• Tartalom

137/2009. (X. 16.) FVM rendelet

az anyajuhtartás „de minimis” támogatásáról1

2009.10.18.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) agrár „de minimis” rendelet: az EK-szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termelőágazatban nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2007. december 20-i 1535/2007/EK bizottsági rendelet;

b) anyajuh: minden olyan, a juh fajhoz tartozó nőivarú állat, amely a birtokon tartás utolsó napjáig már legalább egy ízben ellett, vagy legalább egyéves;

c) támogatási rendelet: az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes terület alapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2009. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 37/2009. (IV. 3.) FVM rendelet;

d) regisztrált mezőgazdasági termelő: a támogatási rendelet 1. § 1. pontja szerinti mezőgazdasági termelő.

2. § (1) E rendelet alapján anyajuh tartásához vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe.

(2) A támogatás igénybevételére az a regisztrált mezőgazdasági termelő jogosult, aki a támogatási rendelet 34–37. §-a szerint anyajuhtartási támogatásban részesül.

(3) A támogatás mértéke 1240 Ft/anyajuh. A támogatás a támogatási rendelet 34–37. §-a szerinti támogatás alapját képező állatok után vehető igénybe. A támogatás országos szinten a 2009. évre vonatkozóan legfeljebb 840 000 egyed után nyújtható. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) a támogatási összeg agrár „de minimis” rendelet szerinti nyilvántartása céljából, a 2009. május 1-jén érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett két tizedesjegy pontossággal meghatározott forint/euró árfolyamot veszi figyelembe.

(4) A támogatás regisztrált mezőgazdasági termelőnként, naptári évenként egy alkalommal nyújtható, és összege termelőnként nem haladhatja meg egy évre vonatkozóan a 2.500 eurót, valamint az agrár „de minimis” rendelet 3. cikkének (2) bekezdése szerinti küszöbértéket.

3. § (1) Támogatási kérelemnek a támogatási rendelet 37. §-ának (1) bekezdése alapján benyújtott támogatási kérelem minősül.

(2) Az MVH határozatban közli a jogosulttal, hogy csekély összegű támogatásban részesül. A csekély összegű támogatásról hozott határozatnak tartalmaznia kell az agrár „de minimis” rendelet pontos címét, az Európai Közösség Hivatalos Lapjában való kihirdetése napját, valamint meg kell határoznia a támogatás pontos összegét euróban és forintban kifejezve.

(3) A támogatás egyösszegű kifizetésére 2010. április 30-ig kerül sor.

4. § Az e rendelet alapján nyújtott támogatás az agrár „de minimis” rendelet hatálya alá tartozik.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)2

1

A rendeletet a 38/2010. (XII. 14.) VM rendelet 5. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2010. december 14. napjával.

2

Az 5. § (2) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére