• Tartalom

28/2009. (XI. 30.) PM rendelet

28/2009. (XI. 30.) PM rendelet

egyes vámjogi tárgyú, valamint a Vám- és Pénzügyőrségre vonatkozó PM rendeletek módosításáról

2011.01.01.

A Vám- és Pénzügyőrségről szóló 2004. évi XIX. törvény 43. § a), c), d) és e) pontjában, valamint a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 82. § (1) bekezdés c), f), k), o) és q) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet (továbbiakban: VTVr.) 32. §-a előtti cím helyébe a következő cím lép:

Egységes engedélyekre vonatkozó általános rendelkezések

2. § A VTVr. 65. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

65. § (1) Az EK végrehajtási rendelet 372. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti egyszerűsített árutovábbítási eljárás alá vont árukat a 17. számú Vám- és Pénzügyőri Hivatal engedélyével a fuvarozó a rendeltetési vám- és pénzügyőri hivatalban elektronikusan is vám elé állíthatja.
(2) A 17. számú Vám- és Pénzügyőri Hivatal elektronikus vám elé állítást annak engedélyez, aki a vámhatóság által kiadott, a vámhatóság honlapján közzétett technikai leírás alapján az elektronikus bejelentés feltételeit a bevizsgálási eljárás során teljesíti.
(3) Az elektronikus vám elé állításra a vám- és pénzügyőri hivatal elektronikus formában közli döntését.
(4) Az elektronikus vám elé állítás engedélyesének:
a) elektronikus üzenetében meg kell adnia az engedélyben jóváhagyott tárolási hely pontos adatait, ahol az átmeneti megőrzés alatt álló árut tárolja, és
b) a vonatkozó okmányokat legkésőbb az elektronikus vám elé állítás napját követő munkanapon – engedélyezett címzettek esetében az elektonikus vám elé állítást követő hét első munkanapján – át kell adnia a vám- és pénzügyőri hivatalnak, valamint
c) a szállítóeszköz kirakása során tapasztalt eltérésekről haladéktalanul értesítenie kell a vám- és pénzügyőri hivatalt, és a vám- és pénzügyőri hivatal intézkedéséig a szállítmányt változatlan állapotban kell megőriznie,
d) a vám- és pénzügyőri hivatal elektronikus válaszát ki kell nyomtatnia és az okmányok mellékleteként kell kezelnie.
(5) Az üzemszünet esetére vonatkozó eljárási rendet az engedélyező vámszerv a kiadott engedélyben szabályozza.
(6) Az elektronikus vám elé állításra adott engedélyt vissza kell vonni, ha:
a) az engedélyes a tevékenységét az engedély kiadásától számított 6 hónapon belül nem kezdi meg,
b) az engedélyezés feltételei már nem állnak fenn, továbbá
c) az engedélyes jogszabályi kötelezettségeinek a vámhatóság figyelmeztetését követően ismételten nem tesz eleget.”

3. § A VTVr. 66/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Elektronikus árunyilatkozatot az nyújthat be, aki bármely megyeszékhelyen működő vám- és pénzügyőri hivatalnál, vagy a Buda-térségi Vám- és Pénzügyőri Hivatalnál, vagy a Dél-Pest térségi Vám- és Pénzügyőri Hivatalnál, vagy az Észak-Pest térségi Vám- és Pénzügyőri Hivatalnál, vagy az 1. számú Repülőtéri Vám- és Pénzügyőri Hivatalnál az elektronikus adatküldéssel összefüggő azonosíthatóság érdekében regisztráltatta magát. Az elektronikus árunyilatkozatot a regisztrált személy a (6) bekezdésben említett tájékoztató szerint nyújtja be. Szabad forgalomba bocsátás vámeljárás esetén az elektronikus árunyilatkozat az áru vám elé állítását követően nyújtható be.”

4. § A VTVr. 72/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A vámhatóság a Vámkódex 71. § (2) bekezdése alapján a vámáru-nyilatkozatot ellenőrzés nélkül annak a nyilatkozattevőnek fogadja el, aki
a) import forgalomban:
aa) rendelkezik az EK végrehajtási rendelet 14a. cikk (1) bekezdés a) vagy c) pontjában foglalt engedélyezett gazdálkodói tanúsítvánnyal, vagy
ab) rendelkezik az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti önadózási engedéllyel, vagy a Vtv. 48. § (2) bekezdése alapján mentesül az általános forgalmi adó biztosítása alól, vagy
ac) folyamatos működés mellett a tárgyévet megelőző kettő egymást követő naptári éven belül rendelkezik halasztott vámfizetési engedéllyel vagy egyszerűsített vámeljárásra vonatkozó engedéllyel, vagy
ad) elektronikusan nyújtja be a vámáru-nyilatkozatot;
b) export forgalomban: elektronikusan nyújtja be a vámáru-nyilatkozatot.”

5. § A VTVr. 72/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

72/C. § (1) Az esedékessé vált vámigazgatási bírságot a határozat jogerőre emelkedésének napjától számított tíz napon belül kell megfizetni.
(2) A Vtv. 61/A. § (5) bekezdésében meghatározott bírságot kell felszámítani, ha az exportőr vagy a beszállító a származást igazoló okmányokkal kapcsolatos benyújtási kötelezettségének a vámhatóság felszólításában megjelölt időpontig nem tesz eleget.
(3) A Vtv. 61/A. § (5) bekezdésében meghatározott bírságot származást igazoló okmányonként kell érvényesíteni.
(4) A Vtv. 61/A. § (5) bekezdése szerinti vámigazgatási bírság kiszabásának van helye, ha az exportőr vagy a beszállítói nyilatkozatot tevő a származást igazoló okmány kiállításakor a vámvisszatérítési tilalom – kivéve, ha az az EK végrehajtási rendelet 868. cikke szerinti kisösszegű tételnek minősül – tekintetében a vámhatóságot megtéveszti azzal, hogy
a) eltitkolja az exporttermék nem származó anyaghányadát, vagy
b) a valóságnál kisebb arányú nem származó termékhányadot mutat ki.
(5) Amennyiben a (4) bekezdés szerinti kötelezettségszegés megállapítására külföldi vámhatóság megkeresése alapján kerül sor,
a) a (4) bekezdés a) pontja esetében a származási okmányt a vámhatóság nem erősíti meg, és származási okmányonként érvényesíti a Vtv. 61/A. § (5) bekezdése szerinti bírságot,
b) a (4) bekezdés b) pontja esetében a vámhatóság a Vtv. 61/A. § (5) bekezdése alapján származási okmányonként kiszabja a vámigazgatási bírságot, egyidejűleg – amennyiben a bírságot és a vámhiányt megfizetik – a származási okmányt megerősíti.
(6) A vámigazgatási bírságnak – a Vtv. 61/A. § (10) bekezdése szerinti – elengedésével és mérséklésével összefüggésben az e rendelet 56. § (2)–(3) bekezdéseit alkalmazni kell.”

6–12. §1

13. § (1)–(2)2

(3) A Vám- és Pénzügyőrség bűnmegelőzési, bűnüldözési, valamint államigazgatási tevékenységével összefüggésben keletkezett adatok kezeléséről szóló 34/2004. (VI. 23.) PM rendelet (a továbbiakban: VPAr.) 1. számú melléklete az e rendelet 3. számú melléklete szerint módosul.

(4) A VPAr. 2. számú melléklete az e rendelet 4. számú melléklete szerint módosul.

(5) A VPAr. 3. számú melléklete az e rendelet 5. számú melléklete szerint módosul.

(6) A VPAr. 4. számú melléklete az e rendelet 6. számú melléklete szerint módosul.

(7) A VPAr. 5. számú melléklete az e rendelet 7. számú melléklete szerint módosul.

(8) A VPAr. 6. számú melléklete az e rendelet 8. számú melléklete szerint módosul.

(9) A VPAr. 7. számú melléklete az e rendelet 9. számú melléklete szerint módosul.

(10) A VPAr. 8. számú melléklete az e rendelet 10. számú melléklete szerint módosul.

14. § Ez a rendelet a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról szóló 1875/2006/EK rendelet, valamint a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról szóló 1192/2008/EK rendelet végrehajtását szolgálja.

15. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésében meghatározott kivétellel – 2009. december 1-jén lép hatályba.

(2) A 13. § (1) bekezdése és az 1. számú melléklet 2010. január 1-jén lép hatályba.

16. § (1) A VTVr. 24. § (1) bekezdésében az „a megyeszékhelyen működő vám- és pénzügyőri hivatal” szövegrész helyébe az „az engedélyezésre vonatkozó hatáskörrel rendelkező vám- és pénzügyőri hivatal” szöveg lép.

(2)3

17. § (1) A 2009. június 30-án érvényes – a VTVr. 65. § (2) bekezdése alapján kiadott – elektronikus vám elé állítási engedélyek 2010. január 1-jén hatályukat vesztik.

(2) Az elektronikus vám elé állítási engedéllyel rendelkezők az alábbi engedélyeiket – az abban meghatározott keretek között – továbbra is használhatják:

a) az EK végrehajtási rendelet 372. cikk (1) bekezdés d) pontja szerinti engedélyezett feladói státusz, vagy az e) pont szerinti engedélyezett címzetti státusz;

b) az EK végrehajtási rendelet 454a. cikk (1) bekezdés szerinti engedélyezett címzetti státusz;

c)4 az integrált postaforgalomra vonatkozó egyes vámjogszabályokról szóló PM rendelet szerinti könnyített eljárásra vonatkozó engedély.

18. § Hatályát veszti a VTVr. 66. §-a.

1. számú melléklet a 28/2009. (XI. 30.) PM rendelethez5

2. számú melléklet a 28/2009. (XI. 30.) PM rendelethez6

3. számú melléklet a 28/2009. (XI. 30.) PM rendelethez

A VPAr. 1. számú mellékletének helyébe a következő rendelkezés lép:
A Szabálysértési Adatkezelő Rendszert kezelő szervek és a hozzáférési jogosultságok

Adatkezelők

Illetékesség

Adatszolgáltatás

Priorálás

olvasás

adatfelvitel

módosítás

személyre

cégre

saját adatokban (aktuális eljáró!)

felügyelete alatt dolgozó szervek adatai

saját adatokban (aktuális eljáró!)

felügyelete alatt dolgozó szervek adatai

saját adatokban (aktuális eljáró!)

felügyelete alatt dolgozó szervek adatai

Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága

Országos parancsnok

Országos hozzáférési jog

x

x

 

 

 

 

x

x

Országos parancsnok helyettes

Országos hozzáférési jog

x

x

 

 

 

 

x

x

Bűnüldözési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője, vezetőjének helyettese és osztályvezetője

Országos hozzáférési jog

x

x

 

 

 

 

x

x

Felderítés-felügyeleti és bűnmegelőzési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének a vezetője, vezetőjének helyettese, osztályvezetője, és a vezetője által kijelölt tagjai

Országos hozzáférési jog

x

x

 

 

 

 

x

x

Rendészeti tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője és kijelölt tagja

Országos hozzáférési jog

x

x

 

 

 

 

x

x

Ügyeletes tisztje

Országos hozzáférési jog

x

x

 

 

 

 

x

x

Kommunikációs tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője és kijelölt tagja

Országos hozzáférési jog

x

x

 

 

 

 

x

x

Vámigazgatási tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője, vezetőjének helyettese, osztályvezetője és elemzője

Országos hozzáférési jog

x

c

 

 

 

 

 

x

Ellenőrzési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője, vezetőjének helyettese, osztályvezetője és elemzője

Országos hozzáférési jog

x

c

 

 

 

 

 

x

Jövedéki igazgatási tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője, vezetőjének helyettese, osztályvezetője és elemzője

Országos hozzáférési jog

x

c

 

 

 

 

x

x

Bűnüldözési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője által kijelölt tagjai

Országos hozzáférési jog

x

x

x

 

x

 

x

x

Vámigazgatási tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője által kijelölt tagjai

Országos hozzáférési jog

x

c

x

 

x

 

 

x

Ellenőrzési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője által kijelölt tagjai

Országos hozzáférési jog

x

c

x

 

x

 

 

x

Jövedéki igazgatási tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője által kijelölt tagjai

Országos hozzáférési jog

x

c

x

 

x

 

x

x

Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága

Parancsnoka, parancsnokhelyettese, osztályvezetői, elemzői, ügyeletes tisztje

Országos hozzáférési jog

x

x

 

 

 

 

x

x

Műveleti tevékenységet végző szervezeti egységének tagjai

Országos hozzáférési jog

x

x

 

 

 

 

x

x

Parancsnok által kijelölt tagjai

Országos hozzáférési jog

x

x

x

 

x

 

x

x

Vám- és Pénzügyőrség Bűnügyi Ellátó Nyomozó Hivatala

Parancsnoka, parancsnokhelyettese, osztályvezetői, és a parancsnok által kijelölt tagjai

Országos hozzáférési jog

 

 

 

 

 

 

x

x

Vám- és Pénzügyőrség regionális parancsnokságai

Regionális parancsnok és parancsnokhelyettes

Országos hozzáférési jog

x

x

 

 

 

 

x

x

Regionális parancsnokság osztályvezetői

Regionális parancsnokság és a felügyelete alatt működő szervek adataihoz való hozzáférési jog

c

c

 

 

 

 

 

x

Vám- és Pénzügyőrség Regionális Nyomozó Hivatalai

Parancsnoka, parancsnokhelyettese és osztályvezetői

Országos hozzáférési jog

x

x

 

 

 

 

x

x

Hivatásos állománya

Közigazgatási megyei (fővárosi) területén működő szervek adataihoz való hozzáférési jog

x

x

x

 

x

 

x

x

Központi Ellenőrzési Parancsnokság

Parancsnoka, parancsnokhelyettese, osztályvezetője

Országos hozzáférési jog

x

c

 

 

 

 

 

x

Parancsnok által kijelölt tagjai

Országos hozzáférési jog

x

c

x

 

x

 

 

x

Központi Járőrszolgálat Parancsnoksága

Parancsnoka, parancsnokhelyettese, századparancsnoka, ügyeletes tisztje

Országos hozzáférési jog

x

 

 

 

 

 

x

x

Parancsnok által kijelölt tagjai

Országos hozzáférési jog

x

 

x

 

x

 

x

x

Vám- és Pénzügyőrség rendszerfejlesztését felelős szerve

Parancsnok által kijelölt tagja

Országos hozzáférési jog

c

c

 

 

 

 

 

 

Vám- és Pénzügyőri Hivatalok/Megyeszékhelyen működő Vám- és Pénzügyőri Hivatalok

Parancsnoka, parancsnokhelyettese

Saját szerv adataihoz hozzáférési jog

x

 

 

 

 

 

x

x

Szabálysértési előadója, illetőleg szabálysértési szakterületen dolgozó tagjai

Saját szerv adataihoz hozzáférési jog

x

 

x

 

x

 

x

x

Vám- illetőleg jövedéki igazgatási területen dolgozó tagjai

Saját szerv adataihoz hozzáférési jog

c

 

 

 

 

 

 

x

Megjegyzés:
X: AZ ADATOK TELJES KÖRÉRE VONATKOZÓ JOGOSULTSÁG.
C: A SZEMÉLYES ADATOK KIVÉTELÉVEL AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSI JOG.

4. számú melléklet a 28/2009. (XI. 30.) PM rendelethez

A VPAr. 2. számú mellékletének II. része helyébe a következő rendelkezés lép:
II. rész
A Vámügyek Adatszolgáltató Rendszerét kezelő szervek és a hozzáférési jogosultságok

Szolgálati hely

Felhasználó beosztása

 

Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága

Országos parancsnok

K

 

Országos parancsnok helyettes

P

 

Vámigazgatási tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője, vezetőjének helyettese

K

 

Jövedéki igazgatási tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője, vezetőjének helyettese

P

 

Bűnüldözési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője, vezetőjének helyettese

P

 

Felderítés-felügyeleti és bűnmegelőzési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének a vezetője, és az általa kijelölt tagjai

P

 

Ellenőrzési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének valamennyi tagja

P

 

Vámigazgatási tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője által kijelölt tagjai

P

 

Informatikai tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője által kijelölt tagjai

P

 

Más szervezeti egységének vezetője és az általa kijelölt tagjai, illetve elemzéssel foglalkozó kijelölt tagjai

P

Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága és a Vám- és Pénzügyőrség Regionális Nyomozó Hivatalai

Parancsnok

K

Parancsnok által kijelölt tagjai

P

Vám- és Pénzügyőrség Bűnügyi Ellátó Nyomozó Hivatala

Parancsnok

K

Parancsnok által kijelölt tagjai

P

Vám- és Pénzügyőrség Központi Járőrszolgálat Parancsnoksága

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt tagjai

P

Vám- és Pénzügyőrség Központi Ellenőrzési Parancsnoksága

Parancsnok

K

Parancsnok által kijelölt tagjai

P

Vám- és Pénzügyőrség Regionális Parancsnokságai

Parancsnok

K

Parancsnok által kijelölt tag

P

Vám- és Pénzügyőrség Számlavezető Parancsnoksága

Parancsnok

K

Parancsnok által kijelölt tagjai

P

Vám- és Pénzügyőri Hivatalok/Megyeszékhelyen működő Vám- és Pénzügyőri Hivatalok

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt tagjai

P

Regionális Ellenőrzési Központok

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt, elemzéssel foglalkozó tagjai

P

Vám- és Pénzügyőrség rendszerfejlesztésért felelős szerve

Parancsnok

K

Parancsnok által kijelölt tagjai

P

Hozzáférési jogosultságok

K

Kötelező

P

Parancsnok igénylése alapján

5. számú melléklet a 28/2009. (XI. 30.) PM rendelethez

A VPAr. 3. számú mellékletének II. része helyébe a következő rendelkezés lép:
II. rész
A Nemzeti Jövedéki Informatikai rendszert kezelő szervek és a hozzáférési jogosultságok

Szolgálati hely

Felhasználó beosztása

Adható hozzáférési jogosultságok

Rögzítés

Lekérdezés

Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága

Országos parancsnok

 

x

Országos parancsnok helyettes

 

x

 

Vámigazgatási tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője, vezetőjének helyettese

 

x

 

Jövedéki igazgatási tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője, vezetőjének helyettese

 

x

 

Bűnüldözési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője, vezetőjének helyettese

 

x

 

Felderítés-felügyeleti és bűnmegelőzési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének a vezetője, vezetőjének helyettese, osztályvezetője, és a vezetője által kijelölt tagjai

 

x

 

Ellenőrzési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének valamennyi tagja

 

x

 

Vámigazgatási tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője által kijelölt tagjai

 

x

 

Jövedéki igazgatási tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője által kijelölt, illetőleg elemzéssel foglalkozó tagjai

 

x

 

Informatikai tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője által kijelölt tagjai

 

x

 

Más szervezeti egység vezetője és az általa kijelölt illetőleg elemzéssel foglalkozó tagjai

 

x

Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága és a Vám- és Pénzügyőrség Regionális Nyomozó Hivatalai

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt tagjai

 

x

Vám- és Pénzügyőrség Bűnügyi Ellátó Nyomozó Hivatala

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt tagjai

 

x

Vám- és Pénzügyőrség Központi Járőrszolgálat Parancsnoksága

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt tagjai

x

x

Vám- és Pénzügyőrség Központi Ellenőrzési Parancsnoksága

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt, illetve elemzéssel foglalkozó tagjai

x

x

Vám- és Pénzügyőrség Számlavezető Parancsnoksága Parancsnok és a parancsnok által kijelölt tagjai

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt tagjai

x

x

Vám- és Pénzügyőrség Regionális Parancsnokságai

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt tagjai

x

x

Vám- és Pénzügyőri Hivatalok/Megyeszékhelyen működő Vám- és Pénzügyőri Hivatalok

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt tagjai

x

x

Regionális Ellenőrzési Központok

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt tagjai

x

x

Vám- és Pénzügyőrség rendszerfejlesztésért felelős szerve

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt tagjai

 

x

6. számú melléklet a 28/2009. (XI. 30.) PM rendelethez

A VPAr. 4. számú melléklete helyébe a következő rendelkezés lép:
A Központi Folyószámla Rendszert kezelő szervek és a hozzáférési jogosultságok

Szolgálati hely

Felhasználó beosztása

 

Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága

Országos parancsnok

K

 

Országos parancsnok helyettes

P

 

Vámigazgatási tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője, vezetőjének helyettese

K

 

Jövedéki igazgatási tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője, vezetőjének helyettese

K

 

Bűnüldözési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője, vezetőjének helyettese

P

 

Felderítés-felügyeleti és bűnmegelőzési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének a vezetője, és az általa kijelölt tagjai

P

 

Gazdasági tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője és az általa kijelölt tagjai

P

 

Ellenőrzési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének valamennyi tagja

P

 

Vámigazgatási, illetőleg jövedéki igazgatási tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője által kijelölt, felügyeletet gyakorló tagjai

P

 

Informatikai tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője és az általa kijelölt tagjai

K

 

Más szervezeti egységének vezetője és az általa kijelölt, illetőleg elemzéssel foglalkozó tagjai

P

Vám- és Pénzügyőrség Számlavezető Parancsnoksága

Parancsnok

K

Parancsnok által kijelölt tagjai

P

Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága és a Vám- és Pénzügyőrség Regionális Nyomozó Hivatalai

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt tagjai

P

Vám- és Pénzügyőrség Bűnügyi Ellátó Nyomozó Hivatala

Parancsnok

K

Parancsnok által kijelölt tagjai

P

Vám- és Pénzügyőrség Központi Járőrszolgálat Parancsnoksága

Parancsnok

K

Parancsnok által kijelölt tagjai

P

Vám- és Pénzügyőrség Központi Ellenőrzési Parancsnoksága

Parancsnok

K

Parancsnok által kijelölt tagjai

P

Vám- és Pénzügyőrség Regionális Parancsnokságai

Parancsnok

K

Parancsnok által kijelölt tagjai

P

Vám- és Pénzügyőri Hivatalok/Megyeszékhelyen működő Vám- és Pénzügyőri Hivatalok

Parancsnok

K

Parancsnok által kijelölt tagjai

P

Regionális Ellenőrzési Központok

Parancsnok

K

Parancsnok által kijelölt, elemzéssel foglalkozó tagjai

P

Vám- és Pénzügyőrség rendszerfejlesztésért felelős szerve

Parancsnok

K

Parancsnok által kijelölt tagjai

P

Hozzáférési jogosultságok

K

Kötelező

P

Parancsnok igénylése alapján

7. számú melléklet a 28/2009. (XI. 30.) PM rendelethez

A VPAr. 5. számú melléklete helyébe a következő rendelkezés lép:
A Bűnügyi Kockázatelemző Adatbázist (RABÁN) kezelő szervek és a hozzáférési jogosultságok

Szolgálati hely

Felhasználó beosztása

 

Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága

Országos parancsnok

K

 

Országos parancsnok helyettes

P

 

Vámigazgatási tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője, vezetőjének helyettese

P

 

Jövedéki igazgatási tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője, vezetőjének helyettese

P

 

Bűnüldözési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője, vezetőjének helyettese

K

 

Felderítés-felügyeleti és bűnmegelőzési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének a vezetője, és az általa kijelölt tagjai

P

 

Ellenőrzési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője, vezetőjének helyettese

P

 

Bűnüldözési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője által kijelölt tagjai

P

 

Informatikai tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője és az általa kijelölt tagjai

P

 

Más szervezeti egységének vezetője és az általa kijelölt, elemzéssel foglalkozó tagjai

P

Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága és a Vám- és Pénzügyőrség Regionális Nyomozó hivatalai

Parancsnok

K

Parancsnok által kijelölt tagjai

P

Vám- és Pénzügyőrség Bűnügyi Ellátó Nyomozó Hivatala

Parancsnok

K

Parancsnok által kijelölt tagjai

P

Vám- és Pénzügyőrség Központi Járőrszolgálat Parancsnoksága

Parancsnok

K

Parancsnok által kijelölt tagjai

P

Vám- és Pénzügyőrség Központi Ellenőrzési Parancsnoksága

Parancsnok

K

Parancsnok által kijelölt, elemzéssel foglalkozó tagjai

P

Vám- és Pénzügyőrség rendszerfejlesztésért felelő szerve

Parancsnok

K

Parancsnok által kijelölt tagjai

P

Vám- és Pénzügyőrség regionális parancsnokságai

parancsnok

K

Parancsnok által kijelölt, elemzéssel foglalkozó tagjai

P

Regionális Ellenőrzési Központok

Parancsnok és

K

Parancsnok által kijelölt tagjai

P

Vám- és Pénzügyőri Hivatalok/Megyeszékhelyen működő Vám- és Pénzügyőri Hivatalok

Parancsnok

K

Parancsnok által kijelölt tagjai

P

Hozzáférési jogosultságok

K

Kötelező

P

Parancsnok igénylése alapján

8. számú melléklet a 28/2009. (XI. 30.) PM rendelethez

A VPAr. 6. számú melléklete helyébe a következő rendelkezés lép:
A RobotzsaruNeo Rendszert kezelő szervek és a hozzáférési jogosultságok

Adatkezelők

Illetékesség

Adatszolgáltatás

Priorálás

olvasás

adatfelvitel

módosítás

személyre

cégre

saját adatokban (aktuális eljáró!)

felügyelete alatt dolgozó szervek adatai

saját adatokban (aktuális eljáró!)

felügyelete alatt dolgozó szervek adatai

saját adatokban (aktuális eljáró!)

felügyelete alatt dolgozó szervek adatai

Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága

Országos parancsnok

Országos hozzáférési jog

x

x

 

 

 

 

x

x

Országos parancsnok helyettes

Országos hozzáférési jog

x

x

 

 

 

 

x

x

Bűnüldözési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője, vezetőjének helyettese és osztályvezetője

Országos hozzáférési jog

x

x

 

 

 

 

x

x

Felderítés-felügyeleti és bűnmegelőzési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének a vezetője, vezetőjének helyettese, osztályvezetője, és a vezetője által kijelölt tagjai

Országos hozzáférési jog

x

x

 

 

 

 

x

x

Rendészeti tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője és kijelölt tagjai

Országos hozzáférési jog

x

x

 

 

 

 

 

x

Ügyeletes tiszt

Országos hozzáférési jog

x

x

 

 

 

 

 

x

Bűnüldözési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője által kijelölt tagjai

Országos hozzáférési jog

x

x

x

x

x

x

x

x

Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága

Parancsnoka, parancsnokhelyettese, szakmai osztályainak vezetői

Országos hozzáférési jog

x

x

 

 

 

 

x

x

Szakmai osztályainak tagjai

Országos hozzáférési jog

x

 

x

 

x

 

x

x

Ügyeletes tisztje

Országos hozzáférési jog

x

 

 

 

 

 

x

x

Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnokságának pénzügyi információs egységként működő szervének tagjai

Saját szerv adataihoz hozzáférési jog

x

 

x

 

x

 

x

x

Vám- és Pénzügyőrség Bűnügyi Ellátó Nyomozó Hivatala

Parancsnoka, parancsnokhelyettese

Országos hozzáférési jog

 

 

 

 

 

 

x

x

Osztályvezetői és hivatásos állománya

Országos hozzáférési jog

 

 

 

 

 

 

x

x

Vám- és Pénzügyőrség regionális parancsnokságai

Regionális parancsnok, regionális parancsnokhelyettes, ügyeletes tiszt

Regionális parancsnokság és a felügyelete alatt működő szervek – kivéve a Vám- és Pénzügyőrség Regionális Nyomozó Hivatalai – adataihoz való hozzáférés

x

x

 

 

 

 

x

x

Regionális parancsnokság osztályvezetői

Regionális parancsnokság és a felügyelete alatt működő szervek – kivéve a Vám- és Pénzügyőrség Regionális Nyomozó Hivatalai – adataihoz való hozzáférés

x

x

 

 

 

 

x

x

Vám- és Pénzügyőrség Regionális Nyomozó Hivatalai

Parancsnok, parancsnokhelyettes és osztályvezetői

Regionális parancsnokság és a felügyelete alatt működő szervek adataihoz való hozzáférés

x

x

 

 

 

 

x

x

Hivatásos állománya

Közigazgatási megyei (fővárosi) területén működő szervek adataihoz való hozzáférés

x

x

x

 

x

 

x

x

Központi Ellenőrzési Parancsnokság

Parancsnoka, parancsnokhelyettese, osztályvezetője

Saját szerv adataihoz hozzáférés

x

 

 

 

 

 

x

x

Parancsnok által kijelölt tagjai

Saját szerv adataihoz hozzáférés

x

 

x

 

x

 

x

x

Központi Járőrszolgálat Parancsnoksága

Parancsnoka, parancsnokhelyettese, századparancsnoka, ügyeletes tisztje

Saját szerv adataihoz hozzáférés

x

 

 

 

 

 

x

x

Parancsnok által kijelölt tagjai

Saját szerv adataihoz hozzáférés

x

 

x

 

x

 

x

x

Vám- és Pénzügyőrség rendszerfejlesztését felelős szerve

Parancsnok által kijelölt tagja

Országos hozzáférési jog

c

c

 

 

 

 

 

 

Vám- és Pénzügyőri Hivatalok/Megyeszékhelyen működő Vám- és Pénzügyőri Hivatalok

Parancsnok, parancsnokhelyettes

Saját szerv adataihoz hozzáférés

x

 

 

 

 

 

x

x

Szabálysértési előadója, illetőleg szabálysértési szakterületen dolgozó tagjai

Saját szerv adataihoz hozzáférés

x

 

x

 

x

 

x

x

Vám-, illetőleg jövedéki igazgatási területen dolgozó tagjai

Saját szerv adataihoz hozzáférés

c

 

 

 

 

 

 

x

Megjegyzés:
X: AZ ADATOK TELJES KÖRÉRE VONATKOZÓ JOGOSULTSÁG.
C: A SZEMÉLYES ADATOK KIVÉTELÉVEL AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSI JOG.

9. számú melléklet a 28/2009. (XI. 30.) PM rendelethez

A VPAr. 7. számú melléklete helyébe a következő rendelkezés lép:
A Határon Átlépő Készpénzforgalom Nyilvántartást kezelő szervek és a hozzáférési jogosultságok

Adatkezelők

Illetékesség

Adatszolgáltatás

olvasás

adatfelvitel

módosítás

saját adatokban (aktuális eljáró!)

(adatátvitelt végző valamennyi szerv adatai)
Felügyelete alatt dolgozó szervek

saját adatokban (aktuális eljáró!)

felügyelete alatt dolgozó szervek adatai

saját adatokban (aktuális eljáró!)

felügyelete alatt dolgozó szervek adatai

Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága rendészeti tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője és az általa kijelölt tagjai

Országos hozzáférési jog

x

Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága bűnüldözési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője és az általa által kijelölt tagjai

Országos hozzáférési jog

x

Felderítés-felügyeleti és bűnmegelőzési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének a vezetője, vezetőjének helyettese, osztályvezetője, és a vezetője által kijelölt tagjai

Országos hozzáférési jog

x

Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnokságának pénzügyi információs egységként működő szervének tagjai

Országos hozzáférési jog

x

Regionális Parancsnokságok parancsnoka és az általa kijelölt tagjai

Regionális hozzáférési jog

c

Vám- és Pénzügyőrség rendszerfejlesztésért felelős szerve

Országos hozzáférési jog

c

c

Vám- és Pénzügyőri Hivatalok/Megyeszékhelyen működő Vám- és Pénzügyőri Hivatalok parancsnoka és az általa kijelölt tagjai

Országos hozzáférési jog

x

x

x

Megjegyzés:
X: AZ ADATOK TELJES KÖRÉRE VONATKOZÓ JOGOSULTSÁG.
C: A SZEMÉLYES ADATOK KIVÉTELÉVEL AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSI JOG.

10. számú melléklet a 28/2009. (XI. 30.) PM rendelethez

A VPAr. 8. számú mellékletének II. része helyébe a következő rendelkezés lép:
II. rész
Az Elektronikus Környezetvédelmi Termékdíj-feldolgozó Rendszert kezelő szervek és a hozzáférési jogosultságok

Szolgálati hely

Felhasználó beosztása

 

Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága

Országos parancsnok

K

 

Országos parancsnok helyettes

P

 

Vámigazgatási tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője, vezetőjének helyettese

K

 

Jövedéki igazgatási tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője, vezetőjének helyettese

P

 

Bűnüldözési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője, vezetőjének helyettese

P

 

Felderítés-felügyeleti és bűnmegelőzési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének a vezetője, és az általa kijelölt tagjai

P

 

Ellenőrzési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének valamennyi tagja

P

 

Vámigazgatási tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője által kijelölt tagjai

P

 

Informatikai tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője által kijelölt tagjai

P

 

Más szervezeti egységének vezetője és az általa kijelölt, illetőleg elemzéssel foglalkozó tagjai

P

Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési

Parancsnok

K

Parancsnoksága és a Vám- és Pénzügyőrség Regionális Nyomozó Hivatalai

Parancsnok által kijelölt tagjai

P

Vám- és Pénzügyőrség Bűnügyi Ellátó Nyomozó Hivatala

Parancsnok

K

Parancsnok által kijelölt tagjai

P

Vám- és Pénzügyőrség Központi Járőrszolgálat Parancsnoksága

Parancsnok

K

Parancsnok által kijelölt tagjai

P

Vám- és Pénzügyőrség Központi Ellenőrzési Parancsnoksága

Parancsnok és a parancsnok által kijelölt tagjai

P

Vám- és Pénzügyőrség rendszerfejlesztésért felelő szerve

Parancsnok

K

Parancsnok által kijelölt tagjai

P

Vám- és Pénzügyőrség Regionális Parancsnokságai

Parancsnok

K

Parancsnok által kijelölt tagjai

P

Vám- és Pénzügyőrség Számlavezető Parancsnoksága

Parancsnok

K

Parancsnok által kijelölt tagjai

P

Vám- és Pénzügyőri Hivatalok/Megyeszékhelyen működő Vám- és Pénzügyőri Hivatalok

Parancsnok

K

Parancsnok által kijelölt tagjai

P

Regionális Ellenőrzési Központok

Parancsnok

K

Parancsnok által kijelölt tagjai

P

Hozzáférési jogosultságok

K

Kötelező

P

Parancsnok igénylése alapján

1

A 6–12. §-t a 2010: CXXII. törvény 174. § (3) bekezdés 4. pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 13. § (1)–(2) bekezdését a 2010: CXXII. törvény 174. § (3) bekezdés 4. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 16. § (2) bekezdését a 2010: CXXII. törvény 174. § (3) bekezdés 4. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 17. § (2) bekezdés c) pontja a 45/2009. (XII. 30.) PM rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

5

Az 1. számú mellékletet a 2010: CXXII. törvény 174. § (3) bekezdés 4. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 2. számú mellékletet a 2010: CXXII. törvény 174. § (3) bekezdés 4. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére