• Tartalom

138/2009. (VI. 30.) Korm. rendelet

a bioüzemanyagok közlekedési célú felhasználásának előmozdítására vonatkozó egyes rendelkezések végrehajtásának szabályairól1

2010.12.31.

A Kormány az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 143/E. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya az üzemanyagok kötelező bioüzemanyag-részarányára, valamint a forgalomba hozott bioüzemanyag mennyiségének nyomon követésére, jelentésére és a jogsértéssel kapcsolatos bírságolásra terjed ki.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

a) biomassza: a mezőgazdaságból (beleértve a növényi és állati anyagokat), az erdőgazdaságból és az élelmiszeriparból, valamint az ezzel kapcsolatos iparágakból származó termékek, melléktermékek, hulladékok és maradványok biológiailag lebontható része, valamint az iparból, szolgáltatásból származó hulladékok és a települési hulladék biológiailag lebontható része;

b) bioüzemanyag: az alábbi, közvetlenül járművek hajtóanyagaként vagy ezek keverőkomponenseként felhasznált, értékesített termékek:

ba) bioetanol: kizárólag a Közösségben termelt biomasszából előállított etanol,

bb) bio-ETBE: bioetanol-alapon előállított etil-tercier-butiléter,

bc) biometanol: biomasszából előállított metanol,

bd) bio-MTBE: biometanol-alapon előállított metil-tercier-butiléter,

be) bio-DME: biomasszából előállított dimetiléter,

bf) bio-TAEE: bioetanol-alapon előállított tercier-amil-etil-éter,

bg) biobutanol: biomasszából előállított butanol,

bh) biodízel: növényi vagy állati olajból és zsírból előállított, dízelüzemanyag minőségű metilészter,

bi) E85: legalább 70%, legfeljebb 85% bioetanolt tartalmazó, üzemanyag célra előállított termék, amelynek térfogatszázalékos bioüzemanyag-hányada megfelel a bekevert bioetanol részarányának,

bj) szintetikus bioüzemanyag: biomasszából előállított szintézis gázból készített szintetikus szénhidrogén vagy szintetikus szénhidrogén-keverék (Fischer-Tropsch dízel),

bk) hidrogénnel kezelt növényi olaj: termokémiai úton hidrogénnel kezelt növényi vagy állati eredetű anyagból előállított folyékony szénhidrogén,

bl) biogáz: biomasszából kinyert, földgázminőségűre tisztított gáznemű üzemanyag vagy fagáz,

bm) biohidrogén: biomasszából és más megújuló energiával előállított hidrogén;

c) energiatartalom: az üzemanyag és a bioüzemanyag térfogatából, illetve tömegéből az 1. melléklet szerint számított fűtőérték (MJ/l vagy MJ/kg);

d) üzemanyag: az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény (a továbbiakban: EUtv.) 143/D. § a) pontja szerinti termékek;

e) motorbenzin: az EUtv. 143/D. § a) pont aa) alpontja szerinti termék;

f) dízelgázolaj: az EUtv. 143/D. § a) pont ab) alpontja szerinti termék.

(2) Az üzemanyag, az üzemanyagba kevert bioüzemanyag, az E85 és a tiszta biodízel literben kifejezett mennyiségét +15 °C-ra átszámított térfogaton kell megállapítani. A +15 °C hőmérséklethez tartozó térfogatot a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény előírásainak megfelelően az MSZ ISO 3675 vagy az MSZ ISO 3838 jelű, a kőolajtermékek sűrűségének meghatározására vonatkozó szabványokban idézett MSZ ISO 91-1 szabványban ismertetettek szerint kell meghatározni.

Üzemanyagok kötelező bioüzemanyag-részaránya

3. § (1) Az EUtv. 143/A. § (1) bekezdésében előírt kötelező bioüzemanyag-részarány a (2) bekezdés szerint meghatározott mennyiségek összegének és a forgalomba hozott üzemanyagok [kivéve az EUtv. 143/A. § (2) bekezdése szerinti üzemanyagot] energiatartalmának a hányadosa, százalékértékben, egytizedessel meghatározva.

(2) A kötelező bioüzemanyag-részarány számításánál

a) a motorbenzin esetében az energiatartalomban kifejezett forgalomba hozott mennyiség [kivéve az EUtv. 143/A. § (2) bekezdése szerinti motorbenzin mennyiségét] 3,1%-át,

b) a dízelgázolaj esetében az energiatartalomban kifejezett forgalomba hozott mennyiség [kivéve az EUtv. 143/A. § (2) bekezdése szerinti dízelgázolaj mennyiségét] 4,4%-át

kell figyelembe venni.

(3) Több telephellyel, illetve a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvényben (a továbbiakban: Jöt.) meghatározott több engedéllyel rendelkező üzemanyag-forgalmazó esetén a mennyiséget összesítve kell meghatározni.

A forgalomba hozott bioüzemanyag mennyiségének nyomon követése és jelentése

4. § (1) Az üzemanyag-forgalmazó által előállított, beszerzett, raktározott, szállított, forgalmazott tiszta vagy üzemanyagba bekevert bioüzemanyagok mennyiségének igazolásához szükséges okmányok:

a) a bioüzemanyag alapanyagának fajtájáról, és bioetanol esetében a biomassza Közösségben történő termeléséről a bioüzemanyag, illetve a bioüzemanyag-tartalmú üzemanyag gyártójának nyilatkozata;

b) az üzemanyag gyártmánylapja, vagy az üzemanyag minőségi bizonyítványa, vagy az EN ISO/IEC 17025 szerint akkreditált laboratórium, vagy az üzemanyag, illetve a bioüzemanyag előállítását végző ISO 9001 minőségirányítási rendszerrel rendelkező előállító laboratóriuma által kiállított igazolás, amelyből megállapítható az üzemanyagban lévő bioüzemanyag térfogatszázalékban (bioüzemanyagonként) vagy energiatartalom százalékában (összesen) kifejezett aránya és a bekevert üzemanyag 15 °C hőmérséklethez tartozó sűrűsége és térfogata.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott okmányok hiányában a bioüzemanyag az EUtv.-ben meghatározott forgalmazási kötelezettség teljesítésébe nem számítható be.

(3) Ha az üzemanyag-előállító vagy -forgalmazó különböző bioüzemanyag-tartalmú üzemanyagot a tárolás vagy szállítás során összekever, a keverést követően az üzemanyag bioüzemanyag-tartalma (térfogatszázalékban vagy energiatartalom százalékában) az összekevert üzemanyag-mennyiségek dokumentált bioüzemanyag-tartalma alapján számítással határozandó meg. A tárolótartályokban lévő üzemanyag bioüzemanyag-tartalmát minden naptári hónap utolsó napján az EN ISO/IEC 17025 szerint akkreditált laboratórium vagy az üzemanyag előállítását végző, ISO 9001 minőségirányítási rendszerrel rendelkező előállító laboratóriumának vizsgálata alapján aktualizálni kell.

(4) Az EUtv. 143/B. § (2) bekezdésében előírt jelentést a 2. melléklet szerinti adattartalommal kell elkészíteni.

(5) A jelentést a több telephellyel, illetve a Jöt.-ben meghatározott több engedéllyel rendelkező üzemanyag-forgalmazó telephelyenként külön-külön és összesítetten is köteles elkészíteni.

(6) Ha a motorbenzin előállítója a motorbenzinbe bioetanolt, bio-ETBE-t, bio-TAEE-t kever, választása szerint nyilvántartásaiban, bizonylatain és jelentésében ezek mennyiségét összevontan, bioetanol-egyenértékben is megadhatja. A bioetanol-egyenérték meghatározásához a bio-ETBE literben meghatározott mennyiségének 47%-a, a bio-TAEE literben meghatározott mennyiségének 40%-a vehető figyelembe.

(7) A vámhatóság az üzemanyag-forgalmazók jelentéseiből készített összesített adatokról, az adótitokra vonatkozó szabályok betartása mellett tájékoztatja az energiapolitikáért felelős minisztert.

(8) Az energiapolitikáért felelős miniszter a közlekedési ágazatban a bio-üzemanyagok, illetve más megújuló üzemanyagok használatának előmozdításáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2003/30/EK irányelve 4. cikkében előírtak alapján teljesíti a jelentéstételi kötelezettségét az Európai Unió Bizottságának.

A bírság kiszabásával kapcsolatos szabályok

5. § (1) A vámhatóság az EUtv. 143/C. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogsértés esetén a bírság mértékét az arányosság és a fokozatosság elvének figyelembevételével állapítja meg, különös tekintettel

a) a jogsértés súlyára,

b) a jogsértő állapot megszüntetésére tett, a hatóság eljárását megelőző magatartásra,

c) a jogsértő üzemanyag-forgalmazó korábbi jogsértő magatartására.

(2)2

(3) Az (1) bekezdés szerinti bírság ismételten is kiszabható.

(4) A vámhatóság a bírságot az EUtv. 143/C. § (1) bekezdése szerinti jogsértésről való tudomásszerzésétől számított hat hónapon belül, de legkésőbb a jogsértés elkövetésétől – az EUtv. 143/C. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogsértés esetén a tárgyhónap utolsó napjától – számított öt éven belül szabhatja ki.

(5) A bírság mértékét ezer forintra való kerekítéssel kell megállapítani.

(6) A bírságot az azt megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül kell a vámhatóság számlájára megfizetni.

(7) A jogerősen kiszabott bírság részletekben történő megfizetésének vagy halasztott megfizetésének engedélyezésére az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek a részletfizetésre és fizetéshalasztásra vonatkozó rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni.

Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet 2009. július 1-jén lép hatályba.

(2)–(7)3

(8) Ez a rendelet a közlekedési ágazatban a bioüzemanyagok, illetve más megújuló üzemanyagok használatának előmozdításáról szóló, 2003. május 8-i 2003/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 138/2009. (VI. 30.) Korm. rendelethez

A közlekedési célú üzemanyagok és bioüzemanyagok energiatartalma
A)

Üzemanyag, bioüzemanyag

Energiatartalom térfogatra vetítve
(fűtőérték, MJ/l)

Bioetanol

21

Bio-ETBE

27 (ebből 37% megújuló energiaforrásból)

Biometanol

16

Bio-MTBE

26 (ebből 22% megújuló energiaforrásból)

Bio-DME

19

Bio-TAEE

29 (ebből 29% megújuló energiaforrásból)

Biobutanol

27

Biodízel

33

Szintetikus bioüzemanyag (Fischer- Tropsch dízel)

34

Tiszta növényi olaj

34

Hidrogénnel kezelt növényi olaj

34

Motorbenzin

32

Dízelgázolaj

36

B)

Üzemanyag, bioüzemanyag

Energiatartalom tömegre vetítve
(fűtőérték, MJ/kg)

Biogáz

50

2. melléklet a 138/2009. (VI. 30.) Korm. rendelethez

Az üzemanyag-forgalmazó havi jelentésének adattartalma
1. Az üzemanyag-forgalmazó azonosító adatai
a) Név, cégnév
b) Adószám
c) Adóraktári, bejegyzett kereskedői, nem bejegyzett kereskedői, jövedéki engedély száma
2. Forgalomba hozott üzemanyag mennyisége (liter vagy MJ), ide nem értve annak az üzemanyagnak a mennyiségét, melyet a bioüzemanyag-részarány számításánál figyelmen kívül kell hagyni
a) Motorbenzin
b) Dízelgázolaj
3. A forgalomba hozott bioüzemanyag mennyisége összesen (liter vagy MJ), ide nem értve annak a bioüzemanyagnak a mennyiségét, melyet a bioüzemanyag-részarány számításánál figyelmen kívül kell hagyni
4. A forgalomba hozott üzemanyag energiatartalmára a kötelező bioüzemanyag-részarány alapján eső bioüzemanyag-mennyiség energiatartalmának levezetése (MJ)
a) Motorbenzin alapján
b) Dízelgázolaj alapján
c) Összesen
5. A kötelező bioüzemanyag-részaránynak megfelelő mennyiség (kötelező bioüzemanyag-részaránnyal meghatározott bioüzemanyag-mennyiség energiatartalmának) és a tárgyhónapban ténylegesen forgalomba hozott bioüzemanyag-mennyiség energiatartalmának különbsége (MJ)
1

A rendeletet a 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 23. §-a hatályon kívül helyezte 2011. január 1. napjával.

2

Az 5. § (2) bekezdését a 2010: CLXXII. törvény 105. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 6. § (2)–(7) bekezdését a (7) bekezdés hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére