• Tartalom

113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet

113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

2018.08.18.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. §-a (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A támogatás célja

1. § Az intézkedés célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának, valamint a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának javítása, a vidék népességmegtartó képességének növelése és a mezőgazdasági tevékenység hosszú távú fenntartása.

Fogalmak

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

1. mezőgazdasági üzem vezetője: a gazdaság részét képező ingatlanok – beleértve a termőföldet is – tulajdonjogával vagy bérleti jogával rendelkező, tevőleges mezőgazdasági tevékenységet végző egyéni vállalkozó;

2. gazdaság: a termőföld, az állatállomány, továbbá a mezőgazdasági termelő tevékenységéhez kapcsolódó kvóták, gépek, épületek és készletek összessége;

3. gazdaság átvétele: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatás részletes feltételeiről szóló külön jogszabály alapján támogatásban részesülő, egy vagy több gazdálkodótól átvételre kerülő gazdaság és a hozzá tartozó támogatási jogosultságok és kötelezettségek összességének megszerzése;

4.1 mezőgazdasági tevékenység: a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: NACE Rev. 2.) I. Melléklete szerinti – az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (3) bekezdés d) pontja alapján az állami adóhatósághoz bejelentett – 01.11–01.50 és 01.70 szakágazatba tartozó tevékenység;

5.2 főtevékenység: az egyéni vállalkozói nyilvántartásban főtevékenységként megjelölt, 4. pont szerinti mezőgazdasági tevékenység;

6.3 működtetési időszak: az e rendelet szerinti támogatási kérelmet jóváhagyó határozat véglegessé válását követő évtől számított ötödik naptári év végéig terjedő időszak;

7.4 mezőgazdasági tevékenységből származó bevétel: a mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdálkodó gazdaságából – a növénytermesztés, kertészet, és állattenyésztés ágazataiból – kikerült termékek értékesítéséből származó bevételek összege;

8.5 EUME számítás alapjául szolgáló állatlétszám: napi állományadatok éves átlaga alapján számított állatlétszám, amelyet a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet [a továbbiakban: 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet] alapján vezetett nyilvántartásokból ellenőriz;

9. termelői csoport: a termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet alapján elismert termelői csoport;

10. zöldség-gyümölcs termelői csoport: a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló 67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet 2. § a) pontja szerinti csoport (előzetesen elismert TÉSZ);

11. termelői szervezet: a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló 67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet 2. § b) pontja szerinti csoport (véglegesen elismert TÉSZ).

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) foglaltak az irányadók.

A támogatás jellege, összege

3. § (1) A fiatal mezőgazdasági termelő (a továbbiakban: ügyfél) e rendelet alapján a mezőgazdasági tevékenység megkezdéséhez egy alkalommal jövedelempótló támogatást vehet igénybe. A támogatás kötelezettségátadás, illetve jogutódlás keretében nem átruházható, a Vhr. 10. §-a nem alkalmazandó.

(2) A támogatás összege – amennyiben az ügyfél által a kérelemben a működtetési időszak 4. évének végére vállalt üzem mérete a 6. számú mellékletben meghatározott SFH értékekkel számolva eléri –

a) a 4–7 EUME-t (bele nem értve a 7 EUME nagyságú üzemméretet) 20 000 eurónak,

b) a 7–10 EUME-t (bele nem értve a 10 EUME nagyságú üzemméretet) 30 000 eurónak, valamint

c) a 10 vagy annál több EUME-t 40 000 eurónak

megfelelő forintösszeg.

(3) A támogatás forintösszege a folyósítás évének január 1-jén érvényes Európai Központi Bank (EKB) által rögzített árfolyamon kerül kifizetésre.

(4)6 A vállalt EUME méretet a működtetési időszak egésze alatt a támogatási kérelembenyújtás évének január 1-jén érvényes Európai Központi Bank (EKB) által rögzített árfolyamon és a 6. számú mellékletben meghatározott SFH értékek alapján kell figyelembe venni.

A támogatás igénybevételének feltételei

4. § (1) Az ügyfél a támogatást akkor veheti igénybe, ha

a) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában elmúlt 18 éves, de a 40. életévét még nem töltötte be;

b) mezőgazdasági üzem vezetőjeként első alkalommal kezd gazdálkodni, új gazdaságot hoz létre vagy gazdaság átvétele történik meg;

c)7 az 1. számú mellékletben meghatározott szakképesítések, a 2–4. számú mellékletben meghatározott felsőfokú végzettségek, illetve a 2–4. számú mellékletben meghatározott végzettségeknek a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005 (XII. 22.) Korm. rendelet alapján megfeleltethető végzettségek legalább egyikével rendelkezik, ideértve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény szerint elismert, illetve honosított, külföldön szerzett bizonyítványt és oklevelet is, továbbá azt a felsőoktatási intézmény által kiadott igazoló dokumentumot, mely szerint az ügyfél valamely, a 2–4. számú mellékletben meghatározott felsőfokú végzettség tekintetében sikeres záróvizsgát tett;

d) gazdálkodási tevékenysége fejlesztésére vonatkozó üzleti tervet, annak részét képező pénzügyi tervet nyújt be, és a tervek értékelése során összesen legalább 50 pontot elér.

(2)8 Az ügyfél a támogatást nem veheti igénybe, ha e rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtása előtt már nyújtott be agrár vagy agrár-vidékfejlesztési célú támogatási kérelmet, vagy pályázatot a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH).

(3) A (2) bekezdés szerinti kizáró ok nem áll fenn, vagyis az ügyfél támogatást vehet igénybe, abban az esetben, ha

a) az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program 1.4. Fiatal gazdálkodók induló támogatása című intézkedésre nyújtott be pályázatot, illetve az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet alapján nyújtott be támogatási kérelmet, és azt az MVH nem hagyta jóvá, vagy

b)9 az 5. § (1) bekezdése szerinti e támogatási kérelem benyújtási időszak megnyílta előtt egyéb jogcímre benyújtott pályázatát, támogatási kérelmét az arra vonatkozó támogatási határozat jogerőre emelkedése előtt visszavonta;

c)10 az ügyfél kizárólag az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet alapján nyújtott be a 2009. évben támogatási kérelmet, és e rendelet alapján 2009. szeptember 15. és október 31. között támogatási kérelmet nyújt be.

(4) A támogatásra jogosult ügyfél köteles:

a) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet alapján szervezett kötelező képzésen részt venni, és azt elvégezni;

b) a mezőgazdasági üzemet személyesen vezetni, a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásának időpontjától a működtetési időszak végéig a mezőgazdasági tevékenységet főtevékenységként, egyéni vállalkozóként folytatni;

c)11 a működtetési időszak során a gazdaság működésével kapcsolatos bizonylatokat megőrizni;

d) az üzleti terv részét képező kommunikációs tervben – amely tartalmazza a kommunikációs eszköz bemutatását, használatának módját, ütemezését és a használatára tervezett nettó összeget – vállalt feladatokat a megadott ütemezésnek megfelelően az azt igazoló dokumentumok alapján teljesíteni;

e) az üzleti terv részét képező SFH-betétlap alapján vállalt EUME méreteket az ütemezésnek megfelelően teljesíteni;

f) ha az üzem mérete a támogatási kérelem benyújtásakor nem éri el a 4 EUME-t, akkor az üzemének méretét a működtetési időszak 4. évének végére legalább 4 EUME-re, illetve az üzleti tervben vállalt méretre kell növelni, és azt fenntartani a működtetési időszak végéig;

g) ha az üzem mérete a támogatási kérelem benyújtásakor eléri a 4 EUME-t, akkor az üzem méretét a működtetési időszak 4. évének végére az üzleti tervben vállalt méretre növelni és azt fenntartani a működtetési időszak végéig;

h) ha az üzem mérete a működtetési időszak 4. évének vége előtt eléri az üzleti tervben a 4. naptári év végére vállalt méretet, ettől az időponttól kezdődően a 4. naptári év végére vállalt értéket fenntartani a működtetési időszak végéig;

i)12 a működtetési időszak alatt a 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet alapján vezetett nyilvántartásban az állatállomány tartójaként szerepelni, valamint eleget tenni

ia) szarvasmarhafélékre vonatkozóan a szarvasmarha fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendeletben,

ib) lófélékre vonatkozóan az egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 29/2000. (VI. 9.) FVM rendeletben,

ic) juh-, kecskefélékre vonatkozóan a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM rendeletben,

id) sertésfélékre vonatkozóan a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 116/2003. (XI. 18.) FVM rendeletben,

ie) baromfiakra vonatkozóan a Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és működtetésének rendjéről szóló 120/2007. (X. 18.) FVM rendeletben

előírt, az állatállományra vonatkozó bejelentési kötelezettségeknek.

(5) A (4) bekezdés e) pontjában meghatározottak esetében a támogatásra jogosult ügyfél számára megengedett az üzleti tervben megnevezett termékek helyettesítése más ágazatok (állattenyésztés, kertészet, növénytermesztés) termékeivel is.

(6) Azon támogatásra jogosult ügyfél, aki a támogatási kérelem benyújtásakor megadott tevékenységgel releváns elismert termelői csoporthoz, illetve zöldség-gyümölcs termelői csoporthoz, termelői szervezethez való csatlakozási szándékát jelezte, köteles a működtetési időszak végéig a tagságát fenntartani, illetve az üzleti tervben megnevezett termékek más termékcsoportba tartozó termékekkel való helyettesítése esetén a tevékenységgel kapcsolatos termékcsoportban működő elismert termelői csoport, illetve zöldség-gyümölcs termelői csoport, termelői szervezet tagság kialakítására és fenntartására.

(7)13 A csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozási segélyben (a továbbiakban együtt: családtámogatási ellátás) részesülő ügyfél a mezőgazdasági üzem vezetésébe az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti közreműködőt vonhat be. A közreműködő bevonásának tényét teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, a 7. számú melléklet szerinti adattartalommal. A teljes bizonyító erejű magánokirat másolatát a közreműködő bevonásának kezdetétől számított 8 munkanapon belül meg kell küldeni a Kincstár részére.

(8)14 Amennyiben az ügyfél a mezőgazdasági üzem vezetésébe már korábban közreműködőt vont be, akkor legkésőbb 2012. február 28-ig kell a teljes bizonyító erejű magánokirat másolatát az MVH részére megküldeni.

(9)15 A mezőgazdasági üzem személyes vezetésének minősül a támogatásra jogosult ügyfél általi személyes vezetés, továbbá a (7) bekezdés szerinti közreműködő bevonásával történő mezőgazdasági üzem vezetése.

A támogatási kérelem benyújtása

5. §16

A kérelem elbírálása

6. §17 A támogatási kérelmeket az MVH a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 32. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti rangsor állításával bírálja el az 5. számú melléklet szerinti pontrendszer alapulvételével.

A támogatásban részesült ügyfél kötelezettségei

7. § (1)18 Az ügyfél legkésőbb 2011. január 31-ig, ezt követően pedig a támogatási kérelmet jóváhagyó határozat véglegessé válását követően másodikként ténylegesen megnyíló kifizetési időszak végéig köteles az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelmet benyújtani. A formanyomtatványt a következő adattartalommal kell az MVH-nak rendszeresíteni:

a) ügyfél-azonosítási adatok,

b) a kötelezettségek teljesítését igazoló adatok.

(2) A kifizetési kérelemhez mellékelni kell:

a)19

b) a támogatási kérelemben jelzett csatlakozási szándék esetén az elismert termelő csoport, vagy zöldség-gyümölcs termelői csoport vagy termelői szervezet tagság meglétét igazoló formanyomtatványt.

Kifizetés

8. § (1) Amennyiben az ügyfél teljesíti a 7. §-ban meghatározott kötelezettségeit, az MVH a támogatási összeg 90%-át egy összegben fizeti ki.

(2)20 A támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelmet évente,

a) január 1–31.,

b) április 1–30.,

c) július 1–31.,

d) október 1–31.

között lehet benyújtani az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közleményben közzétett formanyomtatványon az MVH-hoz.

(3)21 Amennyiben az ügyfél eleget tett a 4. § (4) bekezdésében foglalt feltételeknek, a támogatási összeg fennmaradó 10%-ának kifizetésére – a Kincstár által a Kincstár honlapján közleményben közzétett formanyomtatványon – kifizetési kérelmet nyújt be, melyre évente március 1–31. között, de legkésőbb a működtetési időszak 5. évét követő év március 1–31. között van lehetőség.

(4)22 A (3) bekezdés szerinti formanyomtatványt a következő adattartalommal kell a Kincstárnak rendszeresíteni:

a) ügyfél-azonosítási adatok,

b) a kötelezettségek teljesítését igazoló adatok.

(5) A támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a gazdaság részét képező termelési eszközök (földterület és egyéb ingatlan, állatállomány) igazolásául szolgáló dokumentumokat, különösen:

a)23

b) bértartás esetén a vonatkozó szerződés eredeti példányát vagy hiteles másolatát,

c) állatvásárlás esetén az adásvételi szerződés eredeti példányát vagy hiteles másolatát és a vásárlásra vonatkozó dokumentumokat.

(6)24 A támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelmet a 2009. szeptember 15. és október 31. között benyújtott támogatási kérelmek esetében – a (2) bekezdés d) pontjától eltérően – 2010. szeptember 6. és november 2. között lehet benyújtani az MVH által az MVH honlapján közleményben közzétett formanyomtatványon az MVH-hoz.

Jogkövetkezmények

9. § (1)25 Amennyiben az ügyfél nem teljesíti a 4. § (4) bekezdés b) és c) pontjában foglaltakat, valamint gazdaságának üzemmérete az utolsó kifizetést követően nem éri el a 4 EUME méretet, abban az esetben az igénybe vett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(2)26 A Kincstár a 4. § (4) bekezdés d) és e) pontjának teljesülése tekintetében a működtetési időszakban az ellenőrzés időpontját megelőző naptári éveket is ellenőrizheti.

(3) Amennyiben

a)27

b)28 az ügyfél gazdaságának üzemmérete az utolsó kifizetést követően a támogatási határozat véglegessé válását követő 4. naptári év végére vállalt mérettől 20%-ot meghaladóan marad el, akkor az ügyfél köteles a 20%-ot meghaladó elmaradáson túl százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb évente a kifizetett támogatási összeg 15%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni;

c)29 az ügyfél az üzleti terv kommunikációs terv részében vállalt feladatok ütemezésének megfelelő teljesítését adott évre vonatkozóan elmulasztja, akkor köteles azt a működtetési időszak végéig teljesíteni, ennek elmulasztása esetén a kifizetett támogatási összeg 2%-át visszafizetni;

d)30 az ügyfél a 4. § (6) bekezdésében foglaltakat nem tartja be, köteles a kifizetett támogatási összeg 2%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(3a)31 Mentesül az ügyfél a (3) bekezdés d) pontja szerinti jogkövetkezmény alól, amennyiben igazolja, hogy a 4. § (6) bekezdés szerinti kötelezettségét nem tudja fenntartani a termelői csoport vagy termelői szervezet folyamatban lévő vagy lezajlott felszámolása miatt, és amennyiben a felszámolástól számított 6 hónapon belül igazolja, hogy új termelői csoporthoz vagy termelői szervezethez csatlakozott.

(3b)32 Mentesül az ügyfél a (3) bekezdés d) pontja szerinti jogkövetkezmény alól, amennyiben a 4. § (6) bekezdés szerinti kötelezettségét azért nem tudta fenntartani, mert a termelői csoport vagy termelői szervezet elismerése visszavonásra került, és amennyiben az elismerés visszavonásától számított 6 hónapon belül igazolja, hogy új termelői csoporthoz vagy termelői szervezethez csatlakozott.

(4) Amennyiben

a)33

b)34 az ügyfél pénzügyi tervében a működtetési időszak 4. vagy 5. évének végére vállalt mezőgazdasági termelő tevékenységből származó bevétel 40%-ot meghaladó mértékben marad el, akkor az ügyfél köteles a 40%-ot meghaladó elmaradáson túl százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb évente a kifizetett támogatási összeg 10%-át visszafizetni.

(5)35

(6)36

(7) Amennyiben az ügyfél nyilatkozatában vállalta, hogy

a)37 a működtetési időszak 4. évének végére vállalt EUME érték megfelelő százalékát a határozat véglegessé válását követő 3. naptári év végére teljesíti és az általa a 3. naptári év végére vállalt üzemmérettől 10%-ot meghaladóan marad el, akkor köteles a 10%-ot meghaladó elmaradáson túl százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 2%-át visszafizetni,

b)38 a működtetési időszak 4. évének végére vállalt EUME értékből az állattenyésztés aránya 50%-ot eléri, vagy azt meghaladja, és az állattenyésztés vállalt arányától az ügyfél 30%-ot meghaladóan tér el más ágazat irányába, akkor köteles a 30%-ot meghaladó eltérésen túl százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb a kifizetett támogatási összeg 10%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni,

c) a működtetési időszak 4. évének végéig a lakóhelyéhez képest a gazdaság legtávolabbi pontja légvonalban legfeljebb 60 km sugarú körön belül található és ezt nem teljesíti, akkor köteles a kifizetett támogatási összeg 5%-át visszafizetni.

(8) Amennyiben az ügyfél nem teljesíti a 7. §-ban meghatározott bármelyik kötelezettségét, az ügyfél támogatáshoz való joga megszűnik.

(9)39 Ha az ügyfél nem teljesíti, a 4. § (4) bekezdés a) pontja szerinti képzési, valamint a 8. § (3) bekezdése szerinti kérelembenyújtási kötelezettségét, akkor

a) a támogatási jogosultsága megszűnik, és

b) az addig igénybe vett támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül.

(10) Az ügyfélre kiszabott összes visszafizetési kötelezettség nem haladhatja meg a Tv. 69. § (5) bekezdése szerint meghatározott, jogosulatlanul igénybe vett támogatás esetén alkalmazandó szankció mértékét.

(11)40 A (9) bekezdés szerinti jogkövetkezménytől eltérően, az ügyfél kizárólag a támogatási összeg fennmaradó 10%-hoz való jogosultságát veszti el, ha a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó

a) kifizetési kérelmet a 8. § (3) bekezdésében meghatározott határidőig nem nyújtja be, vagy

b) kifizetési kérelem elutasításra kerül.

(12)41 A (11) bekezdés kizárólag akkor alkalmazható, ha a támogatási kérelmet jóváhagyó határozat kézhezvételét követő 5. naptári évben teljesül az üzleti tervben a 4. évre vállalt üzemméret.

Záró rendelkezés

10. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően benyújtott kérelmek esetében lehet alkalmazni.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

11. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 22. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Átmeneti rendelkezések42

12. §43 E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet módosításáról szóló 15/2010. (IX. 3.) VM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított rendelkezéseit a módosító rendelet hatálybalépésekor44 folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

13. §45 E rendelet alapján a 2011. évtől kezdődően támogatási kérelem nem nyújtható be.

14. §46 E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet módosításáról szóló 123/2011. (XII. 21.) VM rendelettel (a továbbiakban: 123/2011. (XII. 21.) VM rendelet megállapított 4. § (7)–(9) bekezdését, 9. § (1) bekezdését a 7. számú mellékletét a 123/2011. (XII. 21.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

15. §47 E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 17/2012. (II. 29.) VM rendelettel (a továbbiakban: 17/2012. (II. 29.) VM rendelet) megállapított 3. § (4) bekezdését a 17/2012. (II. 29.) VM rendelet hatálybalépésekor48 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

16. §49 (1) Az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 30/2014. (IV. 3.) VM rendelettel [a továbbiakban: 30/2014. (IV. 3.) VM rendelet] megállapított 9. § (9), (11) és (12) bekezdését a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A 30/2014. (IV. 3.) VM rendelet hatálybalépését50 megelőző napon hatályos 8. § (5) bekezdés a) pontját és a 9. § (3) bekezdés a) pontját a 30/2014. (IV. 3.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni.

17. §51 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet]

a) megállapított 9. § (1) bekezdést, (3) bekezdés b) és d) pontot, (3a) és (3b) bekezdést, (4) bekezdés b) pontot, (7) bekezdés b) pontot a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor52 folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell,

b) hatályon kívül helyezett 9. § (4) bekezdés a) pontot és (5) bekezdést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor53 folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem kell alkalmazni.

18. §54 Ahol e rendelet csecsemőgondozási díjat említ, azon terhességi-gyermekágyi segélyt kell érteni, ha az ellátásra való jogosultság 2015. január 1-je előtt nyílt meg.

19. §55 E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelettel megállapított 9. § (3) bekezdés c) pontját az e rendelkezés hatálybalépésekor56 és az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 22/2018. (VIII. 17.) AM rendelet hatálybalépésekor57 folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

1. számú melléklet a 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez58

Mezőgazdasági termeléssel összefüggő szakképesítések
7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről (kivonat)

Szakképesítés azonosító száma

Megnevezése

A képzés szintje

26 2 8299 02 2 2 01

Állattartó-telepi gépész

Szakmunkás

22 2 6131 06 1 0 01

Állattenyésztő

Szakmunkás

23 5 3124 16 6 3 01

Állattenyésztő és állategészségügyi technikus

Technikus

20 2 6140 05 9 0 01

Aranykalászos gazda

Szakmunkás

22 2 6139 06 1 0 02

Baromfi- és kisállattenyésztő

Szakmunkás

22 5 3124 16 6 3 02

Baromfi- és kisállattenyésztő szaktechnikus

Szaktechnikus

22 2 6139 06 4 0 01

Belovagló (Bereiter)

Szakmunkás

23 2 6112 05 9 0 02

Biotermesztő

Szakmunkás

15 5 3113 16 6 4 01

Bor- és üdítőitalipari technikus

Technikus

15 2 7222 01 9 0 01

Borász

Szakmunkás

21 2 6129 05 4 0 01

Dísznövény- és zöldségtermesztő

Szakmunkás

21 2 6116 05 3 0 01

Dísznövénykertész

Szakmunkás

21 5 3124 16 6 2 01

Dísznövénytermesztő szaktechnikus

Szaktechnikus

26 5 3117 16 2 0 06

Erdészeti gépésztechnikus

Technikus

29 5 3125 16 6 1 01

Erdészeti környezetvédő szaktechnikus

Szaktechnikus

55 4 3910 09 8 0 03

Erdészeti menedzserasszisztens

Felsőfokú szakképesítés

29 2 6219 05 1 0 01

Erdészeti szakmunkás

Szakmunkás

29 5 3125 16 6 1 02

Erdésztechnikus

Technikus

21 2 6212 05 1 0 03

Faiskolai szaporítóanyag-előállító

Szakmunkás

20 2 6140 05 9 0 04

Gazda (mezőgazdasági szakmunkás)

Szakmunkás

21 2 6121 05 5 0 02

Gyógynövénytermesztő és -feldolgozó

Szakmunkás

21 5 3124 16 6 2 02

Gyümölcstermesztő és -feldolgozó szaktechnikus

Szaktechnikus

22 2 6135 06 1 0 03

Juhtenyésztő

Szakmunkás

22 5 3124 16 6 3 04

Juhtenyésztő szaktechnikus

Szaktechnikus

20 4 6140 05 9 0 06

Képesített gazda

Technikus

20 4 6140 08 2 0 04

Képesített mezőgazdasági gazdaasszony

Technikus

24 2 6129 05 3 0 04

Kertész

Szakmunkás

24 5 3124 16 6 2 03

Kertész- és növényvédelmi technikus

Technikus

26 2 8293 02 2 2 13

Kertészeti gépész

Szakmunkás

55 4 3910 09 8 0 08

Kertészeti menedzserasszisztens

Felsőfokú szakképesítés

22 2 6134 06 1 0 04

Lótenyésztő

Szakmunkás

22 5 3124 16 6 3 05

Lótenyésztő szaktechnikus

Szaktechnikus

42 2 5129 08 2 0 05

Lovastúra-vezető

Szakmunkás

22 2 6139 06 2 0 02

Méhész

Szakmunkás

26 1 8293 04 7 0 01

Meliorációs és parképítő gépkezelő

Szakmunkás

26 1 8293 04 6 1 04

Mező- és erdőgazdasági rakodógépkezelő

Szakmunkás

20 2 6140 09 9 0 03

Mezőgazdasági (agrár)vállalkozó

Szakmunkás

41 5 3129 16 9 0 22

Mezőgazdasági áruforgalmazó technikus

Technikus

20 2 6140 08 2 0 06

Mezőgazdasági gazdaasszony

Szakmunkás

26 2 8293 02 2 2 16

Mezőgazdasági gépész

Szakmunkás

26 5 3117 16 2 0 21

Mezőgazdasági gépésztechnikus

Technikus

26 2 7433 02 2 2 17

Mezőgazdasági gépjavító

Szakmunkás

26 5 3117 16 2 0 22

Mezőgazdasági gépjavító szaktechnikus

Szaktechnikus

26 5 3117 16 2 0 23

Mezőgazdasági gépüzemeltető szaktechnikus

Szaktechnikus

52 5 3126 16 7 0 12

Mezőgazdasági környezetvédő szaktechnikus

Szaktechnikus

52 5 3126 16 7 0 13

Mezőgazdasági környezetvédő technikus

Technikus

26 5 3117 16 2 0 24

Mezőgazdasági szervizüzemi szaktechnikus

Szaktechnikus

20 5 3124 16 6 2 04

Mezőgazdasági technikus

Technikus

21 5 3124 16 6 2 05

Növénytermesztő és növényvédelmi technikus

Technikus

26 2 8293 02 2 2 21

Növénytermesztő gépész

Szakmunkás

52 5 3125 16 6 2 06

Növényvédelmi és talajerő-gazdálkodási szaktechnikus

Szaktechnikus

52 2 6140 05 6 0 02

Növényvédő és méregraktárkezelő

Szakmunkás

26 2 8313 02 2 2 22

Növényvédő és öntöző gépész

Szakmunkás

26 1 8312 04 9 0 11

Önjárómunkagép-kezelő

Szakmunkás

22 2 6133 06 1 0 05

Sertéstenyésztő

Szakmunkás

22 5 3124 16 6 3 06

Sertéstenyésztő szaktechnikus

Szaktechnikus

22 2 6132 06 1 0 06

Szarvasmarhatenyésztő

Szakmunkás

22 5 3124 16 6 3 07

Szarvasmarhatenyésztő szaktechnikus

Szaktechnikus

21 5 3124 16 6 2 08

Szőlész-borász szaktechnikus

Szaktechnikus

21 2 6129 05 3 0 07

Szőlő- és gyümölcstermesztő

Szakmunkás

22 5 3124 16 6 3 08

Takarmányozási szaktechnikus

Szaktechnikus

26 1 8311 04 9 0 12

Traktorvezető (mezőgazdasági gépkezelő)

Szakmunkás

22 2 6229 06 2 0 03

Vadász, vadtenyésztő

Szakmunkás

22 5 3129 16 6 3 10

Vadgazdálkodási technikus

Technikus

20 2 6129 05 9 0 10

Vetőmagtermesztő és -minősítő

Szakmunkás

21 2 7222 01 9 0 07

Vincellér

Technikus

21 5 3124 16 6 2 09

Zöldségtermesztő és -feldolgozó szaktechnikus

Szaktechnikus

3/1995. (V. 4.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről szóló
7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet módosításáról (kivonat)

Szakképesítés azonosító száma

Megnevezése

A képzés szintje

52 5 3126 16 7 0 12

Agrárgazdasági környezetvédelmi szaktechnikus (alágazat megj.)

Szaktechnikus

55 4 3910 09 8 0 13

Agrárgazdasági menedzserasszisztens (alágazat megjelölésével)

Felsőfokú szakképesítés

21 5 3129 16 6 4 09

Mezőgazdasági termékminősítő szaktechnikus

Szaktechnikus

12/1996. (XII. 29.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről szóló
7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet módosításáról (kivonat)

Szakképesítés azonosító száma

Megnevezése

A képzés szintje

31 6203 02

Állattenyésztő

Szakmunkás

31 6203 03

Baromfi- és kisállattenyésztő

Szakmunkás

52 6222 01

Bor- és üdítőital-ipari technikus

Technikus

52 6262 01

Erdésztechnikus

Technikus

32 6207 01

Faiskolai szaporítóanyag-előállító

Szakmunkás

33 6201 01

Gazda (mezőgazdasági szakmunkás)

Szakmunkás

31 6203 04

Juhtenyésztő

Szakmunkás

51 6201 01

Képesített gazda

Technikus

51 6201 02

Képesített mezőgazdasági gazdaasszony

Technikus

34 7872 01

Lovastúra-vezető

Szakmunkás

31 6280 04

Meliorációs és parképítő földmunkagép-kezelő

Szakmunkás

31 6280 05

Mező- és erdőgazdasági rakodógép-kezelő

Szakmunkás

52 3439 03

Mezőgazdasági áruforgalmazó technikus

Technikus

31 6201 01

Mezőgazdasági gazdaasszony

Szakmunkás

34 5235 02

Mezőgazdasági gépjavító

Szakmunkás

32 6201 02

Mezőgazdasági vállalkozó

Szakmunkás

32 6206 02

Mikroszaporító

Szakmunkás

53 6206 01

Növényvédelmi és talajerő-gazdálkodási szaktechnikus

Szaktechnikus

31 6280 08

Önjáróbetakarítógép-kezelő

Szakmunkás

31 6203 07

Sertéstenyésztő

Szakmunkás

31 6203 08

Szarvasmarha-tenyésztő

Szakmunkás

31 6280 09

Traktorvezető (mezőgazdasági gépkezelő)

Szakmunkás

2/2000. (I. 31.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről szóló
7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet módosításáról (kivonat)

Szakképesítés azonosító száma

Megnevezése

A képzés szintje

33 6201 01

Gazda (mezőgazdasági szakmunkás)

Szakmunkás

55 6249 01

Mezőgazdasági menedzserasszisztens

Felsőfokú szakképesítés

32 6206 02

Mikroszaporító

Szakmunkás

33 6207 04

Vincellér

Szakmunkás

37/2003. (XII. 27.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről (kivonat)

Szakképesítés azonosító száma

Megnevezése

A képzés szintje

55 3434 01

Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens

Felsőfokú szakképesítés

52 6201 02

Agrárkörnyezet-gazda

Technikus

52 3439 03

Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technikus

Technikus

34 6280 01

Állattartó-telepi gépész

Szakmunkás

31 6203 02

Állattenyésztő (az állatfaj megjelölésével)

Szakmunkás

52 6203 01

Állattenyésztő és állategészségügyi technikus

Technikus

31 6203 10

Általános állattenyésztő

Szakmunkás

32 6201 01

Aranykalászos gazda

Szakmunkás

53 6203 01

Baromfi- és kisállattenyésztő szaktechnikus

Szaktechnikus

55 6203 01

Baromfitenyésztő és -termék-előállító technológus

Felsőfokú szakképesítés

33 6203 01

Belovagló (Bereiter)

Szakmunkás

32 6206 01

Biotermesztő

Szakmunkás

33 5212 01

Borász

Szakmunkás

31 6207 01

Dísznövény- és zöldségtermesztő

Szakmunkás

33 6207 01

Dísznövénykertész

Szakmunkás

53 6207 01

Dísznövénytermesztő szaktechnikus

Szaktechnikus

31 6206 03

Dohánykertész

Szakmunkás

52 6222 13

Élelmiszer-ipari technikus (Bor- és üdítőital-ipar)

Technikus

52 5452 01

Erdészeti gépésztechnikus

Technikus

33 6262 01

Erdészeti szakmunkás

Szakmunkás

54 6262 01

Erdésztechnikus

Technikus

31 6207 03

Faiskolaiszaporítóanyag-előállító

Szakmunkás

51 6201 01

Gazda I.

Technikus

33 6201 01

Gazda II.

Szakmunkás

31 6206 01

Gyógynövénytermesztő és -feldolgozó

Szakmunkás

53 6207 02

Gyümölcstermesztő és -feldolgozó szaktechnikus

Szaktechnikus

53 6203 02

Juhtenyésztő szaktechnikus

Szaktechnikus

33 6207 03

Kertész

Szakmunkás

52 6207 01

Kertész- és növényvédelmi technikus

Technikus

34 6280 03

Kertészeti gépész

Szakmunkás

31 6203 05

Lótenyésztő

Szakmunkás

53 6203 03

Lótenyésztő szaktechnikus

Szaktechnikus

51 7872 02

Lovastúra-vezető

Technikus

31 6203 06

Méhész

Szakmunkás

51 6201 01

Mezőgazdasági gazdaasszony I.

Technikus

31 6201 01

Mezőgazdasági gazdaasszony II.

Szakmunkás

33 6280 01

Mezőgazdasági gépész

Szakmunkás

52 5452 02

Mezőgazdasági gépésztechnikus

Technikus

34 6280 04

Mezőgazdasági gépjavító
(a tevékenység megjelölésével)

Szakmunkás

53 5452 01

Mezőgazdasági gépjavító szaktechnikus

Szaktechnikus

31 6280 10

Mezőgazdasági gépkezelő
(a gép megjelölésével)

Szakmunkás

53 5452 02

Mezőgazdasági gépüzemeltető szaktechnikus

Szaktechnikus

55 6249 01

Mezőgazdasági menedzserasszisztens (a szakirány megjelölésével)

Felsőfokú szakképesítés

55 5452 01

Mezőgazdasági műszaki menedzserasszisztens (a szakirány megjelölésével)

Felsőfokú szakképesítés

53 5452 03

Mezőgazdasági szervizüzemi szaktechnikus

Szaktechnikus

52 6201 01

Mezőgazdasági technikus

Technikus

31 6206 04

Mikroszaporító

Szakmunkás

52 6206 01

Növénytermesztő és növényvédelmi technikus

Technikus

31 6280 07

Növénytermesztő gépész

Szakmunkás

31 6206 02

Növényvédő és méregraktár-kezelő

Szakmunkás

55 6203 02

Sertéstenyésztő és -termék-előállító technológus

Felsőfokú szakképesítés

53 6203 04

Sertéstenyésztő szaktechnikus

Szaktechnikus

53 6203 05

Szarvasmarha-tenyésztő szaktechnikus

Szaktechnikus

53 6207 03

Szőlész-borász szaktechnikus

Szaktechnikus

31 6207 02

Szőlő- és gyümölcstermesztő

Szakmunkás

53 6208 01

Takarmányozási szaktechnikus

Szaktechnikus

31 6203 09

Tenyészállatteljesítmény-vizsgáló

Szakmunkás

53 6203 06

Törzskönyvező szaktechnikus

Szaktechnikus

33 6203 02

Vadász, vadtenyésztő

Szakmunkás

52 6203 02

Vadgazdálkodási technikus

Technikus

55 6203 03

Vadgazdálkodási technológus

Felsőfokú szakképesítés

32 6206 03

Vetőmagtermesztő és -minősítő

Szakmunkás

51 6207 02

Vincellér

Technikus

53 6207 05

Zöldségtermesztő és -feldolgozó szaktechnikus

Szaktechnikus

28/2004. (IX. 30.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről szóló
37/2003. (XII. 27.) OM rendelet módosításáról (kivonat)

Szakképesítés azonosító száma

Megnevezése

A képzés szintje

34 6206 01

Biotermesztő

Szakmunkás

32 6207 01

Faiskolaiszaporítóanyag-előállító

Szakmunkás

33 6201 01

Gazda

Szakmunkás

55 6206 01

Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és
-feldolgozó

Felsőfokú szakképesítés

55 6203 04

Ménesgazda

Felsőfokú szakképesítés

55 6206 02

Növénytermesztő és növényvédő technológus

Felsőfokú szakképesítés

34 6206 02

Vetőmagtermesztő és -minősítő

Szakmunkás

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló
1/2006. (II. 17.) OM rendelet alapján megszerzett szakképesítések (kivonat)

Szakképesítés azonosító száma

Megnevezése

A képzés szintje

55 621 01 0010 55 01

Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens

Felsőfokú szakképesítés

52 621 01 1000 00 00

Agrárkörnyezetgazda

Technikus

54 621 01 0000 00 00

Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technikus

Technikus

54 621 02 0010 54 01

Agrárrendész

Technikus

54 621 03 0010 54 01

Állategészségügyi technikus

Technikus

31 521 20 0010 31 01

Állattenyésztési gépüzemeltető, gépkarbantartó

Szakmunkás

31 621 03 0010 31 01

Állattenyésztő (baromfi és kisállat)

Szakmunkás

31 621 03 0010 31 02

Állattenyésztő (juh és kecske)

Szakmunkás

31 621 03 0010 31 03

Állattenyésztő (sertés)

Szakmunkás

31 621 03 0010 31 04

Állattenyésztő (szarvasmarha)

Szakmunkás

54 621 03 0010 54 02

Állattenyésztő technikus

Technikus

33 621 02 0100 31 01

Aranykalászos gazda

Szakmunkás

55 621 02 0010 55 01

Baromfitenyésztő és baromfitermék-előállító technológus

Felsőfokú szakképesítés

31 621 04 0001 31 01

Belovagló

Szakmunkás

52 621 01 0100 31 01

Bioállat-tartó és tenyésztő

Szakmunkás

52 621 01 0100 31 02

Biomasszaelőállító

Szakmunkás

52 621 01 0100 31 03

Bionövény-termesztő

Szakmunkás

54 541 01 0010 54 01

Bor- és pezsgőgyártó technikus

Technikus

33 621 01 0000 00 00

Borász

Szakmunkás

55 621 01 0010 55 02

Bortechnológus

Felsőfokú szakképesítés

33 622 01 1000 00 00

Dísznövénykertész

Szakmunkás

31 622 01 0010 31 01

Dohánykertész

Szakmunkás

31 623 01 0100 31 01

Erdészeti növényvédő

Szakmunkás

31 623 01 1000 00 00

Erdészeti szakmunkás

Szakmunkás

54 623 01 0000 00 00

Erdésztechnikus

Technikus

55 623 01 0000 00 00

Erdőgazda

Felsőfokú szakképesítés

54 525 02 0010 54 01

Erdőgazdasági gépésztechnikus

Technikus

33 622 01 0100 31 01

Faiskolai termesztő

Szakmunkás

33 621 02 1000 00 00

Gazda

Szakmunkás

55 621 02 0010 55 02

Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és
-feldolgozó

Felsőfokú szakképesítés

31 622 01 0010 31 02

Gyümölcstermesztő

Szakmunkás

31 621 01 0010 31 03

Haszonállat-gondozó

Szakmunkás

54 621 04 0010 54 01

Kertész és növényvédelmi technikus

Technikus

31 521 19 0010 31 03

Kertészeti gép kezelő

Szakmunkás

31 521 01 0010 31 02

Kertészeti gépszerelő, gépjavító

Szakmunkás

31 521 20 0010 31 03

Kertészeti gépüzemeltető, gépkarbantartó

Szakmunkás

31 621 04 0100 31 01

Lóápoló és gondozó

Szakmunkás

31 621 04 0000 00 00

Lótartó és -tenyésztő

Szakmunkás

52 812 02 0000 00 00

Lovastúra-vezető

Technikus

31 521 19 0010 31 04

Majorgép-kezelő

Szakmunkás

31 621 05 0000 00 00

Méhész

Szakmunkás

31 521 19 0010 31 05

Meliorációs, kert- és parképítőgép kezelő

Szakmunkás

55 621 01 0010 55 04

Ménesgazda

Felsőfokú szakképesítés

31 521 19 0010 31 06

Mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő

Szakmunkás

54 525 02 0010 54 02

Mezőgazdasági gépésztechnikus

Technikus

31 521 01 0010 31 03

Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító

Szakmunkás

55 621 01 0010 55 05

Mezőgazdasági menedzserasszisztens

Felsőfokú szakképesítés

55 621 01 0010 55 06

Mezőgazdasági műszaki menedzser-asszisztens

Felsőfokú szakképesítés

31 521 19 0010 31 07

Mezőgazdasági rakodógépkezelő

Szakmunkás

31 521 19 0010 31 08

Mezőgazdasági szárítóüzemi gépkezelő

Szakmunkás

54 621 02 0010 54 02

Mezőgazdasági technikus

Technikus

54 621 02 0100 31 01

Mezőgazdasági vállalkozó

Szakmunkás

33 622 01 0100 31 02

Mikroszaporító

Szakmunkás

33 622 01 0100 31 03

Növényházi dísznövénytermesztő

Szakmunkás

31 521 20 0010 31 04

Növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó

Szakmunkás

54 621 04 0100 31 01

Növénytermesztő

Szakmunkás

54 621 04 0010 54 02

Növénytermesztő és növényvédelmi technikus

Technikus

55 621 02 0010 55 05

Növénytermesztő és növényvédő technológus

Felsőfokú szakképesítés

31 521 19 0010 31 09

Növényvédelmi gépkezelő

Szakmunkás

54 621 04 0100 31 02

Növényvédő és méregraktárkezelő

Szakmunkás

52 621 01 0100 33 01

Ökogazda

Szakmunkás

55 621 02 0010 55 06

Ökológiai gazdálkodó

Felsőfokú szakképesítés

31 521 19 0010 31 10

Önjáró betakarítógép kezelője

Szakmunkás

55 621 02 0010 55 07

Sertéstenyésztő és sertéstermék-előállító technológus

Felsőfokú szakképesítés

33 622 01 0100 31 04

Szabadföldi dísznövénytermesztő

Szakmunkás

31 622 01 0010 31 03

Szőlőtermesztő

Szakmunkás

54 625 01 0100 31 01

Vadász, vadtenyésztő

Szakmunkás

54 625 01 0000 00 00

Vadgazdálkodási technikus

Technikus

55 621 02 0010 55 08

Vadgazdálkodási technológus

Felsőfokú szakképesítés

54 621 04 0100 31 03

Vetőmagtermesztő

Szakmunkás

54 621 02 0010 54 03

Vidékfejlesztési technikus

Technikus

33 621 01 0001 51 01

Vincellér

Technikus

31 622 01 0010 31 04

Zöldségtermesztő

Szakmunkás

A szakközépiskolákban és a szakmunkásképző iskolákban oktatható szakokról, illetőleg szakmákról szóló
18/1986. (VIII. 26.) MM rendelet alapján megszerzett szakképesítések (kivonat)

Szakképesítés azonosító száma

Megnevezése

A képzés szintje

1800

Állattenyésztés szakterület

Az elbíráláshoz szükséges a bizonyítvány, mert ha Érettségi-képesítő bizonyítványba került ez a megnevezés, akkor technikus-szint, ha szakmunkás-bizonyítványba, akkor abban az esetben szakmunkás szint

1801-1

Juhtenyésztő

1801-2

Lótenyésztő

1801-3

Sertéstenyésztő

1801-4

Szarvasmarha-tenyésztő

1804

Méhész

1805

Vadász-vadtenyésztő

1806

Baromfitenyésztő

1807

Állategészségőr

1809

Általános állattenyésztő

1810

Kisállattenyésztő

1700

Növénytermesztés

1701

Dísznövénykertész

1705

Kertész

1705-1

Szőlő- és gyümölcstermesztő

1705-2

Zöldségtermesztő

1707

Általános kertész

1706

Mezőgazdasági gépész

1706-1

Állattartótelepi gépész

1706-2

Kertészeti gépész

1706-3

Növénytermesztő gépész

1913-1

Borász

313

Gépszerelő és -karbantartó

313-4

Mezőgazdasági gépszerelő, -karbantartó

31-100

Növényvédelmi

Technikus

31-300

Mezőgazdasági áruforgalmi

Technikus

32-101

Erdészeti

Technikus

13/1969. (XII. 30.) MüM rendelet a szakmunkásképzésről szóló
1969. évi VI. törvény végrehajtásáról alapján megszerzett szakképesítések (kivonat)

Szakképesítés azonosító száma

Megnevezése

A képzés szintje

1703

Kertész

Az elbíráláshoz szükséges a bizonyítvány, mert ha Érettségi-képesítő bizonyítványba került ez a megnevezés, akkor technikus-szint, ha szakmunkás-bizonyítványba, akkor abban az esetben szakmunkás szint

1704

Növénytermesztő gépész

1803

Kisállattenyésztő

1901

Borász

20/1994. (XI. 10.) MKM rendelet egyes oktatási jogszabályok módosításáról alapján
megszerzett szakképesítések (kivonat)

Szakképesítés azonosító száma

Megnevezése

A képzés szintje

313-4

Gépszerelő és karbantartó (mezőgazdasági gépszerelő)

Az elbíráláshoz szükséges a bizonyítvány, mert ha Érettségi-képesítő bizonyítványba került ez a megnevezés, akkor technikusszint, ha szakmunkás-bizonyítványba, akkor abban az esetben szakmunkás szint

1809

Általános tenyésztő

1913-1

Erjedésipari termékgyártó (borász)

31-100

Növényvédelmi (technikus)

Technikus

31-300

Mezőgazdasági áruforgalmi (technikus)

Technikus

51-0100

Állattenyésztő és állategészségügyi (technikus)

Technikus

51-0200

Erdész (technikus)

Technikus

51-0300

Kertész (technikus)

Technikus

51-0400

Növénytermesztő és növényvédelmi (technikus)

Technikus

61-0102

Borászati és üdítőipari ágazat (technikus)

Technikus

71-0200

Mezőgazdasági gépész (technikus)

Technikus

24/1977. (XII. 28.) MüM–OM együttes rendelet a szakközépiskolákban folyó szakmunkásképzésről szóló
14/1976. (XII. 1.) MüM–OM együttes rendelet módosításáról alapján megszerzett szakképesítések (kivonat)

Szakképesítés azonosító száma

Megnevezése

A képzés szintje

313-4

Mezőgazdasági gépszerelő

Az elbíráláshoz szükséges a bizonyítvány, mert ha Érettségi-képesítő bizonyítványba került ez a megnevezés, akkor technikus-szint, ha szakmunkás-bizonyítványba, akkor abban az esetben szakmunkás szint

1801-1

Sertéstenyésztő

1801-2

Szarvasmarha-tenyésztő

1702

Dísznövénykertész

2. számú melléklet a 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez

Egyetemi agrárvégzettségek

Végzettségi szint: egyetem

Okleveles agrármérnök vagy mezőgazdasági agrármérnök vagy üzemszervező agrármérnök vagy vállalatgazdasági agrármérnök

Okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök vagy környezet- és tájgazdálkodási mérnök

Okleveles kertészmérnök

Okleveles gazdasági agrármérnök

Okleveles agrárkémikus agrármérnök

Okleveles élelmiszer minőségbiztosító agrármérnök

Okleveles vidékfejlesztő agrármérnök

Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)

Okleveles agrármérnök

Okleveles kertészmérnök

Okleveles természetvédelmi mérnök

Okleveles állattenyésztő mérnök

Okleveles vidékfejlesztő agrármérnök

Okleveles növénytermesztő mérnök

Okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök

3. számú melléklet a 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez

Főiskolai agrárvégzettségek

Végzettségi szint: főiskola

Kertészmérnök vagy kertész üzemmérnök

Agrármérnök

Állattenyésztő mérnök vagy állattenyésztési mérnök vagy állattenyésztési üzemszervezési mérnök vagy állattenyésztő üzemmérnök vagy általános állattenyésztési mérnök, baromfi- és egyéb kisállattenyésztő mérnök

Növénytermesztési mérnök vagy növénytermesztési üzemmérnök

Környezetgazdálkodási agrármérnök vagy környezetgazdálkodási agrár üzemmérnök

Meliorációs mérnök vagy meliorációs üzemmérnök vagy öntözéses üzemmérnök

Tájgazdálkodási mérnök

Természetvédelmi mérnök

Vidékfejlesztési agrármérnök

Mezőgazdasági szakigazgatási szervező mérnök

Végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök

Szakigazgatási agrármérnök

Kertészmérnök

Környezetgazdálkodási agrármérnök

Természetvédelmi mérnök

Állattenyésztő mérnök

Mezőgazdasági mérnök vagy mezőgazdasági üzemmérnök

Mezőgazdasági szakoktató

Növénytermesztő mérnök

4. számú melléklet a 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez

Egyéb végzettségek

Végzettségi szint: főiskola

Élelmiszer-technológus mérnök vagy élelmiszer-ipari üzemmérnök vagy élelmiszer-technológus üzemmérnök

Mezőgazdasági gépészmérnök vagy mezőgazdasági gépész üzemmérnök

Élelmiszer-ipari gépészmérnök vagy élelmiszer-ipari gépész üzemmérnök

Vadgazda vagy vadgazda mérnök

Vállalkozó menedzser vagy élelmiszer vállalkozó menedzser

Agrármenedzser

Végzettségi szint: egyetem

Okleveles mezőgazdasági gépészmérnök

Okleveles erdőmérnök

Állatorvos vagy állatorvos doktor

Okleveles növényorvos

Végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)

Mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnök

Erdőmérnök

Vadgazda mérnök

Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)

Okleveles mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnök

Okleveles díszkertészeti és növényalkalmazási mérnök

Okleveles növényorvos

Okleveles vadgazda mérnök

Állatorvos doktor

Okleveles takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök

5. számú melléklet a 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez

Értékelési szempontok

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés/ellenőrzés módja

Maximális pontszám

Szakmai szempontok

Szakképzettség

A 2. számú melléklet szerinti egyetemi végzettségek
A 3. számú melléklet szerinti főiskolai végzettségek
Az 1. számú mellékletben meghatározott felsőfokú szakképesítés vagy technikusi szakképzettség és a 4. számú melléklet szerinti végzettségek

Végzettséget igazoló okirat hiteles másolat alapján

16 pont
10 pont
6 pont

EUME cél 3. év végéig történő teljesítésének vállalása

– 71–80%-ban vállalja
– 81–90%-ban vállalja
– 91–100%-ban vállalja

Az üzleti terv részét képező SFH-tábla alapján

3 pont
5 pont
8 pont

Állattenyésztés arányának vállalása

a működtetési időszak 4. évére vállalt EUME értékből 50% vagy azt meghaladó részarány

Az üzleti terv részét képező SFH-tábla alapján

9 pont

A kérelemben megadott tevékenységgel releváns elismert termelői csoport vagy zöldség-gyümölcs termelői csoport vagy termelői szervezet tagsági igazolás vagy azokhoz való csatlakozási szándék

MVH által közzétett formanyomtatványon benyújtott elismert termelői csoport által vagy zöldség-gyümölcs termelői csoport vagy termelői szervezet által kiadott tagsági igazolás vagy tagfelvételről szóló szándéknyilatkozat alapján

8 pont

A működtetési időszak 4. évének végéig az ügyfél lakóhelyéhez képest a gazdaság legtávolabbi pontja legfeljebb 60 km sugarú körön belül található

Főlapon tett nyilatkozat alapján

11 pont

Összesen:

max. 52 pont

Horizontális szempontok

Kérelmező életkora (Kérelem benyújtásakor már betöltött életév alapján)

18–24 év
25–29 év
30–34 év
35-40 év

 

7 pont
10 pont
5 pont
0 pont

 

2 pont

Fogyatékkal élő

 

1 pont

Roma származású

 

1 pont

Az ügyfél lakóhelye a kérelembenyújtást megelőzően legalább 1 éve

Hátrányos helyzetű településen van

A Vhr. 3. § 14. pontja szerint

5 pont

olyan településen található, ahol 1– 3000 fő közötti a lakosság száma

A kérelembenyújtási időszak első napján érvényes KSH adatok alapján

4 pont

olyan településen található, ahol 3001–10 000 fő közötti a lakosság száma

2 pont

Összesen:

max. 23 pont

Pénzügyi terv

A vállalkozás pénzügyi tervének koherenciája

Áfa megfelelő számítása (áfakörtől függően)

2 pont

Munkabér

4 pont

Pénzügyi terv valóságtartalom vizsgálata

Termelési érték

Pénzügyi tábla adatainak referenciaadatokkal történő összevetése a működtetés alatt

5 pont

Anyagjellegű ráfordítások

5 pont

Befektetett eszközök értéke

5 pont

Munkaerő-felhasználás

5 pont

Pénzügyi terv üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

4 pont

Összesen:

max. 30 pont

Üzleti terv

I. Vezetői összefoglaló

2 pont

II. Támogatás-igénylő bemutatása

7 pont

III. Piacelemzés és értékesítés

13 pont

IV. Termelés

9 pont

V. Szervezet, emberi erőforrások

6 pont

VI. Tevékenységfejlesztések bemutatása

18 pont

VII. Kommunikációs terv

5 pont

VIII. A vállalkozás társadalmi felelősségvállalása

5 pont

Összesen:

max. 65 pont

MINDÖSSZESEN:

max. 170 pont

6. számú melléklet a 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez59

A tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listája A magyarországi SFH SFH számítás

Kód

Megnevezés

Mértékegység

SFH

D01

Közönséges búza és tönköly

Ft/ha

127 223

D02

Durum búza

Ft/ha

108 835

D03

Rozs

Ft/ha

82 926

D04

Árpa

Ft/ha

107 639

D05

Zab

Ft/ha

91 764

D06

Szemeskukorica

Ft/ha

172 473

D07

Rizs

Ft/ha

155 984

D08

Egyéb gabonafélék

Ft/ha

101 618

D09

Száraz hüvelyesek összesen

Ft/ha

163 928

D09E

Száraz hüvelyesek: borsó, száraz bab, csillagfürt

Ft/ha

163 676

D09F

Száraz hüvelyesek: lencse, csicseri borsó, bükkönyfélék

Ft/ha

137 791

D09G

Száraz hüvelyesek, egyéb

Ft/ha

115 229

D10

Burgonya

Ft/ha

853 313

D11

Cukorrépa

Ft/ha

365 787

D12

Takarmánygyökerek és -káposzták

Ft/ha

94 730

D23

Dohány

Ft/ha

725 117

D24

Komló

Ft/ha

749 691

D25

Gyapot

Ft/ha

D26

Káposztarepce és réparepce

Ft/ha

115 866

D27

Napraforgó

Ft/ha

135 618

D28

Szója

Ft/ha

119 333

D29

Olajlen

Ft/ha

99 210

D30

Egyéb olajosmagvú növények

Ft/ha

112 743

D31

Rostlen

Ft/ha

83 634

D32

Rostkender

Ft/ha

191 475

D33

Egyéb rostnövények

Ft/ha

D34

Illóolaj-, gyógy- és fűszernövények

Ft/ha

403 536

D35

Egyéb ipari növények, egyéb

Ft/ha

67 095

D14A

Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca – szabadföldi és alacsony takarás alatt, szántóföldi vetésforgóban

Ft/ha

505 736

D14B

Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca – szabadföldi és alacsony takarás alatt, kertészeti vetésforgóban

Ft/ha

627 796

D15

Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca – járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatt

Ft/ha

10 802 990

D16

Virágok – szabadföldi és alacsony takarás (síkfólia, fóliaalagút, hollandiágy)

Ft/ha

5 435 819

D17

Virágok – járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatt

Ft/ha

19 109 790

D18

Takarmánynövények, összesen

Ft/ha

116 390

D18A

Takarmánynövények – időszaki gyep

Ft/ha

49 551

D18B

Takarmánynövények – egyéb zöldtakarmányok összesen

Ft/ha

125 145

D18B1

Takarmánynövények – egyéb zöldtakarmányok, silókukorica

Ft/ha

182 688

D18B3

Takarmánynövények – egyéb zöldtakarmányok, egyéb

Ft/ha

98 082

D19

Szántóföldi szaporítóanyag (magvak és palánták)

Ft/ha

112 677

D20

Egyéb szántóföldi növények

Ft/ha

102 936

D21

Parlag, ugar támogatás nélkül

Ft/ha

D22

Parlag, ugar támogatással (set-aside)

Ft/ha

E

Konyhakert

Ft/ha

799 108

F

Állandó rét és legelő összesen

Ft/ha

47 697

F01

Belterjes (intenzív) gyep (rét és legelő)

Ft/ha

52 529

F02

Külterjes (extenzív) gyep (rét és legelő)

Ft/ha

46 558

G01

Gyümölcsültetvények, összesen

Ft/ha

583 157

G01A

Gyümölcsültetvények, mérsékelt égövi friss

Ft/ha

583 157

G01B

Gyümölcsültetvények, szubtrópusi friss

Ft/ha

G01C

Gyümölcsültetvények, héjasok

Ft/ha

283 088

G02

Citrus-ültetvények

Ft/ha

G03

Olajfa ültetvények

Ft/ha

G03A

Olajfa ültetvények – étkezési olíva

Ft/ha

G03B

Olajfa ültetvények – olajtermelésre

Ft/ha

G04

Szőlőültetvények, összesen

Ft/ha

403 839

G04A

Minőségi borszőlő ültetvények

Ft/ha

452 433

G04B

Egyéb borszőlő ültetvények

Ft/ha

354 800

G04C

Csemegeszőlő ültetvények

Ft/ha

445 607

G04D

Mazsolaszőlő ültetvények

Ft/ha

G05

Faiskolák

Ft/ha

1 954 306

G06

Egyéb ültetvények

Ft/ha

G06A

Sarjaztatásos fás szárú energiaültetvény

Ft/ha

95 000

G06B

Energiafű

Ft/ha

70 000

G06C

Energianád

Ft/ha

230 000

G07

Járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatti ültetvények

Ft/ha

9 702 008

I01

Másodvetésű növények összesen

Ft/ha

326 824

I02

Gomba

Ft/100 m2

1 502 860

J01

Lófélék

Ft/állat

49 722

J02

Egy évesnél fiatalabb szarvasmarha, összesen

Ft/állat

16 116

J02A

Egy évesnél fiatalabb szarvasmarha, hímivarú

Ft/állat

24 443

J02B

Egy évesnél fiatalabb szarvasmarha, nőivarú

Ft/állat

13 419

J03

Egy és két év közötti szarvasmarha, hímivarú

Ft/állat

30 246

J04

Egy és két év közötti szarvasmarha, nőivarú

Ft/állat

18 776

J05

Kétéves és idősebb szarvasmarha, hímivarú

Ft/állat

36 665

J06

Kétéves és idősebb szarvasmarha, üsző

Ft/állat

16 354

J07

Kétéves és idősebb szarvasmarha, tejhasznú tehén

Ft/állat

275 526

J08

Kétéves és idősebb szarvasmarha, egyéb tehén

Ft/állat

16 103

J09

Juh, összesen

Ft/állat

5 202

J09A

Juh, tenyész nőivarú (anyajuh)

Ft/állat

4 375

J09B

Juh, egyéb

Ft/állat

7 545

J10

Kecske, összesen

Ft/állat

12 906

J10A

Kecske, tenyész nőivarú (anyakecske)

Ft/állat

17 551

J10B

Kecske, egyéb

Ft/állat

9 330

J11

Sertés, malacok 20 kg alatt

Ft/állat

3 272

J12

Sertés, tenyészkoca 50 kg felett

Ft/állat

50 708

J13

Sertés, egyéb

Ft/állat

13 928

J14

Pecsenyecsirke

Ft/100 db állat

46 247

J15

Tojótyúk

Ft/100 db állat

143 041

J16

Egyéb baromfi (összesen)

Ft/100 db állat

154 158

J16A

Pulyka

Ft/100 db állat

135 039

J16B

Kacsa

Ft/100 db állat

148 441

J16C

Liba

Ft/100 db állat

206 929

J16D

Egyéb baromfi

Ft/100 db állat

143 305

J17

Nyúl (tenyész nőivarú) (anyanyúl)

Ft/állat

12 445

J18

Méhcsaládok száma

Ft/kaptár

14 298

V01

Vaddisznó

Ft/állat

68 056*

V02

Dámszarvas

Ft/állat

59 025*

V03

Gímszarvas

Ft/állat

130 575*

* Egyedi adatgyűjtés alapján

7. számú melléklet a 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez60

Közreműködő bevonására vonatkozó magánokirat adattartalma

1. a családtámogatási ellátásban részesülő ügyfél személyes adatai;

2. a közreműködő személyes adatai;

3. a családtámogatási ellátásban részesülő ügyfél gyermekének személyes adatai;

4. a közreműködő bevonásának időtartama.

1

A 2. § (1) bekezdés 4. pontja a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdés 5. pontja a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés 6. pontja a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 17. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (1) bekezdés 7. pontja a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. § (1) bekezdés 8. pontja a 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. § (4) bekezdése a 17/2012. (II. 29.) VM rendelet 27. §-ával megállapított szöveg.

7

A 4. § (1) bekezdés c) pontja a 167/2009. (XII. 15.) FVM rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 7. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

8

A 4. § (2) bekezdése a 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 4. § (3) bekezdés b) pontja a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 11. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 4. § (3) bekezdés c) pontja a 167/2009. (XII. 15.) FVM rendelet 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 7. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

11

A 4. § (4) bekezdés c) pontja a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 11. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 4. § (4) bekezdés i) pontja a 15/2010. (IX. 3.) VM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

13

A 4. § (7) bekezdését a 123/2011. (XII. 21.) VM rendelet 6. §-a iktatta be, szövege a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 29. §-a, a 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 4. § (8) bekezdését a 123/2011. (XII. 21.) VM rendelet 6. §-a iktatta be.

15

A 4. § (9) bekezdését a 123/2011. (XII. 21.) VM rendelet 6. §-a iktatta be.

16

Az 5. §-t a 74/2011. (VII. 29.) VM rendelet 10. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

18

A 7. § (1) bekezdése a 15/2010. (IX. 3.) VM rendelet 3. §-ával megállapított, nyitó szövegrésze a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 17. §-a szerint módosított szöveg.

19

A 7. § (2) bekezdés a) pontját a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 12. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

20

A 8. § (2) bekezdése a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 12. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 8. § (3) bekezdése a 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 8. § (4) bekezdése a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 12. § (4) bekezdésével megállapított, nyitó szövegrésze a 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 2. § e) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 8. § (5) bekezdés a) pontját a 30/2014. (IV. 3.) VM rendelet 5. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

24

A 8. § (6) bekezdését a 15/2010. (IX. 3.) VM rendelet 4. §-a iktatta be.

25

A 9. § (1) bekezdése a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 28. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 9. § (2) bekezdése a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 12. § (5) bekezdésével megállapított, a 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 2. § f) pontja szerint módosított szöveg.

27

A 9. § (3) bekezdés a) pontját a 30/2014. (IV. 3.) VM rendelet 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

28

A 9. § (3) bekezdés b) pontja a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 28. § (2) bekezdésével megállapított, a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 17. §-a szerint módosított szöveg.

29

A 9. § (3) bekezdés c) pontja a 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

30

A 9. § (3) bekezdés d) pontja a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 28. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

31

A 9. § (3a) bekezdését a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 28. § (4) bekezdése iktatta be.

32

A 9. § (3b) bekezdését a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 28. § (4) bekezdése iktatta be.

33

A 9. § (4) bekezdés a) pontját a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 30. §-a hatályon kívül helyezte.

34

A 9. § (4) bekezdés b) pontja a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 28. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

35

A 9. § (5) bekezdését a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 30. §-a hatályon kívül helyezte.

36

A 9. § (6) bekezdését a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 12. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

37

A 9. § (7) bekezdés a) pontja a 15/2010. (IX. 3.) VM rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított, a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 17. §-a szerint módosított szöveg.

38

A 9. § (7) bekezdés b) pontja a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 28. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

39

A 9. § (9) bekezdése a 30/2014. (IV. 3.) VM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

40

A 9. § (11) bekezdését a 30/2014. (IV. 3.) VM rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be.

41

A 9. § (12) bekezdését a 30/2014. (IV. 3.) VM rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be.

42

A 12. §-t megelőző alcím címét a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 28. § (7) bekezdése iktatta be.

43

A 12. §-t a 15/2010. (IX. 3.) VM rendelet 6. §-a iktatta be.

44

A hatálybalépés időpontja: 2010. szeptember 4.

46

A 14. §-t a 123/2011. (XII. 21.) VM rendelet 8. §-a iktatta be.

47

A 15. §-t a 17/2012. (II. 29.) VM rendelet 28. §-a iktatta be.

48

A hatálybalépés időpontja: 2012. március 1.

49

A 16. §-t a 30/2014. (IV. 3.) VM rendelet 4. §-a iktatta be.

50

A hatálybalépés időpontja 2014. április 4.

52

A hatálybalépés időpontja 2015. február 17.

53

A hatálybalépés időpontja 2015. február 17.

55

A 19. §-t a 22/2018. (VIII. 17.) AM rendelet 2. §-a iktatta be.

56

A hatálybalépés időpontja 2017. december 28.

57

A hatálybalépés időpontja 2018. agusztus 18.

58

Az 1. számú melléklet a 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet 27. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

59

A 6. számú melléklet a 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet 27. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

60

A 7. számú mellékletet a 123/2011. (XII. 21.) VM rendelet 9. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére