagy azt követően történik.

203. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 153. §-a nem lép hatályba.

204. § (1) Az Itv. e törvénnyel megállapított rendelkezései – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2009. január 1-jén lépnek hatályba azzal, hogy azokat – az Itv. e törvénnyel megállapított 16. §-a (1) és (5) bekezdése kivételével – a 2009. január 1. napját követően illetékkiszabásra bejelentett vagy más módon az állami adóhatóság tudomásra jutott vagyonszerzési ügyekben, valamint kezdeményezett elsőfokú, illetve jogorvoslati eljárásokban kell alkalmazni. Az Itv. e törvénnyel megállapított 16. §-a (1) és (5) bekezdését az állami adóhatóság által e törvény kihirdetésének napján jogerősen még el nem bírált illetékügyekben is alkalmazni kell.

(2) Az Itv. e törvénnyel megállapított 2. §-ának (4) bekezdése, 16. §-ának (2) bekezdése, 17. §-ának (2) bekezdése, 23/A. §-a, 23/C. §-a, 24. §-a, 26. §-a (1) bekezdésének l) és q) pontja, 26. §-ának (2) és (10) bekezdése, 87. §-ának (2) bekezdése, 102. §-a (1) bekezdésének k) és n)–p) pontjai e törvény kihirdetését követő 45. napon lépnek hatályba azzal, hogy azokat a hatálybalépés napját követően illetékkiszabásra bejelentett vagy más módon az állami adóhatóság tudomásra jutott – az Itv. 23/C. §-át a hatálybalépés napját követően megkötött ügyletekhez kapcsolódó – vagyonszerzési ügyekben kell alkalmazni.

205. § (1) A Gjt. e törvénnyel megállapított rendelkezései – a (2)–(3) bekezdésekben foglaltak kivételével – 2009. január 1-jén lépnek hatályba.

(2) A Gjt. e törvénnyel megállapított 2. §-ának (4) bekezdése e törvény kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.

(3) A Gjt. e törvénnyel megállapított 1. §-ának (1) bekezdése, valamint 17/A–17/G. §-ai 2009. február 1-jén lépnek hatályba.

206. § (1) E törvénynek az Art.-t módosító rendelkezései – a (2)–(4) bekezdésekben foglalt kivételekkel – 2009. január 1-jén lépnek hatályba.

(2) E törvénynek az Art. 175. §-ának (17), (19), valamint (20)–(22) bekezdéseit megállapító rendelkezései, az Art. 1. melléklet I./B/3/a) pontjának ab) alpontját, illetőleg 6. számú melléklet 2. pontjának b) alpontját módosító rendelkezései, valamint e törvény 226. §-a a kihirdetés napját követő napon lépnek hatályba.

(3) E törvénynek az Art. 56. § (1) bekezdését módosító és az Art. 56. § új (3) bekezdését megállapító rendelkezése a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről, valamint a 218/92/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1798/2003/EK (2003. október 7.) tanácsi rendelet 2. cikk 1. pontjában a magyar illetékes hatóságra vonatkozó rendelkezés módosításával egyidejűleg lép hatályba.

207. § Az Eho. 11/A. §-ának e törvénnyel megállapított (4) bekezdése 2010. január 1-jén lép hatályba.

208. § (1) E törvénynek az Szt.-t módosító rendelkezései – a (2) bekezdésben, illetve a 233. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével – 2009. január 1-jén lépnek hatályba.

(2) E törvénynek az Szt. 152. §-ának (3) bekezdését, 152/A. §-át, valamint a 178. §-ának (5) bekezdését megállapító rendelkezései a kihirdetés napját követő napon lépnek hatályba.

209. § E törvénynek a kamarai tv.-t módosító rendelkezései a kihirdetés napját követő napon lépnek hatályba.

210. § E törvénynek az Szjtv.-t módosító rendelkezései 2009. február 1-jén lépnek hatályba.

211. § E törvénynek a Fétám tv.-t módosító rendelkezései a kihirdetés napján lépnek hatályba.

Módosító rendelkezések

212–220. §27

221. §28

222–237. §29

Hatályon kívül helyező rendelkezések

238–255. §30

256. §31

Átmeneti rendelkezések

257. § (1) E törvénynek az Szja tv.-t módosító rendelkezéseit – a (2)–(19) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a hatálybalépésük napjától megszerzett jövedelemre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.

(2) E törvénynek az adóhatósági közreműködéssel benyújtandó egyszerűsített bevallásra, az adóhatósági közreműködés nélkül benyújtandó bevallásra, valamint a munkáltatói adómegállapításra vonatkozó rendelkezéseit a 2008. évi adókötelezettség teljesítésénél is alkalmazni kell.

(3) Az Szja tv. e törvénnyel módosított 44/B. §-a (1) és (2) bekezdésének rendelkezését a 2008. évre vonatkozó rendelkezési jogosultság gyakorlásánál is alkalmazni lehet.

(4) Az Szja tv. l. számú mellékletének e törvénnyel módosított 3.3. pontjának rendelkezését a hatálybalépését megelőzően adományozott díjjal összefüggő adókötelezettségre is alkalmazni lehet.

(5) Az Szja tv. 2009. január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezései alapján tandíj, felnőttképzés díja címén halasztott adókedvezményre jogosult magánszemély – ide nem értve, amikor a magánszemély az említett rendelkezéseket módosító törvények átmeneti szabálya alapján érvényesíthet adókedvezményt – az Szja tv. 2009. január 1-jétől hatályos 35. §-a és 37. §-a alapján jogosult halasztott kedvezmény-alap figyelembevételére képzési költségeinek azon része tekintetében, amelyre vonatkozóan halasztott adókedvezményt még nem érvényesített.

(6)32

(7) Az Szja tv. 2009. január 1-je előtt hatályos 42. §-a alapján érvényesített biztosítási kedvezmény esetén a § (3)–(4) bekezdését 2008. december 31-ét követően is alkalmazni kell.

(8) Ha a magánszemély a 2008. évi adót csökkentő több adókedvezményre is jogosult, azokat az adóhatósági közreműködés nélkül benyújtott bevallásban vagy a munkáltatói adómegállapításban az általa megjelölt sorrendben, ennek hiányában, valamint adóhatósági közreműködéssel benyújtott egyszerűsített bevallásban a következő sorrendben, de legfeljebb a levonható adóra vonatkozó korlátozó rendelkezések által meghatározott mértékig kell érvényesítettnek tekinteni:

1. áthúzódó lakáscélú kedvezmény,

2. személyi kedvezmény,

3. alkalmi foglalkoztatás kedvezménye,

4. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény rendelkezései alapján társadalombiztosítási ellátásra kötött megállapodás szerint a nyugellátásra jogosító szolgálati idő, illetőleg a nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából a magánszemély által saját maga javára, illetőleg a nem egyéni vállalkozó magánszemély által valamely más magánszemély javára történő befizetés kedvezménye,

5. a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló törvény rendelkezései alapján tagdíj fizetésére kötött megállapodás szerint a magánszemély által saját maga javára, illetőleg a nem egyéni vállalkozó magánszemély által támogatási megállapodás szerint valamely más magánszemély javára történő befizetés kedvezménye,

6. a magánnyugdíjpénztárba a magánszemély saját tagdíját kiegészítő befizetés kedvezménye,

7. a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe a foglalkoztatói hozzájárulás kiegészítéseként történő befizetés kedvezménye,

8. a felsőoktatási törvény szerinti hallgatói jogviszony alapján az adóévben megfizetett képzési költség (tandíj, költségtérítés, egyéb térítés) kedvezménye,

9. a magánszemély hallgatói jogviszonyának (felnőttképzésben való részvételének) az adóévben vagy az adóévet megelőző öt évben első ízben történő megszűnését megelőzően a hallgatói jogviszonyára (felnőttképzésben való részvételére) tekintettel bármely évben megfizetett képzési költségből halasztott kedvezmény,

10. a közcélú adomány, tartós adományozás céljára történt befizetés kedvezménye,

11. biztosítások kedvezménye,

12. őstermelői kedvezmény,

13. családi kedvezmény,

14. egyéb.

(9) Az Szja tv. 49/B. §-a (6) bekezdésének e törvénnyel módosított f) pontját, valamint e törvénnyel módosított (16) bekezdését kell alkalmazni az Szja tv. 49/B. §-ának 2008. december 31-én hatályos (6) bekezdésének f) pontja és (16) bekezdése szerint lekötött számlakövetelésre, illetőleg annak még fel nem oldott részére azzal, hogy a nyilvántartásba vétel kezdő évének a bevétel-csökkentés érvényesítését tartalmazó bevallás benyújtásának évét kell tekinteni.

(10) Az Szja tv. 49/B. §-ának e törvénnyel módosított (21) és (22) bekezdését kell alkalmazni az Szja tv. 49/B. §-ának 2008. december 31-én hatályos (21) és (22) bekezdésének rendelkezésében említett összegre azzal, hogy a nyilvántartásba vétel kezdő évének a 2009. évet kell tekinteni.

(11) Az Szja tv. 49/C. §-ának e törvénnyel módosított (7) bekezdésének rendelkezését a 2008. évre megállapított vállalkozói osztalékalapra is alkalmazni lehet.

(12) Ha a magánszemély 2006. szeptember 1-je előtt megszerzett befektetési jegyet 2007. december 31-ét követően tőzsdei ügylet keretében ruház át, az ellenértékként megszerzett bevételre az Szja tv. 65. §-ának 2006. augusztus 31-én hatályos rendelkezéseit alkalmazni lehet.

(13) A 2008. január 1-jétől megszerzett jövedelem adókötelezettségére is alkalmazni lehet az Szja tv. 1. számú mellékletének e törvénnyel módosított 4.12. pontját.

(14) Az Szja tv. 7. §-a (1) bekezdésének e törvénnyel módosított p) pontban foglaltakat a pa)–pb) alpontban említett esetben

a) a 2006. január 1-je előtt megkezdett iskolai rendszerű képzések átvállalt költségét adóalapba nem számító tételként kell figyelembe venni;

b) a 2005. december 31. után, de 2009. február 1-je előtt megkezdett iskolai rendszerű képzések esetében a rendelkezéstől eltérően az adóévben átvállalt költségeknek a 400 ezer forintot meg nem haladó részét kell adóalapba nem számító tételként figyelembe venni.

(15) Az Szja tv. 56. §-ának e törvénnyel módosított (1) bekezdését a 2009. január 31-ét követően teljesített kiadásokkal összefüggésben kell alkalmazni.

(16) Az Szja tv. 1. számú mellékletének e törvénnyel módosított 1.1. pontjának rendelkezését az e törvény hatálybalépését megelőzően, 2006. december 31-ét követően megszerzett, az árvaellátásra jogosult gyermekre tekintettel kapott özvegyi nyugdíjra is alkalmazni lehet.

(17) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról szóló 1996. évi LXXXIII. törvény 63. §-a 2007. június 30-án hatályos (2) bekezdésének rendelkezése alapján a magánszemély adókedvezményt utoljára a 2009. évi adója terhére érvényesíthet.

(18) Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2002. évi XLII. törvény 302. §-ának e törvénnyel hatályon kívül helyezett (7) bekezdésének rendelkezését nem kell alkalmazni a 2008. évről benyújtandó adóbevallásban sem.

(19) Az Szja tv. 66. §-ának rendelkezéseitől eltérően, a 2008. adóévi adózott eredmény felosztásakor a számvitelről szóló törvény szabályai szerint megállapított és jóváhagyott, a társas vállalkozás magánszemély tagjának a megállapítás évében kifizetett osztalékából – feltéve, hogy a kifizetés a beszámoló letétbe helyezésére előírt határnapot követő 30 napon belül megtörténik – a 2008. adóévi adózott eredmény terhére megállapított összeg után – tagi kölcsön adóévben történő elengedése esetén – az a)–f) pont szerint lehet az adókötelezettséget meghatározni.

a) Ki kell számítani a 2008. adóévi adózott eredmény terhére megállapított összes osztaléknak az elengedett tagi kölcsön összegével egyező részéből az osztalékra jogosult tag vagyoni betétje (részvény, üzletrész, vagyonjegy stb.) arányában rájutó részt.

b) A megállapítás évében megszerzett bevételként igazolt osztalékból az a) pont szerint megállapított összeggel megegyező rész adója 10 százalék.

c) Az Szja tv. 66. §-a szerinti adó alapja a tag számára a megállapítás évében megszerzett bevételként igazolt osztalékból az a) pont szerinti összeggel csökkentett rész.

d) A kifizető az a)–c) pont szerint az adót az osztalék kifizetésére nyitva álló határidőn belül állapítja meg, és a c) pont szerinti adóalap adójától elkülönítve a b) pont szerinti adóról külön igazolást ad a tagnak.

e) A b) pont szerinti adóra választható, hogy

ea) az adót a kifizetőtől kapott igazolás kiállítása napjának negyedévét követő hónap 12. napjáig a magánszemély fizeti meg, vagy

eb) a kifizető az adót levonja, bevallja és megfizeti,

azzal, hogy a c) pont szerinti osztalékrészre egyebekben a 66. § rendelkezését kell alkalmazni.

f) A magánszemély a kifizetőtől kapott igazolás alapján az a) pont szerinti adóalapot és a b) pont szerinti adót a c) pont szerinti adóalaptól és annak adójától elkülönítve a megállapítás évéről szóló adóhatósági közreműködés nélkül elkészített adóbevallásában az osztalékra irányadó szabályok szerint köteles bevallani.

g) Az a)–f) pont szerint teljesített adókötelezettség alapján a magánszemélynek az elengedett tagi kölcsönnel azonos vagyona tekintetében vagyongyarapodás nem vélelmezhető.

(20) A társas vállalkozás (19) bekezdés szerinti tagi kölcsön elengedéséből származó vagyonszerzése mentes az ajándékozási illeték alól.

258. § (1) E törvénynek Kjtv.-t módosító rendelkezéseit – a (2) bekezdésekben foglaltak figyelembevételével – a hatálybalépésük napjától megszerzett jövedelemre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.

(2) A Kjtv. 2. §-ának (5) bekezdése e törvénnyel megállapított b) pontjának rendelkezését a 2008. évi adóelőleg fizetési kötelezettségre is alkalmazni kell.

259. § Azokban az esetekben, amelyekben az utas által az utazásszervezőnek fizetett előleg jóváírása, kézhezvétele 2009. február 1. napját megelőzően történt, és az utazásszervezési szolgáltatás nyújtásának teljesítése 2009. január 31. napját követi, utasnak 2009. február 1. napjától kezdődően is azt kell tekinteni, aki (amely) az Áfa tv. 2009. január 31. napján hatályos 206. § (1) bekezdésének c) pontja szerint minősül utasnak.

260. § A Vtv. e törvénnyel megállapított 48. §-ának (5) bekezdését és 56. §-ának (7) bekezdését a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, ha az az ügyfél számára előnyösebb.

261. § (1) E törvénynek az Art. 24/A. §-a (1) bekezdésének e) pontját és a 24/A. §-ának (11) bekezdését beiktató rendelkezését azokban az adóügyekben kell alkalmazni, amelyekben az első üzletlezárásra, tevékenység-felfüggesztésre 2009. február 1-jét követően kerül sor.

(2) E törvénynek az Art. 24/A. §-a (1) bekezdésének f) pontját és a 24/A. §-ának (12) bekezdését beiktató rendelkezését 2009. február 1-jét követően esedékes adófizetési (adóelőleg-fizetési) kötelezettségre, illetve 2009. február 1-jét követően benyújtandó bevallásra kell alkalmazni.

262. § A munkáltatói adómegállapítás e törvénnyel módosított Art. 27. §-ának, valamint az egyszerűsített bevallás e törvénnyel módosított Art. 28–28/A. §-ának rendelkezései 2009. január 1-jétől lépnek hatályba azzal, hogy e rendelkezéseket a törvény hatálybalépését megelőző időszakra vonatkozó adómegállapítás során alkalmazni kell.

263. § E törvénynek az Art. 92. §-ának (7) bekezdését megállapító rendelkezését, 2009. február 1-jét követően indult adóellenőrzések vonatkozásában kell alkalmazni.

264. § E törvénynek az Art. új 133/A. §-át megállapító rendelkezését az adózó az e törvény hatálybalépését megelőző időszakra bevallott adófizetési kötelezettsége tekintetében is alkalmazhatja.

265. § E törvénynek az Art. 164. §-ának (6) bekezdését módosító rendelkezését 2009. február 1-jét követően végrehajthatóvá vált adótartozások vonatkozásában kell alkalmazni.

266. § E törvénynek az Art. 175. §-ának (20)–(22) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseit, e bekezdések hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

267. § (1) Az adózónak az e törvény hatálybalépését követően az azt megelőző időszakra teljesítendő bejelentési, adómegállapítási, bevallási, adófizetési, adóelőleg-fizetési, bizonylat-kiállítási, adatszolgáltatási és adólevonási kötelezettségét a 2008. december 31. napján hatályos szabályok szerint kell teljesítenie.

(2) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a hatálybalépésekor jogerősen el nem bírált ügyekben, továbbá a hatálybalépést követően az azt megelőző időszakra teljesítendő, illetve esedékessé vált kötelezettségekre azzal, hogy ha a jogszabálysértés elkövetésének időpontjában hatályos rendelkezések az adózóra összességében kevésbé terhes bírság-, pótlékfeltételeket határoztak meg, a kötelezettségre legfeljebb az elkövetéskor hatályos törvényben meghatározott legmagasabb mérték alkalmazható.

(3) A 2007. december 31-ig terjedő adómegállapítási időszakokra vonatkozó adóhatósági adómegállapításokra az adómegállapítás évében hatályos eljárási szabályokat kell alkalmazni.

(4) E törvénynek az Art. 1. számú mellékletének I/B/2/a) pontját, az Art. 1. számú mellékletének I/B/5. pontját, az Art. 2. számú mellékletének I/Határidők/1/B pontjának d) alpontját, valamint az Art. 2. számú mellékletének I/Határidők/2/a) pontjának utolsó francia bekezdését módosító rendelkezéseit a 2008. évi adóévre vonatkozó bevallási és befizetési kötelezettség teljesítésénél is alkalmazni kell.

268. § E törvénynek a Tbj.-t módosító rendelkezéseit a 2009. január 1-jétől megszerzett jövedelmekre és keletkezett járulékfizetési kötelezettségre kell alkalmazni.

269. § (1) E törvénynek az Eho.-t módosító rendelkezéseit – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – a 2009. január 1-jétől megszerzett jövedelmekre és keletkezett egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettségre kell alkalmazni.

(2) E törvény 146. §-ának (2) bekezdését és 250. §-ának (3) bekezdését a 2010. január 1-jétől megszerzett jövedelmekre és keletkezett egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettségre kell alkalmazni.

(3) Az Eho. e törvénnyel módosított 3. §-a (1) bekezdésének a) pontját az adózó a 2008. január 1-je és december 31-e között megszerzett jövedelmekre is alkalmazhatja.

270. § Az Eb tv. 80. §-ának e törvénnyel beiktatott (5) bekezdésében előírt bejelentést 2009. április 30-áig azoknak is teljesíteni kell, akiknek a külföldön vagy a nemzetközi szervezet szociális biztonsági rendszerében fennálló biztosítása 2009. január 1-jét megelőzően jött létre.

271. § (1) E törvénynek az Szt.-t módosító rendelkezéseit – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a 2009. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.

(2) A 168. §, 172. §–178. §, 180. §, 184. §-okban, a 233. § (2) bekezdésében és a 253. §-ban foglaltak a 2008. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazhatók.

(3) E törvény 233. §-ának (3) bekezdésében foglalt rendelkezést a 2010. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.

(4)33 A 233. § (1) bekezdésének az Szt. 20. §-a (4) bekezdését módosító előírásainak 2009. január 1-jétől történő alkalmazása során a létesítő okiratban rögzített deviza megváltoztatására vonatkozó bejelentést a cégbíróság felé legkésőbb 2009. július 31-ig teljesíteni kell.

272. § E törvénynek a kamarai tv.-t módosító rendelkezéseit – a 186. §-ban foglaltak kivételével – 2008. január 1-jétől lehet alkalmazni.

273. § (1) E törvénynek az Szjtv. 2. §-a (4) bekezdésének b) és d) pontját és 2. §-a (5) bekezdését módosító rendelkezéseit 2009. február 1-jét követően megindított engedélyezési, illetve személyi megfelelőség megállapítására irányuló eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E törvénynek az Szjtv. 12. §-ának (6) bekezdését és 13. §-ának (3) bekezdését módosító rendelkezéseit 2009. február 1-jét követően megindított ellenőrzési eljárásokban kell alkalmazni.

274. § Az Szjftv. 4. § (3) bekezdésének e törvénnyel megállapított rendelkezése a 2007. december 31-e után tett rendelkező nyilatkozatok esetében alkalmazható.

275. § (1) A közhasznú társasági formában végzett tevékenységét közhasznú, kiemelkedően közhasznú besorolással nem rendelkező nonprofit korlátolt felelősségű társasági formában folytató adózó a 2009. adóévben az adókötelezettségét a következők szerint teljesíti:

a) a Tao. előírásai alapján az adóév egészére megállapított társasági adót csökkentheti, választása szerint

1. a 2009. adóévben a közhasznú társaságként történő működése alatt a Tao. 6. számú mellékletének 2009. június 30-án hatályos C) fejezete alapján megállapított kedvezményezett tevékenységének az adóévi összes bevételéhez viszonyított arányos részével, a bevételi arányt két tizedesjegyre számítva vagy

2. a közhasznú társasági formában történő működés utolsó napjára készített közbenső mérleg alapján a 2009. június 30-án hatályos Tao. 20. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján számított adómentességnek megfelelő adót levonva

állapítja meg;

b) a Htv. alapján a helyi iparűzési adó alapját, KTI. tv. szerinti innovációs járulék alapot, valamint a Kjtv. szerinti különadó-alapot (a továbbiakban együtt: adóalap), választása szerint

1. az adóév egészére megállapított adóalapnak a nonprofit gazdasági társaságként történő nyilvántartásba vétel napjától az adóév utolsó napjáig eltelt működés napjai arányában, két tizedesjegyre számítva vagy

2. az adóév egészére megállapított adóalapból a közhasznú társasági formában történő működés utolsó napjára készített közbenső mérleg alapján számított adóalapot levonva

állapítja meg;

(2) Az (1) bekezdés a)/2 és b)/2. pontja szerinti választás esetén az adózó a közhasznú társasági formában történő működés utolsó napjára köteles közbenső mérleget készíteni, és azt a kötelezettségek megállapításához való jog elévüléséig megőrizni. E közbenső mérlegre nem vonatkozik a külön jogszabályban előírt könyvvizsgálati kötelezettség.

(3) A 2009. adóévben a közhasznú társaság tevékenységét folytató, az adóév utolsó napján közhasznú, kiemelkedően közhasznú besorolással nem rendelkező nonprofit korlátolt felelősségű társaságnak, továbbá a közhasznú társaság átalakulásakor a jogutódnak, ha az nem közhasznú, kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaság, meg kell növelnie az adózás előtti eredményét a saját tőkének a Tao. 2009. június 30-án hatályos 13. § (2) bekezdése szerint nyilvántartott adómentes összegével.

276. § (1)34 Az adózó a 2008. és 2009. adóévi társasági adókötelezettsége megállapítása során a Tao. 7. § (1) bekezdésének g) és gy) pontja alkalmazásakor az adózás előtti eredményt csökkentheti az ellenőrzött külföldi társaságtól kapott (járó), az adóévben bevételként elszámolt osztalék és részesedés, valamint az ellenőrzött külföldi társaságban lévő részesedés jogutód nélküli megszűnés, jegyzett tőke tőkekivonás útján történő leszállítása miatt elszámolt bevétel 75%-ával. Az adózás előtti eredmény csökkentésére vonatkozó fenti kedvezményt az adózó kizárólag abban az esetben veheti igénybe, ha az ellenőrzött külföldi társaság az osztalékfizetés alapjául szolgáló jövedelmét legkésőbb 2009. december 31. napjáig bevételként elszámolta.

(2)35 Az adózó a 2008. és 2009. adóévi különadó-fizetési kötelezettsége megállapítása során a Kjtv. 3. § (3) bekezdésének a) pontja alkalmazásakor különadó alapját csökkentheti az ellenőrzött külföldi társaságtól kapott (járó), az adóévben bevételként elszámolt osztalék és részesedés 75%-ával. Az adózás előtti eredmény csökkentésére vonatkozó fenti kedvezményt az adózó kizárólag abban az esetben veheti igénybe, ha az ellenőrzött külföldi társaság az osztalékfizetés alapjául szolgáló jövedelmét legkésőbb 2009. december 31. napjáig bevételként elszámolta.

(3)36 A magánszemély a 2008. és 2009. évi személyi jövedelemadó kötelezettsége megállapítása során az Szja tv. e törvénnyel megállapított 66. § (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott mértékű adót fizet az Szja tv. 28. § (12)–(13) bekezdése, és – ha a jövedelemszerzés helye külföld – 65–68. §-a szerinti jövedelem után. A fenti kedvezményt a magánszemély kizárólag abban az esetben veheti igénybe, ha a külföldi társaság az osztalékfizetés alapjául szolgáló jövedelmét legkésőbb 2009. december 31. napjáig bevételként elszámolta.

(4) Az (1)–(3) bekezdés rendelkezései nem alkalmazhatók azon jövedelmekre,

a)37 amelyeket olyan társaság (egyéb szervezet) fizet (juttat), amelynek székhelye a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel (OECD-vel) együtt nem működő Andorra, Monaco, Liechtenstein államban van;

b) amelyek bűncselekményből erednek.

(5) Az adókötelezettség megállapításakor az (1)–(3) bekezdés szerint figyelembe vett jövedelemmel összefüggésben a magánszemélynél keletkezett bevétel vagyongyarapodásnak nem minősül, ezzel összefüggésben vagyongyarapodás nem vélelmezhető és nem állapítható meg.

277. § (1)38 Amennyiben az adózó a 276. § (1)–(3) bekezdéseiben leírt kedvezmények bármelyikét igénybe veszi, úgy a bevételt juttató személy azon ügyleteivel kapcsolatosan, amelyekből származó jövedelmek (vagy azok egy része) a 276. § (1), (2) vagy (3) bekezdése szerinti bevétel alapjául szolgáltak, és amely jövedelmeket a bevételt juttató személy legkésőbb 2009. december 31. napjáig bevételként elszámolta, sem az adózóval, sem más, a Tao. vagy az Szja tv. hatálya aló tartozó személlyel, vagy a Tao. és az Szja tv. hatálya alá nem tartozó személlyel szemben

a) az Art., a Tao., az Szja tv., a Kjtv. és más, adózásról vagy illeték fizetéséről szóló jogszabály alapján utólagos adómegállapítás nem tehető; valamint

b) ezen jövedelem keletkezésével, befolyásával összefüggő adó- és illetékfizetési, valamint számviteli kötelezettségekkel, a jövedelem keletkezésével, befolyásával kapcsolatos okiratok kiállításával, azok felhasználásával, valamint a keletkezett jövedelmekkel végzett pénzügyi műveletekkel kapcsolatos büntetőjogi felelősség nem állapítható meg.

Az e bekezdés szerinti mentesség kifejezetten kiterjed azon személyekre is, amelyek a bevételt juttató személy jövedelmére tekintettel nem vallottak be jövedelmet.

(2)39 Az eljáró hatóság a törvény 276. § (1)–(3) bekezdései bármelyikében leírt kedvezményt igénybe vevő adózó ellenőrzése esetén jogosult kérni az adózó írásbeli nyilatkozatát arról, hogy mely jövedelem szolgált a 276. § (1)–(3) bekezdései szerinti bevétel alapjául. Amennyiben az adózó a fenti nyilatkozatot az adóhatóság felszólítását követő 30 napon belül az adóhatóság részére megadja, úgy az adóhatóság ellenőrzési jogköre a nyilatkozatban szereplő, a 276. § (1)–(3) bekezdései szerinti bevétel megszerzésének és elszámolásának megállapítására terjed ki.

Jogharmonizációs záradék

278. §40

1–7. számú melléklet a 2008. évi LXXXI. törvényhez41

1

A törvényt az Országgyűlés a 2008. december 1-jei ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2008. december 8. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 7. § (3) bekezdés 9. pontja hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–13. §-t a 256. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 14–15. §-t a 256. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

A 16. §-t a 256. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

5

A 17–25. §-t a 256. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

6

A 26–44. §-t a 256. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

7

A 45. §-t a 256. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

8

A 46–52. §-t a 256. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

9

Az 53–55. §-t és az azt megelőző fejezetcímet a 2010: CXXII. törvény 172. § 12. pontja hatályon kívül helyezte.

10

Az 56–64. §-t a 256. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

11

A 65–81. §-t a 256. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

12

A 82–86. §-t a 256. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

13

A 87–88. §-t a 256. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

14

A 89–137. §-t a 256. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

15

A 138–143. §-t a 256. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

16

A 144. §-t a 256. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

17

A 145–146. §-t a 256. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

18

A 147–148. §-t a 256. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

19

A 149–153. §-t a 256. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

20

A 154–162. §-t a 256. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

21

A 163–167. §-t a 256. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

22

A 168–185. §-t a 256. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

23

A 186–188. §-t a 256. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

24

A 189–195. §-t a 256. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

25

A 196. §-t a 256. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

26

A 201. § (5)–(6) bekezdését a 2009: XXXV. törvény 50. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

27

A 212–220. §-t a 256. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

28

A 221. §-t a 2010: CXXII. törvény 172. § 12. pontja hatályon kívül helyezte.

29

A 222–237. §-t a 256. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

30

A 238–255. §-t a 256. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

31

A 256. §-t ugyanezen § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

32

A 257. § (6) bekezdését a 2009: LXXVII. törvény 187. §-a hatályon kívül helyezte.

33

A 271. § (4) bekezdését a 2009: XXXV. törvény 47. §-a iktatta be.

34

A 276. § (1) bekezdése a 2009: CXVI. törvény 106. §-a szerint módosított szöveg. E módosító törvény 158. §-a alapján a 2009. január 1-jétől megszerzett jövedelmekre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.

35

A 276. § (2) bekezdése a 2009: CXVI. törvény 106. §-a szerint módosított szöveg. E módosító törvény 158. §-a alapján a 2009. január 1-jétől megszerzett jövedelmekre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.

36

A 276. § (3) bekezdése a 2009: CXVI. törvény 106. §-a szerint módosított szöveg. E módosító törvény 158. §-a alapján a 2009. január 1-jétől megszerzett jövedelmekre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.

37

A 276. § (4) bekezdés a) pontja a 2009: CXVI. törvény 106. §-a szerint módosított szöveg. E módosító törvény 158. §-a alapján a 2009. január 1-jétől megszerzett jövedelmekre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.

38

A 277. § (1) bekezdése a 2009: LXXVII. törvény 175. §-a, a 2009: CXVI. törvény 141. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító törvény 158. §-a alapján a 2009. január 1-jétől megszerzett jövedelmekre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.

39

A 277. § (2) bekezdése a 2009: CXVI. törvény 106. §-a szerint módosított szöveg. E módosító törvény 158. §-a alapján a 2009. január 1-jétől megszerzett jövedelmekre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.

40

A 278. §-t a 256. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

41

Az 1–7. számú mellékletet a 256. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére