• Tartalom

15/2009. (III. 17.) ÖM rendelet

a helyi önkormányzatok fenntartásában lévő sportlétesítmények felújításának támogatásáról1

2009.09.01.

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 5. számú mellékletének 30. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az önkormányzati miniszter feladat- és hatásköréről szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszter véleményének kikérésével – a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. § (1) A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 5. számú mellékletének 30. pontjában foglalt előirányzat a helyi önkormányzatok által fenntartott sportlétesítmények felújításához nyújt támogatást (a továbbiakban: támogatás).

(2) A támogatásra helyi önkormányzatok (a továbbiakban: önkormányzat) pályázhatnak.

(3) A támogatás csak abban az esetben igényelhető az ÁFA összegét is tartalmazó fejlesztési összköltség alapján, ha az önkormányzatnak a támogatásból megvalósított cél kapcsán ÁFA-levonási joga nincs.

2. § (1) Az önkormányzat a támogatást a tulajdonában, illetve fenntartásában lévő (meglévő) sportlétesítmény felújítására igényelheti.

(2) Az önkormányzat a pályázatában több sportlétesítmény felújítására is igényelhet támogatást, ebben az esetben az önkormányzatnak a pályázatában rangsorolnia kell a tervezett felújításokat.

(3) E rendelet alkalmazásában felújítás a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 7–9. pontjában meghatározott tevékenység.

3. § A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, maximális összege sportlétesítmény-felújításonként 10 millió forint.

4. § (1)2 Nem nyújtható támogatás annak az önkormányzatnak, amely:

a) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint – a pályázata benyújtásának időpontjában – nem minősül köztartozásmentes adózónak,

b) adósságrendezési eljárás alatt áll,

c) a pályázatában megjelölt műszaki tartalomra uniós vagy egyéb hazai támogatásban részesül(t),

d) nem rendelkezik a sportról szóló 2004. évi I. törvény szerinti helyi sportfejlesztési koncepcióval.

(2) A támogatásra jogosult önkormányzatok körének, valamint a támogatás összegének meghatározása során megvizsgálandó, hogy az önkormányzat által a sportlétesítmény felújítására és hasznosítására készített terv (a továbbiakban: sportlétesítmény felújítási program) megfelelően alátámasztja-e a felújítás szükségességét.

(3) A támogatás szempontjából előnyben részesül az az önkormányzat, amely:

a) 2009-ben a pályázaton elnyert összeggel legalább azonos összegű támogatásban részesíti a területén működő sportegyesületeket, illetve a sportegyesületek jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységeit és az erre vonatkozó dokumentumokat – az 5. § (3) bekezdésének i) pontja szerint – pályázatához csatolja,

b) rendeletben szabályozza a sporttal kapcsolatos részletes feladatait és kötelezettségeit, valamint a költségvetéséből a sportra fordítandó összeget és az erre vonatkozó dokumentumokat – az 5. § (3) bekezdésének i) pontja szerint – pályázatához csatolja,

c) esetében a sportlétesítmény felújítási programban vállaltak alapján

ca) több település kiszolgálására alkalmas vagy válik alkalmassá a sportlétesítmény,

cb) a sportlétesítmény több sportág befogadására válik alkalmassá,

cc) megvalósul az építészeti, illetve kommunikációs akadálymentesítés,

d) lehetővé teszi, hogy az e pályázati támogatásból megvalósuló létesítményfejlesztéssel érintett sportlétesítményei vonatkozásában az adott önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmények tanulói is rendszeresen használhassák a sportlétesítményt, ezzel segítve a diáksport, és iskolai szabadidősport megvalósulását.

(4)3 Az (1) bekezdés a) pontja szerinti kizáró feltétel fennállásának hiányát az önkormányzat

a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Pályázati rendszer

5. § (1) Az önkormányzat pályázatát az Önkormányzati Minisztérium (a továbbiakban: ÖM) által készített – a rendelet 1. számú mellékletét képező – és honlapján közzétett pályázati adatlapon nyújthatja be. A pályázat részét képezi az önkormányzat sportlétesítmény felújítási programja.

(2) A (3) bekezdésben meghatározott dokumentumokat – papír alapon egy eredeti és két másolati példányban postai úton, illetve elektronikus formában (eAdaton) – a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatósága illetékes megyei szervezeti egységeihez (a továbbiakban: Igazgatóság) 2009. április 24-ig kell eljuttatni.

(3) A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a pályázati adatlapot,

b) az önkormányzat sportlétesítmény felújítási programját,

c) a 4. § (3) bekezdés a)–b) pontban foglaltak igazolására vonatkozó dokumentumokat,

d) az önkormányzat nyilatkozatát arról, hogy a támogatásból megvalósuló felújítást 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítja, és a feladat ellátási helyet 5 évig nem szünteti meg, illetve fenntartói jogát nem adja át nem állami fenntartó részére,

e) az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 83. § (2) bekezdésének g) pontja szerint a pályázó írásbeli nyilatkozatát arról, hogy az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített tartozása nincs,

f) ingatlanfejlesztés esetén a fejleszteni kívánt ingatlan Földhivatal által kiállított eredeti, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapját,

g) építési beruházás támogatása esetén a pályázónak a pályázathoz csatolnia kell a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását és az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy

ga) építési engedély-köteles eljárás esetén az engedélyezési eljárás elindult – ebben az esetben a jogerős építési engedélyt a támogatási szerződés megkötéséig kell benyújtani –, vagy

gb) a pályázatban, illetve a kérelemben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles,

h) amennyiben nem a pályázó tulajdonában van a fejleszteni kívánt létesítmény, úgy a tulajdonos beleegyező nyilatkozatát vagy a bérleti szerződés hitelesített másolatát,

i) a 4. § (3) bekezdésének a)–b) pontja esetén a pályázathoz csatolnia kell a saját forrás biztosításáról szóló képviselő-testületi, közgyűlési határozatot, vagy az Ámr. 83. § (4) bekezdésének a) pontja szerinti dokumentumot (testületi határozat vagy polgármester nyilatkozata), továbbá a 4. § (3) bekezdésének b) pontja esetén a rendeletet.

(4) A pályázatokat az Igazgatóság a benyújtott pályázati adatlap, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64/B. §-ának (3) bekezdése alapján szabályszerűségi szempontból megvizsgálja és szükség esetén 5 napon belül hiánypótlásra, módosításra hívja fel a pályázót. Amennyiben a pályázó a felhívásnak 5 napon belül nem tesz eleget, vagy nem megfelelően teljesíti azt, az Igazgatóság a pályázatot nem továbbítja az ÖM részére és erről értesíti a pályázót.

(5) A pályázatokat az Igazgatóság az ÖM részére elektronikus úton és papír alapon legkésőbb 2009. május 8-ig megküldi.

6. § (1) Az önkormányzati miniszter (a továbbiakban: miniszter) a pályázatokról az önkormányzat 2. § (2) bekezdése szerinti rangsorolása figyelembevételével 2009. május 25-ig dönt.

(2) A miniszter az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás megítélésére is jogosult. Ebben az esetben a támogatási szerződés megkötése előtt az önkormányzattal egyeztetni szükséges.

(3) Amennyiben az önkormányzat a támogatásról lemond, a miniszter – a benyújtott pályázatokkal kapcsolatban – a maradvány és a döntéssel le nem kötött összeg terhére – az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül – új döntést hozhat.

(4) A támogatási döntést az ÖM honlapján nyilvánosságra hozza.

Támogatási szerződés megkötése, a támogatás felhasználása

7. § (1) A támogatás nyújtásának feltétele a miniszter és az önkormányzat által megkötött támogatási szerződés, amely meghatározza a támogatás felhasználásának feltételeit. A támogatási szerződésben – a 2. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – több, az önkormányzat tulajdonában, illetve fenntartásában lévő sportlétesítmény felújításához is nyújtható támogatás.

(2) A támogatási szerződés a miniszter döntését követően legkésőbb 2009. június 15-ig megkötésre kerül. Amennyiben az önkormányzat az előírt határidő alatt nem járul hozzá a szerződés megkötéséhez, vagy az az önkormányzat hibájából meghiúsul, a miniszter támogatás megítéléséről szóló döntése hatályát veszti.

8. § A felújítást azon önkormányzat végzi vagy végezteti, amelynek tulajdonában, illetve fenntartásában működik a sportlétesítmény.

9. § (1) A támogatás felett az önkormányzat rendelkezik és felelős annak jogszerű felhasználásáért.

(2) A felújítás megvalósításának végső határideje 2010. augusztus 31.

10. § (1) A támogatást vissza kell fizetni a központi költségvetésbe, ha a támogatást nem a benyújtott pályázatban vállaltaknak, vagy nem a támogatási szerződésben megállapított feltételeknek megfelelően használja fel az önkormányzat.

(2) Visszafizetési kötelezettség esetén az önkormányzat az Áht. 64/B. § (2) bekezdése szerint jár el.

11. § Az önkormányzat a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról 2009. december 31-ig, a mindenkori zárszámadás keretében és rendje szerint köteles – a rendelet 2. számú melléklete szerinti elszámolási lapon – elszámolni. A támogatásnak a tárgyév december 31-én kötelezettségvállalással terhelt maradványával 2010. december 31-éig kell elszámolni.

A támogatás folyósítása

12. § A támogatást a támogatási szerződés megkötését követő 30 napon belül az ÖM utalványozása alapján a Magyar Államkincstár egy összegben folyósítja.

Ellenőrzés

13. § (1) A támogatás felhasználását az ÖM, az általa megbízott szervek, továbbá jogszabályban erre feljogosított egyéb szervek ellenőrizhetik.

(2) Az önkormányzat köteles a támogatás felhasználását elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani, az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni, a kért dokumentumokat rendelkezésre bocsátani, a helyszíni ellenőrzést lehetővé tenni.

Állami támogatásra vonatkozó szabályok

14. § Jelen rendelet alapján nyújtott támogatások csekély összegű támogatásnak minősülnek, amelyeket kizárólag az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet – HL L sorozat 379/5 2006. 12. 28. – szabályai alapján lehet nyújtani.

15. § Minden egyes új csekély összegű (de minimis) támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt de minimis támogatás teljes összegét kell figyelembe venni a pályázati adatlapon feltüntetett adatok alapján.

16. § A csekély összegű (de minimis) támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a támogatási intenzitás csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott mértékét.

17. § A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés napjától számított tíz évig megőrizni.

Záró rendelkezés

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 15/2009. (III. 17.) ÖM rendelethez

Pályázati adatlap helyi önkormányzatok fenntartásában lévő sportlétesítmények felújításának támogatására

Pályázó önkormányzat neve:

 

Pályázó önkormányzat címe:

 

A pályázó önkormányzat 7 jegyű KSH kódja:

 

Pályázó önkormányzat lakosságszáma:

 

Sportlétesítmény(ek) neve, típusa:

 

Sportlétesítmény(ek) címe:

 

Sportlétesítmény(ek) tulajdonosának neve, címe:

 

Sportlétesítmény(ek) vagyonkezelőjének, használójának neve, címe:

 

Sportlétesítmény területe:

 

Sportlétesítmény befogadóképessége (maximális nézőszám):

 

Sportlétesítmény kihasználtsága éves szinten:

2007
2008

A pályázó önkormányzat rendelkezik-e helyi sportfejlesztési koncepcióval (igen/nem)

 

A pályázó önkormányzat 2009-ben a pályázaton elnyert összeggel – az előző évhez képest – legalább azonos összegű támogatásban részesíti a területén működő sportegyesületeket, illetve a sportegyesületek jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységeit* (igen/nem, a támogatott nevének, sportágának és a támogatás összegének feltüntetésével)

2008
2009

A pályázó önkormányzat rendeletben szabályozza a sporttal kapcsolatos részletes feladatait és kötelezettségeit, valamint a költségvetéséből a sportra fordítandó összeget (igen/nem, a rendelet számának feltüntetésével)*

 

A pályázó önkormányzat az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt csekély összegű (de minimis) támogatásban részesült:

2007
2008
2009


Az igazolására vonatkozó dokumentum – amely az átutalás határidejét is tartalmazza – (együttműködési megállapodás, támogatási szerődés, képviselő-testület/közgyűlési határozat, szándékényilatkozat, rendelet) csatolandó a pályázathoz.

A sportlétesítmény felújítási programban4 vállaltak alapján:

több település kiszolgálására alkalmas vagy válik alkalmassá a sportlétesítmény:

 

a sportlétesítmény több sportág befogadására válik alkalmassá (a sportágak megjelölésével):

 

megvalósul az építészeti, illetve kommunikációs akadálymentesítés:

 

A megvalósítandó felújítási célok részletezése5
Építéssel járó célok bemutatása

Sorszám

Megvalósítandó cél megnevezése

Igényelt támogatás

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

Igényelt támogatás összesen

Az igényelt támogatás maximális összege megfelel-e a rendeletben
foglaltaknak

Felújítás összköltsége

Az igényelt támogatás felhasználási célja(i) (rövid leírás), a feladatellátás javításának bemutatása, a működtetés költségeinek várható alakulása

A pályázó önkormányzat nyilatkozik, hogy a fentiekben megjelölt célokra hazai vagy uniós pályázatból támogatásban nem részesült.
Dátum:
P. H.
jegyző/főjegyző    polgármester/közgyűlés elnöke

2. számú melléklet a 15/2009. (III. 17.) ÖM rendelethez

Elszámolási lap

Önkormányzat neve:

 

Polgármester neve:

 

Önkormányzat címe:

 

Számlavezető bank neve:

 

Számlaszám:

 

KSH kódja:

 

Kapcsolattartó neve:

 

Kapcsolattartó telefonszáma:

 

Kapcsolattartó e-mail címe:

 

 

Fejlesztés megnevezése:

 

Fejlesztés helye:

 

Fejlesztés megkezdése (év, hónap, nap):

 

Fejlesztés befejezése (év, hónap, nap):

 

 

 

Fejlesztés forrásai

Pályázat szerint (Ft)

Tényleges (Ft)

Vissza nem térítendő támogatás

 

 

Beruházás összköltsége

 

 

A megvalósított fejlesztési célok részletezése:

Sorszám

Feladatellátási hely megjelölése:

Megvalósított cél megnevezése

Felhasznált támogatás (Ft)

Építéssel, felújítással járó célok bemutatása

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

Támogatás összesen:

0

Beruházás összköltsége:

0

Számlaösszesítő

Számla sorszáma

Számla kibocsátója

Kiállítás dátuma (éééé.hh.nn.)

Számla tárgya (feladat, beszerzett eszköz, szolgáltatás megnevezése)

Számla szerinti tétel nettó értéke (Ft)

Számla szerinti tétel bruttó értéke (Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

0

0

A pályázó nyilatkozik arról, hogy a beszámolóban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Dátum:
P. H.
jegyző    polgármester
1

A rendeletet a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 43. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

A 4. § (1) bekezdése a 24/2009. (VIII. 19.) ÖM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 8. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. szeptember 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

3

A 4. § (4) bekezdését a 24/2009. (VIII. 19.) ÖM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 8. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. szeptember 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

4

A sportlétesítmény felújítási program a pályázathoz csatolandó.

5

A megvalósítandó célok részletes, tételenkénti bemutatása szükséges a táblázatban, megjelölve, hogy melyik sportlétesítményre vonatkozik (pl. épületfelújítás esetén szükséges részletezni annak műszaki tartalmát – nyílászáró-csere, festés, radiátorcsere, villamos vezetékek cseréje stb.). A táblázat szerinti sorrend egyben a felújítási célok rangsorolását is jelenti.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére