• Tartalom

104/2009. (XII. 18.) OGY határozat

104/2009. (XII. 18.) OGY határozat

a Centrum Parkoló Kft., valamint a Fővárosi Önkormányzatok Parkolási Társulásának tevékenységét és kapcsolatát vizsgáló bizottság felállításáról1

2009.12.18.

Az Országgyűlés kiemelt fontosságot tanúsít annak, hogy a fővárosi parkolási helyzettel összefüggésben a tényeket feltárva, a szükséges intézkedések megtételével mindent elkövessen annak érdekében, hogy ezt – a közvéleményt napi rendszerességgel foglalkoztató ügyet – kivizsgálja és megállapításait a nyilvánosság előtt feltárja.

Az Országgyűlés ezért, a Centrum Parkoló Kft., valamint a Fővárosi Önkormányzatok Parkolási Társulása tevékenységének és kapcsolatának kivizsgálása, valamint feltárása érdekében az alábbi határozatot hozza.


I.


Az Országgyűlés a Házszabály 34. §-ának (1) bekezdése, valamint 36. §-ának (2) bekezdése alapján a Centrum Parkoló Kft., valamint a Fővárosi Önkormányzatok Parkolási Társulásának tevékenységének és kapcsolatának kivizsgálása érdekében vizsgálóbizottságot hoz létre.


II.


A vizsgálóbizottság feladata az alábbi kérdések kivizsgálása és megválaszolása:

1. Miért és hogyan engedhette meg hét éven keresztül a VI., VII., VIII., majd az I., a II., a XI., valamint a XII. kerületek vezetése azt, hogy a Centrum Parkoló Kft. 10 évre megingathatatlan pozíciót szerezzen a parkolóhelyek üzemeltetésében?

2. Miért és hogyan engedhette meg e fővárosi kerületek vezetése, hogy a Centrum Parkoló Kft.-vel kötött hátrányos szerződés alapján a kerületeket hét év alatt több milliárd forintos kár érje? Miként lehetséges az, hogy a kerületek a parkolási bevételnek mindössze negyedéhez jutnak hozzá, és így a Centrum Kft. a fennmaradó sok százmillió forintról semmilyen elszámolással nem tartozik hosszú évek óta?

3. Miként lehetséges az, hogy a VI. a VII., valamint a VIII. kerületi polgármesterek és alpolgármesterek kézjegyével ellátott alapító dokumentum szerint már 1999-ben életre hívott Fővárosi Önkormányzatok Parkolás-szervező Kft., hivatalosan a mai napig nem került bejegyzésre?

4. Miként lehetséges az, hogy Fürst György, a VI. kerület korábbi vagyongazdálkodásért felelős alpolgármester 2002 és 2006 között annak ellenére töltötte be négy éven keresztül a Fővárosi Önkormányzatok Parkolási Társulásának elnöki posztját, hogy a társulás létrehozásakor rögzített rendszer szerint az elnökposztot évente mindig más alpolgármester tölti be?

5. Igazak-e azok a lapinformációk, amelyek szerint a Centrum Parkoló Kft. 2009-ben lejáró kizárólagos szerződésének meghosszabbításával kapcsolatos háttéralkuk már meg is kezdődtek, és Fürst György, a Kft. jelenlegi vezérigazgatója is e lobbitevékenység eredményes elvégzésre céljából került 2006. ősze után a vezetői székbe?

6. Mivel magyarázható, hogy a Centrum Parkoló Kft. által alapított – s nem mellékesen 2006. őszén jelentős állami tőkeinjekcióban részesülő – Első Mobilfizetés Elszámoló (EME) Zrt. Budapesten monopolhelyzetbe kerülhetett, amíg több vidéki városban hasonló költséges cégek közbeiktatása nélkül egyszerűen a mobiltársaságokon keresztül lehet a parkolási díjat fizetni?


III.


A bizottság alakítsa ki álláspontját arról, hogy az ügyben van-e szükség jogalkotási lépésekre, amennyiben igen, úgy arra tegyen javaslatot.


IV.


A bizottság alakítsa ki álláspontját a tekintetben, hogy e határozat I–III. pontjaiban foglaltakon túlmenően szükség van-e az általa tett megállapításokkal kapcsolatban további kormányzati, parlamenti, illetve más intézkedésekre. Ha igen, úgy tegyen a bizottság ezekre is konkrét javaslatot.


V.


A vizsgálóbizottság maga határozza meg eljárási rendjét és vizsgálati módszereit.


VI.


A vizsgálóbizottság tevékenységéről jelentést készít, melyet az Országgyűlés elő terjeszt. A jelentésnek tartalmaznia kell:

a) a bizottság feladatát;

b) a bizottság által meghatározott eljárási rendet és vizsgálati módszereket;

c) a bizottság ténybeli és jogi megállapításait;

d) annak bemutatását, hogy megállapításait milyen bizonyítékokra alapította;

e) a vizsgálat által érintett szerv vagy személy észrevételeit és lefolytatott vizsgálat módszereire és megállapításaira vonatkozóan;

f) amennyiben ez a bizottság feladatához tartozott – javaslatot a szükséges intézkedésekre.


VII.


A bizottság megbízatása kiterjed minden, az e határozat I–IV. pontjait érintő vizsgálatra és az ennek alapján szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslattételre. A bizottság a munkája során a feladatával összefüggésben meghallgatásokat tarthat, iratokat kérhet be. A kért adatokat mindenki köteles a bizottság rendelkezésére bocsátani, illetőleg köteles a bizottság előtt vallomást tenni.


VIII.


A bizottság munkája során szakértőként közreműködhet egy fő az üggyel korábban foglalkozó média részéről, egy-egy fő a gazdasági, valamint a jogi hátteret vizsgáló szakember, továbbá egy fő a kérdést behatóan ismerő Emberibb Parkolásért Mozgalom képviselője. Amennyiben a bizottság szükségesnek tartja, úgy további szakértőket kérhet fel, akik tanácskozási joggal vesznek részt a bizottság munkájában. Tanácskozási joggal vesz részt a bizottság munkájában a vizsgálóbizottság létrehozását kezdeményező országgyűlési képviselő is.


IX.


A vizsgálóbizottság 8 (nyolc) tagból áll. A bizottság tagjaira a képviselőcsoportok vezetői tesznek ajánlást az alábbiak szerint:

Magyar Szocialista Párt: 4 fő

Fidesz – Magyar Polgári Szövetség: 2 fő

Kereszténydemokrata Néppárt: 1 fő

Szabad Demokraták Szövetsége: 1 fő


X.


A bizottság elnökének feladatait két társelnök látja el. A bizottság társelnökeinek és tagjainak megválasztására, a képviselőcsoportok vezetőinek javaslata alapján, az Országgyűlés elnöke terjeszt elő javaslatot az Országgyűlésnek, amelyről az vita nélkül határoz. A bizottság egyik társelnökére az ellenzéki képviselőcsoportok közül a Fidesz, másik társelnökére az MSZP képviselőcsoportja, a bizottsági tagságra jelöltek köréből terjeszt elő javaslatot.


XI.


A bizottság megbízatása a VI. pont szerinti jelentés benyújtásáig, de legfeljebb a megalakulástól számított 60 napig tart.

1

A határozatot az Országgyűlés a 2009. december 14-i ülésnapján fogadta el. A határozatot a 23/2010. (V. 14.) OGY határozat 3. pont z) alpontja hatályon kívül helyezte 2010. május 14. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére