• Tartalom

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet

a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról

2021.04.02.

A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 3., 5., 13., 15. alpontjában, a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 166. §-ában, a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 15. §-ában, valamint a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2001. évi IX. törvény 4. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1. § (1) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 20. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezések megsértőjével szemben – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a közigazgatási hatósági eljárásban a 2–13. §-ban meghatározott bírság szabható ki.

(2)1 Az (1) bekezdés szerinti bírságok nem alkalmazandók a foglalkoztatás-felügyeleti hatóságra vonatkozó külön jogszabály alapján lefolytatott telephelyi ellenőrzés során.

2. § A Kkt. 20. § (1) bekezdés a) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – az 1. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki

a)2 a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 2. § (2) bekezdésében,

b)3 a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR.) 3–34. §-ában,

c)4 a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben,

d) a Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája által létrehozott közlekedési engedélyek használatának szabályairól szóló 56/2005. (VII. 7.) GKM rendeletben,

e) a „Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről” szóló, Genfben, az 1956. évi május hó 19. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1971. évi 3. törvényerejű rendeletben,

f)5 a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényben,

g)6 a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló, 2009. október 21-i 1072/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben,

h)7 az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. október 21-i 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben,

i)8 az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás okmányaira vonatkozóan az 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról és a 2121/98/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 9-i 361/2014/EU bizottsági rendeletben,

j)9 az autóbusszal végzett nemzetközi nem menetrend szerinti személyszállításról szóló (INTERBUS) megállapodás kihirdetéséről szóló 309/2002. (XII. 28.) Korm. rendeletben,

k)10 a kétoldalú közúti áru- és személyszállításról szóló nemzetközi szerződéseket kihirdető – a 12. mellékletben foglalt – jogszabályokban,

l)11 a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló kormányrendeletben

meghatározott, a közúti közlekedési szolgáltatások végzéséhez előírt engedélyekre és okmányokra vonatkozó rendelkezést megsérti.

3. §12 A Kkt. 20. § (1) bekezdés b) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a 2. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a 2. § a), b), g), h), i) és k) pontjában meghatározott jogszabályban vagy nemzetközi szerződésben meghatározott rendelkezést megsérti.

4. §13 A Kkt. 20. § (1) bekezdés c) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a 3. és 4/A. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki

a) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben,

b) a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2001. évi IX. törvényben,

c)14 a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben

meghatározott, a vezetési és pihenőidőre, valamint az ezekkel összefüggő okmányokra vonatkozó rendelkezést megsérti.

5. § A Kkt. 20. § (1) bekezdés d) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a 4. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki

a) a 4. § c) pontjában meghatározott rendeletben,

b)16 a menetíró készülékről szóló miniszteri rendeletben,

c) a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben,

d) a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2001. évi IX. törvényben,

e)17 a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben

meghatározott, a menetíró készülékre, a tachográf-korongra és az ezek használatára vonatkozó rendelkezést megsérti.

6. § A Kkt. 20. § (1) bekezdés e) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – az 5. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki

a)18

b)19

c) a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendeletben,

d)20 a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló jogszabályban,

e) a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendeletben,

f)21 a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló jogszabályban,

g)22 a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról szóló jogszabályban,

h)23 a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításáról szóló 7/2011. (III. 8.) NFM rendeletben,

i)24 az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban,

j) a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben,

k)25 a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló törvényben, valamint az ADR belföldi alkalmazásáról szóló miniszteri rendeletben

meghatározott, a veszélyes áruk, anyagok, hulladékok szállítására (fuvarozására), valamint a közúti járműre és annak személyzetére, az áru feladójára, átmeneti tárolójára, a csomagolóra, a berakóra, a töltőre, a címzettre és a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó kinevezésére és képesítésére vonatkozó rendelkezést megsérti.

6/A. §26 (1) Az 5. melléklet 1. táblázatában felsorolt szabálytalanságok esetén, a bírságösszeg meghatározásához a szabálytalanságot a következő meghatározások szerinti, csökkenő súlyosságú kockázati kategóriák egyikébe kell sorolni, ahol az I. kategória a legsúlyosabb:

a) I. kockázati kategória: a veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADR) betartásának olyan elmulasztása, amely haláleset, súlyos személyi sérülés vagy jelentős környezetkárosodás okozásának nagyfokú kockázatával jár;

b) II. kockázati kategória: a veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADR) betartásának olyan elmulasztása, amely személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának kockázatával jár;

c) III. kockázati kategória: a veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADR) betartásának olyan elmulasztása, amely személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának kismértékű kockázatával jár.

(2) Az 5. melléklet 2. és 3. táblázata tartalmazza azon szabálytalanságokat, amelyek kockázati kategóriába nem tartoznak.

(3) Az 5. melléklet 1. táblázatában meghatározott bírságösszegnek

a) a 10%-át kell megállapítani az ADR 1.1.3 szakaszában, valamint az ADR belföldi alkalmazásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint a további vonatkozó előírások betartása alól részben mentesülő veszélyes áru szállítás során megállapított szabálytalanság esetén, kivéve a b) pont szerinti szállításokat;

b) a 30%-át kell megállapítani az ADR 1.1.3.6 bekezdésében foglalt mentességgel történő veszélyes áru szállítás során megállapított szabálytalanság esetén.

(4) A (3) bekezdésben említett esetek kivételével, az 5. melléklet 1. táblázatában meghatározott bírságösszegnek az 50%-át kell megállapítani, ha

a) a szállított veszélyes áru fizikai és kémiai veszélyeztető hatását, mennyiségét és a szállítás körülményeit, módját figyelembe véve a megállapított szabálytalanság a közúti közlekedés biztonságát nem veszélyezteti és

b) veszélyes áru kiszabadulása nem következett be vagy a veszélyes áru kiszabadulásának közvetlen veszélye nem áll fenn.

(5)27 A (4) bekezdésben meghatározott bírságcsökkentő tényező nem alkalmazható

a) az ADR 3.2 fejezet „A” táblázat 15 oszlopa szerinti „0” és „1” szállítási kategóriába tartozó veszélyes áruk szállítása esetén,

b) a szállításból kizárt veszélyes áruk szállítása esetén, vagy

c) az olyan veszélyes áru szállítmány esetén, amelyre az ADR nagy közbiztonsági kockázattal járó veszélyes árukra vonatkozó 1.10.3 szakasza előírásait kell alkalmazni.

(6)28 A (3) és (4) bekezdésben meghatározott bírságcsökkentő tényezők nem alkalmazhatók, ha a veszélyes áru szállítás szabályainak megsértése következtében az ADR 1.8.5 szakasza szerinti esemény következett be.

7. § A Kkt. 20. § (1) bekezdés f) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a 6. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki

a) a gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi szállításáról és az ilyen szállításhoz használt különleges szállítóeszközökről szóló, Genfben, 1970. szeptember 1. napján kelt Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 25/1989. (III. 17.) MT rendeletben,

b) az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről, valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és az 1255/97/EK rendelet módosításáról szóló, 2004. december 22-i 1/2005/EK tanácsi rendeletben

meghatározott, a gyorsan romló élelmiszerek vagy az élő állatok szállítására vonatkozó rendelkezést megsérti.

8. §29 A Kkt. 20. § (1) bekezdés g) pontjához kapcsolódóan a 7. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a KR. 34. §-ában foglalt rendelkezést megsérti.

9. §30 (1) A Kkt. 20. § (1) bekezdés h), n) és o) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a 8. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki

a) a 2. § a)–b) és j) pontjában foglalt jogszabályokban meghatározott,

b) a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló jogszabályban, ide nem értve a jelzőtáblával elrendelt össztömeg-korlátozásokra vonatkozó,

c) a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeiről szóló 101/2003. (XII. 23.) GKM rendeletben meghatározott,

d) a közúti járművek időszakos vizsgálata egységes feltételeinek elfogadásáról és ezen vizsgálat kölcsönös elismeréséről szóló, Bécsben, 1997. november 13-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2001. évi LXVIII. törvényben meghatározott,

az áru- vagy személyszállítást végző járművek közúti forgalomban való részvételére vonatkozó,

e)31 a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeletben meghatározott,

f) a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben szabályozott,

g)32 a 1980. évi 3. törvényerejű rendelettel kihirdetett, 1968. évi november hó 8. napján Bécsben aláírt Közúti Közlekedési Egyezményben meghatározott

rendelkezést megsérti.

(2) A Kkt. 20. § (1) bekezdés h) pontjához kapcsolódóan a 8. melléklet 2–3. sorában foglaltak értelmében a járműszerelvény megengedett legnagyobb össztömege a vontatójármű forgalmi engedélyében meghatározott együttes tömeg és a vontatási adatainál feltüntetett, az ellenőrzés időpontjában vontatott pótkocsira vonatkoztatható vontatási tömeg adatainak összege, kivéve, ha a forgalmi engedély hivatalos feljegyzések rovata tartalmaz a járműszerelvény tömegére vonatkozó adatot.

(3) A Kkt. 20. § (1) bekezdés h) pontjához kapcsolódóan, ha több tengely vagy tengelycsoport túlterhelt, a legmagasabb túllépésre vonatkozó bírságtételt kell figyelembe venni.

(4) A Kkt. 20. § (1) bekezdés h) pontjához kapcsolódóan, ha egyszerre áll fenn az (1) bekezdés b) és f) pontjában hivatkozott jogszabályok szerinti megengedett legnagyobb össztömeg túllépése, a jogsértésekre vonatkozó bírságtételek közül a magasabbat kell figyelembe venni.

(5) A Kkt. 20. § (1) bekezdés h) pontjához kapcsolódóan, ha egyszerre áll fenn a megengedett legnagyobb össztömeg túllépése és a tengely- vagy tengelycsoport-túlterhelés, az ezekre vonatkozó bírságtételek összeadódnak.

(6) A Kkt. 20. § (1) bekezdés h) pontjához kapcsolódóan, ha a megengedett legnagyobb hosszúság, magasság, szélesség túllépése együttesen van jelen, a legmagasabb túllépésre vonatkozó bírságtételt kell figyelembe venni.

(7)33 Nem szabható ki a megengedett legnagyobb össztömeg túllépésére vonatkozó, az (1) bekezdésben meghatározott bírság, ha a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pont af) alpontjában meghatározott jármű megengedett legnagyobb össztömeg túllépése 2018. június 30. napjáig elkövetett jogsértések esetén nem haladja meg a 2%-ot, 2018. július 1. napjától 2018. december 31. napjáig elkövetett jogsértések esetén nem haladja meg az 1%-ot.

9/A. §34 (1) A Kkt. 20. § (1) bekezdés h) pontjához kapcsolódóan a 14. mellékletben meghatározott egyes jogsértések esetén az elkövetőre a jogsértéshez meghatározott összegű bírságot kell kiszabni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti, egy időpontban elkövetett jogsértő magatartások miatt megállapított bírság együttes összege üzembentartó esetén nem haladhatja meg a 600 000 forintot, járművezető esetén a 150 000 forintot.

(3) E rendelet alkalmazásában:

a) komoly hiányosság: a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendelet 10. számú melléklet III. rész 1. táblázata, valamint a IV. rész 2. táblázata szerinti komoly hiányosság,

b) veszélyes hiányosság: a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendelet 10. számú melléklet III. rész 1. táblázata, valamint a IV. rész 2. táblázata szerinti veszélyes hiányosság.

10. § A Kkt. 20. § (1) bekezdés i) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a 9. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a nemzetközi kombinált árufuvarozást elősegítő kedvezményekről szóló 266/2003. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezést megsérti.

11. § A Kkt. 20. § (1) bekezdés j) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a 10. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezést megsérti.

12. §35 (1)36 A Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a 11/A–11/F. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeletben foglalt, a megengedett legnagyobb sebességre („gyorshajtás”), a biztonsági öv használatára, a járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülék jelzéseire, a járművezető szervezetében a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol tilalmára („ittas vezetés”), a vasúti átjárón való áthaladásra, a behajtási tilalomra, a korlátozott övezetre (zóna), a kötelező haladási irányra és az autópálya leálló sávjának igénybevételére vonatkozóan a 11/A–11/F. mellékletben meghatározott valamely rendelkezést megsérti.

(2)37 Az (1) bekezdés szerinti bírságot – a 11/A–11/F. mellékletben meghatározottak szerint – a bírságot kiszabó döntés véglegessé válásától számított harminc napon belül kell befizetni.

(3)38 A Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott rendelkezések miatt folytatott közigazgatási eljárásban a korlátozott cselekvőképességgel rendelkező személyt is megilleti az eljárási képesség.

(4)39 Ha a Kkt. 21/B. § (1) bekezdésében meghatározott szabályszegést a 2015/413/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet átültető más tagállamban bejegyzett gépjárművel követték el és a bírság kiszabására a Kkt. 20. § (4b) bekezdése szerint került sor, a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítése során alkalmazandó formanyomtatványokról szóló miniszteri rendeletben meghatározott tájékoztató levelet és válasznyomtatványt is meg kell küldeni a gépjármű üzemben tartója részére.

12/A. §40 (1) Az a nem természetes személy belföldi üzemben tartó, amely a Kkt. 20. § (1) bekezdés l) pontjában foglaltakat megsérti,

a) 2000 cm3 vagy az alatti személygépkocsi esetében 400 000 forint,

b) 2000 cm3 feletti személygépkocsi esetében 800 000 forint,

c) egyéb jármű esetében 200 000 forint

összegű bírságot köteles fizetni.

(2) Amennyiben a Kkt. 20. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott rendelkezéseket természetes személy szegi meg, az (1) bekezdésben meghatározott összegű bírság felét köteles fizetni.

(3) Aki a Kkt. 20. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott rendelkezéseket 2011. december 31-ig szegi meg, az (1)–(2) bekezdésben meghatározott bírság összegének a felét köteles fizetni.

(4)41 Ha a Kkt. 20. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott rendelkezés megszegése esetén a jármű vezetője a jármű használatára vonatkozó jogosultságot a helyszíni ellenőrzés során a Kkt. 25/B. § (5) bekezdésében meghatározottak szerint nem igazolja, azonban az eljáró hatóságnál az ellenőrzés időpontjára vonatkozó jogszerű használatot 8 napon belül igazolja, a bírság összege 30 000 forint.

12/B. §42 (1) A Kkt. 20. § (1) bekezdés m) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a 11/H. mellékletben foglalt jogszabályi rendelkezés megsértése esetén járműkategória, és az UD rendszer észlelése által a 11/H. mellékletben meghatározott időszakban megállapított jogosulatlan úthasználat száma, illetve időbelisége alapján meghatározott bírságot köteles fizetni, aki az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló törvényben (a továbbiakban: ED törvény) meghatározottak szerint szabályszegést követ el.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bírság ugyanazon jármű vezetőjével szemben nem szabható ki, ha a bírságolási eljárás megindítását megelőző két órán belüli jogosulatlan úthasználat miatt az (1) bekezdés szerint már közigazgatási hatósági eljárás indult, kivéve, ha a jármű vezetője a jogosulatlan úthasználatért a Kkt. 21/A. § (2) bekezdése alapján tartozik felelősséggel.

12/C. §43 A Kkt. 24/A. § (5a) bekezdéséhez kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a 13. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az a vizsgáló állomás, amely a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet rendelkezéseit megsérti.

13. § (1)44 Amennyiben az ellenőrző hatóság

a)45 az 1. melléklet 2. pont a) alpontjában, 3. pontjában, 5. pont a) és b) alpontjában, 7., 7/A., 8. és 9. pontjában,

meghatározott okmány hiányát állapítja meg, de a hiányzó okmány megléte a közlekedésért felelős miniszter nyilvántartásából megállapítható, vagy a nyilvántartásban nem szereplő, az ellenőrzés időpontjában minden kétséget kizáróan érvényes okmányt az ellenőrző hatóságnak – az ellenőrzés napját követő 8 napon belül – bemutatják, a bírság összege a mellékletek megfelelő sorában meghatározott összeg fele, de legfeljebb 30 000 forint.

(2)48 Ha az ellenőrző hatóság ugyanazon ellenőrzés keretében és az annak alapján indult közigazgatási eljárásban a 2–11. §-ban meghatározott több – a hatóság hatáskörébe tartozó – szabályszegést állapít meg, akkor a bírság kiszabására irányuló eljárást ugyanazon szabályszegővel szemben egy eljárásban kell lefolytatni. A bírság mértéke az egyes szabályszegések miatt megállapított bírságok összege, amely azonban nem haladhatja meg a megállapított legsúlyosabb szabályszegés miatt kiszabható bírság háromszorosát, de legfeljebb a 2 200 000 forintot, járművezető esetén a másfélszeresét, de legfeljebb a 800 000 forintot.

14. §49 (1) Az eljárás során az ügyfelet az eljáró hatóság legfeljebb két alkalommal hívhatja fel hiánypótlásra.

(2) A kiszabott közigazgatási bírság megfizetésére az első fokon eljárt hatóság részletekben történő teljesítést is megállapíthat.

(3) A kötelezett a teljesítési határidő lejárta előtt benyújtott kérelmében, annak igazolásával kérheti a pénzfizetési kötelezettség teljesítésére halasztás vagy a részletekben történő teljesítés (a továbbiakban együtt: fizetési kedvezmény) engedélyezését, hogy rajta kívül álló ok lehetetlenné teszi a határidőre való teljesítést, vagy az számára aránytalan nehézséget jelentene.

(4) A határidő lejárta után az ügyfél – feltéve, hogy a végrehajtást még nem indították meg – a (2) bekezdésben meghatározott okból igazolási kérelem egyidejű benyújtásával kérhet fizetési kedvezményt. Ha a hatóság elutasítja az igazolási kérelmet és a fizetési kedvezmény iránti kérelmet, egyidejűleg rendelkezik a végrehajtás foganatosításáról.

15. §50 (1)51 A közlekedésért felelős miniszter – figyelemmel a közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről szóló külön jogszabályban foglalt rendelkezésekre is – az ellenőrző hatóságokkal egyeztetve a tárgyévet megelőző év november 30. napjáig ellenőrzési területenként meghatározza a tárgyévi közúti és telephelyi ellenőrzések tervszámát, valamint az ellenőrzési feladatok ellenőrző hatóságok közötti megosztását. Az éves ellenőrzési tervet az ellenőrző hatóságok megelőző évi ellenőrzési tapasztalatainak figyelembevételével kell összeállítani.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott éves ellenőrzési tervet a közlekedésért felelős miniszter – az érintett ellenőrző hatóságokat felügyelő miniszterekkel, valamint a közúti áru- és személyszállító vállalkozások szakmai szervezeteivel való egyeztetést követően – hagyja jóvá.

15/A. §52 (1) A Kkt. 20. § (6) bekezdése szerinti pénzkövetelés biztosításának összegét az e rendelet alapján kiszabható bírsággal megegyező összegben kell meghatározni. A pénzkövetelés biztosítása összegének bankkártyával (POS, VPOS) történő megfizetése esetén a pénzkövetelés biztosítása összegének valamely pénzügyi intézménnyel kötött szerződés szerinti mértékét, de legfeljebb 2%-át kell egyidejűleg és azonos módon költségként megfizetni.

(2) Az e rendelet szerinti bírságok bankkártyával (POS, VPOS) történő megfizetése esetén a kiszabott bírság összegének valamely pénzügyi intézménnyel kötött szerződés szerinti mértékét, de legfeljebb 2%-át kell egyidejűleg és azonos módon költségként megfizetni.

15/B. §53 (1) A közlekedési hatóság ellenőrzése során próbavásárlás elvégzésére közreműködő személyt vehet igénybe megbízási szerződéssel, amelyben a közreműködő személy hozzájárul a természetes személyazonosító adatai kezeléséhez.

(2) A közlekedési hatóság a közreműködő személy által a szolgáltatás igénybevételére irányuló próbavásárlással is ellenőrizheti a szolgáltatás szabályszerűségét.

(3) A közreműködő személy a megbízási szerződés alapján megbízási díjra jogosult.

(4) A közreműködő személy részére a közlekedési hatóság igazolványt állít ki, amellyel kapcsolatban kezeli a közreműködő személy természetes személyazonosító adatait.

(5) A közreműködő személyre az ügyintézőre vonatkozó kizárási szabályokat kell alkalmazni.

(6) Próbavásárlás esetén a közreműködő személy a próbavásárlás befejezésekor igazolja jogosultságát.

(7) Szolgáltatás próbavásárlása esetén a szolgáltatás díja eljárási költség, amelyet az előírt követelményeknek meg nem felelő szolgáltatás nyújtója visel.

16. § (1) Ez a rendelet 2009. augusztus 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően elkövetett szabályszegések esetében kell alkalmazni, a hatálybalépését megelőzően elkövetett szabályszegések esetében pedig akkor, ha a bírság mértéke, illetve a bírság legmagasabb mértéke tekintetében kedvezőbb rendelkezést állapít meg.

(2)54 E rendeletnek a közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 99/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított 12. §-át a 2011. július 1-jén folyamatban levő ügyekben nem lehet alkalmazni.

(3)55 E rendeletnek a közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: módosító rendelet) 4. § (2) bekezdésével megállapított 12. §-ának rendelkezését és a 8–11. mellékletével megállapított, illetve módosított 11/A–11/G. mellékletét a módosító rendelet hatálybalépése napját megelőzően indult ügyekben nem lehet alkalmazni.

(4)56 E rendeletnek a közúti közlekedési szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 171/2014. (VII. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet1) megállapított 13. § (2) bekezdésének rendelkezéseit a módosító rendelet1 hatályba lépését követően elkövetett szabályszegések esetében kell alkalmazni.

(5)57 E rendeletnek a veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével és szankcionálásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépését58 követően végzett ellenőrzésekre és az azok alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.

(6)59 E rendeletnek a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 595/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr2.) 1. §-ával megállapított 9/A. §-át és a 3. §-ával megállapított 8. és 14. mellékletét a Módr2. hatálybalépését60 követően végzett ellenőrzésekre és az azok alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.

(7)61 A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet és a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosításáról szóló 18/2021. (I. 27.) Korm. rendelet 1. mellékletével megállapított 13. mellékletének rendelkezéseit az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet hatálybalépését62 követően elkövetett jogsértések tekintetében indult ügyekben is alkalmazni kell.

(7a)63 E rendeletnek a veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével és szankcionálásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 66/2021. (II. 16.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított rendelkezéseit a Módr3. hatálybalépését64 követően végzett ellenőrzésekre és az azok alapján lefolytatott hatósági eljárásokban kell alkalmazni.

(8)65 Ez a rendelet

a) a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek,

b) a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló, 2009. október 21-i 1072/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek,

c) az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. október 21-i 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, valamint

d) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikkének,

e)66 az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás okmányaira vonatkozóan az 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról és a 2121/98/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 9-i 361/2014/EU bizottsági rendeletnek,

f)67 a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek,

g)68 az 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az uniós jogszabályokat érintő – adott esetben a közúti fuvarozó jó hírnevének elveszítését eredményező – súlyos jogsértések osztályozása tekintetében történő kiegészítéséről és a 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének módosításáról szóló, 2016. március 18-i 2016/403 (EU) bizottsági rendeletnek

h)69 az 561/2006/EK rendeletnek a maximális napi és heti vezetési időre, a minimum szünetekre, valamint a napi és heti pihenőidőre vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében és a 165/2014/EU rendeletnek a menetíró készülékkel történő helymeghatározás tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. július 15-i (EU) 2020/1054 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek

a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

(9)70 Ez a rendelet

a) a veszélyes áruk közúti szállítása ellenőrzésének egységes eljárásáról szóló, 1995. október 6-i 95/50/EK tanácsi irányelvnek,

b) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről szóló 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének módosításáról szóló, 2009. január 30-i 2009/5/EK bizottsági irányelvnek és

c) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvénnyel és a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvénnyel együtt a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló, 2015. március 11-i 2015/413/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

d)71 a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/45/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

e)72 az Unió területén közlekedő haszonjárművek közlekedésre való alkalmasságának közúti műszaki ellenőrzéséről és a 2000/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/47/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

f)73 a Közösségen belül közlekedő egyes közúti járművek nemzeti és a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb méreteinek, valamint a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb össztömegének megállapításáról szóló 96/53/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2015. április 29-i (EU) 2015/719 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(10)74

1. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez75

Sorszám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A súlyosság foka
(RSJ = rendkívül súlyos jogsértés,
NSJ = nagyon súlyos jogsértés,
SJ = súlyos jogsértés),
EJ=enyhébb jogsértés)

A bírság összege, forintban

A bírságolással érintett cselekmény, mulasztás elkövetéséért felelőssé tehető

1.

a) Közúti árutovábbítási engedély, illetve közúti árufuvarozói engedély (a továbbiakban együtt: közúti árutovábbítási engedély), közúti személyszállítási engedély, illetve autóbuszos személyszállító engedély (a továbbiakban együtt: közúti személyszállítási engedély), taxiengedély, személygépkocsis személyszállító engedély nélkül - vagy az engedély időbeni hatálya lejáratát 90 napot követően - végzett közúti közlekedési szolgáltatás

RSJ

600 000

szállító

b) Nemzetközi forgalomban közösségi engedély nélkül (nem létezik, hamis, visszavonták, lejárt) végzett közúti közlekedési szolgáltatás

RSJ

800 000

szállító

c) Az előírt engedély nélkül, szabálytalanul végzett kabotázs-tevékenység, az előírt engedély nélkül végzett különjárati személyszállítás

RSJ

800 000

szállító

d) Közúti árutovábbítási engedély, közúti személyszállítási engedély időbeni hatálya 30 napot meghaladóan, de 90 napot meg nem haladóan lejárt

NSJ

300 000

szállító

2.

A szállító vagy a járművezető nem tudja bemutatni az érvényes közösségi engedélyt vagy a közösségi engedély hitelesített másolatát (elvesztette, elfelejtette, sérült, olvashatatlan)

szállító
járművezető

a) és nem rendelkezik engedélykivonattal

NSJ

500 000

b) de rendelkezik engedélykivonattal

EJ

30 000

3.

Közúti árutovábbításiengedély-kivonat nélkül végzett árutovábbítás, illetve autóbusszal közúti személyszállító engedélykivonat nélkül díj ellenében végzett személyszállítás

NSJ

100 000

szállító
járművezető

4.

a) Menetrend szerinti járatok üzemeltetése engedély nélkül (nem létezik, meghamisították, visszavonták, lejárt)

NSJ

400 000

szállító

b) A járművezető nem tudja bemutatni az engedélyt a vizsgáló tisztviselőnek (elvesztette, elfelejtette, sérült)

SJ

200 000

járművezető

4/A.

A menetrend szerinti járatok megállói nem felelnek meg a kiadott engedélynek

SJ

100 000

szállító

5.

a) Személyszállító vezetői igazolvány vagy azonosító lap nincs a járművön

NSJ

200 000

járművezető

b) Személyszállító engedély kivonat nincs a járművön

SJ

50 000

járművezető

c) Diszpécserszolgálati engedély hiánya

NSJ

300 000

diszpécserszolgálat

d) Utazási igény közvetítése vagy személyszállító szolgáltatásnyújtás szervezése személytaxi-szolgáltatás nyújtására nem jogosult részére

NSJ

300 000

diszpécserszolgálat

e) Személygépkocsis személyszállító szolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásra kötött szerződést a járművezető nem tudja bemutatni

NSJ

200 000

járművezető

6.

Nemzetközi közúti áruszállítási engedély, CEMT engedély és a hozzá szükséges igazolás, autóbuszos járati engedély

 

 

 

a)

hiánya, érvénytelensége (sérült, olvashatatlan, lejárt, korábban már felhasznált, a gépjárműadó 90%-a nem került megfizetésre)

RSJ

800 000

szállító,
járművezető

b)

szabálytalan használata, illetve eltérés az engedélyben foglaltaktól

RSJ

500 000

szállító,
járművezető

c)

a KR. 4/A. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott előzetes elektronikus regisztrációs kötelezettség teljesítésének elmulasztása

NSJ

800 000

szállító, járművezető

d)

a KR. 4/A.§ (5)-(7) bekezdésében a fel- és lerakóhelyekre előírt engedélykezelési és bejelentési kötelezettség teljesítésének elmulasztása

SJ

300 000

feladó, címzett

7.

A járművezető szakmai képesítését igazoló okmány hiánya

NSJ

100 000

járművezető

7/A.

A járművezető nem tudja a nemzeti jog előírásának megfelelően bemutatni érvényes gépjármű-vezetői képesítési igazolványát vagy vezetői engedélyét a bejegyzéssel (elvesztette, elfelejtette, sérült, olvashatatlan)

SJ

50 000

járművezető

8.

Járművezetői igazolvány hiánya

NSJ

200 000

járművezető

8/A.

A járművezető vagy a szállító nem tudja bemutatni az érvényes járművezetői igazolványt vagy az érvényes járművezetői igazolvány hitelesített másolatát (elvesztette, elfelejtette, sérült, olvashatatlan)

NSJ

100 000

járművezető
szállító

9.

Személy- vagy áruszállítás érvényes vezetői engedély nélkül

RSJ

600 000

járművezető

9/A.

A vezetői engedély

járművezető

a) sérült, de olvasható, illetve nem felel meg az egységes mintának

SJ

50 000

b) olvashatatlan

NSJ

100 000

10.

Fuvarlevél, illetve autóbusz-menetlevél hiánya

SJ

30 000

szállító járművezető

11.

Utaslista hiánya

EJ

10 000

szállító
járművezető

12.

Fuvarlevél, illetve személyszállításhoz kapcsolódó menetlevél nem megfelelő kiállítása, vezetése, hiányzó (jogszabályban kötelező adattartalomként meghatározott) rovatonként (adatonként) - ide nem értve az árutovábbításra fuvarozással kapcsolatos költségekre, díjakra, a vámkezelésre és a fizetés módjára vonatkozó adatokat -,

EJ

10 000

szállító
járművezető

de legfeljebb

EJ

30 000

13.

Közúti árutovábbítási engedéllyel, közúti személyszállítási engedéllyel, árutovábbítási vagy személyszállítási közösségi engedéllyel kapcsolatos adatváltozás bejelentésének, a tevékenység szüneteltetése bejelentésének, a lejárt engedély visszaadásának az elmulasztása, a helyettesítő járműre vonatkozó okmány, vagy az eredeti járműre kiállított engedély-kivonat (hiteles másolat) közúton való bemutatásának a hiánya

EJ

30 000

szállító

14.

A konténer vagy a cserefelépítmény tömegét tanúsító bizonylat hiánya a fuvarozás során

EJ

30 000

fuvarozó, feladó

2. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez76

Sorszám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A súlyosság foka
(RSJ = rendkívül súlyos
jogsértés, NSJ = nagyon
súlyos jogsértés, SJ = súlyos
jogsértés), EJ=enyhébb jogsértés)

A bírság összege forintban

A bírságolással érintett cselekmény, mulasztás elkövetéséért felelőssé tehető

1.

Saját számlás közúti áruszállítás, autóbusszal végzett saját számlás személyszállítás végzése az arra jogosító igazolvány nélkül

SJ

150 000

szállító
járművezető

2.

A saját számlás közúti áruszállítás, autóbusszal végzett saját számlás személyszállítás feltételeinek megtartását igazoló, a járműre vagy a járművezetőre vonatkozó okmány (okmányok) hiánya

SJ

100 000

szállító
járművezető

3.

Menetlevél hiánya, ide értve az elektronikus menetlevelet is

EJ

30 000

szállító
járművezető

4.

Menetlevél nem megfelelő kiállítása, vezetése, hiányzó rovatonként (adatonként), ide értve az elektronikus menetlevelet is,

EJ

10 000

szállító
járművezető

 

30 000

3. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez77

Sor-
szám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A súlyosság foka
(RSJ=rendkívül súlyos jogsértés, NSJ= nagyon súlyos jogsértés,
SJ= súlyos jogsértés, EJ=enyhébb jogsértés)

A bírság összege forintban

A bírságolással érintett cselekmény, mulasztás elkövetéséért felelőssé tehető

A

Személyzet

A1

A kalauzokra megállapított alsó korhatár be nem tartása

SJ

100 000

szállító

B

Vezetési időszakok

B1

A 9 órás napi vezetési idő túllépése, ha a 10 órára történő meghosszabbítás nem megengedett

9 h <...< 10 h

EJ

10 000

járművezető
szállító

B2

10 h ≤...< 11 h

SJ

60 000

B3

11 h ≤ ...

NSJ

150 000

B4

A 9 órás napi vezetési idő 50%-os vagy nagyobb arányú túllépése legalább 4,5 órás szünet vagy pihenő beiktatása nélkül

13h 30 ≤ ...
szünet/pihenő nélkül

RSJ

300 000

B5

A 10 órás meghosszabbított napi vezetési idő túllépése, ha a meghosszabbítás megengedett

10 h <...< 11 h

EJ

10 000

járművezető
szállító

B6

11 h ≤...< 12 h

SJ

60 000

B7

12 h ≤ ...

NSJ

150 000

B8

A 10 órás napi vezetési idő 50%-os vagy nagyobb arányú túllépése legalább 4,5 órás szünet vagy pihenő beiktatása nélkül

15h ≤ ...
szünet/pihenő nélkül

RSJ

300 000

B9

Az összeadódott heti vezetési idő túllépése

56 h <...< 60 h

EJ

10 000

járművezető
szállító

B10

60 h ≤...< 65 h

SJ

60 000

B11

65 h ≤...< 70 h

NSJ

150 000

B12

Az összeadódott heti vezetési idő 25%-os vagy annál nagyobb arányú túllépése

70 h ≤...

RSJ

300 000

B13

Az összeadódott vezetési idő túllépése két egymást követő hét alatt

90 h <...<100 h

EJ

10 000

járművezető
szállító

B14

100 h ≤...<105 h

SJ

60 000

B15

105 h ≤...<112 h 30

NSJ

150 000

B16

Az összeadódott vezetési idő 25%-os vagy nagyobb arányú túllépése két egymást követő hét alatt

112 h 30 ≤ ...

RSJ

300 000

B17

10 órás napi vezetési idő túllépése, ha a 9 órás napi vezetési idő 1 órával történő meghosszabbítása megengedett a munkáltató működési központjának vagy a járművezető saját tartózkodási helyének az elérése érdekében

10 h <...< 11 h

EJ

10 000

járművezető
szállító

11 h ≤...< 12 h

SJ

60 000

12 h ≤...<15 h

NSJ

150 000

15 h ≤ …

RSJ

300 000

B18

11 órás napi vezetési idő túllépése, ha a 9 órás napi vezetési idő 2 órával vagy a 10 órás napi vezetési idő 1 órával történő meghosszabbítása megengedett a munkáltató működési központjának vagy a járművezető saját tartózkodási helyének az elérése érdekében

11 h ≤...<11 h.30

EJ

10 000

járművezető
szállító

11 h 30 ≤ …<12 h

SJ

60 000

12 h ≤...<15 h

NSJ

150 000

15 h ≤

RSJ

300 000

B19

12 órás napi vezetési idő túllépése, ha a 10 órás napi vezetési idő 2 órával történő meghosszabbítása megengedett a munkáltató működési központjának vagy a járművezető saját tartózkodási helyének az elérése érdekében

12 h ≤... <12 h 30

EJ

10 000járművezető
szállító

B20

Az összeadódott heti vezetési idő túllépése, ha az 1 órával történő meghosszabbítás megengedett a munkáltató működési központjának vagy a járművezető saját tartózkodási helyének az elérése érdekében

57h <... < 60 h

EJ

10 000

járművezető
szállító

60 h ≤ ... < 65 h

SJ

60 000

65 h ≤ ... < 70 h

NSJ

150 000

70 h ≤ …

RSJ

300 000

B21

Az összeadódott heti vezetési idő túllépése, ha a 2 órával történő meghosszabbítás megengedett a munkáltató működési központjának vagy a járművezető saját tartózkodási helyének az elérése érdekében

58h <...< 60 h

EJ

10 000

járművezető
szállító

60 h ≤...< 65 h

SJ

60 000

65 h ≤...< 70 h

NSJ

150 000

70 h ≤…

RSJ

300 000

C

Szünetek

C1

A megszakítás nélküli vezetési idő 4,5 órás határának túllépése szünet tartása előtt

4 h 30 <...< 5 h

EJ

10 000

járművezető
szállító

C2

5 h ≤...< 5 h 30

SJ

30 000

C3

5 h 30 ≤...< 6 h

 

60 000

C4

6 h ≤...< 6 h 30

NSJ

100 000

C5

6 h 30 ≤...

 

250 000

 

D

Pihenőidők

D1

Nem elegendő, 11 óránál rövidebb napi pihenőidő, ha a csökkentett napi pihenőidő nem megengedett

10 h ≤...< 11 h

EJ

10 000

járművezető
szállító

D2

9 h 15 ≤...<10 h

SJ

30 000

D3

8 h 30 ≤...<9 h 15

60 000

D4

7 h 45 ≤...<8 h 30

NSJ

100 000

D5

...< 7 h 45

250 000

D6

Nem elegendő, 9 óránál rövidebb csökkentett napi pihenőidő, ha a csökkentés megengedett

8 h ≤...< 9 h

EJ

10 000

járművezető
szállító

D7

7 h 30 ≤...< 8 h

SJ

30 000

D8

7 h ≤...< 7 h 30

60 000

D9

6 h 30 ≤...< 7 h

NSJ

100 000

D10

...< 6 h 30

250 000

D11

Nem elegendő, 3 + 9 óránál rövidebb megosztott napi pihenőidő

3 h + (8 h ≤...< 9 h)

EJ

10 000

járművezető
szállító

D12

3 h + (7 h
30≤...< 8 h)

SJ

30 000

D13

3 h + (7h
≤...< 7 h 30)

60 000

D14

3 h + (6 h 30
≤...< 7 h)

NSJ

100 000

D15

3 h + (...< 6 h 30)

250 000

D16

Nem elegendő, 9 óránál rövidebb napi pihenőidő több fős személyzet
esetén

8 h ≤...< 9 h

EJ

10 000

járművezető
szállító

D17

7 h 30 ≤...< 8 h

SJ

30 000

D18

7 h ≤...< 7 h 30

60 000

D19

6 h 30 ≤...< 7 h

NSJ

100 000

D20

...< 6 h 30

250 000

D21

Nem elegendő, 24 óránál rövidebb csökkentett heti pihenőidő

22 h ≤...< 24 h

EJ

10 000

járművezető
szállító

D22

21 h ≤...< 22 h

SJ

30 000

D23

20 h ≤...< 21 h

60 000

D24

19 h ≤...< 20 h

NSJ

100 000

D25

...< 19 h

250 000

D26

Nem elegendő, 45 óránál rövidebb heti pihenőidő, ha a csökkentett heti pihenőidő nem megengedett

42 h ≤...< 45 h

EJ

10 000

járművezető
szállító

D27

39 h ≤...< 42 h

SJ

30 000

D28

36 h ≤...< 39 h

60 000

D29

33 h ≤...< 36 h

NSJ

100 000

D30

...< 33 h

250 000

D31

6 egymást követő 24 órás időszak túllépése az előző heti pihenőidő után

...< 3 h

EJ

10 000

járművezető
szállító

D32

3 h ≤...< 6 h

SJ

30 000

D33

6 h ≤...< 12 h

60 000

D34

12 h ≤...< 18 h

NSJ

100 000

D35

18 h ≤ ...

250 000

E

Eltérés a 12-napos szabálytól (Nemzetközi, nem menetrend szerinti autóbuszjárat)

E1

12 egymást követő 24 órás időszak túllépése az előző rendszeres heti pihenőidő után

...< 3h

EJ

10 000

járművezető
szállító

E2

3 h ≤...< 6 h

SJ

30 000

E3

6h ≤ ... < 12h

60 000

E4

12 h ≤...< 18 h

NSJ

100 000

E5

18h ≤ ...

250 000

E6

12 egymást követő 24 órás időszak után igénybe vett heti pihenőidő

66h < ... ≤ 67h

SJ

20 000

 

E7

65h < ... ≤ 66h

60 000

járművezető
szállító

E8

64h < ... ≤ 65h

NSJ

100 000

E9

... ≤ 64h

250 000

E10

22:00 óra és 6:00 óra között 3 órát meghaladó vezetési idő szünet tartása előtt, ha a járművet nem több fős személyzet vezeti

3h < ...< 3 h 45

SJ

20 000

 

E11

3 h 45 ≤ ... < 4 h 30

60 000

járművezető
szállító

E12

5 h 15 ≤ ... < 4 h 30

NSJ

100 000

E13

5h 15 ≤ ...

250 000

F

Munkaszervezés

F1

A bér és a megtett úthossz vagy a célba juttatás sebessége vagy a szállított áru mennyisége közötti kapcsolat

NSJ

400 000

szállító

F2

A járművezető munkájának nem megfelelő szervezése vagy a szervezés elmaradása, illetve nem megfelelő utasítások a járművezető részére a jogszabály betartására vonatkozóan vagy az utasítások hiánya

NSJ

200 000

szállító

F3

A rendszeres heti pihenőidő és a korábbi csökkentett heti pihenőidő kompenzációjaként tartott, 45 óránál hosszabb heti pihenőidő járműben való eltöltése

NSJ

400 000

járművezető

4. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez78

Sorszám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

(RSJ=rendkívül súlyos jogsértés,
NSJ= nagyon súlyos jogsértés,
SJ= súlyos jogsértés, EJ=enyhébb jogsértés)

A bírság összege forintban

A bírságolással érintett cselekmény, mulasztás elkövetéséért felelőssé tehető

G

Menetíró készülék beépítése

G1

Típusjóváhagyással rendelkező menetíró készülék beépítésének és használatának elmulasztása

RSJ

800 000

szállító

H

Menetíró készülék, járművezetői kártya vagy adatrögzítő lap használata

H1

Engedéllyel rendelkező műhely által nem felülvizsgált menetíró készülék használata

NSJ

400 000

szállító

H2

A járművezető egynél több saját járművezetői kártyával rendelkezik és vagy egynél több saját járművezetői kártyát használ

NSJ

400 000

járművezető

H3

A járművezető hamisított járművezetői kártyával vezet (úgy tekintendő, mintha járművezetői kártya nélkül vezetne)

RSJ

600 000

járművezető

H4

A járművezető olyan járművezetői kártyával vezet, amelynek nem ő a jogosultja

RSJ

600 000

járművezető

H5

Járművezetői kártya nélküli vezetés vagy a járművezető olyan járművezetői kártyával vezet, amelyet a valóságnak nem megfelelő nyilatkozatok és/vagy hamisokmányok alapján szerzett meg (úgy tekintendő, mintha járművezetői kártya nélkül vezetne)

RSJ

800 000

járművezető

H6

A menetíró készülék nem működik megfelelően (pl.: nem került sor a menetíró készülék megfelelő felülvizsgálatára, kalibrálására és plombálására)

NSJ

300 000

szállító

H7

A menetíró készülék nem megfelelő használata (pl. szándékos, önkéntes vagy kényszer hatására történő visszaélés, a helyes használatra vonatkozó utasítás hiánya)

NSJ

400 000

járművezető

szállító

H8

Olyan, csalásra alkalmas berendezés, eszköz használata, amely képes a menetíró készülék által rögzített információk módosítására

RSJ

800 000

járművezető

szállító

H8/A

Olyan csalásra alkalmas berendezés, eszköz jelenléte a járművön, amely az adatok, illetve a kinyomtatott információk meghamisítására felhasználható lehet (kapcsoló/vezeték)

RSJ

400 000

járművezető

szállító

H9

Az adatrögzítő lapokon rögzített adatok vagy a menetíró készülékben vagy a járművezetői kártyán tárolt és onnan letöltött adatok meghamisítása, eltitkolása, kitörlése vagy megsemmisítése

RSJ

800 000

járművezető

szállító

H10

A vállalkozás nem őrzi meg legalább egy évig az adatrögzítő lapokat, kinyomatokat és letöltött adatokat

NSJ

400 000

szállító

H11

A rögzített és tárolt adatok nem állnak rendelkezésre legalább 365 napig, az adatok rendelkezésre bocsátásának feltételei nem garantálják az adatok biztonságát és pontosságát (digitális menetíró készülék esetében)

NSJ

400 000

szállító

H12

Adatrögzítő lapok/járművezetői kártyák helytelen használata

NSJ

100 000

járművezető

H13

Adatrögzítő lapok vagy járművezetői kártya szabálytalan kivétele, amely hatással van az érintett adatok rögzítésére

NSJ

400 000

járművezető

H14

Adatrögzítő lap vagy járművezetői kártya azon időtartamon túli használata, amelyre azt szánták, adatvesztéssel

NSJ

400 000

járművezető

H15

Elszennyeződött vagy sérült adatrögzítő lapok vagy járművezetői kártyák használata, az adatok nem olvashatók

NSJ

300 000

járművezető

H16

Kötelező kézi adatbevitel elmulasztása analóg és digitális menetíró készülék esetében egyaránt, amennyiben az I2 vagy I3 vagy I4 sorban szereplő tényállás nem valósul meg

NSJ

150 000

járművezető

H17

Nem megfelelő lap használata vagy a vezetői kártya nem megfelelő nyílásba történő beillesztése (több fős személyzet)

SJ

150 000

járművezető

H18

Kapcsoló berendezés helytelen használata

NSJ

150 000

járművezető

H19

Kapcsoló berendezés helytelen használata, amennyiben az értékelhetőséget nem akadályozza

SJ

50 000

járművezető

H20

Nincs elegendő számú adatrögzítő lap (figyelemmel az adatrögzítő lapok személyes jellegére, a szolgálati idő tartamára, a sérült vagy az ellenőr által lefoglalt adatrögzítő lapok pótlására)

SJ

50 000

szállító járművezető

H21

Az adatrögzítő lap mintája nem került jóváhagyásra

SJ

50 000

szállító járművezető

H22

Nincs elegendő mennyiségű papír a kinyomtatáshoz

SJ

30 000

szállító járművezető

H23

A lapon feljegyzett idő nem egyezik annak az országnak a hivatalos idejével, amelyben a járművet nyilvántartásba vették

SJ

50 000

járművezető

H24

A letöltési kötelezettség elmulasztása esetenként

NSJ

50 000

szállító

H25

A letöltési kötelezettség késedelmes teljesítése esetenként (járművezetői kártyánként és fedélzeti egységenként) a letöltési időszakot meghaladó

SJ

10 000

szállító

30 naponként,

Sj

de legfeljebb

SJ

50 000

Adatok kitöltése

H26

Az adatrögzítő lapról hiányzik a családi név

NSJ

200 000

járművezető

H27

Az adatrögzítő lapról hiányzik az utónév

NSJ

100 000

járművezető

H28

A lap használatba vétele kezdetének vagy végének ideje hiányzik

SJ

50 000

járművezető

H29

A lap használatba vétele kezdetének vagy végének helye hiányzik

EJ

20 000

járművezető

H30

Az adatrögzítő lapról hiányzik a rendszám

EJ

20 000

járművezető

H31

Az adatrögzítő lapról hiányzik a kilométer-számláló állása (első menet előtt)

SJ

50 000

járművezető

H32

Az adatrögzítő lapról hiányzik a kilométer-számláló állása (utolsó menet végén)

EJ

20 000

járművezető

H33

Az adatrögzítő lapról hiányzik a járműcsere időpontja

EJ

20 000

járművezető

H34

Az ország betűjele beírásának elmulasztása a menetíró készülékbe

EJ

20 000

járművezető

I

Adatok bemutatása

I1

Ellenőrzés megtagadása, vagy jármű visszatartása esetén a helyszín engedély nélküli elhagyása

NSJ

800 000

járművezető

szállító

I2

A járművezető nem tudja bemutatni az adott napra és az azt megelőző, jogszabály által meghatározott időszakra vonatkozóan rögzített információkat

NSJ

400 000

járművezető

I3

A járművezető nem tudja bemutatni a járművezetői kártyához kapcsolódó információkat (ha rendelkezik járművezetői kártyával)

NSJ

400 000

járművezető

I4

A járművezető nem tudja bemutatni az adott napon és az azt megelőző, jogszabály által meghatározott időszakra vonatkozó kézi feljegyzéseket és kinyomatokat

NSJ

400 000

járművezető

I5

A járművezető nem tudja bemutatni a járművezetői kártyát

NSJ

400 000

járművezető

J

Hibás működés

J1

A menetíró készülék javítását nem engedéllyel rendelkező

NSJ

200 000

szállító

szerelő vagy műhely végezte

J2

A járművezető nem jegyez be minden előírt információt azon időszakokra vonatkozóan, amelyekben a menetíró készülék üzemképtelensége vagy hibás működése miatt már nem rögzített információkat

NSJ

300 000

járművezető

J3

A javítást nem végezték el útközben (Ha a jármű nem tud visszatérni a telephelyre az üzemzavar-fellépésnek vagy a hibás működés megállapításának napjától számított egy héten belül)

NSJ

100 000

szállító járművezető

L

Kézi bejegyzések a kinyomatokon

L1

Az ideiglenes lapról hiányzik a járművezető kártyájának száma, illetve neve, illetve vezetői engedélyének száma:

a) amennyiben az azonosítás a hiányzó adatok miatt lehetetlen

NSJ

200 000

járművezető

b) amennyiben azonosítható

EJ

30 000

L2

Az ideiglenes lapról hiányzik az aláírás

EJ

30 000

járművezető

L3

A járművezetői kártya elvesztéséről vagy eltulajdonításáról azon tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságánál teendő hivatalos bejelentés elmulasztása, amelynek területén a kártyalopás történt

SJ

150 000

járművezető

M

A menetíró készülék kapcsán típusjóváhagyásra, menetíró szerelőműhelyre, menetíró szerelőre vonatkozó rendelkezések

M1

Típusjóváhagyással nem rendelkező menetíró készülék kereskedelmi forgalmazása

RSJ

300 000

forgalmazó

M2

Adatrögzítő lap típusjóváhagyás nélküli forgalmazása

RSJ

300 000

forgalmazó

M3

Menetíró szerelőműhely engedély nélküli működtetése

RSJ

1 000 000

menetíró szerelőműhely üzemeltetője

M4

Menetíró szerelő tevékenység engedély nélküli végzése

RSJ

300 000

a tevékenységet végző személy

M5

Külső kalibrálási tevékenység végzése a közlekedési hatóság részére történő bejelentés vagy – amennyiben az szükséges – az illetékes közlekedési hatóság által egyedi kérelemre kiadott engedély nélkül

NSJ

300 000

a menetíró szerelő-műhely üzemeltetője

M6

Elveszett vagy egyéb ok miatt működésképtelenné vált tachográf-kártya bejelentési kötelezettségének elmulasztása

NSJ

300 000

a tevékenységet végző személy

M7

Menetíró készüléket befolyásoló eszköz járműbe vagy menetíró készülékbe történő beépítése

NSJ

300 000

a menetíró szerelőműhely üzeme

4/A. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez790X11623_0

Sorszám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A súlyosság foka
(RSJ=rendkívül súlyos
jogsértés, NSJ= nagyon
súlyos jogsértés, SJ= súlyos
jogsértés)

A bírság összege forintban

A bírság fizetésére kötelezett

 

N

Maximális heti munkaidő

N1

A 48 órás maximális heti munkaidő túllépése, ha a 60 órára történő meghosszabbítás lehetősége már kihasználásra került

56h ≤ ... < 58h

SJ

20 000

járművezető
szállító

58h ≤ ... < 60h

60 000

60h ≤ ... < 62h

NSJ

100 000

62h ≤ ...

250 000

N2

A 60 órás maximális heti munkaidő túllépése, ha kollektív szerződés vagy jogszabály eltérést nem engedélyezett

65h ≤ ... < 67h 30

SJ

20 000

járművezető
szállító

67h30 ≤ ... < 70h

60 000

70h ≤ ... < 72h30

NSJ

100 000

72h30 ≤ ...

250 000

O

Szünetek

O1

Nem elegendő kötelező szünet 6-9 órás munkaidő esetében

15 < ... ≤ 20 min

SJ

20 000

járművezető
szállító

10 < ... ≤ 15 min

60 000

5 < ... ≤ 10 min

NSJ

100 000

... ≤ 5 min

250 000

O2

Nem elegendő kötelező szünet több mint 9 órás munkaidő esetében

25 < ... ≤ 30 min

SJ

20 000

járművezető
szállító

20 < ... ≤ 25 min

60 000

15 < ... ≤ 20 min

NSJ

100 000

... ≤ 15 min

250 000

P

Éjszakai munkavégzés

P1

Napi munkaidő 24 órás időszakonként éjszakai munkavégzés esetén, ha kollektív szerződés vagy jogszabály eltérést nem engedélyezett

11h ≤ ... < 12h

SJ

20 000

járművezető
szállító

12h ≤ ... < 13h

60 000

13h ≤ ... < 14h

NSJ

100 000

14h ≤ ...

250 000

R

Nyilvántartás

R1

A munkáltató meghamisítja a munkaidőre vonatkozó információkat vagy megtagadja azoknak a vizsgáló tisztviselő rendelkezésére bocsátását

NSJ

300 000

munkáltató

R2

Az alkalmazott/önfoglalkoztató járművezetők meghamisítják az adatokat vagy megtagadják azoknak a vizsgáló tisztviselő rendelkezésére bocsátását

NSJ

300 000

járművezető

5. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez80

Sorszám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A súlyosság foka (RSJ=rendkívül súlyos jogsértés, NSJ= nagyon súlyos jogsértés,
SJ= súlyos jogsértés, EJ=enyhébb jogsértés)

A bírság összege forintban

A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető

 

 

I. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás

A veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADR) betartásának olyan elmulasztása, amely haláleset, súlyos személyi sérülés vagy jelentős környezetkárosodás okozásának nagyfokú kockázatával jár. Az ilyen mulasztásoknál általában a veszély elhárítására megfelelő, azonnali intézkedések történnek, így többek között a jármű feltartóztatása, a továbbhaladás megakadályozása

1.

Az ADR szerint a szállításból kizárt veszélyes áru szállítása.

RSJ

500 000

feladó, berakó, szállító (fuvarozó)

2.

Veszélyes áru szivárgása, szóródása.

NSJ

500 000

feladó, csomagoló, berakó, töltő, üzembentartó, szállító (fuvarozó)

100 000

járműszemélyzet, amennyiben az észlelést követően nem tette meg a szükséges intézkedéseket

3.

Nem engedélyezett szállítási móddal vagy nem megfelelő szállítóeszközzel vagy nem megfelelő műszaki állapotú szállítóeszközzel történő szállítás, vagy

RSJ

500 000

feladó, töltő, berakó,szállító (fuvarozó), jármű üzembentartója

olyan, a jóváhagyásban foglaltaknak nem megfelelő járművel történő szállítás, amely közvetlen veszélyt jelent.

4.

Ömlesztett szállítás olyan konténerben, amely szerkezetileg nem megfelelő állapotú.

NSJ

500 000

konténer üzembentartója, töltő, feladó, szállító (fuvarozó)

5.

Jóváhagyási igazolással nem rendelkező, vagy 30

NSJ

500 000

feladó, töltő, szállító (fuvarozó)

napnál régebben lejárt jóváhagyási igazolással rendelkező járművel történő szállítás.

6.

Jóváhagyás nélküli csomagolóeszközök használata.

NSJ

500 000

feladó, csomagoló

7.

A veszélyes árura vonatkozó csomagolási utasításnak

NSJ

500 000

feladó, csomagoló

nem megfelelő csomagolóeszköz használata.

8.

Az egybecsomagolásra vonatkozó különleges előírások be nem tartása.

NSJ

500 000

feladó, csomagoló

9.

A rakomány elhelyezésére és rögzítésére vonatkozó

NSJ

300 000

feladó, csomagoló,szállító (fuvarozó)

szabályok be nem tartása

a) egyesítő csomagoláson belül

b) konténerben

400 000

berakó, töltő

c) járműben.

500 000

berakó,szállító (fuvarozó), töltő

100 000

járműszemélyzetamennyiben az ellenőrzés időpontjában a megfelelő rakományrögzítő eszköz a járművön rendelkezésre állt

10.

A küldeménydarabok együvé rakására vonatkozó

NSJ

300 000

feladó, csomagoló,szállító (fuvarozó)

szabályok be nem tartása

a) egyesítő csomagoláson belül

b) konténerben

400 000

berakó

c) járműben.

400 000

berakó

11.

Megengedett töltési fok be nem tartása

NSJ

500 000

töltő

a) tartányoknál

b) tartályoknál, egyéb csomagolóeszköznél.

300 000

csomagoló

12.

Az egy szállítóegységben szállítható mennyiségre vonatkozó korlátozás be nem tartása.

NSJ

500 000

feladó, berakó,szállító (fuvarozó)

13.

Veszélyes áru szállítása anélkül, hogy erre bármilyen jelzés vagy információ utalna.

RSJ

500 000

feladó, berakó, csomagoló, töltő, szállító (fuvarozó)

14.

A járművön, tartányon, konténeren nincs semmilyen jelölés, illetve nagybárca.

NSJ

500 000

feladó, töltő, szállító (fuvarozó)

SJ

100 000

járműszemélyzet,amennyiben az ellenőrzés időpontjában a jelölés, illetve nagybárca a járművön rendelkezésre állt

15.

A fuvarokmányban a szállított árura vonatkozó olyan információk (pl. UN-szám, helyes szállítási megnevezés, csomagolási csoport) hiánya, ami miatt nem lehetséges megállapítani, hogy fennáll-e egyéb, I. kockázati kategóriájú szabálytalanság.

NSJ

500 000

feladó,szállító (fuvarozó)

16.

A járművezetőnek nincs érvényes oktatási bizonyítványa vagy az oktatási bizonyítvány 30 napnál régebben járt le.

NSJ

400 000

szállító (fuvarozó)

17.

Tűz vagy nyílt láng használatára vonatkozó tilalom megszegése.

NSJ

400 000

berakó, töltő, kirakó,szállító (fuvarozó)

100 000

járműszemélyzet

18.

A dohányzási tilalom be nem tartása.

NSJ

200 000

berakó, töltő, kirakó

100 000

járműszemélyzet

19.

Veszélyes áru nem megfelelő UN-szám és helyes szállítási megnevezés és csomagolási csoport (ha van) alá sorolása.

NSJ

500 000

feladó

20.

Az I. kockázati kategóriába tartozó egyéb mulasztások.

NSJ

500 000

bármely, a szabálytalanságért felelőssé tehető résztvevő

II. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás

A veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADR) betartásának olyan elmulasztása, amely személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának kockázatával jár. Az ilyen mulasztásoknál általában a veszély elhárítására megfelelő intézkedések történnek, így többek között a hiba elhárítására való kötelezés - ha lehetséges és célszerű - akkor az ellenőrzés helyén, de legkésőbb a folyamatban lévő szállítási művelet befejezésekor.

21.

A szállítóegységben egynél több pótkocsi, félpótkocsi van.

SJ

300 000

berakó, töltő, szállító (fuvarozó)

22.

A jóváhagyásban foglaltaknak nem megfelelő járművel történő szállítás, ami azonban közvetlen veszélyt nem jelent.

SJ

150 000

szállító (fuvarozó), jármű üzembentartója

23.

A járművön nincsenek meg az előírt, üzemképes tűzoltó készülékek. A tűzoltó készülék üzemképesnek tekinthető akkor is, ha az előírt plomba vagy a lejárat ideje, vagy mindkettő hiányzik. Nem tekinthető üzemképesnek, ha felülvizsgálati ideje lejárt, valamint ha szemmel láthatóan nem üzemképes, például a nyomásmérő 0-t mutat.

SJ

250 000

szállító (fuvarozó)

24.

A járművön nincs meg az ADR-ben, illetve az írásbeli utasításban előírt működőképes, funkcióját betöltő felszerelés.

SJ

felszerelés fajtánként
100000

szállító (fuvarozó)

25.

Csomagolóeszközök, IBC-k, illetve nagycsomagolások ellenőrzésének, időszakos vizsgálatának időpontját vagy a használati időtartamot nem tartották be.

SJ

300 000

feladó, csomagoló

26.

Sérült csomagolású küldeménydarabokat, IBC-ket, nagycsomagolásokat szállítanak.

SJ

300 000

feladó, csomagoló, berakó,

szállító (fuvarozó)

SJ

100 000

járműszemélyzet, amennyiben nem tette meg a szükséges intézkedéseket

27.

Küldeménydarabokat olyan konténerben szállítanak, amely szerkezetileg nem megfelelő állapotú.

SJ

300 000

konténer üzembentartója, berakó,szállító (fuvarozó)

28.

A tartányokat, tankkonténereket nem zárták le megfelelően (de nem szivárog).

SJ

300 000

feladó, töltő, szállító (fuvarozó)

29.

Kombinált csomagolás szállítása olyan külső csomagolással, amely nincs megfelelően lezárva.

SJ

150 000

feladó, berakó,csomagoló, szállító (fuvarozó)

30.

Helytelen bárcázás, jelölés vagy nagybárcázás, vagy a szükséges bárca, jelölés vagy nagybárca hiánya, illetve a jelölések, bárcák, nagybárcák olyan mértékben sérültek, ami a felismerhetőségüket befolyásolja.

SJ

300 000

feladó, csomagoló,berakó, töltő, szállító (fuvarozó)

31.

Írásbeli utasítás hiánya.

SJ

300 000

szállító (fuvarozó)

32.

Az okmányokban valamely, az I. kockázati kategória 15. pontja alá tartozó információ hiányzik, de ezzel összefüggésben nem áll fenn egyéb I. kockázati kategóriájú szabálytalanság.

SJ

200 000

feladó,szállító (fuvarozó)

33.

A II. kockázati kategóriába tartozó egyéb mulasztás.

SJ

250 000

bármely, a szabálytalanságért felelőssé tehető résztvevő

III. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás

A veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADR) betartásának olyan elmulasztása, amely személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának kis mértékű kockázatával jár, de nem szükséges a hiányosságokat a közúton kijavítani, elegendő azokat később, a vállalkozásnál megszüntetni.

34.

A narancssárga táblák, nagybárcák, a bárcák mérete, alakja, színe, vagy a betűk, számok, jelképek mérete, formája nem felel meg az előírásoknak.

SJ

100 000

feladó, csomagoló, berakó, töltő,

szállító (fuvarozó)

35.

Az írásbeli utasítás tartalmában nem felel meg az ADR előírásainak.

SJ

100 000

szállító (fuvarozó)

36.

Az okmányokban a szállított árura vonatkozóan olyan információ hiánya, amely nem eredményez I. vagy II. kockázati kategóriájú szabálytalanságot.

SJ

100 000

feladó,szállító (fuvarozó)

37.

A járművezető az oktatási bizonyítványát nem tudja bemutatni, de bizonyíték van rá, hogy létezik.

EJ

30 000

járművezető

A járművezető oktatási bizonyítványa 30 napnál nem régebben járt le.

SJ

100 000

szállító (fuvarozó)

38.

A jármű jóváhagyási igazolása nincs a járművön, de bizonyíték van rá, hogy létezik vagy 30 napnál nem

SJ

100 000

szállító (fuvarozó)

régebben járt le.

39.

A járművön a tűzoltó készülékek esetében az előírt plomba vagy a lejárat ideje, vagy mindkettő hiányzik, de a tűzoltó készülék üzemképesnek tekinthető.

SJ

100 000

szállító (fuvarozó)

40.

A járművek felügyeletére vonatkozó szabályok megsértése.

EJ

50 000

járműszemélyzet

41.

A III. kockázati kategóriába tartozó egyéb mulasztás.

SJ

100 000

bármely, a szabálytalanságért felelőssé tehető résztvevő
Az I., II. vagy III. kockázati kategóriába nem tartozó további szabálytalanság

 

2. táblázat

 

 

 

 

Sorszám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A súlyosság foka (RSJ=rendkívül súlyos jogsértés, NSJ= nagyon súlyos jogsértés,
SJ= súlyos jogsértés)

A bírság összege forintban

A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető

1.

Veszélyes áru (hulladék) szállításhoz szükséges engedély hiánya.

SJ

200 000

feladó, szállító (fuvarozó)

2.

Veszélyes áru (polgári felhasználású robbanóanyag) szállításához szükséges engedély hiánya.

SJ

200 000

feladó, szállító (fuvarozó)

3.

Veszélyes áru (radioaktív anyag) szállításához szükséges engedély hiánya.

SJ

200 000

feladó, szállító (fuvarozó)

4.

A vállalkozásnak nincs biztonsági tanácsadója.

NSJ

300 000

vállalkozás vezetője

5.

A vállalkozás nem értesítette a közlekedési hatóságot a biztonsági tanácsadó megbízásáról, illetve annak változásáról.

SJ

100 000

vállalkozás vezetője

6.

A vállalkozás biztonsági tanácsadójának az adott alágazatra vagy veszélyességi osztályra nem terjed ki a bizonyítvány érvényessége, vagy a tanácsadó bizonyítványának érvényessége 30 napnál régebben járt le.

SJ

100 000

vállalkozás vezetője, biztonsági tanácsadó

7.

Nem készült baleseti jelentés vagy a hatóság részére nem küldték meg.

SJ

50 000

vállalkozás vezetője, biztonsági tanácsadó

8.

Az éves jelentés hiánya.

SJ

100 000

vállalkozás vezetője, biztonsági tanácsadó

9.

Közbiztonsági terv hiánya.

SJ

200 000

vállalkozás vezetője. biztonsági tanácsadó

10.

A munkavállaló az ADR 1.3. fejezete szerinti oktatásban nem, vagy csak részben részesült.

SJ

150 000

munkáltató

11.

A munkavállaló ADR 1.3. fejezet szerinti oktatásáról a képzést igazoló dokumentum nem áll rendelkezésre vagy a munkavállaló oktatása nem követi az ADR előírásainak változásait.

SJ

100 000

munkáltató, biztonsági tanácsadó

12.

Az ADR 1.3 fejezete szerinti oktatásról szóló igazolás nincs a járművön, de bizonyíték van rá, hogy a járműszemélyzet részesült a képzésben (beleértve azon járművezetőket is, akik nem rendelkeznek az ADR 8.2.1. szakasz szerinti oktatási bizonyítvánnyal), és erről a munkáltató igazolást állított ki a részére.

EJ

30 000

járműszemélyzet

13.

A járművön nem áll rendelkezésre a járműszemélyzetre vonatkozó fényképes személyazonosító okmány.

EJ

30 000

járműszemélyzet

14.

A járműszemélyzeten kívüli személy szállítása.

SJ

100 000

szállító (fuvarozó)

50 000

járműszemélyzet

15.

A biztonsági tanácsadóval kapcsolatos egyéb, az ADR 1.8.3.3. bekezdésében, vagy más jogszabályban előírt kötelezettség megszegése.

SJ

100 000

vállalkozás vezetője, biztonsági tanácsadó

 

 

 

 

 

A mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállítása szabályainak megszegése

 

3. táblázat

 

 

 

 

Sorszám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A súlyosság foka (RSJ=rendkívül súlyos jogsértés, NSJ= nagyon súlyos jogsértés, SJ= súlyos jogsértés)

A bírság összege forintban

A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető

1.

Növényvédő szer szállítása ömlesztve vagy tartányban.

SJ

50 000

feladó, szállító (fuvarozó)

2.

Nem folyékony műtrágya szállítása tartányban.

SJ

30 000

feladó, szállító (fuvarozó)

3.

Üzemanyag és folyékony műtrágya 6500 liternél nagyobb befogadóképességű tartányban való szállítása.

SJ

50 000

feladó, szállító (fuvarozó)

4.

Nem megfelelő vontató használata.

SJ

40 000

szállító (fuvarozó)

5.

Nem megfelelő tartányos pótkocsi használata.

SJ

50 000

feladó, szállító (fuvarozó)

6.

a) A tartánynak nincs érvényes hatósági vizsgája, kivéve a b) pontba sorolt esetet

SJ

50 000

feladó, szállító (fuvarozó)

b) a tartány hatósági vizsgájának érvényessége 30 napnál nem régebben járt le.

EJ

10 000

feladó, szállító (fuvarozó)

7.

Az ömlesztett árut szállító jármű vagy konténer kialakítása szabálytalan.

SJ

40 000

feladó, szállító (fuvarozó)

8.

A szállító egység jelölése szabálytalan.

EJ

30 000

feladó, szállító (fuvarozó)

9.

A tartány jelölése szabálytalan.

SJ

50 000

feladó, szállító (fuvarozó)

10.

A közúton való szállítás távolsága 50 km-nél hosszabb.

EJ

30 000

feladó, szállító (fuvarozó)

11.

a) A fuvarokmány adatai a szállított anyagra vonatkozóan hiányosak.

SJ

40 000

feladó, szállító (fuvarozó)

b) A fuvarokmány egyéb adatai hiányosak.

EJ

10 000

feladó, szállító (fuvarozó)

12.

Előírt felszerelés hiánya a szállítóegységen.

SJ

30 000

feladó, szállító (fuvarozó)

13.

Élelmiszerrel és takarmánnyal történő együtt szállítás tilalmának megszegése.

SJ

40 000

feladó, szállító (fuvarozó)

14.

Rakodási előírások megszegése.

SJ

40 000

feladó, szállító (fuvarozó)

15.

A dohányzási tilalom be nem tartása.

SJ

50 000

berakó, töltő, szállító(fuvarozó), járművezető

16.

A járművezetőnek nincs érvényes vizsga igazolása.

SJ

40 000

szállító (fuvarozó), járművezető

6. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez81

Sorszám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A súlyosság foka (RSJ=rend kívül súlyos jogsértés, NSJ= nagyon súlyos jogsértés, SJ= súlyos jogsértés)

A bírság összege forintban

A bírságolással érintett cselekmény, mulasztás elkövetéséért felelőssé tehető

1.

A gyorsan romló élelmiszerek szállítását végző, nemzetközi forgalomban közlekedő különleges tehergépkocsi szállítási alkalmasságát igazoló bizonyítvány vagy bizonyítványtábla hiánya

SJ

100 000

szállító
járművezető

2.

Szállítmányozói engedély nélkül végzett élőállat-szállítás

SJ

600 000

szállító
járművezető

3.

Az élőállat-szállításhoz használt közúti jármű jóváhagyási igazolásának hiánya

SJ

400 000

szállító
járművezető

4.

A járművezető/kísérő számára élőállat-szállításhoz előírt képesítési bizonyítvány hiánya

SJ

400 000

szállító
járművezető

6.

Élőállat-szállításhoz előírt menetlevél nem megfelelő kiállítása, vezetése

SJ

100 000

szállító
járművezető

7.

A válaszfalak nem elég erősek ahhoz, hogy a szállított állatok súlyát elbírja

NSJ

600 000

szállító

8.

Csúszós felületű, meredek, oldalsó védelemmel el nem látott be- és kirakodó rámpák használata

SJ

400 000

szállító
járművezető

9.

Az állatoknak a berakodási és kirakodási műveletek során való kiesését vagy szökését megakadályozó biztonsági korlát nélküli emelőpadok és felső padozatok használata

SJ

400 000

szállító
járművezető

7. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez82

Sorszám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A súlyosság foka (RSJ=rend kívül súlyos jogsértés, NSJ= nagyon súlyos jogsértés, SJ= súlyos jogsértés)

A bírság összege, forintban

A bírságolással érintett cselekmény, mulasztás elkövetéséért felelőssé tehető

1.

A bérelt járművel nem a jármű bérlője (használatba vevője) végez árutovábbítást vagy saját számlás áruszállítást

NSJ

300 000

szállító

2.

Bérelt (használatba vett) jármű esetén a bérleti (használatba adási) szerződés hiánya (kivéve, ha a forgalmi engedélyben üzembentartóként bejegyzett), vagy a gépjárművezető foglalkoztatására vonatkozó igazolás hiánya, amennyiben a járművet nem a bérlő (használatba vevő) vezeti

NSJ

100 000

szállító gépjárművezető

8. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez830X11713P_0

Sorszám

A

B

C

D

1.

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A súlyosság foka
(RSJ= rendkívül súlyos jogsértés,
NSJ = nagyon súlyos jogsértés,
SJ= súlyos jogsértés, EJ=enyhe jogsértés)

Bírság összege forintban

A bírságolással érintett cselekmény, mulasztás elkövetéséért felelőssé tehető

2.

Jármű vagy járműszerelvény közútkezelői hozzájárulás nélküli, vagy a közútkezelő hozzájárulásában szereplő értéktől eltérő közlekedése, amennyiben a 9. § (1) bekezdés b) pontjában hivatkozott jogszabály szerint megengedett legnagyobb össztömeg túllépése fennáll

... < 5%

EJ

50 000

feladó felrakó szállító járművezető

5% ≤ ... < 10%

SJ

100 000

10% ≤ ... < 20%

N3 vagy ilyen járműből is álló járműszerelvény esetén NSJ, N2 vagy ilyen járműből is álló járműszerelvény esetében 15% alatt SJ, 15%-tól NSJ

200 000

20% ≤ ...< 30%

N3, vagy ilyen járműből is álló járműszerelvény esetén RSJ, N2, vagy ilyen járműből is álló járműszerelvény esetében 25% alatt NSJ, 25%-tól RSJ

350 000

30% ≤ ...

500 000

3.

A 9. § (1) bekezdés
f) pontjában

hivatkozott jogszabály szerint a

hatósági engedélyben feltüntetett megengedett legnagyobb össztömeg túllépése jármű vagy járműszerelvény esetében

... < 5%

EJ

50 000

feladó
felrakó
szállító
járművezető

5% ≤ ... < 10%

SJ

100 000

10% ≤ ... < 20%

M3, N3, vagy ilyen járműből is álló járműszerelvény esetén NSJ,
M1, M2, N1, N2, vagy ilyen járműből is álló járműszerelvény esetében 15% alatt SJ,
15%-tól NSJ

200 000

20% ≤ ...< 30%


30% ≤
...

M3, N3, vagy ilyen járműből is álló járműszerelvény esetén RSJ,
M1, M2, N1, N2, vagy ilyen járműből is álló járműszerelvény esetében 25% alatt NSJ,
25%-tól RSJ

350 000


500 000

4.

A 9. § (1) bekezdés b) pontjában hivatkozottjogszabály szerint megengedett legnagyobb tengely- vagy tengelycsoport-terhelést meghaladó, a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül vagy a közút kezelőjének hozzájárulásában szereplő értéktől eltérően közlekedő jármű esetében

... < 5%

EJ

50 000

feladó felrakó szállító járművezető

5% ≤ ... < 10%

SJ

100 000

10% ≤ ... < 20%

N3, vagy ilyen járműből is álló járműszerelvény esetén NSJ, N2, vagy ilyen járműből is álló járműszerelvény esetében 15% alatt SJ, 15%-tól NSJ

200 000

20% ≤ ...< 30%

N3, vagy ilyen járműből is álló járműszerelvény esetén NSJ, N2, vagy ilyen járműből is álló járműszerelvény esetében 15% alatt SJ, 15%-tól NSJ 25%-tól RSJ

350 000

30% ≤ ...

500 000

5.

A megengedett legnagyobb hosszúságot vagy magasságot meghaladó, a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül vagy a közút kezelőjének hozzájárulásában szereplő értéktől eltérően közlekedő jármű

... < 2%

SJ

10 000

szállító járművezető

2% ≤ ... < 5%

30 000

5% ≤ ... < 10%

SJ

50 000

10% ≤ ... < 20%

80 000

20% ≤ ...< 30%

NSJ

200 000

30% ≤ ...

350 000

6.

A megengedett legnagyobb szélességet meghaladó, a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül közlekedő jármű

2,6 m ... < 2,65 m

EJ

30 000

szállító járművezető

2,65 m ≤ ... < 2,85 m

SJ

50 000

2,85 m ≤ ... < 3,10 m

SJ

80 000

3,10 m ≤ ...< 3,60 m

NSJ

200 000

3,60 m ≤ ...

350 000

7.

A megengedett legnagyobb szélességet meghaladó, a közút hozzájárulásában szereplő értéktől eltérően közlekedő jármű

... < 5%

EJ

30 000

szállító járművezető

5% ≤ ... < 10%

SJ

50 000

10% ≤ ... < 20%

SJ

80 000

20% ≤ ...< 30%

NSJ

200 000

30% ≤ ...

350 000

8.

Túlsúlyos, tengely-, illetve tengelycsoport-túlsúlyos, túlméretes lánctalpas járművel a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül vagy az abban foglalt feltételektől eltérő közlekedés

 

SJ

100 000

szállító járművezető

9.

Ömlesztett áru szállításához szükséges jármű-tömegbizonylat, illetve nyilatkozat hiánya vagy az áru tömegére vonatkozó valótlan tartalmú bizonylat, nyilatkozat

 

NSJ

300 000

feladó felrakó szállító járművezető

10.

Nemzetközi időszakos vizsgálati bizonyítvány hiánya, érvénytelensége

 

SJ

30 000

szállító járművezető

11.

A megengedett legnagyobb össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó, a közút kezelőjének hozzájárulásában előírt kísérési feltételektől (nem megfelelő számú, és/vagy minősített kíséret elmulasztása) eltérően közlekedő jármű

 

NSJ

400 000

járművezető, üzemben tartó

12.

A megengedett legnagyobb össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó, a közút kezelőjének hozzájárulásában előírt a járműre kötelezően elhelyezendő forgalombiztonsági feltételeket szolgáló jelzésekre vonatkozó feltételektől eltérően közlekedő jármű

 

NSJ

300 000

járművezető üzemben tartó

13.

A megengedett legnagyobb össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó, a közút kezelőjének hozzájárulásában előírt egyéb közlekedési feltételektől (pl. napszakkorlátozás, forgalomszabályozási előírások) eltérően közlekedő jármű

 

NSJ

200 000

járművezető üzemben tartó

14.

A megengedett legnagyobb méretet meghaladó, a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül vagy a közút kezelőjének hozzájárulásában szereplő értéktől eltérően közlekedő, mezőgazdasági rendeltetésű önjáró vagy vontatott munkagép

... < 5%

EJ

10 000

járművezető gépkezelő

5% ≤ ... < 10%

20 000

10% ≤ ... < 20%

EJ

40 000

20% ≤ ... < 30%

NSJ

100 000

30% ≤ ...

NSJ

200 000

Sebességkorlátozó készülékek

15.

Nincs felszerelve sebességkorlátozó készülék

RSJ

800 000

üzemben tartó

16.

A sebességkorlátozó készülék nem elégíti ki a vonatkozó műszaki követelményeket

NSJ

400 000

üzemben tartó

17.

A sebességkorlátozó készüléket nem engedéllyel rendelkező műhely szerelte fel

SJ

200 000

üzemben tartó

18.

Olyan, csalásra alkalmas berendezés használata, amely képes a sebességkorlátozó készülék adatainak meghamisítására, vagy csalásra alkalmas sebességkorlátozó készülék használata

RSJ

800 000

járművezető üzemben tartó

Egyéb jogsértések

19.

A visszatartás szabályainak megszegése

RSJ

500 000

járművezető

20.

A tengelysúlymérő rendszer keretében végzett mérés eredménye befolyásolásának tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése esetén

SJ

100 000

járművezető

9. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez84

Sorszám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A súlyosság foka
(RSJ=rend kívül súlyos
jogsértés, NSJ= nagyon
súlyos jogsértés,
SJ= súlyos jogsértés)

A bírság összege forintban

A bírságolással érintett cselekmény, mulasztás elkövetéséért felelőssé tehető

1.

Kombinált árufuvarozáshoz kapcsolódó engedélymentesség és kedvezmény igénybevétele esetén a kombinált árufuvarozás végzését igazoló okmányok hiánya

SJ

200000

szállító
gépjárművezető

10. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez85

Sorszám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A súlyosság foka (RSJ=rend kívül súlyos jogsértés, NSJ= nagyon súlyos jogsértés, SJ= súlyos jogsértés)

A bírság összege forintban

A bírságolással érintett cselekmény, mulasztás elkövetéséért felelőssé tehető

1.

Engedély nélküli közlekedés forgalomkorlátozás alóli mentesség hiányában

SJ

150 000

szállító,
gépjárművezető

2.

Felmentés okára vagy mentességre vonatkozó okmány hiánya

EJ

50 000

megbízó, szállító, gépjárművezető

11/A. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez86

Sorszám

Biztonsági öv használata nélküli közlekedés

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet

Bírság összege forintban

A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető

1.

lakott területen

48. § (4) bekezdés

10 000

járművezető,
utazó személy

2.

lakott területen kívül

15 000

3.

autóúton, autópályán

20 000

11/B. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez87

Sorszám

A megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó rendelkezések (a megengedett legnagyobb sebesség túllépésének mértéke km/ó-ban)

Bírság összege forintban

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet

A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető

1.

50 km/óra sebességig

a) 15 km/óra felett 25 km/óráig

a) 30 000

14. § (1) bek. d) pont

 

b) 25 km/óra felett 35 km/óráig

b) 45 000

14. § (1) bek. z)1. pont

 

c) 35 km/óra felett 45 km/óráig

c) 60 000

26. § (1) és (2) bekezdés

járművezető

d) 45 km/óra felett 55 km/óráig

d) 90 000

 

 

e) 55 km/óra felett 65 km/óráig

e) 130 000

39/A. § (2) bekezdés

 

f) 65 km/óra felett 75 km/óráig

f) 200 000

 

 

g) 75 km/óra felett

g) 300 000

 

 

2.

50 km/óra felett 100 km/óra sebességig

a) 15 km/óra felett 30 km/óráig

a) 30 000

14. § (1) bekezdés d) pont

 

b) 30 km/óra felett 45 km/óráig

b) 45 000

26. § (1) és (2) bekezdés

járművezető

c) 45 km/óra felett 60 km/óráig

c) 60 000

 

 

d) 60 km/óra felett 75 km/óráig

d) 90 000

 

 

e) 75 km/óra felett 90 km/óráig

e) 130 000

 

 

f) 90 km/óra felett 105 km/óráig

f) 200 000

 

 

g) 105 km/óra felett

g) 300 000

 

 

3.

100 km/óra sebesség felett

a) 20 km/óra felett 35 km/óráig

a) 30 000

14. § (1) bek. d) pont
26. § (1) és (2) bekezdés

járművezető

b) 35 km/óra felett 50 km/óráig

b) 45 000

c) 50 km/óra felett 65 km/óráig

c) 60 000

d) 65 km/óra felett 80 km/óráig

d) 90 000

e) 80 km/óra felett 95 km/óráig

e) 130 000

f) 95 km/óra felett 110 km/óráig

f) 200 000

g) 110 km/óra felett

g) 300 000

11/C. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez88

Sorszám

A továbbhaladás tilalmára vonatkozó rendelkezések

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet

Bírság összege forintban

A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető

1.

A továbbhaladás tilalmát jelző fényjelzés

9. § (4) bekezdés d) pont

50 000

járművezető

2.

A vasúti átjáró előtti megállásra vonatkozó rendelkezések

39. § (3) bekezdés b), c), e), h) pont

30 000

járművezető

3.

A vasúti átjáróra történő ráhajtásra vonatkozó rendelkezések

39. § (5) bekezdés a), b) pont

60 000

járművezető

11/D. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez89

Sorszám

a járművezető szervezetében a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol tilalma
(„ittas vezetés”)

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet

Bírság összege
forintban

A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető

1.

gépi meghajtású járművet vezető szervezetében
0,30 gramm/liter véralkohol-, illetve 0,15 milligramm/liter levegőalkohol-koncentrációt meg nem haladó értéket eredményező szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van

4. § (1) bekezdés c) pont

30 000

járművezető

2.

gépi meghajtású járművet vezető szervezetében
0,30 gramm/liter véralkohol-, illetve 0,15 milligramm/liter levegőalkohol-koncentrációnál magasabb értéket eredményező szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van, amennyiben az nem minősül bűncselekménynek

4. § (1) bekezdés c) pont

100 000

 

3.

nem gépi meghajtású járművet
– a kerékpár kivételével –
vezető vagy hajtó szervezetében 0,50 gramm/liter véralkohol-, illetve 0,25 milligramm/liter levegőalkohol-koncentrációnál magasabb értéket eredményező szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van,
amennyiben az nem minősül bűncselekménynek és a járművel
a) nem főútvonalon közlekednek,
b) főútvonalon közlekednek

4. § (1) bekezdés c) pont és 4. § (4) bekezdése

10 000
30 000

járművezető, hajtó

11/E . melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez90

Sorszám

Az autópálya leálló sávjának igénybevételére

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet

Bírság összege forintban

A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető

1.

Haladás a leálló sávon

37. § (5) bekezdés

100 000

járművezető

2.

 

 

 

 

11/F. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez91

Sorszám

A behajtási tilalomra, a kötelező haladási irányra

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet

Bírság összege forintban

A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető

1.

A behajtás tilalmára

13. § (1) bekezdés g), g/1., i), i/1. pont, 14. § (1) bekezdés n), z) pont

30 000

járművezető vagy annak távollétében az üzemben tartó

2.

A kötelező haladási irányra

13. § (1) bekezdés a), a/1., b), c) pont, 14. § (1) bekezdés a), b), c) pont

50 000

járművezető vagy annak távollétében az üzemben tartó

3.

Korlátozott forgalmú övezetre (zóna)

14. § (1) bekezdés z/2. pont

30 000

járművezető vagy annak távollétében az üzemben tartó

11/G. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez92

11/H. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez93

ED törvény 14. § a) pontja szerinti szabályszegés esetén

Járműkategória

Jogosulatlan úthasználat egyszeri észlelése esetén
(bírság mértéke forintban)

Jogosulatlan úthasználat észlelését követő 121. perc és 240. perc közötti időszakban észlelt további jogosulatlan úthasználat esetén, ha a 241. perc és a 480. perc között az adott útdíjköteles gépjármű vonatkozásában nincsen további észlelés (bírság mértéke forintban)

Jogosulatlan úthasználat észlelését követő
241. perc és 480. perc közötti időszakban ismételten észlelt jogosulatlan úthasználat esetén (bírság mértéke forintban)

J2

30 000

90 000

140 000

J3

35 000

100 000

150 000

J4

40 000

110 000

165 000

ED törvény 14. § b) pontja szerinti szabályszegés esetén

Járműkategória

Jogosulatlan úthasználat egyszeri észlelése esetén
(bírság mértéke forintban)

Jogosulatlan úthasználat észlelését követő 121. perc és 240. perc közötti időszakban észlelt további jogosulatlan úthasználat esetén, ha a 241. perc és a 480. perc között az adott útdíjköteles gépjármű vonatkozásában nincsen további észlelés (bírság mértéke forintban)

Jogosulatlan úthasználat észlelését követő
241. perc és 480. perc közötti időszakban ismételten észlelt jogosulatlan úthasználat esetén (bírság mértéke forintban)

J2

24 000

72 000

110 000

J3

28 000

80 000

120 000

J4

36 000

88 000

135 000

ED törvény 14. § c) pontja szerinti szabályszegés esetén

Járműkategória

Jogosulatlan úthasználat egyszeri észlelése esetén
(bírság mértéke forintban)

Jogosulatlan úthasználat észlelését követő 121. perc és 240. perc közötti időszakban észlelt további jogosulatlan úthasználat esetén, ha a 241. perc és a 480. perc között az adott útdíjköteles gépjármű vonatkozásában nincsen további észlelés (bírság mértéke forintban)

Jogosulatlan úthasználat észlelését követő
241. perc és 480. perc közötti időszakban ismételten észlelt jogosulatlan úthasználat esetén (bírság mértéke forintban)

J2

30 000

90 000

140 000

J3

35 000

100 000

150 000

J4

40 000

110 000

165 000

12. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez94

A kétoldalú közúti áru- és személyszállításról szóló nemzetközi szerződéseket kihirdető jogszabályok

Sorszám

Jogszabályok

1.

42/1978. (VIII. 31.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Afgán Köztársaság Kormánya között Kabulban, 1977. október 16-án aláírt nemzetközi közúti árufuvarozási megállapodás kihirdetéséről

2.

170/1996. (XI. 26.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1996. január 24-én aláírt, a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről

3.

165/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1996. január 24-én aláírt, a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény módosításáról szóló, jegyzékváltás útján létrejött Megállapodás kihirdetéséről

4.

77/1994. (V. 19.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi Köztársaság Kormánya között a nemzetközi áruszállításról szóló egyezmény kihirdetéséről

5.

1967. évi 18. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Belga Királyság Kormánya között a kereskedelmi járművekkel végzett közúti személy- és árufuvarozás tárgyában Brüsszelben, 1967. évi március hó 20. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről

6.

130/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és Bosznia-Hercegovina Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1995. május 24-én aláírt nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről

7.

3/1990. (I. 16.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Bolgár Népköztársaság Kormánya között Budapesten, az 1989. évi április hó 17. napján aláírt, a nemzetközi közúti személy- és árufuvarozásról szóló megállapodás kihirdetéséről

8.

143/1996. (IX. 13.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Fehérorosz Köztársaság Kormánya között Minszkben, 1995. november 1-jén aláírt nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről

9.

41/1980. (X. 21.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svájci Szövetségi Tanács között Budapesten, 1980. január 16. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről

10.

1970. évi 29. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Budapesten, 1969. évi április hó 12. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről

11.

9/1976. (IV. 30.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Koppenhágában, az 1975. évi április hó 11. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről

12.

13/1994. (II. 1.) Korm. rendelet a magyar–észt nemzetközi közúti személy- és árufuvarozási Egyezmény kihirdetéséről

13.

1968. évi 24. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Helsinkiben, 1967. évi november hó 10. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről

14.

1967. évi 12. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Budapesten, 1966. évi október hó 8. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről

15.

46/1996. (III. 28.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között, Budapesten, 1995. május 26-án aláírt nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről

16.

16/1979. (IV. 27.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya között Athénban, 1977. március 18. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről

17.

89/1993. (VI. 8.) Korm. rendelet a magyar–horvát nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről

18.

159/2004. (V. 21.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Iráni Iszlám Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1994. március 25-én aláírt közúti személyszállítási és árufuvarozási megállapodás kihirdetéséről

19.

151/1993. (X. 28.) Korm. rendelet a magyar–ír nemzetközi közúti személy- és árufuvarozási Egyezmény kihirdetéséről

20.

1968. évi 31. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személy- és árufuvarozás tárgyában Rómában, 1968. évi március hó 1. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről

21.

173/1998. (X. 28.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kazah Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1996. október 7-én aláírt nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről

22.

18/1977. (VI. 5.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és Kuvait Állam Kormánya között Kuvait városban az 1975. évi június hó 25. napján aláírt, a nemzetközi közúti fuvarozásról szóló megállapodás kihirdetéséről

23.

173/1994. (XII. 24.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1993. március 9-én aláírt nemzetközi közúti személy- és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről

24.

183/2004. (VI. 3.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről

25.

45/1994. (III. 31.) Korm. rendelet a magyar–litván nemzetközi közúti személy- és árufuvarozásról szóló egyezmény kihirdetéséről

26.

77/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről

27.

56/2000. (IV. 19.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya között Budapesten, 1990. október 5-én aláírt nemzetközi közúti fuvarozási egyezmény kihirdetéséről

28.

116/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1997. június 4-én aláírt nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről

29.

1971. évi 17. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Holland Királyság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Budapesten, az 1970. évi július 31. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről

30.

31/1976. (VIII. 25.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Norvég Királyság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Oslóban, az 1975. évi október hó
6. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről

31.

1966. évi 10. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Lengyel Népköztársaság Kormánya között a nemzetközi gépjármű-fuvarozás tárgyában Budapesten, 1965. évi július hó 18. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről

32.

30/1977. (VIII. 9.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Portugál Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1976. évi május hó 13. napján aláírt közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről

33.

6/1973. (II. 7.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román Szocialista Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személy- és árufuvarozás tárgyában Temesvárott, az 1972. évi február hó 9. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről

34.

143/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a nemzetközi gépjármű-közlekedésről szóló Egyezmény kihirdetéséről

35.

1972. évi 4. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Budapesten, az 1970. évi augusztus hó 28. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről

36.

24/1978. (IV. 22.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szíriai Arab Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1977. évi március hó 29. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről

37.

78/2000. (VI. 2.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között, a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló, Budapesten, 1999. július 6-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

38.

154/1992. (XI. 25.) Korm. rendelet a magyar–szlovén nemzetközi közúti személy- és áruszállítások szabályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről

39.

3/1981. (II. 23.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és Spanyolország Kormánya között Madridban, 1980. évi február hó 19. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről

40.

1969. évi 29. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Budapesten, 1968. évi szeptember hó 14. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről

41.

35/1982. (VIII. 25.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Tunéziai Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1981. évi július hó 6. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási Megállapodás kihirdetéséről

42.

65/1996. (V. 15.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között Budapesten, 1994. március 22-én aláírt, a nemzetközi közúti közlekedésről szóló Egyezmény kihirdetéséről

43.

1972. évi 7. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság Kormánya között a nemzetközi közúti árufuvarozás tárgyában Budapesten, az 1970. évi február hó 23. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről

44.

2014. évi LVIII. törvény a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről

45.

49/2004. (III. 23.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya között, a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló, Budapesten, 2002. október 28-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

46.

2014. évi I. törvény a Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről

47.

2016. évi VI. törvény a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről

48.

2018. évi XXIX. törvény a Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről

13. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez95

Sorszám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A súlyosság foka (RSJ=rend kívül
súlyos jogsértés,
NSJ= nagyon
súlyos jogsértés,
SJ= súlyos
jogsértés)

A bírság összege forintban

A bírságolással érintett cselekmény, mulasztás elkövetéséért felelőssé tehető

1.

A közlekedés biztonságát veszélyeztető műszaki állapotú – a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló
5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározottak alapján „A” típusú alkalmatlannak minősítendő – jármű közúti közlekedésre alkalmasnak minősítése a forgalomba helyezés előtti vagy időszakos vizsgálaton, járművenként

RSJ

500 000

 

2

A közlekedési hatóság engedélye nélkül átalakított jármű időszakos vizsgálata során alkalmas minősítést igazoló hatósági bizonyítvány (Műszaki adatlap) kiadása

RSJ

200 000

 

14. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez96

 

A

B

C

D

E

F

Sorszám

Jogsértő magatartások személy és áruszállítást végző járművek esetén

A súlyosság foka
(RSJ= rendkívül súlyos jogsértés,
SJ= súlyos jogsértés)

A bírság összege forintban L1e-L7e, M1, O1, kategóriájú jármű, mezőgazdasági vontató és lassú jármű, valamint azok pótkocsija esetén

A bírság összege forintban N1, O2 kategóriájú jármű esetén

A bírság összege forintban N2, N3, O3, O4 kategóriájú jármű esetén

A bírság összege forintban M2, M3 kategóriájú jármű esetén

1.

A jármű alvázát, futóművét, kerekét, gumiabroncsát, fékberendezését vagy kormányberendezését érintő komoly hiányosság

SJ

hiányosságonként
20 000

hiányosságonként
40 000

hiányosságonként 100 000

hiányosságonként
150 000

2.

A jármű alvázát, futóművét, kerekét, gumiabroncsát, fékberendezését vagy kormányberendezését érintő veszélyes hiányosság

RSJ

hiányosságonként
50 000

hiányosságonként
100 000

hiányosságonként 300 000

hiányosságonként
300 000

3.

A jármű 2. pontban fel nem sorolt szerkezeti elemeit érintő komoly hiányosság

SJ

hiányosságonként
10 000

hiányosságonként
20 000

hiányosságonként
50 000

hiányosságonként
100 000

4.

A jármű 2. pontban fel nem sorolt szerkezeti elemeit érintő veszélyes hiányosság

RSJ

hiányosságonként
20 000

hiányosságonként
40 000

hiányosságonként 100 000

hiányosságonként
150 000

5.

A rakományrögzítést érintő komoly hiányosság

SJ

hiányosságonként
10 000

hiányosságonként
50 000

hiányosságonként 100 000

hiányosságonként
150 000

6.

A rakományrögzítést érintő veszélyes hiányosság

RSJ

hiányosságonként
20 000

hiányosságonként
100 000

hiányosságonként 300 000

hiányosságonként
300 000

7.

A közúti közlekedési szolgáltatást végző jármű uniós jog szerinti műszaki vizsgálatról szóló érvényes igazolás nélküli közúti közlekedése

RSJ

40 000

50 000

60 000

100 000

8.

A személy- vagy áruszállítási szolgáltatást végző gépjármű esetében a gyártó által felszerelt káros anyag kibocsátást csökkentő berendezés hiányzik, átalakították, működését befolyásolták vagy nyilvánvalóan meghibásodott.

RSJ

40 000

50 000

600 000

600 000

1

Az 1. § (2) bekezdése a 116/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 8. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 2. § a) pontja a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 26. §-át.

4

A 2. § c) pontja a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 41. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 36. § (3) bekezdése alapján a 2011. december 8-át követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

5

A 2. § f) pontja a 488/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

6

A 2. § g) pontja a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 41. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 36. § (3) bekezdése alapján a 2011. december 8-át követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

7

A 2. § h) pontja a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 41. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 36. § (3) bekezdése alapján a 2011. december 8-át követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

8

A 2. § i) pontját a 488/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 171/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése iktatta be.

9

A 2. § j) pontja a 171/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 2. § k) pontja a 171/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 2. § l) pontját a 171/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet 12. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdése iktatta be, alkalmazására lásd e módosító rendelet 26. §-át.

13

A 4. § nyitó szövegrésze a 476/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 8. §-a szerint módosított szöveg.

14

A 4. § c) pontja a 8/2016. (II. 9.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

15

A 4. § d) pontját a 246/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet 6. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 289/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

16

Az 5. § b) pontja a 289/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

17

Az 5. § e) pontja a 289/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 6. § a) pontját a 116/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

19

A 6. § b) pontját a 280/2013. (VII. 24.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

20

A 6. § d) pontja a 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 6. § f) pontja a 116/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 6. § g) pontja a 116/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 6. § h) pontja a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 41. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 36. § (3) bekezdése alapján a 2011. december 8-át követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

24

A 6. § i) pontja a 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 6. § k) pontja a 280/2013. (VII. 24.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjával megállapított szöveg.

26

A 6/A. §-t a 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta be.

27

A 6/A. § (5) bekezdése a 66/2021. (II. 16.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 6/A. § (6) bekezdését a 66/2021. (II. 16.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be.

30

A 9. § a 233/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

31

A 9. § (1) bekezdés e) pontja az 516/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 13. §-a szerint módosított szöveg.

32

A 9. § (1) bekezdés g) pontját az 516/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése iktatta be.

33

A 9. § (7) bekezdését az 516/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 111/2018. (VI. 25.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

34

A 9/A. §-t a 289/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be, szövege az 595/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

37

A 12. § (2) bekezdése a 138/2013. (V. 10.) Korm. rendelet 10. § b) pontja, a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 252. §-a szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

38

A 12. § (3) bekezdését a 319/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

39

A 12. § (4) bekezdését a 138/2013. (V. 10.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be, szövege a 90/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

41

A 12/A. § (4) bekezdését a 488/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

42

A 12/B. §-t a 175/2013. (V. 31.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be, szövege a 233/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

43

A 12/C. §-t a 138/2013. (V. 10.) Korm. rendelet – a 175/2013. (V. 31.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított – 8. §-a iktatta be.

44

A 13. § (1) bekezdés záró szövegrésze a 488/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 4. §-a, a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 137. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

45

A 13. § (1) bekezdés a) pontja a 476/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

46

A 13. § (1) bekezdés b1) pontját a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

47

A 13. § (1) bekezdés e) pontja a 233/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

48

A 13. § (2) bekezdése a 171/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

49

A 14. §-t a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 137. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 251. §-a iktatta be. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

50

A 15. § a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 245. §-a szerint módosított szöveg.

51

A 15. § (1) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 137. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

52

A 15/A. §-t a 192/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 476/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

53

A 15/B. §-t a 192/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

54

A 16. § (2) bekezdése e rendelet 16. § (10) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 99/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése iktatta be.

55

A 16. § (3) bekezdése e rendelet 16. § (10) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése iktatta be.

56

A 16. § (4) bekezdése e rendelet 16. § (10) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 171/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése iktatta be.

57

A 16. § (5) bekezdése e rendelet 16. § (10) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta be.

58

A hatálybalépés időpontja 2017. január 13.

59

A 16. § (6) bekezdése e rendelet 16. § (10) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan az 595/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

60

A hatálybalépés időpontja 2021. január 31.

61

A 16. § (7) bekezdése e rendelet 16. § (10) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 18/2021. (I. 27.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

62

A hatálybalépés időpontja 2021. január 1.

63

A 16. § (7a) bekezdését a 66/2021. (II. 16.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

64

A hatálybalépés időpontja 2021. április 2.

65

A 16. § (8) bekezdése a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 41. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 36. § (3) bekezdése alapján a 2011. december 8-át követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

66

A 16. § (8) bekezdés e) pontját a 171/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése iktatta be.

67

A 16. § (8) bekezdés f) pontját a 8/2016. (II. 9.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta be.

68

A 16. § (8) bekezdés g) pontját a 476/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

69

A 16. § (8) bekezdés h) pontját a 722/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta be.

70

A 16. § (9) bekezdése a 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

71

A 16. § (9) bekedés d) pontját a 289/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be.

72

A 16. § (9) bekedés e) pontját a 289/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be.

73

A 16. § (9) bekedés f) pontját a 289/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be.

74

A 16. § (10) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

76

A 2. melléklet a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 19. § b) pontjával megállapított szöveg.

77

A 3. melléklet a 722/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

80

Az 5. melléklet a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 19. § f) pontjával megállapított szöveg.

81

A 6. melléklet a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 19. § g) pontjával megállapított szöveg.

82

A 7. melléklet a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 19. § h) pontjával megállapított szöveg.

84

A 9. melléklet a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 19. § j) pontjával megállapított szöveg.

85

A 10. melléklet a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 19. § k) pontjával megállapított szöveg.

86

A 11/A. számú mellékletet a 99/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

87

A 11/B. számú mellékletet a 99/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet 4. § (8) bekezdése szerint módosított szöveg.

88

A 11/C. számú mellékletet a 99/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

92

A 11/G. mellékletet a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet 4. § (10) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte ugyanezen rendelet 10. § (4) bekezdése.

93

A 11/H. mellékletet a 175/2013. (V. 31.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be, szövege a 233/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére