• Tartalom

111/2009. (VIII. 19.) FVM rendelet

111/2009. (VIII. 19.) FVM rendelet

az idegen és nem honos halfajoknak akvakultúrában való alkalmazásával kapcsolatos szabályokról1

2014.03.13.

A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény 56. §-a (1) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1)2 Az idegen és nem honos fajoknak az akvakultúrában történő alkalmazásáról szóló 2007. június 11-i 708/2007/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 708/2007/EK rendelet) 5. cikke szerinti illetékes hatóság – a 3. §-ban foglalt eltéréssel – a Magyarország tekintetében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH).

(2)3 A 708/2007/EK rendelet 5. cikke szerinti tanácsadó bizottságot a NÉBIH – az idegen vagy nem őshonos halfajok akvakultúrákban való alkalmazásának engedélyezése szerinti feladatának végrehajtása érdekében – hozza létre. A tanácsadó bizottság hat tagú, tagjai

a) a Halászati és Öntözési Kutatóintézet,

b) az MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet,

c) a Szent István Egyetem Halgazdálkodási Tanszék,

d) a Magyar Haltermelők és Halászati Vízterület-hasznosítók Szövetsége,

e)4 a Magyar Akvakultúra Szövetség, valamint

f)5 a NÉBIH

egy-egy képviselője. A bizottság elnöke a NÉBIH képviselője.

2. §6 A 708/2007/EK rendelet IV. számú mellékletében fel nem sorolt idegen fajok nem rutin szállítása esetén a környezeti kockázatértékelést kérelemre – a 708/2007/EK rendelet 9. cikkének (1) bekezdése szerint – a NÉBIH rendeli el, és a kérelmező költségére a Halászati és Öntözési Kutatóintézet végzi el, majd ennek eredményéről tájékoztatja a tanácsadó bizottságot.

3. §7 A szomszédos tagállamokat érintő szállítások esetén a tanácsadó bizottság véleménye alapján a NÉBIH a szállítás engedélyezésére vonatkozó határozat-tervezetet készít, melyet megküld a vidékfejlesztési miniszter által vezetett minisztériumnak (a továbbiakban: minisztérium) külön indoklással és a környezeti kockázatértékelésnek a 708/2007/EK rendelet II. számú mellékletében meghatározott összefoglalójával együtt. Az engedély megadásának szándékáról az érintett tagállamok és az Európai Bizottság – a 708/2007/EK rendelet 11. cikke szerinti – értesítését, egyetértése esetén, a minisztérium végzi. Az Európai Bizottság határozata alapján a NÉBIH határozattal dönt a szállítás engedélyezéséről.

4. §8 A szállításokra vonatkozó nemzeti nyilvántartás vezetéséről – az idegen és nem honos halfajoknak az akvakultúrában történő alkalmazásáról szóló 708/2007/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2008. június 13-i 535/2008/EK bizottsági rendelet 4. cikke szerint – a minisztérium a Halászati és Öntözési Kutatóintézet útján gondoskodik. A nyilvántartás a szállítási kérelmekből, engedélyekből és értékelésekből áll. A Halászati és Öntözési Kutatóintézet internetes honlapján a nyilvántartást közzéteszi. A Halászati és Öntözési Kutatóintézet ugyancsak közzéteszi a NÉBIH által megállapított listát a Magyarország területén található zárt akvakultúra létesítményekről. A Halászati és Öntözési Kutatóintézet felelős a nyilvántartás üzemeltetéséért és karbantartásáért, az adatok védelméért, az információs rendszer számítógépparkjának és programjainak folyamatos fejlesztéséért. A tárgyév után az Adattárat archiválni kell.

5. §9 Amennyiben – a 708/2007/EK rendelet 18. cikke szerinti – megfigyelési programot kell lefolytatni, a NÉBIH dönt annak helyszínéről. A tanácsadó bizottság véleménye alapján a megfigyelési program értékelését a nemzeti nyilvántartásba vétel céljából a NÉBIH juttatja el a Halászati és Öntözési Kutatóintézetnek.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

7. § E rendelet

a) az idegen és nem honos fajoknak az akvakultúrában történő alkalmazásáról szóló 2007. június 11-i 708/2007/EK tanácsi rendelet,

b) az idegen és nem honos fajoknak az akvakultúrában történő alkalmazásáról szóló 708/2007/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2008. június 13-i 535/2008/EK bizottsági rendelet

c)10 az idegen és nem honos fajoknak az akvakultúrában történő alkalmazásáról szóló 708/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló 2011. március 9-i 304/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges egyes rendelkezéseket állapítja meg.

1

A rendeletet a 398/2021. (VII. 6.) Korm. rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte 2021. augusztus 5. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 19/2014. (III. 12.) VM rendelet 31. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdése a 102/2011. (XI. 5.) VM rendelet 1. §-ával megállapított, nyitó szövegrésze a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 110. § b) pontja és a 19/2014. (III. 12.) VM rendelet 31. § b) pontja, záró szövegrésze a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 110. § d) pontja szerint módosított szöveg.

4

[Az 1. § (2) bekezdés e) pontjának a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 110. § c) pontjával elrendelt módosítása, amely szerint a „Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium” szövegrész helyébe a „Vidékfejlesztési Minisztérium” szöveg lép, nem vezethető át.]

5

Az 1. § (2) bekezdés f) pontja a 19/2014. (III. 12.) VM rendelet 31. § b) pontjával megállapított szöveg.

8

A 4. § a 102/2011. (XI. 5.) VM rendelet 2. §-ával megállapított, a 19/2014. (III. 12.) VM rendelet 31. § c) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 7. § c) pontját a 102/2011. (XI. 5.) VM rendelet 3. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére