• Tartalom

2009. évi CXV. törvény

az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről1

2017.01.01.

Az Országgyűlés – elismerve a kisvállalkozók gazdasági életben betöltött kiemelkedő szerepét – az egyéni vállalkozói tevékenység megkönnyítése, az egyéni vállalkozók adminisztratív terheinek csökkentése, az Európai Unió szabályaival való összhang megteremtése és az egyéni vállalkozók cégalapításának elősegítése érdekében a következő törvényt alkotja:

1. §2 E törvény szabályozza az egyéni vállalkozók tevékenysége megkezdésének, folytatásának, szünetelésének és megszűnésének, valamint a Magyarországon székhellyel rendelkező egyéni cég alapításának, működésének és megszűnésének feltételeit, tagjának vagy tagjainak jogait és kötelezettségeit.

I. Fejezet

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

Az egyéni vállalkozói tevékenység

2. §3 (1)4 Magyarország területén természetes személy a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti letelepedés keretében üzletszerű – rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott – gazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként végezhet.

(2) E törvény rendelkezéseit nem kell alkalmazni

a) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti mezőgazdasági őstermelői tevékenységre,

b)5 a szolgáltató állatorvosi tevékenységre,

c) az ügyvédi tevékenységre,

d) az egyéni szabadalmi ügyvivői tevékenységre,

e) a közjegyzői tevékenységre,

f) az önálló bírósági végrehajtói tevékenységre.

3. §6 (1) Egyéni vállalkozó lehet:

a) a magyar állampolgár,

b) az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára, továbbá az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes más állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a letelepedés tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam állampolgáraival azonos jogállást élvező személy,

c)7 a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó, a b) pontban nem említett olyan személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,

d) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy, a keresőtevékenység folytatása céljából, családegyesítés céljából vagy tanulmányi célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező személy, valamint a humanitárius célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező befogadott és hontalan.

(2) Nem lehet egyéni vállalkozó:

a)8 kiskorú személy, valamint aki cselekvőképességet érintő gondnokság alatt áll,

b)9 akit

ba) a 2013. június 30-ig hatályban volt közélet tisztasága elleni [a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) XV. Fejezet VII. cím], nemzetközi közélet tisztasága elleni (1978. évi IV. törvény XV. Fejezet VIII. cím), gazdasági (1978. évi IV. törvény XVII. Fejezet) vagy vagyon elleni (1978. évi IV. törvény XVIII. Fejezet) bűncselekmény,

bb) korrupciós [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) XXVII. Fejezet], vagyon elleni erőszakos (Btk. XXXV. Fejezet), vagyon elleni (Btk. XXXVI. Fejezet), szellemi tulajdonjog elleni (Btk. XXXVII. Fejezet), pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni (Btk. XXXVIII. Fejezet), költségvetést károsító (Btk. XXXIX. Fejezet), pénzmosás (Btk. XL. Fejezet), a gazdálkodás rendjét sértő (Btk. XLI. Fejezet), a fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő (Btk. XLII. Fejezet) vagy a tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni (Btk. XLIII. Fejezet) bűncselekmény

miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül,

c) akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen egy évet meghaladó, végrehajtandó szabadságvesztére ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül,

d) aki egyéni cég tagja vagy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja.

(3)10 Egy természetes személynek egyidejűleg egy egyéni vállalkozói jogviszonya állhat fenn.

A nyilvántartást vezető szerv és a Hatóság feladatai11

3/A. §12 (1)13 A nyilvántartást vezető szerv

a) vezeti az egyéni vállalkozók nyilvántartását,

b) működteti a nyilvántartási és ügyviteli feladatokat szolgáló informatikai rendszert,

c)14 a 19/B. § szerint hatósági ellenőrzést végez, valamint

d) ellátja a jogszabály által hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.

(2)15 Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró, Kormány által rendeletben kijelölt szerv (a továbbiakban: Hatóság)

a) országos illetékességgel ellátja az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének és megszüntetésének 5. § (2) bekezdés a) pontja szerinti bejelentésével kapcsolatos feladatokat,

b)16 a Kormány által nyújtott elektronikus azonosítási szolgáltatáshoz és biztonságos kézbesítési szolgáltatáshoz regisztrációt biztosít a bejelentést személyesen kezdeményező, elektronikus azonosítással és biztonságos kézbesítési szolgáltatással nem rendelkező bejelentő számára,

c) tájékoztatást nyújt az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásához szükséges információkról, az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásáról, a képesítéshez, valamint a hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött gazdasági tevékenységekről,

d) ellátja az egyéni vállalkozói igazolvány kiállításával és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,

e)17 az egyéni vállalkozó székhelye szerinti illetékességgel hatósági ellenőrzést folytat, valamint

f) ellátja a jogszabály által hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.

Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése

4. §18 (1)19 Az egyéni vállalkozói tevékenység nyilvántartásával kapcsolatos hatósági feladatokra az e törvényben foglalt eltérésekkel megfelelően alkalmazni kell a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvénynek a nyelvhasználatra és a tolmács igénybevételére, az adatkezelésre, a joghatóságra, hatáskörre és illetékességre, a kapcsolattartás általános szabályaira, a képviseletre, az iratra, a határidő számítására, a kérelemre, a közreműködő hatóságra, az igazolási kérelemre, a hatósági ellenőrzésre, a jogorvoslatra, az eljárási bírság kiszabására, továbbá a költségmentességre vonatkozó rendelkezéseit azzal, hogy ahol a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény ügyfelet említ, azon a bejelentőt kell érteni.

(2)20 Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének, megszüntetésének bejelentése, továbbá az egyéni vállalkozói igazolvány igénylése

a)21 elektronikus úton, elektronikus azonosítást követően vagy

b) a Hatóságnál

kezdeményezhető.

(3)22 Az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének bejelentésével, valamint a változás-bejelentéssel kapcsolatos eljárások kizárólag elektronikus úton, elektronikus azonosítást követően kezdeményezhetők.

(4)23 Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdése iránti eljárás hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton nem folytatható le.

5. §24 (1) Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének feltétele, hogy az erre irányuló szándékáról a természetes személy a nyilvántartást vezető szervhez e törvény rendelkezéseinek megfelelő bejelentést nyújtson be.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentést

a)25 a Hatóság útján vagy

b)26 elektronikus azonosítást követően az erre a célra rendszeresített űrlapon (a továbbiakban: elektronikus bejelentés)

kell megtenni.

6. §27 (1)28 A bejelentésnek tartalmaznia kell:

a)29 a bejelentő családi és utónevét, születési családi és utónevét, anyja családi és utónevét, születési helyét és idejét, lakcímét vagy szálláshelyét (a továbbiakban együtt: lakcím), állampolgárságát,

b) nyilatkozatot arról, hogy nem állnak fenn a 3. §-ban meghatározott kizáró okok,

c)30 a főtevékenységet, és a folytatni kívánt egyéb tevékenységet (tevékenységeket) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról szóló 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeleten alapuló TEÁOR-számokból képzett a mindenkor hatályos Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ) szerinti ÖVTJ kód szerint megjelölve,

d) a székhely, valamint szükség szerint a telephely (telephelyek) és a fióktelep (fióktelepek) címét,

e) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben (a továbbiakban: Art.) meghatározott további adatokat és nyilatkozatokat, amelyek az állami adóhatósághoz való bejelentkezési kötelezettség teljesítéséhez szükségesek.

(2) A bejelentési űrlapnak tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy a bejelentő mely adatai és milyen célból kerülnek be az egyéni vállalkozói nyilvántartásba és ezek közül melyek lesznek bárki számára megismerhető, nyilvános adatok.

(3) A székhely, telephely, fióktelep fogalmára a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4)31 Az 5. § (2) bekezdés b) pontja szerinti bejelentés során kitöltött bejelentési űrlap írásbeli jognyilatkozatnak minősül.

7. §32 (1) Ha az 5. § (2) bekezdés b) pontja szerinti bejelentő a bejelentési űrlapot nem megfelelően töltötte ki, erről a tényről – a bejelentés hiányainak, illetve hibáinak megjelölését és az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentés nélküli megkezdésének, valamint folytatásának jogkövetkezményeire való figyelmeztetést tartalmazó – automatikus visszajelzést kap.

(2) Ha az 5. § (2) bekezdés b) pontja szerinti bejelentő a bejelentési űrlapot megfelelően töltötte ki, vagy a bejelentő az 5. § (2) bekezdés a) pontja szerint jár el, a nyilvántartást vezető szerv haladéktalanul, automatikusan, az e célra rendszeresített elektronikus rendszeren keresztül – a megállapításukhoz szükséges adatoknak az illetékes hatósághoz történő továbbítását követően – beszerzi az egyéni vállalkozó adószámát és az egyéni vállalkozó statisztikai számjelét.

(3)33 A (2) bekezdésben foglalt adatok beérkezését követően a nyilvántartást vezető szerv az egyéni vállalkozót – azonosításra alkalmas nyilvántartási szám megállapításával egyidejűleg– nyilvántartásba veszi, és megküldi vagy a Hatóság közreműködésével átadja a 9. §-ban meghatározott, a nyilvántartásba bejegyzett adatokat tartalmazó értesítést (a továbbiakban: értesítés) a bejelentő részére.

(4) Ha a bejelentő a bejelentési űrlapot megfelelően töltötte ki, a Hatóság és a nyilvántartást vezető szerv nem mérlegelheti a (2) és (3) bekezdésben foglaltak végrehajtását.

(5)34 A nyilvántartást vezető szerv a 9. § szerinti értesítés megküldésével egyidejűleg a nyilvántartásba vételről értesíti az állami adóhatóságot a Központi Statisztikai Hivatalt, valamint a Hatóságot.

(6) Az egyéni vállalkozói tevékenység a nyilvántartásba vétel napján kezdhető meg.

8. §35 Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése, a változás-bejelentés, az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének és megszűnésének bejelentése díj- és illetékmentes.

9. §36 A 7. § (3) bekezdése szerinti értesítés tartalmazza:

a)37 az eljáró hatóság megnevezését, az ügy számát, a nyilvántartásba vétel napját,

b) az egyéni vállalkozó természetes személyazonosító adatait,

c) az egyéni vállalkozó székhelyét, telephelyét (telephelyeit), fióktelepét (fióktelepeit),

d) az egyéni vállalkozó főtevékenységének és egyéb tevékenységeinek a 6. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti megjelölését,

e)38 az egyéni vállalkozó adószámát, statisztikai számjelét és nyilvántartási számát, valamint

f)39 a 6. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott adatokra vonatkozó nyilatkozat kivonatát.

Az egyéni vállalkozói igazolvány

10. §40 (1) Ha az egyéni vállalkozó kéri, számára a Hatóság egyéni vállalkozói igazolványt (a továbbiakban: igazolvány) állít ki. Az igazolvány az egyéni vállalkozó családi és utónevét, a 11. § (1) bekezdés c), d) és g) pontjában meghatározott adatait és adószámát, továbbá az igazolvány számát, a kiállítás helyét, keltét és a kiállító hatóság megnevezését tartalmazza.

(2) Az igazolvány a kiállításának napján fennálló, az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatokat igazolja.

(3) Az igazolvány az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentésekor vagy a tevékenység folytatása során bármikor (ideértve az adatok megváltozása miatt kért igazolvány kiállítását is) kérhető.

(4)41 Ha az igazolvány kiállítását személyesen kérik, azt haladéktalanul ki kell állítani az egyéni vállalkozó részére. Egyéb esetben az egyéni vállalkozói igazolványt az egyéni vállalkozó részére a kérelem beérkezését követő naptól számított nyolc napon belül kézbesíteni kell.

(5) Az igazolvány az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének és folytatásának nem feltétele.

Az egyéni vállalkozók nyilvántartása

11. §42 (1) A nyilvántartást vezető szerv az egyéni vállalkozók nyilvántartási számmal történő azonosítása, illetve más egyéni vállalkozótól való megkülönböztetése céljából, az egyéni vállalkozók tevékenységének átláthatóbbá tétele, a jogszabályoknak megfelelő működés ellenőrzése érdekében az egyéni vállalkozók nyilvántartásában rögzíti:

a)43 az egyéni vállalkozó természetes személyazonosító adatait, lakcímét, állampolgárságát,

b) az egyéni vállalkozók nyilvántartásába történő felvétel napját,

c) az egyéni vállalkozó főtevékenységét és tevékenységi köreit a 6. § (1) bekezdésének c) pontjának megfelelően,

d) a székhely, a telephely (telephelyek) és a fióktelep (fióktelepek) címét,

e) szükség szerint az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének tényét, kezdő- és zárónapját,

f)44 az egyéni vállalkozó adószámát, annak hatályos állapotát, az adószám alkalmazásának felfüggesztését, törlését, a felfüggesztés megszüntetését, valamint e határozatok megsemmisítését, hatályon kívül helyezését, módosítását, kiegészítését vagy visszavonását, továbbá a határozat jogerőre emelkedésének napját,

g) az egyéni vállalkozó statisztikai számjelét és nyilvántartási számát,

h)45 ha az egyéni vállalkozó rendelkezik igazolvánnyal, az igazolvány számát, kiállításának helyét és keltét, a kiállító hatóság megnevezését, az igazolvány cseréje, pótlása megtagadásának tényét, az igazolvány visszavonásának és érvénytelenségének tényét,

i) a törlés időpontját és okát,

j)46 ha az egyéni vállalkozó halála esetén a 17. § (1) bekezdése szerint a tevékenység folytatására kerül sor, az egyéni vállalkozói tevékenység özvegy, illetve örökös általi folytatásának tényét,

k)47 ha az egyéni vállalkozó gondnokság alá helyezése esetén az egyéni vállalkozói tevékenységet a 17. § (2) bekezdése szerint a törvényes képviselő folytatja, a tevékenység folytatásának tényét, a törvényes képviselő természetes személyazonosító adatait, lakcímét, valamint

l)48 elektronikus dokumentumtárként a megtett bejelentéseket és az azokkal összefüggésben kiállított értesítéseket,

m)49 az egyéni vállalkozónak az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) szerinti hivatalos elérhetőségét.

(1a)50 Az egyéni vállalkozók nyilvántartása az (1) bekezdés b)–k) pontjában meghatározott adatok tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

(2)51 A nyilvántartást vezető szerv az egyéni vállalkozók nyilvántartásába kizárólag az e törvényben meghatározott esetben jogosult adatokat bejegyezni, valamint a nyilvántartásból adatot törölni. A nyilvántartást vezető szerv a nyilvántartással kapcsolatos adatfeldolgozási feladatok ellátásával csak államigazgatási szervet vagy kizárólagos állami tulajdonú gazdálkodó szervezetet bízhat meg.

(3)52 A nyilvántartást vezető szerv a 11. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt adatok változását a személyiadat- és lakcímnyilvántartást, valamint a központi idegenrendészeti nyilvántartást vezető szerv értesítése alapján vagy a nyilvántartásba történő bekérdezés útján, hivatalból jegyzi be a nyilvántartásba.

(4)53 A személyiadat- és lakcímnyilvántartást, valamint a központi idegenrendészeti nyilvántartást vezető szerv haladéktalanul értesíti a nyilvántartást vezető szervet az egyéni vállalkozó halálának tényéről, valamint időpontjáról.

(5)54 A nyilvántartást vezető szerv az (1) bekezdés m) pontja szerinti adatot az E-ügyintézési tv. szerinti rendelkezési nyilvántartásból átveszi, ha azt az egyéni vállalkozó oda jelentette be.

(6)55 Ha az egyéni vállalkozó az (1) bekezdés m) pontja szerinti adatot a nyilvántartást vezető szerv felé jelentette be, a nyilvántartást vezető szerv azt az (5) bekezdés szerinti nyilvántartásnak haladéktalanul átadja.

12. §56 (1) A nyilvántartást vezető szerv az állami adóhatóság elektronikus értesítése alapján, hivatalból intézkedik az egyéni vállalkozó adószáma alkalmazásának felfüggesztése, törlése, a felfüggesztés megszüntetése, valamint e határozatok megsemmisítése vagy hatályon kívül helyezése, továbbá a határozat jogerőre emelkedése napjának bejegyzéséről.

(2) A nyilvántartást vezető szerv köteles az egyéni vállalkozók családi és utónevét, valamint a 11. § (1) bekezdés b)–h) pontjában meghatározott adatokat, az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság megszűnése esetén annak időpontját – ha az egyéni cég alapítása miatt történt, akkor ennek tényét – a nyilvántartásból törölt egyéni vállalkozó családi és utónevét, valamint nyilvántartási számát a törlés tényének feltüntetésével naprakészen, bárki számára díjmentesen megtekinthetően az interneten folyamatosan hozzáférhetővé tenni.

13. §57 (1) A nyilvántartást vezető szerv a nyilvántartásban szereplő adatokat – a gazdasági forgalom biztonsága, a vállalkozói tevékenység gyakorlásával összefüggő jog vagy tény igazolása céljából – az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság megszűnésétől számított tíz évig kezeli.

(2)58 Adatigényléssel jogosult átvenni az egyéni vállalkozó 12. § (2) bekezdésében meghatározott nyilvános nyilvántartásban (a továbbiakban: nyilvános nyilvántartás) nem szereplő valamennyi adatát

a) a bíróság a büntetőeljárás lefolytatása, büntetés és intézkedés végrehajtása, továbbá polgári perben a tényállás megállapítása céljából,

b) a rendőrség a bűncselekmények és szabálysértések felderítése céljából,

c) a nyomozó hatóság és az ügyészség büntetőeljárás lefolytatása vagy büntetés és intézkedés végrehajtása céljából.

(3)59 Adatigényléssel jogosult átvenni az egyéni vállalkozónak a nyilvános nyilvántartásban nem szereplő adatai közül az egyéni vállalkozó anyja nevét, születési helyét és idejét és elektronikus elérhetőségét, valamint lakcímét a bíróság, az ügyészség, a közjegyző, a bírósági végrehajtó, a gazdasági vagy szakmai kamara, valamint a közigazgatási szerv közfeladatai, valamint a jogi képviselő jogi képviselettel kapcsolatos feladatai ellátása érdekében.

(4)60 A nyilvántartást vezető szerv és a Hatóság kérelemre adatszolgáltatást teljesít és hatósági bizonyítványt állít ki.

Az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásával kapcsolatos változások bejelentése61

14. §62 (1)63 Az egyéni vállalkozó – természetes személyazonosító adatai, lakcíme és állampolgársági adata kivételével – a nyilvántartásban szereplő adatainak megváltozását a változástól számított tizenöt napon belül köteles az e célra rendszeresített elektronikus űrlapon (a továbbiakban: változásbejelentési űrlap) a nyilvántartást vezető szervnek bejelenteni. A változásbejelentési űrlapnak az egyéni vállalkozó családi és utónevét, nyilvántartási számát, valamint a megváltozott adatokat kell tartalmaznia. Az egyéni vállalkozó az állami adóhatóság által vezetett nyilvántartáshoz szükséges – külön törvényben rögzített – további adatokat a nyilvántartást vezető szerv útján is eljuttathatja az állami adóhatósághoz.

(2) Igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó változásbejelentésének – ha az az igazolványban szereplő adatokat érint – feltétele, hogy az egyéni vállalkozó igazolványát a Hatóságnak személyesen vagy postai úton leadja. A Hatóság az igazolványt a leadás vagy a beérkezés napján érvényteleníti, és ennek tényét a nyilvántartásba bejegyzi.

(3)–(4)64

(5)65 Az adatváltozás bejelentésére és nyilvántartásba vételére a 6. és 7. §-t kell alkalmazni azzal, hogy az értesítés az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát, a 9. § a) és b) pontjában meghatározott, valamint az adatváltozással érintett adatokat tartalmazza.

(6)66 A nyilvántartást vezető szerv az (1), (3) és (4) bekezdésben foglalt esetekben a megváltozott adatokról értesíti az állami adóhatóságot a Központi Statisztikai Hivatalt, valamint a Hatóságot.

Az egyéni vállalkozói tevékenység

15. §67 (1) Az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységéből eredő kötelezettségeiért teljes vagyonával felel.

(2) Az egyéni vállalkozó több tevékenységet folytathat, tevékenységét több telephelyen, fióktelepen végezheti.

(3) Ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály – ide nem értve az önkormányzati rendeletet – hatósági engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységét csak az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti.

16. §68 (1)69 Az egyéni vállalkozó köteles személyesen közreműködni a tevékenység folytatásában, azzal, hogy közreműködőként alkalmazottat foglalkoztathat.

(2)70 Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel. Jogszabály – ide nem értve az önkormányzati rendeletet – eltérő rendelkezése hiányában képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó akkor is folytathat, ha a képesítési követelményeknek maga nem felel meg, de az adott tevékenység folytatásában személyesen közreműködő, általa határozatlan időre foglalkoztatott személyek között van olyan, aki az előírt képesítéssel rendelkezik. A képesítési követelményeknek a tevékenység folytatása során folyamatosan meg kell felelni.

(3) Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi telephelyen (fióktelepen) érvényesíteni kell.

(4) Az egyéni vállalkozó gazdasági tevékenysége során az „egyéni vállalkozó” megjelölést (vagy annak e.v. rövidítését) és nyilvántartási számát neve (aláírása) mellett minden esetben köteles feltüntetni.

(5)71 Az egyéni vállalkozó a nyilvántartásba olyan – a 6. § (1) bekezdés c) pontja szerinti -–tevékenységet jelenthet be, melynek gyakorlására vonatkozó jogszabályi előírásokat teljesítette. Az egyéni vállalkozó köteles haladéktalanul bejelenteni, ha a tevékenység gyakorlására vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem felel meg. A bejelentés alapján a nyilvántartást vezető szerv törli a tevékenységet.

(6)72 Az egyéni vállalkozó székhelye, telephelye és fióktelepe olyan ingatlan lehet, amely az egyéni vállalkozó tulajdonát képezi, vagy amelynek használatára az egyéni vállalkozó egyébként jogosult.

17. §73 (1)74 Az egyéni vállalkozó halála esetén az egyéni vállalkozó özvegye, özvegy hiányában vagy annak egyetértésével örököse az egyéni vállalkozói tevékenységet folytathatja, ha az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását az e törvényben meghatározottak szerint – az ok bekövetkezésétől számított 90 napon belül – a Hatóságnál személyesen bejelenti.

(2)75 Az egyéni vállalkozó gondnokság alá helyezése esetén az egyéni vállalkozó nevében és javára törvényes képviselője az egyéni vállalkozói tevékenységet folytathatja, ha az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását az e törvényben meghatározottak szerint – az egyéni vállalkozó gondnokság alá helyezéséről szóló bírósági határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül – a Hatóságnál személyesen bejelenti.

(3)76 A tevékenység folytatásának kezdete az (1) bekezdésben foglalt esetben az egyéni vállalkozó halálát, a (2) bekezdésben foglalt esetben az egyéni vállalkozó gondnokság alá helyezéséről szóló bírósági határozat jogerőre emelkedését követő nap.

(4)77

Az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelése

18. §78 (1)79 Az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységét legalább egy hónapig és legfeljebb két évig szüneteltetheti. A szünetelés bejelentésére az e §-ban meghatározott eltérésekkel az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

(2)80 Amennyiben az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységét szüneteltetni kívánja, köteles azt a változásbejelentési űrlapon a nyilvántartást vezető szervnél megfelelő módon bejelenteni, amely a szünetelés tényét és kezdő időpontját az egyéni vállalkozók nyilvántartásába bejegyzi. A szünetelés kezdő napja a bejelentést követő nap. A nyilvántartást vezető szerv a szünetelésről haladéktalanul, elektronikus úton értesíti az állami adóhatóságot a Központi Statisztikai Hivatalt, valamint a Hatóságot.

(3) A szünetelés bejelentését követően, annak tartama alatt az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységet nem végezhet, egyéni vállalkozói tevékenységhez kötődő új jogosultságot nem szerezhet, új kötelezettséget nem vállalhat. Az egyéni vállalkozó tevékenységének folytatása során a szünetelésig keletkezett és azt követően esedékessé váló fizetési kötelezettségeit a szünetelés ideje alatt is köteles teljesíteni.

(4)81 Az egyéni vállalkozó szüneteltetett egyéni vállalkozói tevékenységét a változásbejelentési űrlapon benyújtott, az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására vonatkozó, a nyilvántartást vezető szervnél megfelelő módon tett bejelentésével folytathatja. A bejelentésben nyilatkozni kell arról, hogy az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására előírt feltételeknek továbbra is megfelel. A tevékenység folytatásának kezdő napja a bejelentést követő nap. A nyilvántartást vezető szerv a szünetelés záró napját bejegyzi az egyéni vállalkozók nyilvántartásába, és erről haladéktalanul, elektronikus úton értesíti az állami adóhatóságot a Központi Statisztikai Hivatalt, valamint a Hatóságot.

(5) Igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó tevékenysége szüneteltetésének a feltétele, hogy az egyéni vállalkozó igazolványát a Hatóságnak személyesen vagy postai úton leadja. Az igazolványt a Hatóság az igazolvány beérkezésének vagy leadásának napján érvényteleníti, és ennek tényét bejegyzi a nyilvántartásba.

(6)82 A szünetelés, valamint a szüneteltetett tevékenység folytatásának bejelentésére és nyilvántartásba vételére a 6. és 7. §-t kell alkalmazni azzal, hogy az értesítés az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát, a 9. § a) és b) pontjában meghatározott adatokat, valamint a szünetelés bejelentése esetén a szünetelés kezdő, a szüneteltetett tevékenység folytatásának bejelentése esetén pedig a szünetelés kezdő és záró időpontját tartalmazza.

Az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság megszűnése

19. §83 (1) Az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság e törvény erejénél fogva megszűnik

a) ha az egyéni vállalkozó tevékenysége megszüntetését a Hatóságnak vagy a nyilvántartó szervnek bejelenti, a bejelentés napján,

b) ha az egyéni vállalkozó egyéni céget alapított, vagy a 32. § (1) és (2) bekezdése szerint az egyéni cég tagjává vált, a cégbejegyző határozat jogerőre emelkedésének napját megelőző napon, illetve ha az egyéni vállalkozó átruházással megszerezte az egyéni cég vagyoni betétjét, az átruházás napján,

c) az egyéni vállalkozó halála napján,

d)84 az egyéni vállalkozó gondnokság alá helyezéséről szóló bírósági határozat jogerőre emelkedésének a napján,

e) ha az adóhatóság törölte az egyéni vállalkozó adószámát, a törlést kimondó határozat jogerőre emelkedésének napján,

f)85 a 3. § (2) bekezdés b), illetve c) pontjaiban meghatározott kizáró ok bekövetkezése esetén, a 19/B. §-ban foglalt összeférhetetlenség megállapításakor, valamint

g)86 ha az egyéni vállalkozó a 18. § (1) bekezdésben foglalt időpontig nem jelentette be az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását vagy megszüntetését, a szünetelés kezdőnapját követő két év elteltét követő napon.

(2) Az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság megszűnése alapjául szolgáló tényről

a)87 az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetése, valamint a 17. § (1) és (2) bekezdés szerinti tények igazolása érdekében, az egyéni vállalkozó gondnokság alá helyezése esetén a Hatóság, halála esetén a Hatóság vagy a személyiadat- és lakcímnyilvántartást, illetve a központi idegenrendészeti nyilvántartást vezető szerv,

b) az egyéni vállalkozó adószámának törlése esetén az állami adóhatóság,

c) egyéni cég alapítása, vagyoni betétjének átruházással vagy örökléssel történő megszerzése esetén az egyéni cég székhelye szerint illetékes cégbíróság (a továbbiakban: cégbíróság)

elektronikus úton értesíti a nyilvántartást vezető szervet.

(3) A Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha

a)88 az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének feltételei nem állnak fenn vagy a tevékenység folytatását kizáró ok áll fenn, így különösen, ha az egyéni vállalkozó nem rendelkezik nyilvántartott székhellyel vagy főtevékenységgel,

b)89

c) ha az egyéni vállalkozó a 11. § (1) bekezdés c) pontja szerinti tevékenységek egyikét sem folytathatja jogszerűen,

(4)90 A nyilvántartást vezető szerv azt az egyéni vállalkozót, akinek az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultsága megszűnt, az illetékes hatóság értesítése alapján a jogosultság megszűnésének napjával hivatalból törli a nyilvántartásból, és erről az egyéni vállalkozót – az (1) bekezdés c) és e) pontjának kivételével – tájékoztatja. A nyilvántartást vezető szerv a nyilvántartásból való törlésről és annak időpontjáról haladéktalanul, elektronikus úton tájékoztatja az állami adóhatóságot a Központi Statisztikai Hivatalt, valamint a Hatóságot.

Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzése91

19/A. §92 (1) Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzésének célja az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, valamint az egyéni vállalkozói tevékenység törvényes működésének biztosítása.

(2)93 A Hatóság a nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül, továbbá ellenőrzési terv alapján és eseti jelleggel ellenőrzi azt, hogy az egyéni vállalkozó működése megfelel-e a jogszabályi rendelkezéseknek.

(3) Amennyiben az ellenőrzés során a tevékenység megkezdésének vagy folytatásának akadálya merül fel, és az elhárítható, a Hatóság – a 19. § (3) bekezdés szerinti jogkövetkezményekre való figyelmeztetéssel – felszólítja az egyéni vállalkozót, hogy az akadályt hárítsa el. Ennek eredménytelensége esetén a Hatóság a 19. § (3) bekezdés szerint jár el.

(4) A Hatóság az egyéni vállalkozó főtevénysége vagy egyéb tevékenységi köre gyakorlását megtiltja, amennyiben az az e törvényben vagy más jogszabályban előírt követelményeknek nem felel meg, és a Hatóság felszólítása ellenére az egyéni vállalkozó a követelményeknek a megadott határidőn belül nem tett eleget. A Hatóság a tevékenység gyakorlását megtiltó jogerős döntéséről értesíti a nyilvántartást vezető szervet, amely a főtevékenységet vagy tevékenységi kört törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából.

(5) Amennyiben az egyéni vállalkozó által végzett valamely tevékenység az e törvényben vagy más jogszabályban előírt követelményeknek nem felel meg, és a tevékenységet engedélyező vagy ellenőrző hatóság felszólítása ellenére az egyéni vállalkozó a követelményeknek a megadott határidőn belül nem tett eleget, a tevékenységet engedélyező vagy ellenőrző hatóság a tevékenység gyakorlását megtiltó jogerős döntéséről értesíti a nyilvántartást vezető szervet, amely a főtevékenységet vagy tevékenységi kört törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából.

19/B. §94 (1) A nyilvántartást vezető szerv az egyéni vállalkozói jogviszony fennállásának időtartama alatt lefolytatott hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi azt is, hogy az egyéni vállalkozó esetében nem áll-e fent a 3. § (2) bekezdés b) vagy c) pontjában meghatározott kizáró ok, továbbá, hogy nem áll-e valamely tevékenysége tekintetében foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak érdekében a nyilvántartást vezető szerv – a bűnügyi nyilvántartási rendszerről szóló törvényben az adatigényléshez előírt adatok közlésével az arra előírt feltételek szerint – az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására való jogosultság fennállásának ellenőrzése céljából adatot igényelhet és vehet át a bűnügyi nyilvántartó szervtől, a bűnügyi nyilvántartó szerv pedig az adatigénylés alapján a nyilvántartást vezető szerv számára adatot továbbít arra a tényre vonatkozóan, hogy a bűnügyi nyilvántartásokban szerepel-e az egyéni vállalkozóra vonatkozó, a 3. § (2) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti kizáró okot megalapozó adat.

(3) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés során a nyilvántartást vezető szerv az egyéni vállalkozó nyilvántartásban szereplő tevékenységi köreinek megjelölésével, a bűnügyi nyilvántartási rendszerről szóló törvényben meghatározott feltételek szerint, az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására való jogosultság fennállásának ellenőrzése céljából adatot igényelhet és vehet át a bűnügyi nyilvántartó szervtől, a bűnügyi nyilvántartó szerv pedig az adatigénylés alapján a nyilvántartást vezető szerv számára adatot továbbít arra a tényre vonatkozóan, hogy az egyéni vállalkozó a megjelölt tevékenységi körökre vonatkozóan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll-e.

(4) A nyilvántartást vezető szerv az ellenőrzés során a (2) és (3) bekezdés szerint megismert tényre vonatkozó adatokat az ellenőrzés befejezéséig – ha az ellenőrzés alapján hivatalból az egyéni vállalkozó tevékenység megtiltására irányuló eljárást indít, annak jogerős befejezéséig – kezelheti.

19/C. §95 Ha az egyéni vállalkozó rosszhiszeműen jár el, vagy valótlan adatot szolgáltat, a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerint eljárási bírsággal sújtható.

II. Fejezet

AZ EGYÉNI CÉG

20. §96 (1) Az egyéni cég az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő természetes személy által alapított, jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany, amely a cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre.

(2) Az egyéni cég jogképes, cégneve alatt jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, így különösen tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető.

(3) Az egyéni cég a Ctv. hatálya alá tartozik, amelynek rendelkezéseit az e törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(4) Az egyéni cégnek – az e törvényben meghatározott kivétellel – kizárólag egy tagja (alapítója) lehet. Egy természetes személy kizárólag egy egyéni cég tagja (alapítója) lehet.

(5) Ahol az egyéni cégre alkalmazandó más jogszabály legfőbb szervet említ, azon az egyéni cég tagját kell érteni.

(6)97 Az egyéni cégre és tagjára az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) jogi személyre vonatkozó általános szabályait és a gazdasági társaságok közös szabályait kell megfelelően alkalmazni.

(7)98

Az egyéni cég alapítása

21. §99 (1)100 Az egyéni cég alapításához közjegyző által készített közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt alapító okiratra van szükség, amelyet a tagnak (alapítónak) alá kell írnia. Az alapító okirat aláírásának legkorábbi napja az egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételt követő nap.

(2)101 Az alapító okirat szerződésminta megfelelő kitöltésével is elkészíthető. Ebben az esetben az alapító okirat tartalmát kizárólag a kitöltött szerződésmintában foglalt rendelkezések alkothatják. A szerződésmintával készült alapító okiratra az (1) bekezdést alkalmazni kell.

(3) Az alapító okirat az egyéni cég működésének és gazdálkodásának alapokmánya, tartalmát a tag e törvény, illetve más jogszabályok keretei között szabadon állapíthatja meg, e törvény rendelkezéseitől azonban csak akkor térhet el, ha ezt a törvény megengedi.

(4) Nem alapíthat egyéni céget a tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozó a szünetelés időtartama alatt.

22. §102 (1) Az alapító okiratban meg kell határozni:

a) az egyéni cég cégnevét és székhelyét,

b) az egyéni cég alapítóját családi és utóneve, anyja neve, lakóhelye és egyéni vállalkozói nyilvántartási száma feltüntetésével,

c)103 az egyéni cég főtevékenységét és valamennyi tevékenységét,

d) az egyéni cég jegyzett tőkéjét, a tag vagyoni betétjének összegét, valamint a jegyzett tőke rendelkezésre bocsátásának módját és idejét,

e)104

f) az egyéni cég működésének időtartamát, ha azt határozott időre alapítják,

g) ha az egyéni cég könyvvizsgálót jelöl ki, a könyvvizsgáló nevét (cégnevét) és lakóhelyét (székhelyét),

h) az osztalékelőleg fizetésének lehetőségét.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjának alkalmazása során – a statisztikai nómenklatúra szerinti besorolásra való tekintet nélkül – minden olyan tevékenység megjelölhető, amit törvény nem tilt vagy nem korlátoz. Az egyéni cég – az alapító okiratban meghatározott tevékenységen belül – bármely gazdasági tevékenységet folytathat, amit az állami adóhatóságnak – főtevékenységként vagy más tevékenységként – bejelent.

(3) Ha az alapító okirat az egyéni cég időtartamáról nem rendelkezik, az egyéni cég működése időtartamát határozatlan idejűnek kell tekinteni.

23. §105 (1) Az egyéni cég jogerős cégbejegyzéséig az alapító okirat érvénytelenségére a Ptk. a szerződés érvénytelenségére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A jogerős cégbejegyzés után az alapító okirat megtámadására nincs mód, és a semmisség megállapításának is csak a Ctv.-ben szabályozott perben, a (2) bekezdésben meghatározott semmisségi okokból van helye.

(2) A jogerős cégbejegyzés után az alapító okirat semmisségét csak az alábbi okokból lehet megállapítani:

a) az alapító okirat ügyvédi ellenjegyzésére vagy közjegyzői okiratba foglalására nem került sor,

b) az alapító okirat nem tartalmazza az egyéni cég cégnevét, tevékenységét (tevékenységeit), jegyzett tőkéjét, továbbá a tag vagyoni betétjének mértékét és felelősségének megjelölését,

c) az egyéni cég tevékenységi köre jogszabályba ütközik,

d) az alapító nem volt egyéni vállalkozó,

e) az alapító cselekvőképtelen volt.

(3) Ha a bíróság a (2) bekezdés alapján az alapító okirat érvénytelenségét megállapítja, felhívja a tagot – amennyiben ez lehetséges – az érvénytelenség kiküszöbölésére. Ha erre nincs mód, a bíróság az alapító okiratot a határozatában megjelölt időpontig hatályossá nyilvánítja, és szükség esetén felhívja a cégbíróságot törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatására.

(4) A jogerős cégbejegyzést követően az alapító okirat érvénytelenségének megállapítása nem érinti azon kötelezettségek fennállását, amelyek az egyéni cég terhére vagy javára az érvénytelenség megállapításáig keletkeztek.

24. §106 (1) Az egyéni cég alapítását az alapító okirat aláírásától számított legfeljebb harminc napon belül – bejegyzés és közzététel végett – be kell jelenteni a cégbíróságnak. Az egyéni cég a cégnyilvántartásba való bejegyzésével, a bejegyzés napján jön létre.

(2) Az egyéni cég feletti törvényességi felügyeletet a cégbíróság látja el a Ctv. szabályai szerint.

(3) Az egyéni cégre, valamint az egyéni cég tagjára vonatkozó, a cégnyilvántartás részét képező jogok, tények és adatok nyilvánosak.

(4) Az egyéni cég alapításának, az alapító okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése a tag kötelezettsége, melynek elektronikus úton köteles eleget tenni.

(5) A tag korlátlanul felel az egyéni céggel szemben azokért a károkért, amelyek a bejelentett adat, jog vagy tény valótlanságából, illetve a bejelentés késedelméből vagy elmulasztásából származnak.

25. §107 (1) Egyéni cég átalakulással, valamint nem üzletszerű gazdasági tevékenységre nem hozható létre.

(2) Az egyéni cég a cégnyilvántartásba való bejegyzés napját megelőzően nem kezdheti meg működését.

Az egyéni cég vagyona és felelőssége

26. §108 (1) Az egyéni cég az alapító okiratban meghatározott jegyzett tőkével alakul.

(2) Ha az egyéni cég jegyzett tőkéje a kettőszázezer forintot meghaladja, a jegyzett tőke pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulásból állhat. A vagyoni betét értékéről az alapító a bejegyzés iránti kérelemben nyilatkozik.

(3) Ha az egyéni cég jegyzett tőkéje a kettőszázezer forintot nem haladja meg, a jegyzett tőke csak pénzbeli hozzájárulás lehet.

(4) A pénzbeli és a nem pénzbeli hozzájárulást az alapításkor rendelkezésre kell bocsátani.

27. §109 (1) Az egyéni cég elnevezést (vagy annak ec. rövidítését) az egyéni cég nevében fel kell tüntetni. Az egyéni cég kötelezettségeiért elsősorban az egyéni cég felel vagyonával. Ha az egyéni cég vagyona a követelést nem fedezi, a tag saját vagyonával korlátlanul felel.

(2) Egyéni cég és tagja nem lehet gazdasági társaságban korlátlanul felelős tag.

(3) Ha az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására való jogosultság egyéni cég alapítása miatt szűnik meg, a jogosultság megszűnéséig az egyéni vállalkozóként vállalt kötelezettségeiért a természetes személy és az egyéni cég korlátlanul és egyetemlegesen felel.

28. §110

29. §111 Az egyéni cég tőkéjéből a tag javára – a tagsági jogviszonyra figyelemmel – kifizetést a Ptk.-nak a korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozó szabályai szerint lehet teljesíteni.

Az egyéni cég működése

30. §112 (1) Az egyéni cég tagja dönt mindazon kérdésekben, amelyeket az egyéni cégre vonatkozó jogszabály a legfőbb szerv hatáskörébe utal.

(2) Az egyéni cég ügyvezetését vezető tisztségviselő vagy az egyéni cégben fennálló tagsági jogviszony keretében a tag látja el.

(3) Ha az egyéni cég ügyvezetését a tag látja el, a céget a tag képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. Ebben az esetben az egyéni céget a tag írásban cégjegyzés útján képviseli

(4) A tag az egyéni cég ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személytől általában elvárható gondossággal, az egyéni cég érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni.

(5)113 Az egyéni cég fizetésképtelenségével fenyegető helyzet bekövetkeztét követően, a tag ügyvezetési feladatait a társaság hitelezői érdekeinek figyelembevételével köteles ellátni.

(6) Ha az egyéni cég tagja az alapításkor nem felelt meg az egyéni vállalkozóra vonatkozó követelményeknek, úgy kell tekinteni, hogy a működése során nem tartja be a szervezetére és működésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket.

(7) Egyéni cég vagyoni betétje kizárólag egyéni vállalkozóra ruházható át.

31. §114 (1) Ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály – ide nem értve az önkormányzati rendeletet – hatósági engedélyhez (a tevékenységi kör gyakorlásához szükséges engedélyhez) köti, az egyéni cég e tevékenységét csak az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti.

(2) Ha az egyéni vállalkozónak hatósági engedély kiadása iránti kérelemre indított eljárása van folyamatban és az egyéni cég alapításának elhatározását az engedélyt kiadó hatóságnak bejelenti, a hatósági engedély jogosultja az egyéni cég lesz, kivéve, ha a hatósági engedély feltételeinek az egyéni cég nem felel meg.

(3) Ha a hatósági engedélyre vonatkozó jogszabály másként nem rendelkezik, az egyéni vállalkozó számára az egyéni cég alapítását megelőzően kiadott hatósági engedély jogosultja az egyéni cég lesz, kivéve, ha a hatósági engedély feltételeinek az egyéni cég nem felel meg.

(4) Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni cég csak akkor folytathat, ha tagja a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel. Jogszabály – ide nem értve az önkormányzati rendeletet – eltérő rendelkezése hiányában képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni cég akkor is folytathat, ha a képesítési követelményeknek a tag nem felel meg, de az adott tevékenység folytatásában személyesen közreműködő, az egyéni cég által határozatlan időre foglalkoztatott személyek az előírt képesítéssel rendelkeznek.

32. §115 (1)116 A tag halála esetén özvegye, özvegy hiányában vagy annak egyetértésével örököse (örökösei), illetve a tag cselekvőképességének korlátozását vagy kizárását kimondó bírósági határozat esetén a tag nevében és javára eljárva törvényes képviselője az egyéni cég tagjává válhat, feltéve, hogy e törvényben meghatározott valamennyi feltételnek megfelel és ezt a szándékát a cégbíróságnak az ok bekövetkeztétől számított harminc napon belül bejelenti.

(2) Ha a tagnak több örököse van, az örökösök, legfeljebb három hónapig valamennyien a cég tagjává válhatnak, feltéve, hogy az (1) bekezdés szerinti bejelentésben azt is meghatározzák, hogy ki látja el azon feladatokat, amelyeket az egyéni cégre alkalmazandó szabály a vezető tisztségviselő vagy a képviselő számára ír elő.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott három hónapos határidő

a) ha hagyatéki eljárásra nem került sor, az örökhagyó halálától,

b) hagyatéki eljárás esetén a hagyaték teljes hatályú átadásáról rendelkező hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedésének napjától,

c) öröklési per esetén a bírósági ítélet jogerőre emelkedése napjától

számítandó.

Az egyéni cég átalakulása és megszűnése

33. §117 (1)118 Az egyéni cég a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával gazdasági társasággá alakulhat át.

(2) Az átalakulás során az egyéni cég köteles a számvitelről szóló törvény átalakulásra vonatkozó előírásait megfelelően alkalmazni.

34. §119 (1) Az egyéni cég megszűnik, ha:

a) az alapító okiratban meghatározott időtartam eltelt vagy más megszűnési feltétel megvalósult,

b) elhatározza jogutód nélküli megszűnését,

c) elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulását),

d) a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja,

e) a cégbíróság hivatalból elrendeli törlését,

f) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

(2)120 Az egyéni cégre a felszámolás, a végelszámolás, kényszertörlés és a csődeljárás szabályait alkalmazni kell.

III. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

35. § (1) E törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

(2) Az 1–34., 37–72., 74–75. §, a 76. § (1)–(15) bekezdése, a 77–85. §, a 87. § (1)–(3), valamint a 87. § (5)–(12) bekezdése és a 88–93. § 2010. január 1-jén lép hatályba.

(3)121

(4) A 76. § (16) bekezdése 2015. január 1-jén lép hatályba.

(6) A 76. § (16) bekezdése 2015. január 2-án hatályát veszti.

(7)122

(8) Az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény 2010. január 2-án hatályát veszti.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

36. § (1) E törvény 1–19. §-a a belső piaci szolgáltatásokról szól 2006/123/EK (2006. december 12.) európai parlamenti és tanácsi Irányelv átültetését szolgálja.

(2) E törvény 87. § (2) és (4) bekezdése a 77/91/EGK tanácsi irányelvnek a nyilvánosan működő részvénytársaságok alapítása, valamint tőkéjük megtartása és átalakítása tekintetében történő módosításáról szóló, 2006. szeptember 6-i 2006/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikkének való megfelelést szolgálja.

Átmeneti rendelkezések

37. §123 (1) Az egyéni vállalkozók e törvény hatálybalépését megelőző nyilvántartásának az e törvény alapján kezelendő adatait a nyilvántartást vezető szerv köteles nyolc napon belül az új nyilvántartás számára átadni, egyidejűleg az egyéni vállalkozók korábbi nyilvántartásának adatait köteles törölni.

(2) Az e törvény hatálybalépése előtt egyéni vállalkozást folytatóktól e törvény hatálybalépése miatt adatszolgáltatás nem kérhető.

(3) Az e törvény hatálybalépése előtt kiadott egyéni vállalkozói igazolványok e törvény hatálybalépése után is visszavonásukig érvényesek, figyelemmel a 14. §-ban meghatározott rendelkezésekre.

(4) Az az egyéni vállalkozó, aki vállalkozását 1990. április 1-je előtt kisiparosként vagy magánkereskedőként alapította és azóta folyamatosan folytatta egyéni vállalkozói tevékenységét, és e tevékenységét személyesen gyakorolja, a „kisiparos”, illetve a „magánkereskedő”, a mestervizsgával rendelkező egyéni vállalkozó pedig a „mester” megnevezést használhatja.

38. §124 (1) A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi IV. törvény, továbbá az ezekkel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCVII. törvény (a továbbiakban: Módtv.) hatálybalépését követően korlátolt mögöttes felelősséggel működő egyéni cég nem alapítható.

(2) A Módtv. hatálybalépését megelőzően a cégjegyzékbe bejegyzett korlátolt mögöttes felelősséggel működő egyéni cégek 2013. február 1-ig kötelesek létesítő okiratuk megfelelő módosításával e törvény rendelkezéseinek megfelelő működést megvalósítani vagy gazdasági társasággá alakulni, valamint a korlátolt mögöttes felelősséggel működő egyéni cég a Módtv. hatálybalépését megelőzően fennálló korlátlan felelősséggel bíró tagságát köteles 2013. február 1-ig megszüntetni.

(3) A korlátolt mögöttes felelősséggel működő egyéni cégekre a (2) bekezdésben foglaltak teljesüléséig a Módtv. hatálybalépését megelőző napon hatályos 22. és 27. §-ok irányadóak. A korlátolt mögöttes felelősséggel működő egyéni cég (2) bekezdés szerinti változás előtt keletkezett tartozásaiért korlátozott felelősséggel tartozik.

(4) Illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet bejelenteni a cégbíróságnak a (2) bekezdés szerinti változást.

38/A. §125 (1) A természetes személyek adósságrendezéséról szóló 2015. évi CV. törvény (a továbbiakban: Módtv2.) hatálybalépését126 követő 90 napon belül a nyilvántartást vezető szerv az egyéni vállalkozók nyilvántartása valamint a személyiadat- és lakcímnyilvántartás és a központi idegenrendészeti nyilvántartás adatainak összevetésével kapcsolati kódot képez.

(2) Amennyiben kapcsolati kód képzésére adateltérés miatt nincs lehetőség, a nyilvántartást vezető szerv a Hatóság közreműködésével gondoskodik az adateltérés megszüntetéséről.

38/B. §127 A Módtv2. hatályba lépését128 követő 30 napon belül az egyéni vállalkozó adatai közül az értesítési címet a nyilvántartást vezető szerv hivatalból törli a nyilvántartásból.

38/C. §129 Az egyéni vállalkozó a 11. § (1) bekezdés szerinti adat nyilvántartásba vétele 2018. január 1-jétől kötelező, ezt megelőzően a bejelentő kérheti az adat nyilvántartásba vételét.

38/D. §130 Ha a nyilvántartást vezető szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az eljáró szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra az e törvény 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy – az 5. § szerinti ügy kivételével – a megfelelő technológiai lehetőség biztosításának esetén az ügyfélkapu alatt a részleges kódú telefonos azonosítást is érteni kell.

Felhatalmazások

39. §131 (1)132 Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki a nyilvántartást vezető szervet és a Hatóságot.

(2)133 Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy – az adópolitikáért felelős miniszterrel, az e-közigazgatásért felelős miniszterrel és a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszterrel egyetértésben – rendeletben állapítsa meg az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésével, szünetelésével, változás-bejelentésével és megszüntetésével kapcsolatos űrlapok tartalmát.134

(3)135 Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy – az e-közigazgatásért felelős miniszter és a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter egyetértésével kiadott – rendeletben állapítsa meg az egyéni vállalkozói igazolvány kiállításának, kiadásának, pótlásának, cseréjének, bevonásának, visszavonásának, érvénytelenségének szabályait.136

Módosító rendelkezések

40–75. §137

76. § (1)–(15)138

(16)139

77–86. §140

87. § (1)–(3)141

(4)142

(5)–(12)143

88–94. §144

1. számú melléklet a 2009. évi CXV. törvényhezAZ EGYÉNI CÉG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

Alapító okirat

Alulírott alapító, az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta145 alkalmazásával a következők szerint állapítja meg az alábbi egyéni cég146
a) alapító okiratát
b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát:

1.    Az egyéni cég cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)
1.1.    Az egyéni cég neve:      Egyéni Cég
Az egyéni cég rövidített cégneve:147      ec./kfc.148
1.2.    Az egyéni cég idegen nyelvű cégneve:149      
Az egyéni cég idegen nyelvű rövidített cégneve:150     
1.3.    Az egyéni cég székhelye:     
Az egyéni cég székhelye151
a) egyben a központi ügyintézés helye is.
b)152 nem azonos a központi ügyintézés helyével:     
1.4.    Az egyéni cég telephelye(i):153     
1.5.    Az egyéni cég fióktelepe(i):154     
1.6.    155Az egyéni cég e-mail elérhetősége:     

2.    Az egyéni cég tagja
Név:156      
Anyja neve:     
Lakcím:     
Egyéni vállalkozói nyilvántartási száma:     

3.    Az egyéni cég tevékenységi köre(i)157
3.1.    Főtevékenység:     
3.2.    Egyéb tevékenységi kör(ök):158     

4.    Az egyéni cég működésének időtartama
Az egyéni cég időtartama159:
a)    határozatlan
b)    határozott,      -ig.

5.    Az egyéni cég jegyzett tőkéje
5.1.    A társaság jegyzett tőkéje      Ft
azaz      forint amely
a)    ............................................... Ft azaz      készpénzből áll,
amely a jegyzett tőke     %-a
b)160 ............................................ Ft, azaz      forint nem pénzbeli
hozzájárulásból áll.
5.2    Az alapító felelősségének módja:
a)    korlátlan
b)    korlátozott, a pótbefizetés összege:     
5.3.    Osztalékelőleg fizetésére161
a)    sor kerülhet
b)    nem kerülhet sor.

6.    Ügyvezető
6.1.    A társaság ügyvezetője:
Név:     
Anyja neve:     
Lakcím:     
A megbízatás162
a)    határozott időre163
b)    határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja:     
A megbízatás lejárta164:     
6.2.165    Az ügyvezető(k) fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles(ek).

7.    Cégvezető
7.1.    A társaságnál cégvezető kinevezésére166
a)    sor kerülhet.
b)    nem kerülhet sor.
7.2.167    Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):
Név:     
Anyja neve:     
Lakcím:     
Kinevezés kezdő időpontja:     

8.    Könyvvizsgáló168
8.1.    A társaság könyvvizsgálója:
Név:     
Anyja neve:     
Lakcím:     
Kamarai nyilvántartási száma:     
Cégnév:     
Cégjegyzékszám:     
Székhely:     
8.2.    A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:     
Kamarai nyilvántartási száma:     
Anyja neve:     
Lakcím:     
Helyettes könyvvizsgáló neve:     
Anyja neve: .    
Lakcím:     
A megbízatás kezdő időpontja:     
A megbízatás lejárta:     

9.    Cégjegyzés
9.1.    Az önálló cégjegyzésre jogosultak:
Név:     
Név:     
9.2.    Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők169:
a)    Név:     
és
Név:     
együttesen jogosultak cégjegyzésre.
b)170 Név:     
és
Név:     
együttesen jogosultak cégjegyzésre.

10.    Az egyéni cég megszűnése
Az egyéni cég jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg.

11.    Egyéb rendelkezések
A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény, az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyokra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: .........................................................................


Az alapító aláírása:
...................................................................................
Név:

Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:171
1

A törvényt az Országgyűlés a 2009. november 9-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2009. november 16.

2

Az 1. § a 35. § (2) bekezdése alapján 2010. január 1-jén lép hatályba.

3

A 2. § a 35. § (2) bekezdése alapján 2010. január 1-jén lép hatályba.

4

A 2. § (1) bekezdése a 2011: CCI. törvény 343. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (2) bekezdés b) pontja a 2012: CXXVII. törvény 52. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

6

A 3. § a 35. § (2) bekezdése alapján 2010. január 1-jén lép hatályba.

7

A 3. § (1) bekezdés c) pontja a 2011: CCI. törvény 343. § b) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 3. § (2) bekezdés a) pontja a 2015: CV. törvény 119. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3. § (2) bekezdés b) pontja a 2012: CCXXIII. törvény 307. §-ával megállapított szöveg.

10

A 3. § (3) bekezdését a 2015: CV. törvény 119. § (2) bekezdése iktatta be.

11

A 3/A. §-t megelőző alcímet a 2011: CXCVII. törvény 142. §-a iktatta be.

12

A 3/A. §-t a 2011: CXCVII. törvény 142. §-a iktatta be.

13

A 3/A. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 2016: CIV. törvény 84. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 3/A. § (1) bekezdés c) pontja a 2015: CV. törvény 119. § (19) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 3/A. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 2012: XCIII. törvény 73. §-a, a 2016: CIV: törvény 84. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 3/A. § (2) bekezdés b) pontja a 2016: CXXI. törvény 62. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 3/A. § (2) bekezdés e) pontja a 2015: CV. törvény 119. § (20) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 4. § a 2011: CXCVII. törvény 143. §-ával megállapított szöveg.

20

A 4. § (2) bekezdése a 2015: CV. törvény 119. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 4. § (2) bekezdés a) pontja a 2016: CXXI. törvény 62. § (7) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 4. § (3) bekezdése a 2016: CXXI. törvény 62. § (7) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 4. § (4) bekezdését a 2016: CXXI. törvény 62. § (2) bekezdése iktatta be.

24

Az 5. § a 2011: CXCVII. törvény 143. §-ával megállapított szöveg.

25

Az 5. § (2) bekezdés a) pontja a 2015: CV. törvény 119. § (19) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

26

Az 5. § (2) bekezdés b) pontja a 2016: CXXI. törvény 62. § (7) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

27

A 6. § a 35. § (2) bekezdése alapján 2010. január 1-jén lép hatályba.

28

A 6. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 2011: CXCVII. törvény 144. §-ával megállapított szöveg.

29

A 6. § (1) bekezdés a) pontja a 2011: CXCVII. törvény 144. §-ával megállapított, a 2015: CV. törvény 119. § (20) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

30

A 6. § (1) bekezdés c) pontja a 2011: CLVI. törvény 379. §-a szerint módosított szöveg.

31

A 6. § (4) bekezdését a 2015: CV. törvény 119. § (4) bekezdése iktatta be.

32

A 7. § a 2011: CXCVII. törvény 145. §-ával megállapított szöveg.

33

A 7. § (3) bekezdése a 2015: CV. törvény 119. § (19) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

34

A 7. § (5) bekezdése a 2015: CV. törvény 119. § (19) bekezdés e)–f) pontja szerint módosított szöveg.

35

A 8. § a 35. § (2) bekezdése alapján 2010. január 1-jén lép hatályba.

36

A 9. § nyitó szövegrésze a 2015: CV. törvény 119. § (19) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg.

37

A 9. § a) pontja a 2015: CV. törvény 119. § (19) bekezdés g) pontja szerint módosított szöveg.

38

A 9. § e) pontja a 2015: CV. törvény 119. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

39

A 9. § f) pontját a 2015: CV. törvény 119. § (5) bekezdése iktatta be.

40

A 10. § a 35. § (2) bekezdése alapján 2010. január 1-jén lép hatályba.

41

A 10. § (4) bekezdése a 2010: CLII. törvény 2. § (89) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító törvény 6. §-a alapján a 2011. január 1-jét követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

42

A 11. § a 35. § (2) bekezdése alapján 2010. január 1-jén lép hatályba.

43

A 11. § (1) bekezdés a) pontja a 2011: CXCVII. törvény 146. § (1) bekezdésével megállapított, a 2015: CV. törvény 119. § (20) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

44

A 11. § (1) bekezdés f) pontja a 2011: CXCVII. törvény 146. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

45

A 11. § (1) bekezdés h) pontja a 2015: CV. törvény 119. § (20) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

46

A 11. § (1) bekezdés j) pontját a 2015: CV. törvény 119. § (6) bekezdése iktatta be.

47

A 11. § (1) bekezdés k) pontját a 2015: CV. törvény 119. § (6) bekezdése iktatta be.

48

A 11. § (1) bekezdés l) pontját a 2015: CV. törvény 119. § (6) bekezdése iktatta be.

49

A 11. § (1) bekezdés m) pontját a 2016: CXXI. törvény 62. § (3) bekezdése iktatta be.

50

A 11. § (1a) bekezdését a 2013: LXXXIV. törvény 75. §-a iktatta be, szövege a 2015: CV. törvény 119. § (19) bekezdés h) pontja szerint módosított szöveg.

51

A 11. § (2) bekezdlése a 2010: CLVII. törvény 25. §-ával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító törvény 30. § (1)–(2) bekezdését.

52

A 11. § (3) bekezdése a 2015: CV. törvény 119. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

53

A 11. § (4) bekezdése a 2015: CV. törvény 119. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

54

A 11. § (5) bekezdését a 2015: CV. törvény 119. § (20) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 2016: CXXI. törvény 62. § (4) bekezdése iktatta be.

55

A 11. § (6) bekezdését a 2015: CV. törvény 119. § (20) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 2016: CXXI. törvény 62. § (4) bekezdése iktatta be.

56

A 12. § a 35. § (2) bekezdése alapján 2010. január 1-jén lép hatályba.

57

A 13. § a 35. § (2) bekezdése alapján 2010. január 1-jén lép hatályba.

58

A 13. § (2) bekezdése a 2011: CXCVII. törvény 147. §-ával megállapított szöveg.

60

A 13. § (4) bekezdését a 2016: CIV. törvény 84. § (1) bekezdése iktatta be.

61

A 14. §-t megelőző alcímet a 2011: CXCVII. törvény 148. § (1) bekezdése iktatta be.

62

A 14. § a 2011: CXCVII. törvény 148. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

63

A 14. § (1) bekezdése a 2015: CV. törvény 119. § (19) bekezdés j) pontja szerint módosított szöveg.

64

A 14. § (3)–(4) bekezdését a 2015: CV. törvény 119. § (20) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte.

65

A 14. § (5) bekezdése a 2015: CV. törvény 119. § (19) bekezdés k) pontja szerint módosított szöveg.

66

A 14. § (6) bekezdése a 2015: CV. törvény 119. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

67

A 15. § a 35. § (2) bekezdése alapján 2010. január 1-jén lép hatályba.

68

A 16. § a 35. § (2) bekezdése alapján 2010. január 1-jén lép hatályba.

69

A 16. § (1) bekezdése a 2015: CV. törvény 119. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

70

A 16. § (2) bekezdése a 2015: CV. törvény 119. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

71

A 16. § (5) bekezdését a 2011: CXCVII. törvény 149. §-a iktatta be.

72

A 16. § (6) bekezdését a 2015: CV. törvény 119. § (9) bekezdése iktatta be.

73

A 17. § a 2011: CXCVII. törvény 150. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

74

A 17. § (1) bekezdése a 2015: CV. törvény 119. § (19) bekezdés l) pontja szerint módosított szöveg.

75

A 17. § (2) bekezdése a 2015: CV. törvény 119. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

76

A 17. § (3) bekezdése a 2015: CV. törvény 119. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

77

A 17. § (4) bekezdését a 2015: CV. törvény 119. § (20) bekezdés f) pontja hatályon kívül helyezte.

78

A 18. § a 2011: CXCVII. törvény 150. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

79

A 18. § (1) bekezdése a 2016: CXXI. törvény 62. § (7) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

80

A 18. § (2) bekezdése a 2015: CV. törvény 119. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

81

A 18. § (4) bekezdése a 2015: CV. törvény 119. § (19) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

82

A 18. § (6) bekezdését a 2015: CV. törvény 119. § (11) bekezdése iktatta be.

83

A 19. § a 2011: CXCVII. törvény 150. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

84

A 19. § (1) bekezdés d) pontja a 2015: CV. törvény 119. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

85

A 19. § (1) bekezdés f) pontja a 2015: CV. törvény 119. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

86

A 19. § (1) bekezdés g) pontját a 2015: CV. törvény 119. § (13) bekezdése iktatta be, szövege a 2016: CXXI. törvény 62. § (7) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg.

87

A 19. § (2) bekezdés a) pontja a 2015: CV. törvény 119. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

88

A 19. § (3) bekezdés a) pontja a 2015: CV. törvény 119. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

89

A 19. § (3) bekezdés b) pontját a 2015: CV. törvény 119. § (20) bekezdés g) pontja hatályon kívül helyezte.

90

A 19. § (4) bekezdése a 2015: CV. törvény 119. § (19) bekezdés e) és m) pontja szerint módosított szöveg.

91

A 19/A. §-t megelőző alcímet a 2011: CXCVII. törvény 151. §-a iktatta be.

92

A 19/A. §-t a 2011: CXCVII. törvény 151. §-a iktatta be.

93

A 19/A. § (2) bekezdése a 2015: CV. törvény 119. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

94

A 19/B. §-t a 2015: CV. törvény 119. § (17) bekezdése iktatta be.

95

A 19/C. §-t a 2015: CV. törvény 119. § (17) bekezdése iktatta be.

96

A 20. § a 35. § (2) bekezdése alapján 2010. január 1-jén lép hatályba.

97

A 20. § (6) bekezdése a 2013: CCLII. törvény 121. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

98

A 20. § (7) bekezdését a 2011: CXCVII. törvény 152. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2013: CCLII. törvény 121. § (3) bekezdése.

99

A 21. § a 35. § (2) bekezdése alapján 2010. január 1-jén lép hatályba.

100

A 21. § (1) bekezdése a 2011: CXCVII. törvény 153. §-ával megállapított szöveg.

101

A 21. § (2) bekezdése a 2014: XV. törvény 79. §-a szerint módosított szöveg.

102

A 22. § a 35. § (2) bekezdése alapján 2010. január 1-jén lép hatályba.

103

A 22. § (1) bekezdés c) pontja a 2013: CCLII. törvény 121. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

104

A 22. § (1) bekezdés e) pontját a 2011: CXCVII. törvény 158. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

105

A 23. § a 35. § (2) bekezdése alapján 2010. január 1-jén lép hatályba.

106

A 24. § a 35. § (2) bekezdése alapján 2010. január 1-jén lép hatályba.

107

A 25. § a 35. § (2) bekezdése alapján 2010. január 1-jén lép hatályba.

108

A 26. § a 35. § (2) bekezdése alapján 2010. január 1-jén lép hatályba.

109

A 27. § a 2011: CXCVII. törvény 154. §-ával megállapított szöveg.

110

A 28. §-t a 2011: CXCVII. törvény 158. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

111

A 29. § a 2013: CCLII. törvény 121. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

112

A 30. § a 35. § (2) bekezdése alapján 2010. január 1-jén lép hatályba.

113

A 30. § (5) bekezdése a 2013: CCLII. törvény 121. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

114

A 31. § a 35. § (2) bekezdése alapján 2010. január 1-jén lép hatályba.

115

A 32. § a 35. § (2) bekezdése alapján 2010. január 1-jén lép hatályba.

116

A 32. § (1) bekezdése a 2011: CXCVII. törvény 157. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

117

A 33. § a 35. § (2) bekezdése alapján 2010. január 1-jén lép hatályba.

118

A 33. § (1) bekezdése a 2013: CCLII. törvény 121. § (2) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

119

A 34. § a 35. § (2) bekezdése alapján 2010. január 1-jén lép hatályba.

120

A 34. § (2) bekezdése a 2013: CCLII. törvény 121. § (2) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

121

A 35. § (3) bekezdését a 2010: CLXXIX. törvény 14. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

122

A 35. § (7) bekezdését a 2010: CLXXIX. törvény 14. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

123

A 37. § a 35. § (2) bekezdése alapján 2010. január 1-jén lép hatályba.

124

A 38. § a 2011: CXCVII. törvény 156. §-ával megállapított szöveg.

125

A 38/A. §-t a 2015: CV. törvény 119. § (18) bekezdése iktatta be.

126

A hatálybalépés időpontja 2015. szeptember 1.

127

A 38/B. §-t a 2015: CV. törvény 119. § (18) bekezdése iktatta be.

128

A hatálybalépés időpontja 2015. szeptember 1.

129

A 38/C. §-t a 2016: CXXI. törvény 62. § (5) bekezdése iktatta be.

130

A 38/D. §-t a 2016: CXXI. törvény 62. § (6) bekezdése iktatta be.

131

A 39. § a 35. § (2) bekezdése alapján 2010. január 1-jén lép hatályba.

132

A 39. § (1) bekezdését a 2015: CV. törvény 119. § (20) bekezdés h) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 2016: CIV. törvény 84. § (2) bekezdése iktatta be.

133

A 39. § (2) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 251. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

135

A 39. § (3) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 251. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

137

A 40–75. §-t a 35. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte.

138

A 76. § (1)–(15) bekezdését a 35. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte.

139

A 76. § (16) bekezdését a 35. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

140

A 77–86. §-t a 35. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte.

141

A 87. § (1)–(3) bekezdését a 35. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte.

142

A 87. § (4) bekezdése – amely a 35. § (3) bekezdése alapján 2011. november 1-jén lépett volna hatályba – a 2010: CLXXIX. törvény 7. §-a alapján nem lép hatályba.

143

A 87. § (5)–(12) bekezdését a 35. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte.

144

A 88–94. §-t a 35. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte.

145

Az alapító okirat szövege csak ott és annyiban bővíthető és változtatható, amennyiben a minta azt kifejezetten megengedi. Szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a szerződésminta részét képezik, amennyiben ezen részek kitöltésére az adott társaság esetében nem volt szükség.

146

Aláhúzással jelölendő.

147

Szükség esetén kitöltendő.

148

Aláhúzással jelölendő.

149

Szükség esetén kitöltendő.

150

Aláhúzással jelölendő.

151

Aláhúzással jelölendő.

152

Amennyiben a központi ügyintézés helye nem azonos a székhellyel, a központi ügyintézés helyének megjelölése kötelező.

153

Szükség esetén kitöltendő, bővíthető.

154

Szükség esetén kitöltendő, bővíthető.

155

Kitöltése kötelező.

156

Kitöltése kötelező.

157

A statisztikai nómenklatúrát a tevékenységi kör(ök) vonatkozásában nem kell feltüntetni.

158

Szükség esetén kitölthető, bővíthető.

159

Aláhúzással jelölendő.

160

Szükség esetén kitöltendő.

161

Aláhúzással jelölendő.

162

Aláhúzással jelölendő.

163

Legfeljebb 5 évre (Gt. 24. §).

164

Az a) pont választása esetén kitöltendő.

166

Aláhúzással jelölendő.

167

Kizárólag a 7.1.a) alpont aláhúzása esetén tölthető ki.

168

Szükség esetén kitöltendő.

169

Szükség szerint kitöltendő.

170

Szükség szerint bővíthető.

171

Ügyvédi ellenjegyzés vagy közjegyzői által történő közokiratba foglalás.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére