• Tartalom

12/2009. (VI. 12.) PM rendelet

12/2009. (VI. 12.) PM rendelet

a jövedékiadó- és energiaadó-bevallási, valamint a jövedéki adatszolgáltatási kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítésének szabályairól1

2016.01.01.

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. § (2) bekezdés c) és u) pontjában, valamint az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény 10. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya

a)2 a jövedékiadó-bevallási kötelezettség,

b) a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvényben (a továbbiakban: Jöt.) előírt adatszolgáltatások, elszámolások, bejelentések, értesítések (a továbbiakban együtt: adatszolgáltatás),

c)3 a zárjegy- és adójegy megrendelés

[a továbbiakban a)–c) pont együtt: adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettség] elektronikus úton történő teljesítésére terjed ki.

(2)4 A rendelet hatálya

a) az adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét elektronikus úton teljesítő, a Jöt. hatálya alá tartozó adóalanyra, adó-visszaigénylőre, adó-visszatérítést igénylőre, az adatszolgáltatásra kötelezett személyre, a Jöt. 73. § (4) bekezdése szerinti zárjegyfelhasználóra, Jöt. szerinti adóraktár engedélyesre, importálóra, bejegyzett kereskedőre (a továbbiakban együtt: adózó);

b) az adózó törvényes képviselőjére és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) szerint állandó képviseleti joggal rendelkező személyre (a továbbiakban együtt: képviselő);

c) valamint a vámhatóságra

terjed ki.

2. § A vámhatóság az adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettség elektronikus úton történő teljesítéséhez informatikai rendszert (a továbbiakban: informatikai rendszer) működtet.

Az adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettség elektronikus úton történő teljesítése során eljáró személyek

3. § (1)5 Az adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettség elektronikus úton történő teljesítésének feltétele, hogy az adózó, illetve a képviselő az ügyfélkapu nyitásához szükséges regisztrációs eljárás során képzett felhasználói névvel és az általa meghatározott jelszóval rendelkezzen.

(2) A képviselő a vámhatóság által erre rendszeresített nyomtatványon jelenti be a képviseleti jogosultságát, valamint azt, hogy a képviseleti jogosultságának tartalma az általa képviselt adózók tekintetében a vámhatósághoz teljesítendő mely adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettség elektronikus úton történő teljesítésére terjed ki.

(3) A (2) bekezdés szerinti bejelentést a képviselőnek

a)6 jövedékiadó-bevallási kötelezettség esetén

aa)7 a Jöt. 48/B. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti esetben az első adóbevallás benyújtása hónapjának 3. munkanapjáig, illetve az eseti bejegyzett kereskedő és a Jöt. 27. § szerinti adóalany esetében az adófizetési kötelezettség, a 28. § szerinti adó-visszaigénylő esetében az adó-visszaigénylési jogosultság keletkezésének napjáig,

ab)8 a Jöt. 48/B. § (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben az első esetben elektronikus úton teljesíteni kívánt adóbevallási kötelezettség alapját képező adóbevallási időszakot követő hónap 5. munkanapjáig

b)9

c) adatszolgáltatás esetén az első, elektronikus úton történő teljesítést megelőzően, az adatszolgáltatás teljesítésére a jogszabályban előírt időpontot megelőző 3. munkanapig,

d)10 zárjegy- vagy adójegymegrendelés esetén az annak benyújtására jogszabályban meghatározott időpontot megelőző 3. munkanapig

kell megtennie.

(4) A képviseleti jogosultságban bekövetkezett mindennemű változást a (2) bekezdés szerinti nyomtatványon kell – a (3) bekezdés szerinti időpontok értelemszerű alkalmazása mellett – bejelenteni.

(5) A bejelentés alapján a vámhatóság a képviselőt nyilvántartásba veszi, az adatokban bekövetkezett változásokat rögzíti, és erről az adózót haladéktalanul értesíti.

Az adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettség elektronikus úton történő teljesítése

4. § (1)11 A vámhatóság az adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettség elektronikus úton történő teljesítéséhez olyan, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) internetes honlapján közzétett, nyomtatványkitöltő program segítségével kitölthető formanyomtatványt (a továbbiakban: elektronikus űrlap) biztosít, melyet kitöltés után az adóbevallásokat és adatszolgáltatásokat feldolgozó informatikai rendszer részét képező titkosítási eljárást követően – az Art. 12. §-ában meghatározott iratbetekintés esetét kivéve – az adózón kívül csak a vámhatóság ismerhet meg.

(2) Az adózó (képviselője) az adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését az ügyfélkapun keresztül kezdeményezheti.

(3)12

5. § (1) A vámhatóság az adózó (képviselője) által kitöltött és megküldött elektronikus űrlap adatait az informatikai rendszerében rögzíti. Az adózó (képviselője) az informatikai rendszerben rögzített adatokat az érkeztető szám felhasználásával ellenőrizheti.

(2)13 Ha a vámhatóság az (1) bekezdés szerinti elektronikus űrlapról megállapítja, hogy az adózó az időbélyegzőben feltüntetett időpontot megelőzően az űrlapon szereplő időszak tekintetében már teljesítette adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét, az elektronikus űrlap adatainak feldolgozását – az önellenőrzésre, helyesbítésre, illetve javításra irányuló elektronikus űrlap esetét kivéve – visszautasítja, és erről az adózót, képviseleti eljárás esetén a képviselőt a kézbesítési tárhely útján tájékoztatja.

(3)14 Az elektronikus űrlapnak az adózó (cég) együttes képviselete miatt szükséges együttes jóváhagyása esetén a vámhatóság valamely jóváhagyás hiányáról a kézbesítési tárhely útján az adózót értesíti és – az elektronikus űrlap feldolgozása visszautasításának terhe mellett – határidő tűzésével felhívja a jóváhagyás teljesítésére.

(4)15

6. § (1)16 Az adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének időpontja – az 5. § (2) bekezdésében foglalt eset kivételével – az időbélyegzőben szereplő időpont.

(2)17 Amennyiben az 5. § (3) bekezdésében meghatározott esetben az együttes jóváhagyás határidőn belül megtörténik, a vámhatóság az elektronikus űrlapot az időbélyegzőben foglalt beérkezési dátumhoz igazodóan dolgozza fel. Eltérő esetben az elektronikus űrlap feldolgozását a vámhatóság elutasítja, amiről a kézbesítési tárhely útján értesíti az adózót.

7. §18 Amennyiben az informatikai rendszer egésze vagy egyes szolgáltatásai valamely adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettség jogszabályban meghatározott határnapján vagy határnapjára is kiterjedően legalább 1 órán át egybefüggően nem voltak elérhetők, és erről a vámhatóság a 9. § (3) bekezdése szerinti tájékoztató információt a NAV honlapján megjelenítette, az érintett adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének határnapja – külön igazolás nélkül – az üzemzavar elhárítását követő első munkanap lesz.

Adatbiztonság

8. § (1)19 Amennyiben az adóbevallásokat és adatszolgáltatásokat feldolgozó informatikai rendszerben üzemzavar történik, a vámhatóság az üzemzavarról, illetőleg az üzemzavar elhárítását követően annak kezdő és megszűnési időpontjáról haladéktalanul közleményt tesz közzé a NAV internetes honlapján.

(2) A vámhatóság az adóbevallásokat és adatszolgáltatásokat feldolgozó informatikai rendszerrel kapcsolatos eseményeket, valamint az esemény bekövetkezésének időpontját elektronikus napló formájában rögzíti, és azt az adó megállapításához való jog elévüléséig megőrzi. Az adóbevallásokat és adatszolgáltatásokat feldolgozó informatikai rendszer biztosítja, hogy az adó megállapításához való jog elévüléséig az arra jogosult személy számára az adatok hozzáférhetőek és értelmezhetőek legyenek.

Tájékoztatás

9. § (1)20 A vámhatóság az adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettség elektronikus úton történő teljesítéséhez szükséges informatikai követelményeket, illetve a szükséges tájékoztatásokat a NAV honlapján közzéteszi.

(2) A vámhatóság az informatikai követelmények megváltozását a változás időpontját legalább 30 nappal megelőzően közzéteszi.

(3)21 A vámhatóság az informatikai rendszere karbantartás miatti leállítását megelőzően a karbantartási igény felmerülésekor azonnal tájékoztató információt jelenít meg a NAV honlapján, amelyben tájékoztatja az adózókat a karbantartási célú üzemszünet várható kezdeti időpontjáról és tervezett tartamáról, valamint a karbantartásban érintett, időszakosan elérhetetlenné váló szolgáltatások köréről.

Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2009. július 1-jén lép hatályba.

(2) A (3) bekezdés 2009. október 1-jén lép hatályba.

(3)–(4)22

(5)23

11. §24 E rendeletnek az adóügyek állami adóhatóság előtt történő elektronikus intézésének szabályairól és egyéb adózási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 47/2013. (XI. 7.) NGM rendelettel megállapított rendelkezéseit a hatálybalépésekor25 folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

1

A rendeletet a 48/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 28. § c) pontja hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a 47/2013. (XI. 7.) NGM rendelet 31. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (1) bekezdés c) pontja a 44/2009. (XII. 29.) PM rendelet 42. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 1. § (2) bekezdése a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 129. §-ával megállapított szöveg.

5

A 3. § (1) bekezdése e rendelet 10. § (3) bekezdése, továbbá a 17/2009. (IX. 29.) PM rendelet 28. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 87. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

6

A 3. § (3) bekezdés a) pontja a 17/2009. (IX. 29.) PM rendelet 27. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 87. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

7

A 3. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja a 44/2009. (XII. 29.) PM rendelet 47. § (2) bekezdése, a 76/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 24. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

8

A 3. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja a 76/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 24. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

9

A 3. § (3) bekezdés b) pontját a 47/2013. (XI. 7.) NGM rendelet 31. § 3. pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 3. § (3) bekezdés d) pontja a 44/2009. (XII. 29.) PM rendelet 43. §-ával megállapított szöveg.

11

A 4. § (1) bekezdése a 47/2013. (XI. 7.) NGM rendelet 28. § (1) bekezdés 1. pontja szerint módosított szöveg.

12

A 4. § (3) bekezdését a 17/2009. (IX. 29.) PM rendelet 28. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 87. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

13

Az 5. § (2) bekezdése a 44/2009. (XII. 29.) PM rendelet 47. §-a szerint módosított szöveg.

14

Az 5. § (3) bekezdése a 44/2009. (XII. 29.) PM rendelet 47. §-a szerint módosított szöveg.

15

Az 5. § (4) bekezdését a 17/2009. (IX. 29.) PM rendelet 28. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 87. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

16

A 6. § (1) bekezdését a 17/2009. (IX. 29.) PM rendelet 28. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 87. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

17

A 6. § (2) bekezdése a 44/2009. (XII. 29.) PM rendelet 47. §-a szerint módosított szöveg.

18

A 7. § a 47/2013. (XI. 7.) NGM rendelet 28. § (1) bekezdés 2. pontja szerint módosított szöveg.

19

A 8. § (1) bekezdése a 47/2013. (XI. 7.) NGM rendelet 28. § (1) bekezdés 3. pontja szerint módosított szöveg.

20

A 9. § (1) bekezdése a 47/2013. (XI. 7.) NGM rendelet 28. § (1) bekezdés 4. pontja szerint módosított szöveg.

21

A 9. § (3) bekezdése a 47/2013. (XI. 7.) NGM rendelet 28. § (1) bekezdés 5. pontja szerint módosított szöveg.

22

A 10. § (3)–(4) bekezdése az (5) bekezdés alapján hatályát vesztette.

23

A 10. § (5) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

25

A hatálybalépés időpontja 2013. november 8.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére