• Tartalom

155/2009. (XI. 16.) FVM rendelet

155/2009. (XI. 16.) FVM rendelet

a földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatásra vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díjfizetés részletes szabályairól

2020.12.21.

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 90. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) szerinti, a földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjra (a továbbiakban: díj) terjed ki.

2. § (1) A Korm. r. 17. § (1) bekezdésében meghatározott földhasználati lap másolat díja oldalanként 800 Ft.

(2)1 A díj 90%-a a fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal), 10%-a a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv bevételét képezi.

(3) A díjat annak kell megfizetnie, aki a földhasználati lap másolat szolgáltatását kéri, illetve amely szerv az erre irányuló megkeresést előterjeszti.

3. § (1)2 A 7. §-ban szabályozott esetet kivéve, a díjfizetés a kérelem előterjesztésével egyidejűleg az adatigénylés helye szerint eljáró hatóság ügyfélszolgálatán működő pénztárba történő készpénzbefizetéssel, illetve ha erre lehetőség van, bankkártyával, vagy az illetékes kormányhivatal – e rendelet melléklete szerinti – számlaszámára készpénz-átutalási megbízással (fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel), illetve átutalási megbízással teljesíthető.

(2)3

(3)4

(4)5

(5)6

4. §7

5. § (1)8 Ha a kérelem, a megkeresés és a díj megfizetését igazoló okiratok alapján megállapítható, hogy a kérelmező, illetve a megkereső szerv a jogszerű mértéket meghaladó összegű díjat fizetett, a többletet vissza kell téríteni. A visszatérítést hivatalból a többletbefizetés megállapítását követő 8 napon belül, amennyiben pedig a többletfizetést a kérelmező, illetve a megkereső szerv jelzi az eljáró hatóságnak, a visszatérítésre vonatkozó kérelem beérkezését követő 8 napon belül kell elrendelni, és a visszatérítés teljesítése iránt a visszatérítés elrendelését követő 30 napon belül intézkedni kell.

(2)9 Ha a megfizetett díj – részleges vagy teljes – visszatérítése válik szükségessé, az eljáró hatóság a vonatkozó bizonylatot megküldi a kérelmezőnek, illetve a megkereső szervnek, ezzel egyidejűleg – határidő megjelölésével – felhívja annak a bankszámlaszámnak a megadására, amelyre a visszatérítést a kérelmező, illetve a megkereső szerv kéri. Ha a megjelölt határidőn belül a kérelmező, illetve a megkereső szerv nem ad meg bankszámlaszámot, a visszatérítés készpénz-átutalással postai úton történik, az adatszolgáltatás iránti kérelemben, illetve megkeresésben megjelölt címadat alapulvételével.

6. § (1)10 A kormányhivatal a befolyt díjnak a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet megillető részét a tárgyhónap utolsó napját követő 20 napon belül utalja át a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv előirányzat-felhasználási keretszámlájára.

(2)11 A kormányhivatal a földhasználati lap másolat kiadásából befolyt díjnak azt a részét, amely nem saját illetékességi területére vonatkozó adatállományából való adatszolgáltatásból származik, a (3) bekezdésben meghatározottak szerint utalja át a tárgyhónap utolsó napját követő 20 napon belül az adatszolgáltatásban érintett ingatlanok fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal előirányzat-felhasználási keretszámlájára.

(3)12 A (2) bekezdésben foglalt esetben a bevétel 50%-a az adatszolgáltatás helye szerint illetékes kormányhivatalt, 50%-a pedig az ingatlan fekvése szerint illetékes kormányhivatalt illeti meg.

7. § (1)13 A földhasználati lap elektronikus másolatának igénylése esetén a díj megfizetését a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv – e rendelet melléklete szerinti – előirányzat-felhasználási keretszámlájára történő átutalással kell teljesíteni.

(2)14 A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a kormányhivatalt megillető díjat a tárgyhónap utolsó napját követő 20 napon belül utalja át az adatszolgáltatásban érintett ingatlanok fekvése szerint illetékes kormányhivatal előirányzat-felhasználási keretszámlájára a kormányhivatal által kiállított számla alapján.

7/A. §15 (1) A Korm. r. 17. § (1) bekezdésében meghatározott földhasználati összesítő díja 4000 Ft.

(2) A díjat annak kell megfizetnie, aki a földhasználati összesítő szolgáltatását kéri.

(3)16 A Korm. r. 17/A. § (3) bekezdésében meghatározott esetben a földhasználati összesítő díja az adatszolgáltatás helye szerint illetékes kormányhivatal bevételét képezi. A díj megfizetésére a 3. § (1), (2), (4) és (5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(4)17 A Korm. r. 17/A. § (4) bekezdésében meghatározott esetben a földhasználati összesítő díja a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv bevételét képezi. A díj megfizetésére a 7. § (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

7/B. §18 A Korm. r. 17/A. § (8) bekezdésében meghatározott igazolás kiadása esetében a 7/A. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

8. § Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

a) 28. § (2)–(3) bekezdéseiben és a 31. § (6) bekezdésében foglaltakat a díjfizetési kötelezettség fennállása tekintetében,

b) 32. § (1) bekezdésében foglaltakat a jogorvoslati eljárás díjának visszatérítése tekintetében,

c) 82. § (1) bekezdésében foglalt mulasztási bírságot a földhasználati lap elektronikus másolatának igénylése esetén

megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy az ott nevesített illeték helyett díjat kell érteni.

8/A. §19

9. § E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 155/2009. (XI. 16.) FVM rendelethez20

 

A

B

 

Név

Számlaszám

1.

Földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv

10023002-00299592-38200001

2.

Baranya Megyei Kormányhivatal

10024003-00300960-00000000

3.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

10025004-00301071-00000000

4.

Békés Megyei Kormányhivatal

10026005-00321127-00000000

5.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

10027006-00302814-00000000

6.

Csongrád Megyei Kormányhivatal

10028007-00302515-00000000

7.

Fejér Megyei Kormányhivatal

10029008-00302649-00000000

8.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

10033001-00301617-00000000

9.

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

10034002-00301813-00000000

10.

Heves Megyei Kormányhivatal

10035003-00302089-00000000

11.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

10045002-00301820-00000000

12.

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

10036004-00301428-00000000

13.

Nógrád Megyei Kormányhivatal

10037005-00302106-00000000

14.

Pest Megyei Kormányhivatal

10023002-00302247-00000000

15.

Somogy Megyei Kormányhivatal

10039007-00301112-00000000

16.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

10044001-00302261-00000000

17.

Tolna Megyei Kormányhivatal

10046003-00302436-00000000

18.

Vas Megyei Kormányhivatal

10047004-00301507-00000000

19.

Veszprém Megyei Kormányhivatal

10048005-00301569-00000000

20.

Zala Megyei Kormányhivatal

10049006-00303004-00000000

21.

Budapest Főváros Kormányhivatala

10023002-00301208-00000000

2

A 3. § (1) bekezdése a 29/2015. (VI. 5.) FM rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított, a 63/2020. (XII. 16.) AM rendelet 1. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

3

A 3. § (2) bekezdését a 63/2020. (XII. 16.) AM rendelet 2. § 1. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 3. § (3) bekezdését a 63/2020. (XII. 16.) AM rendelet 2. § 1. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 3. § (4) bekezdését a 63/2020. (XII. 16.) AM rendelet 2. § 1. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 3. § (5) bekezdését az 1/2014. (I. 3.) VM rendelet 1. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 63/2020. (XII. 16.) AM rendelet 2. § 1. pontja.

7

A 4. §-t a 63/2020. (XII. 16.) AM rendelet 2. § 2. pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 6. § (1) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 136. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 6. § (3) bekezdése a 29/2015. (VI. 5.) FM rendelet 6. § (3) bekezdés g) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 7. § (1) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 138. § b) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 7/A. §-t az 1/2014. (I. 3.) VM rendelet 2. §-a iktatta be.

16

A 7/A. § (3) bekezdése a 29/2015. (VI. 5.) FM rendelet 6. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 7/A. § (4) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 138. § b) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 7/B. §-t az 1/2014. (I. 3.) VM rendelet 2. §-a iktatta be.

20

Az 1. melléklet a 29/2015. (VI. 5.) FM rendelet 6. § (4) bekezdésével megállapított és a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 137. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére