• Tartalom

125/2009. (IX. 29.) FVM rendelet

125/2009. (IX. 29.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről1

2012.07.28.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A támogatás célja

1. § A támogatás célja mezőgazdasági utak építése, felújítása, bővítése, szélesítése a borvidékek megközelítése és a tanyák elérhetőségének biztosítása érdekében.

Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

a) szilárd burkolatú út: az aszfalt, az aszfaltmakadám, az itatott makadám, a beton és a kockakő burkolattal ellátott út,

b) felújítás: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 8. pontjában ekként meghatározott fogalom,

c) tanya: az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként bejegyzett terület,

d) borvidék: a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló FVM rendelet 1. számú melléklete szerinti területek,

e) mezőgazdasági út: szám nélküli, csak helyrajzi számmal ellátott, szilárd burkolatú külterületi út,

f) bővítés: további forgalmi sáv létrehozása,

g) zöldség-gyümölcs termelői csoport: a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló 67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott csoport,

h) logisztikailag fontos út: az az út, melyet az Országos Kutatási és Szaktanácsadó Intézet Non-profit Zrt. agrárlogisztikai szempontok alapján annak minősít,

i) szélesítés: az út szélességének növelése további forgalmi sáv létrehozása nélkül.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő, az e rendeletben használt fogalmakat az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) szerint kell értelmezni. Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Vhr.-ben foglaltak az irányadók.

A támogatás jellege

3. § (1) E rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe

a) borvidékeken belüli utak eléréséhez (1. célterület), ennek keretében

aa) mezőgazdasági út építéséhez, bővítéséhez, felújításához, szélesítéséhez,

ab) az aa) alpontban meghatározott beruházással érintett mezőgazdasági úthoz közvetlenül kapcsolódó árkok, padkák, rézsűk, hidak, átereszek, a csapadékvíz elvezetését biztosító egyéb létesítmények építéséhez, felújításához;

b) tanyák eléréséhez (2. célterület), ennek keretében

ba) mezőgazdasági út építéséhez, bővítéséhez, felújításához, szélesítéséhez,

bb) a ba) alpontban meghatározott beruházással érintett mezőgazdasági úthoz közvetlenül kapcsolódó árkok, padkák, rézsűk, hidak, átereszek, a csapadékvíz elvezetését biztosító egyéb létesítmények építéséhez, felújításához.

(2) Az (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában meghatározott beavatkozások önállóan nem, csak az (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában meghatározott beruházással együtt támogathatóak.

(3) Az (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában meghatározott beavatkozások önálóan nem, csak az (1) bekezedés b) pont ba) alpontjában meghatározott beruházással együtt támogathatóak.

A támogatás igénybevételének feltételei

4. § (1) Támogatás igénybevételére jogosult

a) a mezőgazdasági termelő, ha a mezőgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 európai méretegységet (EUME),

b) a zöldség-gyümölcs termelői csoport,

c) a termelői csoport,

d) a helyi önkormányzat,

e) a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-ában meghatározott, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló törvény alapján létrehozott többcélú kistérségi társulás,

f) a hegyközségekről szóló törvény értelmében létrehozott hegyközségek és hegyközségi tanácsok

(a továbbiakban a)–f) pontok együtt: ügyfél).

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott üzemméretre vonatkozó feltétel nem vonatkozik az induló vállalkozás ügyfélre. Ha az ügyfél induló vállalkozás, a támogatás igénybevételére csak akkor jogosult, ha a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozatban vállalja, hogy legkésőbb a beruházás befejezését követő első naptári évben megfelel az (1) bekezdés a) pontjában foglalt feltételnek.

(3) A támogatással érintett (számozatlan) mezőgazdasági utaknak közvetlenül vagy közvetetten (egy szilárd burkolatú úton keresztül) legalább egyik végpontján kapcsolódniuk kell számozott közúthoz.

(4) A 3. §-ban meghatározott célterületekre irányuló tevékenységek esetén az üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési határozat jogerőre emelkedésétől számított öt év.

(5) A Vhr. 10. §-ában meghatározott kötelezettségátvállalás a támogatási jogcím tekintetében csak a teljes mezőgazdasági útra vonatkozóan lehetséges.

A támogatás mértéke, elszámolható kiadások

5. § (1) Nem támogatható az a támogatási kérelem, amelyben a jóváhagyható támogatás összege nem éri el a 4000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(2) E rendelet alapján jóváhagyható támogatás összege támogatási kérelmenként legfeljebb 735 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

(3) E rendelet alapján a támogatás mértéke az elszámolható kiadások 75%-a.

(4) E rendelet alapján elszámolható kiadások a következők:

a) az építési normagyűjteményben (a továbbiakban: ÉNGY) beazonosítható építés, bővítés, felújítás, szélesítés,

b) a Vhr. 31. §-ában meghatározottak szerinti egyéb elszámolható kiadások.

(5) E rendelet alapján saját munkavégzés nem számolható el.

(6) A jóváhagyott elszámolható kiadások mértéke nem haladhatja meg

a) az ÉNGY-ben szereplő tételekre vonatkozóan az ÉNGY szerinti referenciaárat,

b) a (4) bekezdés b) pontjában meghatározott kiadások vonatkozásában összesen a Vhr. 31. §-ában meghatározott mértéket.

A támogatási kérelem benyújtása

6. § (1)2

(2) A támogatási kérelem tartalmi elemei legalább az alábbiak:

a) az ügyfél azonosító adatai,

b) a beruházás megnevezése,

c) a beruházás helye helyrajzi számmal megadva,

d) a beruházás műszaki tartalma munkanemenként és tételenként,

e) az elszámolni kívánt kiadások részletes bontásban,

f) az ügyfél aláírása.

(3) A támogatási kérelemhez mellékelni kell

a) a pénzügyi tervet,

b) a számozott közút fenntartójának igazolását arra vonatkozóan, hogy a támogatással megvalósítani tervezett mezőgazdasági út teljesíti a 4. § (3) bekezdésében foglaltakat,

c) ha a támogatás a 2. célterületre irányul, a támogatással megvalósítani tervezett mezőgazdasági út által elért tanya 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap másolatát,

d) az 1. mellékletben meghatározott értékelési szempontokhoz szükséges dokumentumokat, igazolásokat,

e) a műszaki tervdokumentáció hiteles másolatát, amely tartalmazza a felmért és tervezett forgalmi adatokat, a helyszínrajzot és egyéb műszaki rajzokat,

f) 4. § (1) bekezdés d) és e) pontjában meghatározott ügyfelek esetén az érintett önkormányzat képviselő-testületének vagy az érintett társulási tanácsnak a beruházás megvalósításáról szóló határozatának a kivonatát,

g) 4. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott ügyfél esetén a bírósági nyilvántartásba vételt igazoló okirat hiteles másolatát.

(4) E rendelet alapján egy ügyfél egy támogatási kérelem benyújtási időszakban egy támogatási kérelmet nyújthat be.

(5) A Vhr. 25. § (1) bekezdésétől eltérően a támogatási kérelemben szereplő műveletek a támogatási kérelem befogadását megelőzően nem kezdhetők meg.

(6) Ha az ügyfél a benyújtott támogatási kérelemben nem határozza meg

a) a beruházás megvalósítási helyét (település névvel, helyrajzi számmal),

b) a beruházás műszaki tartalmát az ÉNGY alapján, munkanemenkénti bontásban, valamint

c) az elszámolható kiadásokat,

akkor hiánypótlásnak helye nincs.

(7) A Vhr. 27. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően a „Kommunikációs terv” és „A vállalkozás társadalmi felelősségvállalása” dokumentumok benyújtása esetén többletpont nem adható.

A támogatási kérelem elbírálása

7. § A támogatási kérelmeket az MVH az e rendeletben meghatározott feltételek szerint bírálja el, valamint az 1. mellékletben meghatározott pontozási rendszer alapján végzett értékeléssel, és a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 32. § (1) bekezdés c) pontja szerinti rangsor állításával döntést hoz.

Kifizetési kérelem

8. § (1)3

(2) Ha a beruházás építésiengedély-köteles, akkor

a) az első kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerős építési engedély hiteles másolatát, valamint vízi létesítményhez történő csatlakozás esetén a létesítési vízjogi engedély hiteles másolatát,

b) az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a forgalomba helyezési engedély hiteles másolatát.

8/A. §4 (1) A Vhr. 24. § (1) bekezdésétől eltérően, a Vhr. 24. § (2) bekezdésében foglaltak sérelme nélkül az ügyfél legkésőbb 2012. december 31. napjáig nyújthat be olyan első kifizetési kérelmet, amellyel egyéb elszámolható kiadásnak nem minősülő összeg is elszámolásra kerül. A határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.

(2) A Vhr. 33. § (4) és (7) bekezdésének rendelkezései az (1) bekezdésben foglaltak vonatkozásában nem alkalmazhatóak.

(3) Amennyiben az ügyfél az (1) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, úgy a Vhr. 35. § (9) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

Jogkövetkezmények

9. § Ha az induló vállalkozás ügyfél a 4. § (2) bekezdésében foglalt nyilatkozata ellenére a beruházás befejezését követő első naptári évben nem felel meg a 4. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt feltételnek, akkor köteles a már felvett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni, és a támogatáshoz való joga megszűnik.

Záró rendelkezés

10. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

11. §5 E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 76/2012. (VII. 27.) VM rendelettel [a továbbiakban: 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet] megállapított 8/A. §-ának rendelkezéseit a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor6 folyamatban lévő azon ügyekben kell alkalmazni, amelyekben a támogatási kérelmet 2009. november 2. napjáig nyújtották be és a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor7 a Vhr. 24. § (1) bekezdése rendelkezéseinek megsértése miatt a 35. § (9) bekezdésében foglaltak alkalmazásának lenne helye, vagy a Vhr. 35. § (9) bekezdésében foglalt bármelyik döntés még nem emelkedett jogerőre, vagy annak kapcsán bírósági felülvizsgálat van folyamatban.

12. §8

13. §9

Az Európai Unió jogának való megfelelés

14. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 30. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

15. §10 E rendelet alapján támogatási kérelem nem nyújtható be.

1. melléklet a 125/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez

Értékelés
Mezőgazdasági utak fejlesztése

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja
(Ellenőrzés módja)

Értékeléshez rendelhető maximális pontszám

Szakmai szempontok

A kérelemben szereplő összes tervezett beruházás logisztikailag fontos úthoz csatlakozik

Országos Kutatási és Szaktanácsadó Intézet Non-profit Zrt. minősítése alapján

8

A kérelemben szereplő összes tervezett út a közforgalom számára használható

Műszaki tervdokumentáció

14

A kérelemben szereplő összes útárok vízi létesítményhez csatlakozik

Műszaki tervdokumentáció

5

Az ügyfél maga hegyközség, illetve hegyközség vagy szakmai szervezet tagja

Hegyközség vagy Magyar Agrárkamara igazolása

7

A kérelemben szereplő összes tervezett út kerékpáros turisztikai funkciók ellátására is alkalmas

Helyi vagy országos turisztikai egyesület igazolása

6

Szakmai szempontok összesen:

 

max. 40

Horizontális szempontok

A kérelem benyújtását megelőző
12 hónap átlaglétszámának szinten tartása (legalább 1 fő)

 

3

A kérelem benyújtását megelőző
12 hónap átlaglétszámához képest a foglalkoztatottak számának bővítése a fejlesztés hatására

Jóváhagyható támogatás összege/új munkahelyek száma

 

 

0–25 000 000 Ft/új munkahely

11

 

25 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely

10

 

50 000 001–75 000 000 Ft/új munkahely

9

 

75 000 001–100 000 000 Ft/új munkahely

8

 

100 000 001–125 000 000 Ft/új munkahely

7

 

125 000 001–150 000 000 Ft/új munkahely

6

 

150 000 001–175 000 000 Ft/új munkahely

4

 

175 000 001 Ft/új munkahely felett

2

Az ügyfél részt vesz az agrár-
környezetgazdálkodási programban
(a 2009. évi kérelembenyújtási időszakban támogatási kérelmet nyújtott be)

 

2

Teljes beruházás hátrányos helyzetű térségben valósul meg

 

6

Összesen:

 

22

Pénzügyi terv a 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ügyfél esetén

 

 

A vállalkozás pénzügyi tervének koherenciája

 

 

 

Befektetett eszközök változása

1

 

Saját tőke változása a beruházás időtartama alatt

2

 

Értékcsökkenés változása

2

 

Saját tőke változása a működtetési időszak alatt

2

Vállalatértékelés

A vállalkozás pénzügyi táblájában feltüntetett bázis adatainak összevetése a referencia adatokkal

 

 

Termelési érték

4

 

Adózás előtti eredmény

4

 

Termelési értékarányos jövedelmezőség

4

Pénzügyi terv valóságtartalom vizsgálata

Pénzügyi tábla adatainak összevetése a referencia adatokkal a működtetés alatt

 

 

Termelési érték

2

 

Adózás előtti eredmény

2

 

Termelési értékarányos jövedelmezőség

2

Pénzügyi terv üzemeltetési-
hatékonysági vizsgálata

Az üzem által a bázis évhez képest a támogatási határozatot követő
4. évre vállalt mezőgazdasági terület nő, akkor 5 százalékpontonkénti növekedésre 1 pont adható, de maximum 5 pont

5

Összesen:

 

30

Pénzügyi terv a 4. § (1) bekezdés
d)f) pontjai szerinti ügyfelek esetén

 

 

1. Bázisadatok értékelése

 

 

a) Felhalmozási kiadások

 

 

Ha a felhalmozási kiadások aránya meghaladja a

 

max. 4 pont

 

13%-ot

4

 

9%-ot

2

 

5%-ot

1

b) Saját bevételek aránya

 

 

Ha a saját bevételek aránya
meghaladja a

 

max. 4 pont

 

13%-ot

4

 

9%-ot

2

 

5%-ot

1

c) Pénzügyi stabilitás

 

 

Ha a működési bevételek fedezik a működési kiadásokat

 

4

2. Terv adatok értékelése

 

 

a) Ha a felhalmozási kiadások aránya meghaladja a

 

max. 4 pont

 

15%-ot

4

 

10%-ot

2

b)Saját bevételek aránya

 

 

Ha a saját bevételek aránya
meghaladja a

 

max. 4 pont

 

15%-ot

4

 

10%-ot

2

c)Pénzügyi stabilitás

 

 

Ha a működési bevételek fedezik a működési kiadásokat

 

4

3. Üzemeltetési vizsgálat

 

 

A személyi jellegű kifizetések növekménye a bázis évhez képest a benyújtást követő 4. évre

 

max. 6 pont

 

25% felett

6

 

20% felett

4

 

15% felett

3

 

10% felett

2

 

5% felett

1

Összesen:

 

30

Pénzügyi terv 4. § (1) bekezdés b) és
c) pontjai szerinti ügyfelek esetén

 

 

A vállalkozás pénzügyi tervének koherenciája

Befektetett eszközök változása

2

 

Saját tőke változása a beruházás időtartama alatt

2

 

Értékcsökkenés változása

2

 

Saját tőke változása a működtetési időszak alatt

2

Vállalatértékelés

A vállalkozás bázis évében az árbevétel értéke meghaladja a
8 millió forintot, akkor 2 pont, ha a
12 millió forintot, akkor 3 pont, ha a 16 millió forintot, akkor 6 pont. Induló termelői csoport esetében a számítást a támogatási kérelem és az azt követő 2 év terv adatai alapján kell elvégezni.

10

Pénzügyi terv üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

Ha a vállalkozás árbevétele a benyújtástól számított 4. évre nézve benyújtás évéhez képest több mint 10%-kal bővül, akkor 1 pont, ha több mint 20%-kal, akkor 2 pont. Induló termelői csoport esetében, ha eléri az árbevétel a 8,8 millió forintot, akkor
1 pont, ha a 9,6 millió forintot, akkor
2 pont.

4

 

Ha a vállalkozásnak a kérelem benyújtását követő 3. évre tervezett árbevételének növekménye a benyújtás évében (bázis év) tervezett árbevételéhez képest eléri a támogatás 1,2-szeresét, akkor
2 pont, ha az 1,4-szeresét, akkor
4 pont.

8

Összesen:

 

30

Ha az ügyfél nem természetes személy

 

 

Esélyegyenlőség, roma felzárkóztatás

Helyi/Megyei/Országos Cigány Önkormányzat támogató nyilatkozata

3

Nők foglalkoztatása

 

 

 

A foglalkoztatottak számának több mint 50%-a nő

3

 

A foglalkoztatottak számának
20–50%-a nő

2

 

A foglalkoztatottak számának kevesebb mint 20%-a nő

1

Csökkent munkaképességű foglalkoztatása

 

2

Ha az ügyfél természetes személy

 

 

Az ügyfél nő

 

3

Esélyegyenlőség, roma felzárkóztatás

Helyi/Megyei/Országos Cigány Önkormányzat támogató nyilatkozata

3

Az ügyfél csökkent munkaképességű

 

2

Horizontális szempontok összesen:

 

60

Mindösszesen:

 

max. 100

2. melléklet a 125/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez11

1

A rendeletet a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 33. § 38. pontja hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

A 6. § (1) bekezdését a 91/2011. (X. 3.) VM rendelet 14. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 8. § (1) bekezdését az 57/2011. (VI. 20.) VM rendelet 16. § k) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 8/A. §-t a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet 23. §-a iktatta be.

5

A 11. § a 13. § alapján hatályát vesztette, újonnan a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet 24. §-a iktatta be.

6

A hatálybalépés időpontja 2012. július 28.

7

A hatálybalépés időpontja 2012. július 28.

8

A 12. § a 13. § alapján hatályát vesztette.

9

A 13. § ugyanezen § alapján hatályát vesztette.

11

A 2. számú melléklet a 13. § alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére