• Tartalom

151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet

151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról1

2009.08.02.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. LIII. törvény 110. §-a (7) bekezdésének 3., 12. és 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány – az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1–9. §2

10. § (1) E rendelet 2009. augusztus 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit – a (2) bekezdésben meghatározott eljárás kivételével – a hatálybalépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) A Khvkr. 3. számú melléklet 109. pontjának hatálya alá tartozó tevékenység esetében külön jogszabály szerinti vízjogi létesítési engedély akkor adható, ha a környezethasználó környezetvédelmi engedéllyel vagy a Khvkr. 5. § (2) bekezdés dc) pontja szerinti határozattal rendelkezik.

(3)–(6)3

Melléklet a 151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelethez

Az előzetes konzultációban részt vevő közigazgatási szervek

 

A közreműködés feltétele

Szakkérdés

Közigazgatási szerv

1.

Minden esetben.

A környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek (ideértve az ásvány-, illetve gyógyvíz minősítéssel nem rendelkező termálvizek) minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, a lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére, továbbá a levegő higiénés követelmények teljesülésére kiterjedően.

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat regionális intézete

2.

Ha a tevékenység gyógyhelyen vagy gyógyhelyre, természetes gyógytényezőre hatást gyakorló módon valósul meg.

Természetes gyógytényezők, gyógyhelyek természeti adottságainak, valamint a természetes gyógytényezőket érintő hatások vizsgálatára kiterjedően.

Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatósága

3.

Ha a tevékenység következtében az a környezeti elem vagy rendszer hatásviselő lehet, amelynek védelme a hatáskörébe tartozik, azt érinti vagy olyan környezet-veszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály a feladat-
és hatáskörébe utalja.

Kulturális örökség (műemlékvédelem, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek) védelmére kiterjedően.

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal területi szerve

4.

Ha a tevékenység következtében az a környezeti elem vagy rendszer hatásviselő lehet, amelynek védelme hatáskörébe tartozik, azt érinti vagy olyan környezetveszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály a feladat-
és hatáskörébe utalja.

A helyi környezet- és természetvédelemre kiterjedően, valamint annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység összhangban áll-e a településrendezési eszközökkel.

érintett települési önkormányzat jegyzője

5.

Ha az előzetes konzultáció termőföld, erdő vagy azzal szomszédos földrészlet igénybevételével megvalósuló tevékenység engedélyezését előzi meg.

A termőföld minőségére, a talajvédő gazdálkodás feltételeire, valamint az erdőre, annak élő és élettelen alkotóelemeire, az erdei életközösségre, a külterületen található fásításra, az erdészeti létesítményre és az erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületre gyakorolt hatások vizsgálata.

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve

6.

Ha a tevékenység megvalósítására termőföldön kerül sor.

A termőföld mennyiségi védelmének követelményei tekintetében.

körzeti földhivatal, több körzeti földhivatal illetékességi területét érintő esetekben a megyei földhivatal, a fővárosban a Fővárosi Földhivatal

7.

Ha a tevékenység következtében az a környezeti elem vagy rendszer hatásviselő lehet, amelynek védelme hatáskörükbe tartozik, azt érinti vagy olyan környezetveszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály feladat-
és hatáskörébe utalja és a vizsgálat (engedély megszerzése) nem bányászati tevékenységre vonatkozik.

Az adott építmény létesítésének és tevékenység végzésének a földtani környezetre való hatásának vizsgálata az ásványi nyersanyag
és a földtani közeg védelme szempontjából.

Bányakapitányság

8.

Ha a tevékenység következtében olyan környezetveszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály feladat-
és hatáskörébe utalja.

Az atomenergia biztonságos alkalmazásával, a nukleáris baleset-elhárítással kapcsolatos kérdésben.

Országos Atomenergia Hivatal

9.

Ha a kérelem a területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek tartalmi követelményeiről szóló jogszabály szerinti országos vagy térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények megvalósítására, valamint azok jelentős módosítására irányul.

A területrendezési tervekkel való összhang tekintetében.

állami főépítész

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 226. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1–9. §-t a 10. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 10. § (3)–(6) bekezdése a (6) bekezdés alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére