• Tartalom

22/2009. (VI. 19.) IRM rendelet

22/2009. (VI. 19.) IRM rendelet

a bűnügyi nyilvántartó szerv által teljesített adatszolgáltatás rendjéről, valamint a bűnügyi nyilvántartásokban kezelt adatok igazolására kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának részletes eljárási rendjéről1

2011.01.01.

A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 96. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem:

I. Fejezet

A BŰNÜGYI NYILVÁNTARTÓ SZERV ÁLTAL TELJESÍTETT ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJE

A bűnügyi nyilvántartási rendszer adatállományához való közvetlen adathozzáférés

1. § (1) A bűnügyi nyilvántartási rendszer adatállományához elektronikus úton, egyedi informatikai alkalmazás igénybevételével történő közvetlen adathozzáférés (a továbbiakban: közvetlen hozzáférés) gyakorlásához szükséges egyedi azonosítót a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Bnytv.) 68. §-ában meghatározott jogosult szerv (a továbbiakban: közvetlen hozzáférésre jogosult szerv) a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalához (a továbbiakban: Központi Hivatal) benyújtott kérelemben (a továbbiakban: egyedi azonosító iránti kérelem) igényli.

(2) Az egyedi azonosító iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a Bnytv. 68. §-a alapján közvetlen hozzáférésre jogosult szerv

aa) megnevezését,

ab) levelezési címét.

b) a Bnytv. 70. § (2) bekezdésében meghatározott, a közvetlen hozzáférési jog gyakorlására felhatalmazott személy (a továbbiakban: hozzáférésre felhatalmazott személy)

ba) családi és utónevét,

bb) személyi azonosítóját,

bc) beosztását,

bd) szervezeti egységét,

be) hozzáférési jogosultságának teljes vagy korlátozott terjedelmét,

bf) korlátozott hozzáférési jogosultsága esetén a jogosultsággal érintett adatkört.

(3) A közvetlen hozzáférésre jogosult szerv az egyedi azonosító iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg, a tájékoztatáshoz való joga teljesítése érdekében megküldi a Központi Hivatal részére a következő adatait:

a) telefonszám,

b) telefaxszám,

c) elektronikus levélcím.

(4) A (2) bekezdés ba)–bf) pontjában meghatározott adatokban bekövetkezett változásról a közvetlen hozzáférésre jogosult szerv – az adatváltozást követő három munkanapon belül – értesíti a Központi Hivatalt.

2. §2 A Központi Hivatal az egyedi azonosító iránti kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül tájékoztatja a közvetlen hozzáférésre jogosult szervet a hozzáférésre felhatalmazott személy egyedi azonosítójáról, valamint a közvetlen hozzáférés gyakorlásához szükséges technikai ismeretekről.

3. § (1) A közvetlen hozzáféréssel történő adatátvétel teljesítéséhez meg kell jelölni:

a) a közvetlen hozzáférésre jogosult szerv megnevezését,

b) a hozzáférésre felhatalmazott személy egyedi azonosítóját,

c) a közvetlen hozzáférés célját, jogalapját,

d) a közvetlen hozzáféréssel érintett, a bűnügyi nyilvántartási rendszerben nyilvántartott személy

da) születési családi és utónevét, születési helyét és idejét, valamint anyja születési családi és utónevét vagy

db) születési családi és utónevét és személyi azonosítóját.

(2) A Központi Hivatal a közvetlen hozzáférést gyakorló szerv részére haladéktalanul, elektronikus úton továbbítja azokat az adatokat, amelyek tekintetében a közvetlen hozzáférésre való jogosultság fennáll, ezzel egyidejűleg adatvédelmi záradékban hívja fel a figyelmet az adatok jogszerű felhasználásának követelményére.

Adattovábbítás adatigénylés alapján

4. § (1) A Bnytv. 69–70. §-ában meghatározott feltételeknek megfelelő jogosult (a továbbiakban: adatigénylő) által a Központi Hivatalhoz benyújtott adatigénylési kérelemnek (a továbbiakban: adatigénylési kérelem) tartalmaznia kell:

a) az adatigénylő nevét vagy megnevezését,

b) a Bnytv. 69. § (2) bekezdésében meghatározott adatokat,

c) a Bnytv. 70. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott adatokat,

d) az adatigényléssel átvenni kívánt adatok körének pontos megjelölését.

5. §3 Ha az adatigénylő jogosult az igényelt adatok átvételére, azokat részére a Központi Hivatal –az adatigénylési kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül – továbbítja, egyidejűleg adatvédelmi záradékban hívja fel figyelmét az adatok jogszerű felhasználására.

II. Fejezet

A BŰNÜGYI NYILVÁNTARTÁSOKBAN KEZELT ADATOK IGAZOLÁSÁRA KIÁLLÍTOTT HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIADÁSA

A kérelmező kérelmére, saját adatainak továbbítása céljából kiadott hatósági bizonyítvány

6. § (1)4 A Bnytv. 73. § (1) bekezdésében meghatározott hatósági bizonyítvány (a továbbiakban: hatósági bizonyítvány) kiállítása iránti, az igazolás alanya által adattovábbítási kérőlapon, elektronikus űrlapon vagy – törvény rendelkezése alapján – valamely eljárásban, az eljáró szerv adatigénylésének kezdeményezése útján előterjesztett kérelemnek (a továbbiakban együtt: adattovábbítási kérelem) tartalmaznia kell:

a) a kérelmezőnek a Bnytv. 69. § (2) bekezdésében meghatározott adatait,

b) az adattovábbítás címzettjének

ba) megnevezését,

bb) a postai kézbesítéshez szükséges címét vagy a kérelmező által ismert, a központi elektronikus szolgáltató rendszeren történő adattovábbításhoz szükséges elektronikus címét,

c) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy mely, a Bnytv. 72. § (2) bekezdés a)–e) pontjában meghatározott tény igazolását kéri,

d) a hatósági bizonyítvány felhasználásának célját,

e)5 a Bnytv. 71. § (1) bekezdés b) pontja alapján, adattovábbítási kérőlapon vagy elektronikus űrlapon előterjesztett adattovábbítási kérelem (a hatósági bizonyítvány külföldön történő felhasználása) esetén ennek megjelölését,

f)6 ha – adattovábbítási kérőlapon vagy elektronikus űrlapon előterjesztett adattovábbítási kérelem esetén – a kérelmező soron kívüli eljárás lefolytatását kéri, a kérelmező erről szóló nyilatkozatát,

g) ha a kérelmező az adattovábbítási eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díjról szóló számla kiállítását nem saját maga számára kéri, a számlán feltüntetendő személy nevét vagy megnevezését, valamint címét,

h) ha a kérelmező az adattovábbítási kérelmet adattovábbítási kérőlapon nyújtja be, a kérelmező saját kezű aláírását.

(2) A Bnytv. 72. § (3) bekezdése alapján előterjesztett adattovábbítási kérelem az (1) bekezdés a), b), d), e), f), g) és h) pontjában meghatározottakon kívül tartalmazza:

a) azon – a bűnügyi nyilvántartási rendszerben kezelt – adatok megjelölését, amelyre vonatkozó tény igazolását a kérelmező kéri,

b) azon törvényi rendelkezések megjelölését, amelyek alapján az adattovábbítás címzettje a hatósági bizonyítványban igazolt adatok kezelésére jogosult.

(3) Az adattovábbítási kérelem tartalmazhatja a kérelmezőnek a Bnytv. 71. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatát is.

(4) Az adattovábbítási kérelemhez – adattovábbítási kérőlapon történő benyújtás esetén – csatolni kell az adattovábbítási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló postai készpénz-átutalási megbízás feladóvevényét.

(5) Ha a kérelmező az adattovábbítási kérelmét az ügyfélkapuján keresztül elektronikus űrlapon nyújtja be, az adattovábbítási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésekor a banki átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a #3109 technikai számot, valamint az adattovábbítási kérelemnek a központi elektronikus szolgáltató rendszerbe megküldését követően kapott visszaigazoláson szereplő érkeztető számot.

(6)7 Ha a kérelmező valamely eljárásban – törvény rendelkezése alapján – bűnügyi személyes adatainak az igazolása céljából az eljáró szervnél, annak adatigénylését kezdeményezve terjeszti elő adattovábbítási kérelmét, az adattovábbítási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésekor az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a „#31010” technikai számot. A kérelmező az adatigénylést kezdeményező, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát és az adattovábbítási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló átutalási megbízás másolatát, elektronikus kapcsolattartás esetén az adatigénylést kezdeményező nyilatkozatát és az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló tranzakcióazonosító kódot az eljáró szerv részére megküldi, amely azt az adatigényléshez csatolja.

7. § (1) Az adattovábbítási kérőlap postai értékcikként a postahivataloknál szerezhető be és – hibás kitöltése esetén – a postai előírásoknak megfelelően cserélhető ki.

(2) Az adattovábbítási kérelem ügyfélkapun keresztül történő benyújtásához szükséges elektronikus űrlapot a Központi Hivatal a honlapján és a kormányzati portálon közzéteszi.

8. § (1)8 Ha az adattovábbítási kérelemnek a Központi Hivatal helyt ad, a kérelemnek megfelelő hatósági bizonyítványt – az adattovábbítási kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül – továbbítja az adattovábbítás címzettjének vagy a hatósági bizonyítvány külföldön történő felhasználása esetén a kérelmezőnek, egyidejűleg adatvédelmi záradékban hívja fel figyelmét az adatok jogszerű felhasználására.

(2)9 Ha az adattovábbítási kérelmet a Központi Hivatal – a kérelem szerint – soron kívül teljesíti, a kérelemnek megfelelő hatósági bizonyítványt – a soron kívüli adattovábbítási kérelem benyújtásától számított öt napon belül – továbbítja az adattovábbítás címzettjének vagy – a hatósági bizonyítvány külföldön történő felhasználása esetén – a kérelmező azt öt napon belül személyesen vagy meghatalmazottja útján átveheti a Központi Hivatalban.

(3) A hatósági bizonyítvány a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben10 meghatározottakon túl tartalmazza:

a) a kérelmezőnek a Bnytv. 69. § (2) bekezdésében meghatározott adatait,

b) a Bnytv. 72. § (2) bekezdés a)–e) pontjában meghatározott vagy a kérelmező által megjelölt – a bűnügyi nyilvántartási rendszerben kezelt adaton alapuló – azon tény igazolását, amely igazolására a kérelem irányult,

c) a hatósági bizonyítvány érvényességének idejét,

d) a Bnytv. 71. § (1) bekezdés b) pontja alapján előterjesztett adattovábbítási kérelemre kiállított hatósági bizonyítvány esetén „a hatósági bizonyítvány kizárólag külföldön történő felhasználás céljára szolgál” közlést.

(4) A hatósági bizonyítványt

a) postai úton, ajánlott küldeményként vagy

b) a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül elektronikus úton

kell kézbesíteni.

(5) A (4) bekezdésben foglalt módon kell kézbesíteni a kérelmező részére a Bnytv. 73. § (4) bekezdésében meghatározott, az adattovábbítási eljárást megszüntető végzést is.

(6)11 Ha a Központi Hivatal az adattovábbítási eljárást megszünteti, e tényről a kérelmező kezdeményezése alapján adatigénylőként eljáró szervet haladéktalanul értesíti.

A hatósági erkölcsi bizonyítvány

9. § (1) A Bnytv. 74. § (1) bekezdésében meghatározott hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti, az igazolás alanya által erkölcsi bizonyítvány iránti kérőlapon vagy elektronikus űrlapon előterjesztett kérelem (a továbbiakban együtt: erkölcsi bizonyítvány iránti kérelem) tartalmazza:

a) a kérelmezőnek a Bnytv. 69. § (2) bekezdésében meghatározott adatait,

b) ha a kérelmező a hatósági erkölcsi bizonyítvány kézbesítését nem lakcímére kéri, a postai kézbesítéshez szükséges címet,

c) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy mely, a Bnytv. 72. § (2) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott tény igazolását kéri,

d) ha a kérelmező soron kívüli eljárás lefolytatását kéri, a kérelmező erről szóló nyilatkozatát,

e) ha a kérelmező a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérelem teljesítésére irányuló eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díjról szóló számla kiállítását nem saját maga számára kéri, a számlán feltüntetendő személy nevét vagy megnevezését, valamint címét,

f) erkölcsi bizonyítvány iránti kérőlapon történő benyújtás esetén a kérelmező saját kezű aláírását.

(2) Az erkölcsi bizonyítvány iránti kérelemhez – erkölcsi bizonyítvány iránti kérőlapon történő benyújtás esetén – csatolni kell az erkölcsi bizonyítvány iránti kérelem teljesítésére irányuló eljárásért (a továbbiakban: erkölcsi bizonyítvány iránti eljárás) fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló postai készpénz-átutalási megbízás feladóvevényét.

(3) Ha a kérelmező az erkölcsi bizonyítvány kérelmét az ügyfélkapuján keresztül elektronikus űrlapon nyújtja be, az erkölcsi bizonyítvány iránti eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésekor a banki átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a #3108 technikai számot, valamint az adattovábbítási kérelemnek a központi elektronikus szolgáltató rendszerbe megküldését követően kapott visszaigazoláson szereplő érkeztető számot.

10. § (1) Az erkölcsi bizonyítvány iránti kérőlap postai értékcikként a postahivataloknál szerezhető be, az erkölcsi bizonyítvány iránti kérőlap – hibás kitöltése esetén – a postai előírásoknak megfelelően cserélhető ki.

(2) Az erkölcsi bizonyítvány iránti kérelem ügyfélkapun keresztül történő benyújtásához szükséges elektronikus űrlapot a Központi Hivatal a honlapján és a kormányzati portálon közzéteszi.

11. § (1)12 Ha az erkölcsi bizonyítvány iránti kérelemnek a Központi Hivatal helyt ad, a kérelemnek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítványt – az erkölcsi bizonyítvány iránti kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül – megküldi a kérelmezőnek, egyidejűleg adatvédelmi záradékban hívja fel figyelmét az adatok jogszerű felhasználására.

(2)13 Ha az erkölcsi bizonyítvány iránti kérelmet a Központi Hivatal – a kérelem szerint – soron kívül teljesíti, az erkölcsi bizonyítványt a kérelmező öt napon belül személyesen vagy meghatalmazottja útján átveheti a Központi Hivatalban.

(3) A hatósági erkölcsi bizonyítvány a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl tartalmazza:

a) a kérelmezőnek a Bnytv. 69. § (2) bekezdésében meghatározott adatait;

b) a Bnytv. 72. § (2) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott azon tény igazolását, amely igazolására a kérelem irányult; valamint

c) a hatósági erkölcsi bizonyítvány érvényességének idejét.

(4) A hatósági erkölcsi bizonyítványt postai úton, ajánlott küldeményként – a kérelemben foglaltaknak megfelelően – a kérelmező részére a kérelemben megjelölt címre kell kézbesíteni.

12. § Ez a rendelet 2009. június 30-án lép hatályba.

13. §14

14. § (1)15

(2)16

1

A rendeletet az 53/2012. (XII. 22.) KIM rendelet 18. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2013. január 1. napjával.

2

A 2. § a 17/2010. (XII. 17.) KIM rendelet 2. § (11) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 4. §-a alapján a 2011. január 1-jét követően indult ügyekben és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

3

Az 5. § a 17/2010. (XII. 17.) KIM rendelet 2. § (11) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 4. §-a alapján a 2011. január 1-jét követően indult ügyekben és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

4

A 6. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 6/2010. (III. 12.) IRM rendelet 11. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 6. § (1) bekezdés e) pontja a 6/2010. (III. 12.) IRM rendelet 11. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 6. § (1) bekezdés f) pontja a 6/2010. (III. 12.) IRM rendelet 11. § (3) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 6. § (6) bekezdését a 6/2010. (III. 12.) IRM rendelet 11. § (1) bekezdése iktatta be.

8

A 8. § (1) bekezdése a 17/2010. (XII. 17.) KIM rendelet 2. § (11) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 4. §-a alapján a 2011. január 1-jét követően indult ügyekben és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

9

A 8. § (2) bekezdése a 17/2010. (XII. 17.) KIM rendelet 2. § (11) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 4. §-a alapján a 2011. január 1-jét követően indult ügyekben és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

11

A 8. § (6) bekezdését a 6/2010. (III. 12.) IRM rendelet 11. § (2) bekezdése iktatta be.

12

A 11. § (1) bekezdése a 17/2010. (XII. 17.) KIM rendelet 2. § (11) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 4. §-a alapján a 2011. január 1-jét követően indult ügyekben és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

13

A 11. § (2) bekezdése a 17/2010. (XII. 17.) KIM rendelet 2. § (11) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 4. §-a alapján a 2011. január 1-jét követően indult ügyekben és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

14

A 13. § a 14. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. § (1) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

16

A 14. § (2) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére