• Tartalom

283/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet

283/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet

a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetőségének meghosszabbításáról1

2011.01.01.

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés g) pontjában foglalt feladatkörében a következőket rendeli:

1. § (1)2 Korengedményes nyugdíj akkor állapítható meg, ha

a) a munkavállaló a korengedményes nyugdíjra való jogosultsághoz szükséges életkort és szolgálati időt 2011. december 31-éig betölti, illetve megszerzi,

b) a munkavállaló és a munkáltató a korengedményes nyugdíjazásról szóló megállapodás megkötésének szándékát a (3) bekezdés szerint a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának (a továbbiakban: munkaügyi központ) bejelentette,

c) a munkáltató és a munkavállaló között megkötött megállapodást 2011. december 31-éig megküldik az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek, és

d) a korengedményes nyugdíjba vonulás időpontja legkésőbb 2011. december 31-e.

(2)3 Ha a munkáltató a munkavállalóval olyan viszonyban áll, amely viszony tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 203. § (2) bekezdése alapján harmadik személy kielégítési alapját részben vagy egészben elvonó szerződés esetén annak ingyenességét vélelmezni kell, akkor a munkáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a munkavállalóval a korengedményes nyugdíj megállapítását követően – a korengedményes nyugdíj folyósításának időtartamára – nem létesít a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény szerinti biztosítással járó jogviszonyt (a továbbiakban: biztosítással járó jogviszony). Ellenkező esetben a korengedményes nyugdíjazásra vonatkozó megállapodás attól az időponttól kezdődően, amikortól a biztosítással járó jogviszony létrejött, semmis.

(3)4 A munkáltató és a munkavállaló a korengedményes nyugdíjazásról szóló megállapodás megkötésére irányuló szándékot a munkaügyi központnak 30 nappal a megállapodás megkötése előtt bejelenti. A munkaügyi központ a munkáltatót a bejelentés kézhezvételét követő 20 napon belül tájékoztatja az érintett munkavállaló számára felajánlható, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 25. § (2)–(3) bekezdése szerint megfelelőnek minősülő munkahelyekről.

2. §5 (1)6 A korengedményes nyugdíjban részesülő személy köteles a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak a biztosítással járó jogviszony létesítését, annak létrejöttét követő tizenöt napon belül bejelenteni.

(2)7 A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az (1) bekezdés szerinti bejelentés megtételéről és annak tartalmáról értesíti az állami adóhatóságot és a munkaügyi központot.

(3) Ha az 1. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a korengedményes nyugdíjra vonatkozó megállapodás az újabb biztosítási jogviszony létrejöttével semmissé válik, akkor a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság e tény ismeretében kezdeményezi a korengedményes nyugdíjat megállapító nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél a megállapító határozat – az újabb biztosítási jogviszony létrejöttének napjával történő – visszavonását. A visszavonó határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül pedig a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság egy összegben kifizeti a munkáltatónak a semmissé válást követő időszakra esedékes korengedményes nyugdíj összegét.

3. § A korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A korengedményes nyugdíjat – a születési időre tekintet nélkül – a Tny. 18/A. §-ának megfelelő alkalmazásával kell megállapítani.”

4. § Az R. 6. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazása szempontjából]

a) ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, öregségi nyugdíjkorhatár a Tny.-ben meghatározott öregségi nyugdíjkorhatár, illetve ha a munkavállaló a Tny. alapján korkedvezményre jogosult, az annak figyelembevételével meghatározott életkor;”

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja, 1. § (2)–(3) bekezdése, 2. §-a és 4. §-a 2010. január 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontját és 1. § (3) bekezdését akkor kell alkalmazni, ha a munkáltató és a munkavállaló a megállapodást 2010. január 31-ét követően köti meg, vagy ha a megállapodást 2010. február 15-ét követően küldik meg az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek.

(4) E rendelet 1. § (2) bekezdését és 2. §-át akkor kell alkalmazni, ha a munkáltató és a munkavállaló a megállapodást 2009. december 31-ét követően köti meg, vagy ha a megállapodást 2010. január 15-ét követően küldik meg az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek.

(5)8 A 2011. évben megkötött megállapodás alapján megállapításra kerülő korengedményes nyugdíj összegét – a korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésével ellentétben – a Tny. 18/A–18/B. §-ának megfelelő alkalmazásával kell megállapítani azzal, hogy a Tny. 18/B. § (2) bekezdése szerinti csökkentés mértéke nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj összegének 8,4 százalékát. 2011. december 31-ét követően korengedményes nyugdíjra megállapodás nem köthető.

(6)9 E rendeletnek a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetőségének meghosszabbításáról szóló 354/2010. (XII. 30.) Korm. rendelettel megállapított 1. § (1) bekezdés d) pontját a 2011. évben megkötött megállapodások esetén kell alkalmazni. Egyebekben – ha kormányrendelet másként nem rendelkezik – a korengedményes nyugdíjra 2011. december 31-ét követően is a korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet 2011. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

(7) Az 1953. évben született személyek esetében a munkáltató az R. 1. § (2) bekezdése szerinti befizetési kötelezettségén túl, azt kiegészítve a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak megtéríti a kiszámított korengedményes nyugdíj összegére – a megállapítás naptári évében irányadó januári nyugdíjemelés százalékos mértékével – számított nyugdíjemelés annyi naptári hónapra irányadó összegét, ahány hónapra a munkáltató fizetési kötelezettsége fennáll.

6. § (1) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 334/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (2)–(3) bekezdése és 6. §-a.

(2) 2010. január 1-jén hatályát veszti az R. 1. § (1) bekezdésének első mondatában a „– legkorábban a korengedményes nyugdíjba vonulás időpontját megelőzően egy évvel –” szövegrész.

1

A rendeletet a 2011: CLXVII. törvény 104. § (1) bekezdés r) pontja hatályon kívül helyezte 2012. január 1. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 354/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 19. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdése az 5. § (2) bekezdése alapján 2010. január 1-jén lép hatályba.

4

Az 1. § (3) bekezdése az 5. § (2) bekezdése alapján 2010. január 1-jén lépett hatályba, szövege a 354/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 22. §-a szerint módosított szöveg.

5

A 2. § az 5. § (2) bekezdése alapján 2010. január 1-jén lép hatályba.

6

A 2. § (1) bekezdése a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (134) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 7. §-a alapján a 2011. január 1-jét követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

7

A 2. § (2) bekezdése a 354/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. §-a szerint módosított szöveg.

8

Az 5. § (5) bekezdése a 354/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 20. §-ával megállapított szöveg.

9

Az 5. § (6) bekezdése a 354/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 20. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére