• Tartalom

173/2009. (XII. 22.) FVM rendelet

173/2009. (XII. 22.) FVM rendelet

a Bor Eredetvédelmi Tanácsról1

2009.12.25.

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. §-a (1) bekezdésének n) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. § A Bor Eredetvédelmi Tanács (a továbbiakban: BET) a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) véleményező, javaslattevő jogkörrel működő konzultatív testülete a borászati termékek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek, valamint a hagyományos kifejezések közösségi oltalma iránti eljárásokban.

2. § (1) A BET 11 tagból áll. A miniszter:

a) 1 főt a borászati hatóságtól,

b) 1 főt a Földmérési és Távérzékelési Intézettől,

c) 1 főt, mint titkárt a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) részéről nevez ki, továbbá

d) 2 főt a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa,

e) 1 főt a szőlészeti és borászati ágazatban működő érdekvédelmi szervezetek,

f) 2 főt a felsőoktatási intézmények szőlészeti-borászati területen működő oktató, illetve kutató részlegeinek jelölése alapján,

g) 3 főt pedig a szőlészeti-borászati eredetvédelmi kérdésekben jártas, elismert szakemberek közül kér fel a BET tagjának.

(2) A BET elnökét a BET tagjai közül legalább 6 tag javaslatára a miniszter nevezi ki.

(3) A BET titkársági feladatainak ellátását a miniszter biztosítja.

(4) A BET tagság 5 évre szól, és megszűnik:

a) az (1) bekezdésben meghatározott szervvel, illetve szervezettel fennálló jogviszony megszűnésével,

b) a kinevezés, felkérés visszavonásával, vagy

c) lemondással.

3. § (1) A BET titkársága véleményezés céljából megküldi az elnöknek és a tagoknak a miniszterhez beérkezett, a borászati termékek eredetmegjelölésének, illetve földrajzi jelzésének közösségi oltalma iránti kérelmet, a termékleírás módosításának jóváhagyása iránti kérelmet, a törlés iránti kérelmet, a földrajzi jelzéssé való átalakítás iránti kérelmet, valamint a kérelem elbírálásának nemzeti szakaszában benyújtott kifogást, továbbá a hagyományos kifejezések közösségi oltalma iránti, illetve azok törlése iránti kérelmet (a továbbiakban együtt: kérelem). A titkárság értesíti továbbá az elnököt a BET ülése összehívásának szükségességéről. Az ülést az elnök hívja össze az értesítés kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül.

(2) Az ülések napirendjét az elnök határozza meg a titkárság javaslata alapján.

(3) A tagok a titkárság által megküldött kérelmekre vonatkozó szakértői véleményüket legkésőbb az ülés kezdetét megelőző második napig írásban megküldik az elnök és a titkárság részére.

(4) A BET ülése legalább 7 tag jelenléte esetén határozatképes.

(5) A BET üléseit az elnök vezeti.

(6) A BET ülésére meg kell hívni

a) tanácskozási joggal

aa) a minisztériumnak a kérelem érdemi vizsgálatában részt vevő szakértőit, és

ab) a kérelemmel érintett hegyközségi tanács titkárát,

b) a kérelem benyújtóját, akit a BET ülésén meghallgat.

(7) A BET üléseiről jegyzőkönyv készül, melyet az ülést követő 5 munkanapon belül a titkárság eljuttat az elnök, valamint a tagok részére.

(8) A kérelem véleményezése során a BET bármely tagja kérheti külső szakértő véleményét is.

4. § (1) A BET legalább 7 tagjának pozitív szavazata esetén terjeszthető elő a miniszter részére a kérelem elfogadásáról szóló döntés. A szavazáson csak a BET tagjai lehetnek jelen.

(2) A BET ülésén jelen nem lévő tag szavazatát indoklással ellátva írásban legkésőbb az ülés kezdetéig leadhatja a titkárságon.

(3) Az elnök vagy legalább három tag indokolt kérésére a döntést titkos szavazással kell meghozni. Titkos szavazás esetén csak akkor kell figyelembe venni a (2) bekezdés szerint írásban leadott szavazatot, amennyiben az írásban szavazó tag ezt kéri.

(4) Nem szavazhat az a tag, aki a meghozandó döntéssel érintett eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés termékleírásában foglalt területen illetékes hegyközség tagja. E tagot a határozatképesség megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni.

5. § (1) A BET a titkárság 3. § (1) bekezdése szerinti értesítésétől számított 3 hónapon belül véleményt nyilvánít a miniszter részére a kérelem megalapozottságáról.

(2) A BET-nek a titkárság 3. § (1) bekezdése szerinti értesítésétől számított 2 hónapon belül kell döntésre javaslatot tennie a miniszter részére a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet), 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet 118s. cikkének (1) bekezdése szerint oltalom alatt álló eredetmegjelölés, illetve oltalom alatt álló földrajzi jelzés esetében benyújtott termékleírásról.

(3) A titkárságnak és a BET elnökének az ülések előkészítése és azok időpontjának kitűzése során figyelemmel kell lennie az Európai Unió kötelező jogi aktusaiban, valamint az azok végrehajtására kiadott jogszabályokban előírt határidők betarthatóságára.

6. § A BET működésének e rendeletben nem részletezett szabályait a miniszter által jóváhagyott ügyrendben szabályozhatja.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1

A rendeletet az 59/2013. (VII. 15.) VM rendelet 8. § k) pontja hatályon kívül helyezte 2013. július 18. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére