• Tartalom

3/2009. (III. 27.) MeHVM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről1

2009.06.18.

Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (9), valamint a 49. § (5) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben – a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásával kapcsolatosan az alábbiakat rendelem el.

Általános rendelkezések

1. Az utasítás hatálya kiterjed a 2. pontban megjelölt, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 46. § (5) bekezdése alapján év közben megállapított új előirányzatokra. Ez utóbbiak esetében a kötelezettségvállalót és a szakmai teljesítésigazolót – a jelen utasítás módosítása nélkül – külön írásbeli felhatalmazással jelölöm ki.

2. Amennyiben a fejezeti kezelésű előirányzat felhasználására vonatkozó előírásokat más jogszabály részletesen tartalmazza, a jelen utasítás rendelkezéseit csak az abban nem szabályozott kérdésekben kell alkalmazni.

3. Fejezeti kezelésű előirányzatok címrendi besorolás szerint

a) 9. cím, 2. alcím: Célelőirányzatok
9/2/01 Központilag kezelt fejezeti feladatok
9/2/02 Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése
9/2/03 Afganisztáni tartományi újjáépítési segélyprogram kiadásainak támogatása
9/2/04 „Legyen jobb a gyermekeknek” nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó feladatok támogatása
9/2/05 Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai
9/2/06 Szabályozási és monitoring feladatok támogatása
9/2/07 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása
9/2/08 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások
9/2/09 Közszolgálati és közigazgatási minőségfejlesztési feladatok
9/2/10 Állami vezetőkkel kapcsolatos és egyéb humán feladatok támogatása
9/2/11 Nemzetközi tagdíjak
9/2/12 Köztisztviselői továbbképzési rendszer és vezetőképzés támogatása
9/2/13 Kormányzati személyügyi feladatok támogatása
9/2/14 A helyi közbiztonság javításában részt vevők támogatása
9/2/15 A 2009. évben aktuális, kiemelt jelentőségű történelmi évfordulókkal kapcsolatos rendezvények,
események lebonyolítása, nemzetközi médiában való népszerűsítése
9/2/16 EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése
9/2/24 Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása
9/2/25 Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatása
9/2/26 Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret
9/2/62 Az 56-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója megünneplése előkészítésének támogatása

b) 9. cím, 3. alcím: Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
9/3/01 Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány
9/3/02 Puskás Tivadar Közalapítvány
9/3/03 Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása
9/3/08 Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány támogatása
9/3/10 Egyéb civil és nonprofit szervezetek támogatása
9/3/11 Tom Lantos Alapítvány támogatása

c) 9. cím, 4. alcím: Határon túli magyarok programjainak támogatása
9/4/01 Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása
9/4/02 Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás
és a csángó magyarok támogatása
9/4/03 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása
9/4/04 A magyar–magyar kapcsolattartás és az együttműködést szolgáló intézmények erősítése

d) 9. cím, 5. alcím: Informatikai feladatok támogatása
9/5/02 Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak biztosítása
9/5/03 Információs társadalom kiteljesítése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása
9/5/05 Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek
9/5/07 Felső- és közoktatási szoftver és licencdíj
9/5/09 Készenléti rendszerek (EDR és ESR) üzemeltetése és kapcsolódó kiadások támogatása
9/5/12 A millenáris programokkal összefüggő feladatok
9/5/13 Közháló program

e) 9. cím, 6. alcím: Operatív Programok keretében megvalósuló projektek
9/6/04 Személyügyi Központ szervezetfejlesztése és teljesítményértékelés ÁROP-2007/2.2.1
9/6/05 Elektronikus közigazgatási keretrendszer kialakítása ÁROP-2007/1.2.2
9/6/06 Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban ÁROP-2008/2.2.5
9/6/07 E-Közigazgatási Tudásportál ÁROP-2007/1.2.3

f) 9. cím, 7. alcím: Fejezeti tartalék
9/7/01 Fejezeti általános tartalék

g) 13. cím: K-600 hírrendszer működtetésére
13 K-600 hírrendszer működtetésére
Értelmező rendelkezések

Az utasítás alkalmazásában:

1. Kötelezettségvállalás: olyan intézkedés, amely a költségvetés végrehajtása céljából, a feladatok ellátásához szükséges feltételek biztosítása érdekében, a kiadási előirányzatokat terhelő fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget (előirányzat-átcsoportosítás) keletkeztet. A kötelezettségvállalásra ellenjegyzés után és csak írásban kerülhet sor.

2. Hosszú távú kötelezettségvállalás: olyan intézkedés, amely az állami költségvetés terhére, szolgáltatásvásárlásra, lízingre, eszköz üzemeltetésre és karbantartásra, illetve bérlésre irányuló, több évre szóló (több év kiadási előirányzatait terhelő) fizetési kötelezettséget jelentő szerződést (megállapodást) keletkeztet. E definíció alkalmazásában szolgáltatásvásárlásának minősül az is, ha a szolgáltatási díjban a szolgáltatás nyújtásához szükséges eszköz létrehozását is megtérítik.
a) Nem minősül hosszú távú kötelezettségvállalásnak
aa) az Európai Unió költségvetéséből, illetve az Európai Gazdasági Térség Európai Unión kívüli tagállamainak költségvetéséből finanszírozott támogatási programok,
ab) azon határozatlan időre kötött szerződések, amelyek esetében az állami költségvetést terhelő éves fizetési kötelezettség az 500,0 millió forint, általános forgalmi adó nélkül számított értéket nem éri el,
ac) azon határozott időre kötött szerződések, amelyek esetében az állami költségvetést terhelő fizetési kötelezettség folyóáron számított összértéke az 5000,0 millió forint, általános forgalmi adó nélkül számított értéket nem éri el.
b) Az ab) és ac) pontok szerinti összérték megállapításakor az ugyanazon programhoz kapcsolódó – akár eltérő jogcímen alapuló – valamennyi várható költségvetési kifizetést együttesen kell figyelembe venni. Program alatt együttesen azon szolgáltatásvásárlásokra irányuló szerződéseket kell érteni, amelyekhez a Kormány, illetve az Országgyűlés ugyanazon döntés keretében adja meg a felhatalmazást.

3. Kötelezettségvállaló: a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter (a továbbiakban: miniszter), vagy az általa erre írásban felhatalmazott személy, illetve az, akit a jelen utasítás a kötelezettségvállalásra, előirányzat feletti rendelkezésre feljogosít, ideértve a helyettesítés esetét is. Amennyiben a helyettesítés nem jogszabályon alapul, úgy azt igazolni szükséges.

4. A kötelezettségvállalás dokumentumai:
a) a kinevezési okirat,
b) a szerződés,
c) a megállapodás,
d) a visszaigazolt megrendelés,
e) a jóváhagyott feladat megvalósítása érdekében kötött, szerződéssel alátámasztott és a Kincstárnak az adott évben december 20-ig bejelentett Finanszírozási Alapokmány,
f) a pályázati úton odaítélt támogatásról szóló döntés aláírt dokumentuma,
g) a kormányhatározat alapján átcsoportosított előirányzat felhasználására tett, a határozat megjelenésétől számított 60 napon belüli intézkedés dokumentuma.

5. Az előzetes kötelezettségvállalás dokumentumai:
a) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényben (továbbiakban: Kbt.) meghatározott, a közbeszerzés megkezdéseként a közbeszerzési eljárást megindító feladott hirdetmény,
b) megküldött ajánlati, ajánlattételi felhívás, továbbá
c) meghirdetett támogatási konstrukció dokumentumai (pályázati felhívások, kiírások, támogatási programokról és egyedi támogatásokról szóló döntés) – amennyiben nem kerülnek visszavonásra.

6. Ha a kötelezettségvállalás, illetve az előzetes kötelezettségvállalás (továbbiakban: kötelezettségvállalás) érvényességéhez a pénzügyminiszter jóváhagyása szükséges [Ámr. 134. § (6) és 134/A. § (4) bekezdések], a kötelezettségvállalás dokumentációjához csatolni kell ennek bizonylatát.

7. Ellenjegyzés (jogi, pénzügyi): annak írásban történő igazolása, hogy az adott kötelezettségvállalásra vonatkozóan:
a) a szerződés és a kezdeményező által rendelkezésre bocsátott iratok összhangban vannak (jogi);
b) a szerződés az annak alapjául szolgáló jogviszonyra vonatkozó jogi előírásoknak megfelel (jogi);
c) a Kbt. eljárási szabályai érvényesültek (jogi);
d) a jóváhagyott költségvetés fel nem használt, illetve le nem kötött, a kötelezettségvállalás tárgyával összefüggő kiadási előirányzat rendelkezésre áll, illetve a befolyt vagy várhatóan befolyó bevétel a fedezetet biztosítja (pénzügyi);
e) a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre fog állni (pénzügyi);
f) a kezdeményező előirányzat feletti kötelezettségvállalási jogköre fennáll (pénzügyi);
g) a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat (pénzügyi).
Az ellenjegyzésnek minden esetben meg kell előznie a kötelezettségvállalást.

8. Ellenjegyzők:
a) pénzügyi: a Költségvetési Főosztály (a továbbiakban: KF) vezetője, vagy helyettese;
b) jogi: a Miniszterelnöki Hivatal egyes polgári jogi szerződéseiről szóló MeHVM utasítás hatálya alá tartozó szerződések esetében, az ott meghatározott eljárásrend szerint a Személyügyi, Jogi Képviseleti és Biztonsági Főosztály, vagy a Kisebbség- és Nemzetpolitikáért Felelős Szakállamtitkárság kijelölt munkatársa. A beszerzések esetében a közbeszerzési eljárások lebonyolításáról, valamint a közbeszerzésekkel kapcsolatos adatszolgáltatások rendjéről szóló MeHVM utasítás rendelkezései szerint kell eljárni. Az ellenjegyző feladatai ellátásához szükség szerint szakértőt vehet igénybe.2

9. A kötelezettségvállaló és az ellenjegyző – ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan – azonos személy nem lehet.3

10. Szakmai teljesítésigazolás: a kötelezettségvállalás dokumentumában foglaltak teljesítésének írásban történő igazolása. A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt okmányok alapján ellenőrizni, szakmailag igazolni kell azok jogosultságát, összegszerűségét, a szerződés, megrendelés, megállapodás teljesítését, illetve végrehajthatóságát. Az esetleges hiányosságok megszüntetésére intézkedést kell kezdeményezni, és érvényesíteni kell a szerződésben rögzített szankciókat. Visszafizetési kötelezettség megállapításáról haladéktalanul értesíteni kell a KF-et.
A teljesítés elfogadását megalapozó okmányok, bizonylatok és egyéb dokumentumok megőrzése a teljesítés igazolására jogosult személy feladata.

11. Szakmai teljesítésigazoló: az a személy, akit a jelen utasítás kijelöl, illetve az, akit a miniszter, vagy a kötelezettségvállaló – indokolással ellátva – erre írásban feljogosít.

12. Érvényesítés: a szakmai teljesítésigazolás alapján az összegszerűségnek a szerződéssel való egyeztetése, a fedezet megléte és az előírt követelmények betartásának ellenőrzése.

13. Érvényesítő: a KF kijelölt munkatársa(i), vagy az, akit a kötelezettségvállaló erre írásban feljogosít. Az érvényesítő személy – ugyanazon gazdasági tevékenységre vonatkozóan – nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, a szakmai teljesítésigazolásra, valamint az utalványozásra jogosult személlyel.

14. Utalványozás: a kiadások teljesítésének, a bevételek beszedésének, valamint elszámolásának elrendelése.
Utalványozni csak az érvényesített okmányra rávezetett, vagy külön írásbeli rendelkezéssel (a továbbiakban: utalvány/utalványrendelet) lehet. A külföldi devizanemben utalványozott összeg forintértékét a terhelési értesítő alapján kell figyelembe venni.

15. Utalványozó: a KF vezetője, vagy helyettese.
Az utalványozó és az utalvány ellenjegyzője – ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan – azonos személy nem lehet.

16. Utalvány ellenjegyzője: a KF vezetője által kijelölt munkatársak. Az utalványozás ellenjegyzése során – figyelemmel az ellenjegyzés általános szabályaira – meg kell győződni arról is, hogy a szakmai teljesítés igazolása és az érvényesítés megtörtént-e.

17. Kötelezettségvállalást, érvényesítést, utalványozást, ellenjegyzést nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységet közeli hozzátartozója [a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. §-ának b) pontja], vagy maga javára látná el.

18. Szakmai felügyeletet ellátó: a kötelezettségvállaló.

19. Előirányzat-finanszírozási terv: a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére átcsoportosított, valamint a közvetlenül teljesített kifizetésekhez szükséges források (bevétel, támogatás, maradvány) felhasználásának időbeli ütemezése, melynek alapul kell szolgálnia a teljesítésarányos finanszírozáshoz (keretnyitáshoz) és a fizetőképesség megőrzéséhez (likviditásmenedzseléshez), továbbá összhangban kell lennie a kötelezettségvállalásokkal. Az előirányzat-finanszírozási tervet a KF nyújtja be elektronikusan a Kincstár részére.
Részletes szabályok

1. A fejezeti kezelésű előirányzatok rendeltetésüknek megfelelően, a jóváhagyott célra használhatók fel.

2. Az előirányzatok rendeltetésszerű felhasználása – figyelembe véve a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit – történhet:
a) a fejezetnél,
aa) közvetlen fejezeti kifizetéssel,
ab) az irányítása alá tartozó intézményén keresztül;
b) más fejezet
ba) fejezeti kezelésű előirányzatán, vagy
bb) irányítása alá tartozó intézménynél.

3. A tárgyévi előirányzatok terhére a jóváhagyott előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség úgy, hogy a pénzügyi teljesítés határideje – ha a jogszabály másként nem rendelkezik – nem haladhatja meg a tárgyévet követő év június 30-át.
A tárgyévet követő évben:
a) a beruházások, a több éven keresztül megvalósuló felújítások és beruházást helyettesítő szolgáltatásvásárlások, a többéves megvalósítással kiírt pályázatok, valamint a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés, a nemzetközi támogatások, az európai uniós forrásokkal megvalósuló programok, illetve a vis maior helyzetek miatti előirányzat-maradványról, valamint
b) azon a) pontba nem tartozó összegekről, amelyre kötelezettséget vállaltak, de annak pénzügyi teljesítésére nem került sor a tárgyévet követő év június 30-áig
a Kormány külön eljárás keretében dönt.

4. Tárgyéven túli kötelezettség az Áht. 12/A. (2)–(3), valamint (5)–(8) bekezdéseiben foglaltak szerint vállalható.

5. A hosszú távú kötelezettségek vállalására az Áht.12/B. § rendelkezései az irányadók. A hosszú távú kötelezettségvállalásokról a KF összesítő nyilvántartást vezet.

6. A fejezeten belüli, vagy más fejezethez tartozó központi költségvetési szerv javára többlettámogatás – a lebonyolítás céljából átcsoportosított előirányzatok, kormányzati beruházás és a felújítás kivételével – kizárólag új feladat ellátására, illetve a meglévő feladatok növekedésével összefüggő kiadások finanszírozására nyújtható.

7. Az előirányzatok fejezeten belüli költségvetési címeken, illetve fejezetek között (beleértve a fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának a fejezet irányítása alá tartozó költségvetési szerve általi lebonyolítását is) történő felhasználása esetén, az érintett fejezet(ek) hatáskörében előirányzat-módosítást kell végrehajtani.

8. Az előirányzatok felhasználása során szükségessé váló, fejezeti hatáskörű előirányzat-módosítást a Költségvetési Főosztály vezetője engedélyezi. Az engedélyezés történhet a kötelezettségvállalás dokumentumán az ellenjegyzést és a kötelezettségvállalást követően, illetőleg a KF külön feljegyzése alapján.

9. Az előirányzatok felhasználása írásbeli kötelezettségvállalás (jogszabály, szerződés, megrendelő stb.) alapján történhet. A megkötött szerződésnek, adott megbízásnak, megállapodásnak, megrendelésnek az általános adatok, feltételek mellett tartalmaznia kell:
a) a kedvezményezett cégnevét (nevét), székhelyét (címét), adószámát, képviselőjének nevét,
b) a szakmai, műszaki teljesítés határidejét, melyet tárgyévi előirányzat terhére történő kötelezettségvállalás esetében úgy kell megállapítani, hogy a pénzügyi teljesítés határideje – ha a jogszabály másként nem rendelkezik – nem haladhatja meg a tárgyévet követő év június 30-át,
c) a kifizetendő összeget,
d) az összeg kifizetésének határidejét, a következő év(ek) előirányzata terhére vállalt kötelezettségek esetében évenkénti ütemezésben.

10. A rendelkezésre álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználásáért, az előirányzat szakmai felügyeletét ellátó személy a felelős.

11. Az előirányzat felett szakmai felügyeletet ellátó személynek – az éves beszámoló, illetve a zárszámadás keretében – szöveges értékelést kell adnia az előirányzat felhasználásáról, a megvalósított szakmai célokról és a nevesített feladatok végrehajtásáról, az előirányzat-maradványról.

12. Az Ámr. 162/A. §-ában és 162/B. § (2) bekezdésében foglalt határidők betartása érdekében az előirányzatok terhére kiírt pályázatokról, vagy a nem pályázati úton odaítélt támogatások, egyéb más kötelezettségvállalások, illetve előzetes kötelezettségvállalások esetében a kötelezettségvállalás dokumentumát a kötelezettségvállaló 2 munkanapon belül köteles átadni a KF részére. Kivételt képeznek az európai uniós támogatással megvalósuló programokhoz, valamint a határon túli magyarok támogatásához kapcsolódó, külföldre irányuló pénzmozgással járó kötelezettségvállalások.

13. A „K-600-as hírrendszer működtetésére” előirányzat felhasználása során:
a) Az üzemeltetési-fenntartási tevékenységeknél a kifizetés a szerződésben meghatározott (havi, negyedéves, féléves) rendszerességgel történhet.
b) A fejlesztés(ek) eredményeként keletkező vagyonelemek felhasználásáról és elhelyezéséről a kötelezettségvállaló dönt, valamint köteles az előírásoknak megfelelően kezdeményezni azok nyilvántartásba vételét.
c) Az előirányzat terhére egyedi, vagy pályázati úton támogatás nem nyújtható.
A szakmai teljesítésigazolás és utalványrendelet elkészítését követően történik a kifizetések kezdeményezése a Magyar Államkincstárnál.
d) Az előirányzat felhasználásával kapcsolatosan szükséges eljárások és információszolgáltatás alkalmával figyelemmel kell lenni az esetlegesen fennálló titokvédelmi szabályokra.
e) A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 49. § (10) bekezdése alapján, feladatmegosztás esetén átcsoportosítás hajtható végre.

14. A Közbeszerzésekről szóló törvény alapján kötött vállalkozói szerződésekhez kapcsolódó, havi nettó 200 ezer forintot meghaladó kifizetés akkor teljesíthető, ha a kifizetés időpontjában rendelkezésre áll a vállalkozás 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolása, vagy ha a vállalkozás szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. A szakmai teljesítésigazoló a nettó 200 ezer forintot elérő, vagy az alatti kifizetés kezdeményezése esetén a korábbi kifizetések adatait a kifizető szervezeti egységgel egyezteti.

15. Az együttes adóigazolás beszerzéséről, vagy a köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplés ellenőrzéséről a teljesítést igazoló gondoskodik, az igazolást a teljesítésigazolás dokumentációjával együtt kell megküldeni a kifizető szervezeti egység részére.

16. Amennyiben az együttes adóigazolás köztartozást mutat, úgy a számla nettó összegéből a köztartozás összegén felüli rész fizethető ki. Nem terheli visszatartási kötelezettség a teljesítési és ajánlati biztosítékokat.

17. A feladatfinanszírozás szabályait kell alkalmazni a 9/5/5 Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek előirányzat esetében.

18. Az alábbi előirányzatok 2008. évi maradványa – az informatikai feladatok részbeni összevonása miatt – a 9/5/3 Információs társadalom kiteljesítése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása előirányzaton kerül elszámolásra:
a) e-Információszabadság
b) NAVA-NDA program
c) Köztisztviselők és pedagógusok internet-hozzáférésének támogatása
d) e-Gazdaságra hangolva
e) Információs társadalom kiteljesítését támogató tudásmenedzsment
f) Határon túli információs társadalom programok támogatása
Támogatások nyújtására vonatkozó különleges szabályok

1. Államháztartáson kívüli szervezet támogatási kérelme esetén, amennyiben a támogatás nyújtására – pályázati úton, vagy pályázati rendszeren kívül – egyedi döntés alapján kerül sor, a kötelezettségvállaló köteles – a közpénzekről nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.), valamint a végrehajtásáról szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendeletben foglaltak teljesítése érdekében – az 1. sz. melléklet szerinti nyilatkozatot a kérelmezőtől beszerezni.

2. A támogatási kérelem befogadottnak minősül, ha a kérelem és a hiánytalanul kitöltött nyilatkozat a kötelezettségvállaló rendelkezésére áll. A kérelem nem bírálható el, ha a kérelmező az összeférhetetlenségéről/érintettségéről nem nyilatkozik.

3. Ha a kérelmező úgy nyilatkozik, hogy a támogatásra irányuló eljárásban érintett, a kérelem benyújtásával egyidejűleg ki kell töltenie a 2. sz. melléklet szerinti közzétételi kérelmet is. Ha az érintettséget magalapozó körülmény a kérelem benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, a kérelmező köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni a körülmény közzétételét. Ha a kérelmező a közzétételt határidőben nem kezdeményezi, támogatásban nem részesülhet, támogatásra irányuló döntés nem hozható.

4. A kérelem befogadását, illetve a támogatási döntés meghozatalát követően a kötelezettségvállalásra jogosult vezető, vagy az általa kijelölt munkatárs a 3. sz. melléklet szerinti Adatlap II–IV. pontjainak kitöltésével köteles a KF kijelölt kapcsolattartóját elektronikus úton tájékoztatni a támogatási kérelem, illetve a támogatási döntés adatairól.

5. A 4. pont szerinti adatszolgáltatást a kérelem befogadását követő 2 munkanapon belül, míg a támogatási döntésre vonatkozóan, annak meghozatalát követő 5 munkanapon belül kell teljesíteni a KF kijelölt kapcsolattartója részére, aki a kitöltött adatlapot haladéktalanul továbbítja a kozpenzpalyazat@kopdat.hu elektronikus címre.

6. A Knyt. 5. § (2) bekezdése szerinti, támogatást jóváhagyó döntés akkor tekinthető meghozottnak, ha a támogatási szerződés aláírása teljeskörűen megtörténik.

7. Támogatásról szóló döntés akkor hozható, illetőleg a támogatási szerződés akkor köthető meg, ha a következő dokumentumok, nyilatkozatok rendelkezésre állnak:
a) az igénylő támogatásra vonatkozó írásbeli kérelme,
b) az igénylő nyilvántartásba vételéről, illetőleg bejegyzéséről kiadott 30 napnál nem régebbi okirat hitelesített másolata,
c) aláírási címpéldány,
d) a szükséges hatósági engedélyek (beruházások esetében),
e) a támogatandó program, feladat teljes költségvetése, amely tartalmazza az általános forgalmi adót, a megvalósításhoz igényelt támogatás, a saját forrás, az egyéb forrás (egyéb állami támogatás, egyéb külső forrás), valamint a program megvalósításából származó bevétel összegét,4
f) a 4. számú melléklet szerinti nyilatkozat,
g) a pályázati rendszerben történő támogatásnyújtás esetén a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Kincstár a mindenkor működtetett monitoring rendszerhez a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal és a Pénzügyminisztérium számára hozzáférési lehetőséget biztosítson,
h)5 az igénylőnek a kérelmezett támogatás várható folyósításának évében és az azt megelőző két pénzügyi évben kapott csekély összegű támogatásaira vonatkozó 5. számú melléklet szerinti nyilatkozata,
i)65 az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) kormányrendelet hatálya alá tartozó kedvezményezett részére nyújtandó támogatások esetében a Pénzügyminisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodájának jóváhagyó véleménye.

8. a) Alapítványonként évente 100 millió forintot meghaladó támogatás esetén a támogatást a Kormánynak kell engedélyeznie.
b) Ha a támogatás kedvezményezettjének kijelöléséhez és a támogatás mértékének megállapításához nem kell a Kormány jóváhagyását kérni, a társadalmi szervezeteknek, alapítványoknak nyújtandó támogatásról a Miniszterelnöki Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata szerinti irányítási jogkört gyakorló államtitkár, ennek hiányában a jogi és közigazgatási államtitkár dönt.7
c) A Kormány, illetőleg a kijelölt államtitkár döntését előkészítő iratot a kötelezettségvállalónak kell előterjesztenie.

9. A döntést előkészítő irat előterjesztését megelőzően a kötelezettségvállaló köteles az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet, valamint az EK Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet csekély összegű támogatásokra vonatkozó előírásait figyelembe venni.8
10. Támogatás jóváhagyása esetén a támogatási szerződés előkészítését az igazgatási szakállamtitkárnál kell kezdeményezni az 6. sz. melléklet megküldésével, az azon feltüntetett eredeti dokumentumok hiánytalan csatolásával. Pályázat esetén a kezdeményezéshez a teljes pályázati anyagot is csatolni kell. A mellékletek kedvezményezettől történő bekéréséről a kezdeményező szervezeti egység intézkedik.9

11. A pályázat kiírását megelőzően a kötelezettségvállaló köteles kidolgozni a pályázat részletes eljárási rendjét és köteles gondoskodni azok betartásáról, valamint a nyújtott támogatások esetében a mintavételes, vagy kockázatelemzésen alapuló, dokumentált szakmai és pénzügyi helyszíni ellenőrzés rendszeres elvégzéséről.

12. A pályázati rendszer keretében történő felhasználás esetén az adott fejezeti kezelésű előirányzat szakmai felügyeletét ellátó személy (kötelezettségvállaló) a pályázati kiírás megjelenését megelőzően köteles a Kincstár részére papír alapon megküldeni:
a) az adott előirányzat célrendszerének, rendeltetésének meghatározására, a pályázatos támogatási célú felhasználás tárgyévi keretösszegére, mértékére, a nyújtható támogatás arányára vonatkozó javaslatát (Ámr. 8/a. számú melléklet),
b) a pályázati felhívás tervezetének teljes körű dokumentációját, továbbá
c) az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó kedvezményezett részére nyújtandó támogatások esetében az ezekre meghatározott külön eljárásrend szerinti pénzügyminiszter jóváhagyó véleményét, vagy a külön jogszabályban meghatározott adatlapot, vagy az adatszolgáltató – jogszabályi hivatkozással alátámasztott – nyilatkozatát arról, hogy a támogatás mentesül a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet, vagy a 4/2009. (I. 10.) Korm. rendelet által előírt eljárási kötelezettség alól.

13. A Kincstár a döntés-előkészítés folyamatában a pályázati konstrukció regisztrálása után lekérdezési lehetőséget biztosít a pályázók Kincstári Monitoring Rendszerben (KMR) regisztrált adatairól.

14. A kötelezettségvállalónak a szerződés megkötéséről, módosításáról, felbontásáról, megszűnéséről az Ámr. 87. § (7) bekezdésében szereplő adatszolgáltatást kell teljesítenie a KMR részére.

15. A regisztrált adatok egyeztetése céljából a Kincstár évente június 30-ig adatot szolgáltat az KMR-ben feldolgozott, az Ámr. 8/b számú melléklete szerinti információkról a kötelezettségvállalónak. A kötelezettségvállalónak gondoskodnia kell a számára megküldött adatok július 31-ig történő aktualizálásáról.

16. A kötelezettségvállalónak az adatszolgáltatások visszaigazolásáról, regisztrálásáról, illetve az adatok aktualizálásáról írásban kell értesítenie a KF-et.

17. Az átutalások kezdeményezéséről, az Ámr. 9. számú mellékletében meghatározott formában a KF értesíti a KMR-t.

18. Amennyiben a támogatott általános forgalmi adó (áfa) levonási joggal rendelkezik, úgy a támogatás mértéke a teljes program kiadásának az áfával és a saját résszel csökkentett összegéig terjedhet.
19. Az egyedi döntéssel, vagy pályázati úton nyújtott támogatás esetében a szerződésnek, megállapodásnak a kedvezményezett azonosító adatain túl tartalmaznia kell:
a) a támogatás konkrét célját,
b) a támogatás folyósításának feltételeit,
c) a szakmai, (műszaki) teljesítés időpontját, melyet tárgyévi előirányzat terhére történő kötelezettségvállalás esetében úgy kell megállapítani, hogy a pénzügyi teljesítés határideje a támogatónál – ha jogszabály másként nem rendelkezik – nem haladhatja meg a tárgyévet követő év június 30-át,
d) a támogatás összegét,
e) a támogatás folyósításának határidejét, a következő év(ek) előirányzata terhére vállalt kötelezettségek esetében évenkénti ütemezésben,
f) a támogatás felhasználásával kapcsolatos elszámolási és beszámolási kötelezettséget és annak határidejét,
g) a támogatás folyósítása felfüggesztésének, illetve visszafizetésének eseteit,
h) a szerződésszegés eseteit és jogkövetkezményeit.

20. Az előirányzatok terhére nyújtott egyedi vagy pályázati támogatások folyósítása elsősorban teljesítményarányosan, a kedvezményezett által benyújtott és a szakmai szervezeti egység által ellenőrzött elszámolások alapján:
– egy összegben,
– elvégzett feladatokhoz kötődően részletekben történhet.

21. Támogatási előleg egy összegben, vagy részletekben történő folyósítására is sor kerülhet abban az esetben, ha a teljesítményarányos finanszírozás a támogatási cél megvalósítását nem teszi lehetővé. Támogatási előleg részletekben történő folyósítása esetén a fennmaradó támogatás folyósításának feltétele a már folyósított támogatással történő elszámolás. A finanszírozás módját a szerződésben rögzíteni kell.

22. A kedvezményezett működéséhez nyújtott támogatások biztosítása időarányosan történik. Az időarányostól eltérő folyósítást a kedvezményezett indokolt kérelemmel írásban kezdeményezheti. Az időarányostól eltérő felhasználás engedélyezésére a kötelezettségvállaló jogosult.

23.10 A címzett-támogatások esetében a jelen fejezet 7. d), e) pontjai nem alkalmazandók.

24.11 A teljesítményarányos finanszírozás kivételével a kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról utólag, a szerződésben rögzítettek szerint kötelesek elszámolni.

25.12 A fejezethez, vagy más fejezethez tartozó költségvetési szervekhez átadott források terhére történő finanszírozáskor, az előirányzatot átadó szakmai szervezet előírásainak betartása mellett, az intézmény belső szabályzatai szerint kell eljárni.

26.13 Az összehangolás szabályait (Ámr. VIII. Fejezet) kell alkalmazni a „9/5/03 Információs társadalom kiteljesítése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása” elnevezésű előirányzat (a továbbiakban: azonos célú előirányzatok) esetében.

27.14 A támogatási kérelmekkel, pályázatokkal és a támogatási szerződésekkel kapcsolatos, a Knyt.-ből eredő, valamint a 7. pont szerinti előzetes döntés esetében a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter részére teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettséget – a kötelezettségvállaló adatszolgáltatása alapján – a KF teljesíti.

28.15 Állami tulajdonú (állami részesedéssel működő) gazdálkodószervezet közfeladat ellátásának támogatása esetében figyelembe kell venni az Áht. 100/K. §-ában foglalt rendelkezéseket is.
Előirányzatonkénti részletes eljárási és hatásköri szabályok

a) 9. cím, 2. alcím: Célelőirányzatok

9/2/01 Központilag kezelt fejezeti feladatok
Az előirányzat biztosít fedezetet a miniszterelnöki és miniszteri elismerésekre, így különösen:
– az életmentés közben tanúsított hősies magatartás (Életmentő Emlékérem),
– a magyar tudomány és művészet, valamint a magyar oktatás és művelődés fellendítése terén szerzett kimagasló érdemek (Magyar Corvin-lánc),
– a közigazgatásban és annak érdekében végzett magas színvonalú köztisztviselői szakmai munka, illetve az oktatói, tudományos, kutatói, szerzői jogi tevékenység elismerésére (pl. Magyary Zoltán Emlékérem), valamint a
– a diákolimpiákon helyezést elért tanulók ösztöndíjára és a felkészítő tanárok jutalmazására,
– a „Márciusi Ifjak” díjjal összefüggő kiadásokra,
– az Egyesült Európáért Díjjal kapcsolatos kiadásokra,
valamint a központi forrásokból nem finanszírozott feladatokra. A díjakkal, elismerésekkel kapcsolatos – közvetlen fejezeti kifizetéssel nem teljesíthető – kiadások fedezete a MeH igazgatásához átcsoportosításra kerül.
kötelezettségvállaló:
– az igazgatási szakállamtitkár, illetve a díjak, kitüntetések esetében az adományozó, illetőleg a döntéshozó16
szakmai teljesítésigazoló:
– a Költségvetési Főosztály vezetője, vagy helyettese, illetve a díjak, kitüntetések esetében a Kormányzati Tisztségviselői és Kitüntetési Főosztály vezetője

9/2/2 Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése
Technikai előirányzat, amelyen a feladatfinanszírozási előirányzaton keletkezett maradványok központi költségvetési részére történő befizetések kerülnek kimutatásra.


9/2/3 Afganisztáni tartományi újjáépítési segélyprogram kiadásainak támogatása
Az előirányzaton a 2007. évi maradványfelhasználás kerül kimutatásra, amely egy projektirányítással foglalkozó szakértői csoport felállításával kapcsolatos kiadások finanszírozását biztosítja.
kötelezettségvállaló:
– a kisebbség- és nemzetpolitikáért felelős szakállamtitkár
szakmai teljesítésigazoló:
– a kisebbség- és nemzetpolitikáért felelős szakállamtitkár17

9/2/4 „Legyen jobb a gyermekeknek” nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó feladatok támogatása
Az előirányzat egyes közkiadások hatásosságának mérésére, az ehhez szükséges eszközök kimunkálására, hasznosítási rendje kialakítására irányuló feladatok finanszírozására szolgál a jóléti újraelosztási területen, valamint egyedi elbírálás alapján támogatást biztosít a „Legyen jobb a gyermekeknek” nemzeti stratégia végrehajtásához kapcsolódó kísérleti kutatási programokhoz.
A költségvetési támogatás elősegíti a gyerekszegénységet enyhítő kormányzati beavatkozások esetében monitoring feladatokhoz módszertan kidolgozását, a rendelkezésre álló és hiányzó információk, szakértői elemzések feltérképezését, a gyerekszegénység helyzetével foglalkozó, az Országgyűlés részére készített éves jelentések adatigényének kialakítását, elkészítését.

kötelezettségvállaló:
– a társadalompolitika összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszter tevékenységében közreműködő államtitkár18
szakmai teljesítésigazoló:
– a társadalompolitika összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszter tevékenységében közreműködő államtitkár19

9/2/5 Kormány és az MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyar Tudományos Akadémia között stratégiai kutatások megvalósítása érdekében létrejött együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően, a MeH, illetve az MTA megállapodás keretében határozza meg az adott évi támogatási forrásokból elvégzendő fő feladatokat, és rögzíti a stratégiai kutatások célterületeit.
A címzett-támogatás előirányzat-átcsoportosítással átadásra kerül az MTA részére.
kötelezettségvállaló:
– a Miniszteri Kabinet vezetője20
szakmai teljesítésigazoló:
– a Miniszteri Kabinet vezetője21

9/2/6 Szabályozási és monitoring feladatok támogatása
Az előirányzat biztosít fedezetet a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter feladat- és hatásköréről szóló 29/2008. (II. 19.) Korm. rendeletben foglalt, a kormányzati tevékenység összehangolásáért, a miniszterelnöki döntésekkel kapcsolatos igazgatási feladatok ellátásáért, valamint az audiovizuális politikáért viselt felelősségét érintő szabályozási tevékenységekre. Az előirányzatból kerül továbbá biztosításra egyes kormányzati döntések végrehajtásának és megszületett szabályozások hatásának nyomon követése, elemzése, és értékelése. Az audiovizuális politika területén a Nemzeti Audiovizuális Stratégia megalkotása után, valamint a digitális átállásról szóló törvény elfogadást követően megkezdődött tényleges átállási folyamat mellett a hagyományos értelemben vett médiaszabályozás kerül előtérbe (médiafelügyelet, piacra lépés szabályozása, finanszírozás, tartalomszabályozás, közszolgálat).
kötelezettségvállaló:
– a jogi és közigazgatási államtitkár
szakmai teljesítésigazoló:
– a jogi és közigazgatási államtitkár

9/2/7 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása
A program elsődleges célja: méltó megemlékezés az állami, nemzeti és kiemelt ünnepekről.
A feladatok közé tartozik az állami és nemzeti ünnepek és az egyéb – országos jelentőségű – kiemelt ünnepek, események, évfordulók, világnapok méltó, szakemberek bevonásával történő megszervezése és lebonyolítása, az ünnepségek egyes elemeinek megtervezése.
Az ünnepek méltó megünneplésével kapcsolatos feladat a konkrét események tartalmi és szervezeti elemeiről megfelelő szintű döntés-előkészítése, tervek, tanulmányok elkészítése és finanszírozása, az egyes rendezvények lebonyolítására és megszervezésére közbeszerzési pályázatok kiírása, szakemberek felkérése, felkészítése, díjazása, infrastrukturális háttér megteremtése, tárgyi feltételek biztosítása, biztonsági szolgálat felkérése. A rendezvényekhez kapcsolódóan gondoskodni kell a lakosság széles körű és részletes tájékoztatásáról, ünnepi tájékoztatókiadványok összeállításáról, kiadásáról, megemlékezések teljes körű megszervezéséről, az ünnepségek lebonyolításáról, valamint a rendezvényekhez kapcsolódó sajtóesemények lebonyolításáról.
A rendezvények lebonyolítására vonatkozó szerződésekben részletesen kell rendelkezni a biztonsági és egészségügyi feladatokról, a megrendelő és a vállalkozó jogairól és kötelezettségeiről.
kötelezettségvállaló:
– az igazgatási szakállamtitkár22
szakmai teljesítésigazoló:
– a Kormányzati Kommunikációért Felelős Főosztály illetékes főosztályvezető-helyettese23

9/2/8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások
A kormányzati kommunikáció alapvető célja a lakosság maradéktalan tájékoztatása, valamint az Új Magyarország kormányprogram végrehajtásának bemutatása, a program megvalósításához szükséges kultúraváltás kommunikációja. Egységes, koherens kommunikációt folytatni proaktív módon.
2009-ben folytatódnak az ország valamennyi állampolgárának életére hatást gyakorló reformok (egészségügy, oktatás, közigazgatás stb.). A Kormány kiemelten kezeli az adóreformmal, a gázártámogatással, a feketegazdaság elleni küzdelemmel, az adómorállal és az adótudatossággal kapcsolatos feladatokat. A kormány fizetett hirdetések (reklámkampányok) lebonyolítása, rendezvények szervezése, illetve nyomtatott tájékoztató anyagok segítségével kívánja tájékoztatni a lakosságot az intézkedésekről.
A fizetett kommunikáció mellett ez az előirányzat tartalmazza az alapvetően közvélemény-kutatások elvégzéséhez szükséges forrásokat is, amelyek a többi minisztérium és egyéb állami szerv munkájának megalapozásához is támogatást jelentenek. A lakosság tájékoztatása érdekében szükség esetén az előirányzat forrást biztosíthat a nemzeti és kiemelt ünnepekkel, egyéb rendezvényekkel, eseményekkel kapcsolatos kommunikációs kiadásokra is.
kötelezettségvállaló:
– a Kormányzati Kutatási és Elemzési Főosztály hatáskörébe tartozó feladatok ellátása esetében a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető államtitkár, vagy a Miniszterelnöki Kabinetiroda operatív működéséért felelős szakállamtitkár, egyéb esetekben az igazgatási szakállamtitkár24
szakmai teljesítésigazoló:
– a Kormányzati Kutatási és Elemzési Főosztály hatáskörébe tartozó feladatok ellátása esetében a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető államtitkár, vagy a Miniszterelnöki Kabinetiroda operatív működéséért felelős szakállamtitkár, egyéb esetekben feladatkörében a Kormányzati Kommunikációért Felelős Főosztály vezetője, illetve a Kormányzati Sajtóközpont és Stratégiai Tervező Főosztály vezetője25

9/2/9 Közszolgálati és közigazgatási minőségfejlesztési feladatok
Az előirányzaton az előző évi maradvány felhasználása kerül kimutatásra, amely a MeH közigazgatás-fejlesztési és közigazgatás-minőségpolitikai előző évről áthúzódó feladatainak finanszírozására szolgál.
kötelezettségvállaló:
– a kormányzati személyügyi és közszolgálati szakállamtitkár26
szakmai teljesítésigazoló:
– a kormányzati személyügyi és közszolgálati szakállamtitkár27

9/2/10 Állami vezetőkkel kapcsolatos és egyéb humán feladatok támogatása
Az előirányzaton az előző évi maradvány felhasználása kerül kimutatásra.
kötelezettségvállaló:
– az igazgatási szakállamtitkár28
szakmai teljesítésigazoló:
– az igazgatási szakállamtitkár29

9/2/11 Nemzetközi tagdíjak
Az előirányzat a különböző nemzetközi szervezeteknek fizetendő tagdíjak (pl.: International Council for Information Technology in Goverment Administration) fedezetére szolgál.
kötelezettségvállaló:
– az érintett szakmai szervezeti egységet irányító állami vezető30
szakmai teljesítésigazoló:
– az érintett szakmai szervezeti egységet irányító állami vezető31

9/2/12 Köztisztviselői továbbképzési rendszer és vezetőképzés támogatása
A továbbképzési rendszer működtetése elengedhetetlenül szükséges a Kormány személyzetpolitikai feladatainak ellátásához.
Az előirányzat biztosítja a különböző képzéseket, melyek kormányzati döntések és a Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtásának részeként született szerződéses kötelezettségek formájában jelentkeznek. Ezek közül kiemelendő a köztisztviselői továbbképzési program.

A célelőirányzatból kerülnek finanszírozásra a módszertani központ működésének személyi kiadásai, valamint a rendszer egyéb működési költségei.
kötelezettségvállaló:
– a kormányzati személyügyi és közszolgálati szakállamtitkár32
szakmai teljesítésigazoló:
– a kormányzati személyügyi és közszolgálati szakállamtitkár33

9/2/13 Kormányzati személyügyi feladatok támogatása
A kormányzati személyügyi feladatok szervezeti és működési feltételei (szervezetek teljesítménynövelése és mérése a minisztériumokban, egyéni karrierutak segítése, kompetencia alapú munkaköri tervezés, teljesítményösztönzés; elszámoltathatóság; vezetői készségfejlesztés, vezetővé válás segítése; köztisztviselők kiválasztási folyamatának megújítása; gyakornoki rendszer; módszertanok kialakítása, bevezetésükhöz kapcsolódó képzések, e-learning-fejlesztés, vezetőképzés, változáskezelési programok, egyetemi kooperáció stb.) megteremtéséhez, az infrastrukturális háttér biztosításához, a KÖZIGTAD rendszer-üzemeltetéséhez és szakmai irányításához, a közigazgatás-szervezési és minőségfejlesztési tevékenységet támogató módszertani útmutatók készítéséhez nyújt fedezetet az előirányzat.
kötelezettségvállaló:
– a kormányzati személyügyi és közszolgálati szakállamtitkár34
szakmai teljesítésigazoló:
– a kormányzati személyügyi és közszolgálati szakállamtitkár35

9/2/14 A helyi közbiztonság javításában részt vevők támogatása
Az előirányzat fedezetet nyújt az „Új rend és szabadság” program keretében megrendezésre kerülő ismeretterjesztő, felvilágosító rendezvények, közbiztonsági oktatóprogramok, továbbképzések, tanfolyamok, szakmai tanácskozások, bemutatók szervezésére. Ezen belül 2009. évben kiemelten kezelt feladat az ismeretterjesztés, képzés, a lakosság felvilágosítása, valamint a közbiztonságért és magánbiztonságért tevékenykedő civil szervezetekkel, egyesületekkel való együttműködés, közös feladatvállalás, programszervezés, amely a civil szervezetek egyedi támogatásával valósul meg.
A programok kiemelt célközönsége a vidéki települések lakossága, ahol a rend védelméért felelős hatóságok folyamatos jelenléte gazdaságosan és hatékonyan nem biztosítható a lakosság által igényelt mértékben. Ezért a közbiztonság fenntartásához, a lakosság biztonságérzetének javításához, életének és testi épségének, valamint javainak védelméhez hatékony civil közreműködés szükséges.
kötelezettségvállaló:
– a társadalompolitikai szakállamtitkár36
szakmai teljesítésigazoló:
– a társadalompolitikai szakállamtitkár37

9/2/15 A 2009. évben aktuális, kiemelt jelentőségű történelmi évfordulókkal kapcsolatos rendezvények, események lebonyolítása, nemzetközi médiában való népszerűsítése
Az előirányzat rendeltetése, hogy fedezetet biztosítson a 2009. évben kiemelt jelentőségi évfordulókkal kapcsolatos kiadások fedezetére.
A Kormány kiemelt témaként kezeli a Köztársaság születésének 20. évfordulóját, valamint a rendszerváltás szimbolikus és formális történelmi eseményeire való emlékezést. E kiemelkedő történelmi eseményen túl, az 1989-es esztendőben több, a rendszerváltás és a parlamentáris demokrácia kialakulása szempontjából alapvető fontosságú társadalmi és politikai esemény történt, melyhez kapcsolódóan 2009. évben számos program, rendezvény előkészítése és lebonyolítása várható.
kötelezettségvállaló:
– az igazgatási szakállamtitkár38
szakmai teljesítésigazoló:
– a Kormányzati Kommunikációért Felelős Főosztály illetékes főosztályvezető-helyettese39

9/2/16 EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése
Az előirányzat terhére a Sanghajban megrendezésre kerülő EXPO-n való magyar részvétel előkészítését szolgáló – évekre ütemezett – feladatokhoz kapcsolódó kiadások finanszírozhatók.
A Világkiállításon való részvétellel mód nyílik kétoldalú kapcsolataink további fejlesztésére, újabb együttműködési irányok és formák kialakítására. A jelenléttől a gazdasági kapcsolatok fejlődése, a kereskedelmi forgalom növekedése várható. A Világkiállítás hozzájárulhat a gazdasági szereplők közötti kapcsolatok elmélyítéséhez, lehetőséget teremt a világ előtt kialakult Magyarország-kép formálására, erősítésére, kétoldalú kapcsolataink teljes spektrumának javítására. A Magyar Gazdasági Napok keretében pedig lehetőség teremthető a magyar cégeknek más országokból származó partnerekkel a gazdasági párbeszédre.
kötelezettségvállaló:
– a 2010. évi Sanghai Világkiállításon történő részvételt koordináló miniszterelnöki megbízott40
szakmai teljesítésigazoló:
– a 2010. évi Sanghai Világkiállításon történő részvételt koordináló miniszterelnöki megbízott41

9/2/24 Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása
Az előirányzat biztosít fedezetet az általános napi feladatokon túlmutató kormányzati szintű közpolitikai és igazgatási célfeladatokra, a kormányzati közpolitikák megalapozását segítő tanulmányok, javaslatok, felmérések elkészítéséhez, illetve nyilvánosságra hozatalához, továbbá a döntéshozatalt támogató modellek központi igazgatásban történő magasabb fokú alkalmazásához, valamint a kormánydöntések előkészítése és végrehajtása ellenőrzését támogató monitoring rendszer létrehozásához és működtetéséhez.
kötelezettségvállaló:
– a jogi és közigazgatási államtitkár vagy a társadalompolitikai szakállamtitkár42
szakmai teljesítésigazoló:
– a jogi és közigazgatási államtitkár vagy a társadalompolitikai szakállamtitkár43

9/2/25 Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatása
Az előirányzat rendeltetése a nemzeti és etnikai kisebbségek országos önkormányzatai által önállóan vagy más szervezettel közösen alapított, saját vagy részben fenntartásba átvett kisebbségi kulturális, oktató-nevelő és tudományos intézmények működésének, valamint fejlesztésének támogatása. Ezen intézmények alapításának elősegítése, valamint országos és/vagy térségi, illetve körzeti tevékenységű kisebbségi intézmények más intézményfenntartótól való átvételének támogatása is az előirányzatból kerül finanszírozásra.
kötelezettségvállaló:
– a kisebbség- és nemzetpolitikáért felelős szakállamtitkár
szakmai teljesítésigazoló:
– a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Főosztály vezetője, vagy helyettes vezetője

9/2/26 Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret
Az előirányzat részben a pénzügyi nehézségekkel küszködő, válságos helyzetbe jutott kisebbségi intézmények, szervezetek, önkormányzatok működési zavarainak elhárítására, illetve kisebbségpolitikai szempontból kiemelten fontos rendezvények, programok eseti támogatására szolgál.
A Kisebbségekért Díj alapításáról szóló 1/1995. (IX. 28.) ME rendelet alapján a hazai nemzeti és etnikai kisebbségek díjazására minden év december 18-án kerül sor. Az előirányzat fedezetet nyújt a kiemelt munkát végző hazai nemzeti és etnikai kisebbségek képviselőinek elismerésére.
Az előirányzat tartalmazza a szomszédos országokkal létrehozott kisebbségi kormányközi vegyes bizottságok ülésein elfogadott kormányzati kötelezettségvállalások finanszírozására szolgáló keretet, mely a Miniszterelnöki Hivatal feladatkörébe tartozó kötelezettségek teljesítésének finanszírozását biztosítja. Ez a keret szolgál továbbá egyes kiemelt kisebbségpolitikai projektek nem pályázati úton történő támogatására is.
kötelezettségvállaló:
– a kisebbség- és nemzetpolitikáért felelős szakállamtitkár
szakmai teljesítésigazoló:
– a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Főosztály vezetője, vagy helyettes vezetője

9/2/62 Az 56-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója megünneplése előkészítésének támogatása
Az előirányzaton kerül kimutatásra a korábban nyújtott támogatások elszámolása révén 2008-ban befolyt bevételekből keletkezett maradvány felhasználása.

b) 9. cím, 3. alcím: Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

9/3/1 Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány
A címzett-támogatás a közalapítvány működését szolgálja. A költségvetési támogatás támogatási szerződés alapján kerül átadásra.
A Közalapítvány a 1125/2002. (VII. 17.) Korm. határozattal jött létre. Működésének célja a Magyar Köztársaság kisebbségpolitikájának tudományos megalapozása, a magyar kisebbségpolitika szakmai képviselete a nemzetközi emberi jogi és kisebbségvédelmi fórumokon. A kisebbségpolitika stratégiai céljainak megvalósítása érdekében projekteket dolgoz ki, és javaslatokat fogalmaz meg, továbbá végzi a Kormány, mint alapító, által a nemzetpolitikai és kisebbségpolitikai témakörökben meghatározott szakmai feladatokat.
kötelezettségvállaló:
– a kisebbség- és nemzetpolitikáért felelős szakállamtitkár
szakmai teljesítésigazoló:
– a kisebbség- és nemzetpolitikáért felelős szakállamtitkár tikárságának vezetője44

9/3/2 Puskás Tivadar Közalapítvány
A címzett-támogatás a közalapítvány működését szolgálja, melyek közül kiemelendő a CERT-Hungary Központ, az Országos Informatikai és Hírközlési Főfelügyelet közös jelentési rendszerének, és az IRC (technológiatranszfer és innováció-közvetítés) működtetése, valamint a TRANSFER-EAST projektben való közreműködés, illetőleg az AiF elnevezésű kapcsolatközvetítés. A költségvetési támogatás támogatási szerződés alapján kerül átadásra.
kötelezettségvállaló:
– infokommunikációért felelős kormánybiztos mint a MeH államtitkára
szakmai teljesítésigazoló:
– infokommunikációért felelős kormánybiztos mint a MeH államtitkára

9/3/3 Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása
A címzett-támogatás a közalapítvány működését szolgálja. A költségvetési támogatás támogatási szerződés alapján kerül átadásra.
A közalapítvány működésének célja a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek önazonosságának megőrzése, anyanyelvének ápolása.
kötelezettségvállaló:
– a társadalompolitika összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszter tevékenységében közreműködő államtitkár45
szakmai teljesítésigazoló:
– a kisebbség- és nemzetpolitikáért felelős szakállamtitkár

9/3/8 Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány támogatása
Az előző évi maradvány a pénzügyileg áthúzódott feladatok támogatására szolgál.
kötelezettségvállaló:
– az igazgatási szakállamtitkár46
szakmai teljesítésigazoló:
– KF vezetője, vagy helyettese

9/3/10 Egyéb civil és nonprofit szervezetek támogatása
A támogatás elsősorban a közpolitikai kultúra terjesztésében szerepet vállaló civil szervezet(ek) támogatását szolgálja. Az előirányzat célja olyan szervezetek működésének segítése, amelyek különféle eszközökkel próbálnak választ adni a magyar társadalmat, illetve a demokratikus berendezkedést érő kihívásokra. Az egyedi támogatások célja a civil társadalom erősítése. A támogatott szervezetek akár tudományos tevékenységet, akár közösségi fejlesztő munkát is végezhetnek.

kötelezettségvállaló:
– a 2009. május 7-ig megkötött szerződések esetében a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető államtitkár, vagy a Miniszterelnöki Kabinetiroda operatív működéséért felelős szakállamtitkár, egyéb esetben 70-70 millió forint keretösszegig a társadalompolitikai szakállamtitkár és a Miniszteri Kabinet vezetője47
szakmai teljesítésigazoló:
– a 2009. május 7-ig megkötött szerződések esetében a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető államtitkár, vagy a Miniszterelnöki Kabinetiroda operatív működéséért felelős szakállamtitkár, egyéb esetben a társadalompolitikai szakállamtitkár, vagy a Miniszteri Kabinet vezetője48

9/3/11 Tom Lantos Alapítvány támogatása
Az előző évi maradvány felhasználásának célja a Tom Lantos Alapítvány által ellátott közfeladatok támogatása.
kötelezettségvállaló:
– a kül- és biztonságpolitikai szakállamtitkár49
szakmai teljesítésigazoló:
– a kül- és biztonságpolitikai szakállamtitkár50
c) 9. cím, 4. alcím: Határon túli magyarok programjainak támogatása
Az előirányzatok felhasználásának részletes szabályait miniszteri rendelet határozza meg.

9/4/1 Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása
A program célja a külhoni magyarság nyelvi és kulturális önazonosságának erősítése.
Az előirányzat az Alkotmány 6. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény, valamint az őket érintő más törvények és jogszabályok által meghatározott feladatok körében létrehozott intézmények és szervezetek által megvalósított programokhoz biztosít támogatást.
kötelezettségvállaló:
– a kisebbség- és nemzetpolitikáért felelős szakállamtitkár
szakmai teljesítésigazoló:
– a Nemzetpolitikai Ügyek Főosztályának vezetője, vagy helyettes vezetője

9/4/2 Kedvezménytörvény alapján járó oktatás-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok támogatása
A felülről nyitott előirányzat a kedvezménytörvény végrehajtását biztosítja, évek óta változatlan nagyságrendű normatív támogatás folyósításával. Az oktatási, nevelési támogatás célja nevelési-oktatási, tankönyv és taneszköz, illetve hallgatói tankönyv- és jegyzettámogatás nyújtása a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény alapján nyújtott támogatások rendjéről szóló 31/2004. (II. 28.) Korm. rendelet szerint. A szomszédos államokban élő magyar nemzetiségű alap-, illetve középiskolában tanuló diákok, valamint felsőoktatásban részt vevő hallgatók támogatása – határon túli közreműködő szervezetek bevonásával – pályáztatás útján történik. Ezen felül az előirányzat szolgál fedezetül a szórványoktatás hangsúlyosabb támogatására, kiemelten a csángó magyarok önazonosság-tudatának, nyelvi, kulturális autonómiájának megőrzését elősegítő támogatások nyújtására.
kötelezettségvállaló:
– a kisebbség- és nemzetpolitikáért felelős szakállamtitkár
szakmai teljesítésigazoló:
– a Nemzetpolitikai Ügyek Főosztályának vezetője, vagy helyettes vezetője

9/4/3 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása
Az előirányzat nyújt támogatást a szomszédos államokban élő magyarok szülőföldön való boldogulását célzó tevékenységek megvalósításához, a külhoni magyarok kiemelten fontos rendezvényeihez, külhoni média- és kiemelt kulturális programok támogatásához, az e célokra létrehozott intézmények és szervezetek működtetéséhez és fenntartásához. Az előirányzat teremti meg a határon túli szervezetekkel egyeztetve kialakított nemzeti jelentőségű intézményi kör, illetve programok, fejlesztési célok kormányzat által vállalt középtávú finanszírozását. A nemzeti jelentőségű intézmények körének meghatározásakor a vállalt cél ezek kiszámítható, tervezhető működtetése, az állandó létbizonytalanság feloldása. Ezenfelül az előirányzat forrásul szolgál a határon túli gazdaságfejlesztési és vállalkozásösztönzési kezdeményezésekhez is. Az előirányzatból kerül biztosításra a Kisebbségekért Díj alapításáról szóló 1/1995. (IX. 28.) ME rendeleten alapuló Kisebbségekért Díj Külhoni Magyarságért Tagozata kitüntetés költségeinek fedezete.

2009. június 18-tól.
kötelezettségvállaló:
– a kisebbség- és nemzetpolitikáért felelős szakállamtitkár
szakmai teljesítésigazoló:
– a Nemzetpolitikai Ügyek Főosztályának vezetője, vagy helyettes vezetője

9/4/4 A magyar-magyar kapcsolattartás és az együttműködést szolgáló intézmények erősítése
Az előirányzat fedezetet nyújt a magyar igazolvánnyal, magyar hozzátartozói igazolvánnyal rendelkező szerb, valamint ukrán állampolgárok átalánydíjas támogatására, akik oktatási, kulturális, művészeti, közművelődési, tudományos, hitéleti, média, sport, civil társadalmi, önkormányzati együttműködési, magyar-magyar együttműködési, illetve kegyeleti okokból utaznak Magyarországra. Az előirányzatból kerül finanszírozásra továbbá a határon túli magyarsággal történő együttműködést szolgáló intézmények megerősítését szolgáló programok.
kötelezettségvállaló:
– a kisebbség- és nemzetpolitikáért felelős szakállamtitkár
szakmai teljesítésigazoló:
– a Nemzetpolitikai Ügyek Főosztályának vezetője, vagy helyettes vezetője

9. cím, 5. alcím: Informatikai feladatok támogatása

9/5/2 Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak biztosítása
Az előirányzat a kormányprogramhoz illeszkedve a szolgáltató állam – Elektronikus Közigazgatási Ügyintézés Központi Rendszereinek (KR); az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat és az arra épülő minősített információkat továbbító hálózat működtetését, illetve az EU elektronikus ügyintézési folyamataiba való bekapcsolódást, valamint a Kormányzati Portál, az Ügyfélkapu (1–2), az Elektronikus adó- és járulékbevallás, a Kormányzati Ügyfél-tájékoztató Központ, az eLevéltár, illetve az Informatikai Biztonsági Központ és a Központi azonosító, hitelesítő rendszer működtetését biztosítja.
Ehhez szorosan illeszkedve ellátandó a különböző rendszerek működésének üzembiztonságát szinten tartó eszközberuházások, a használatban lévő hardver- és szoftverelemek frissítése, illetve cseréje, valamint megvalósítandó az üzemeltetés során előálló hibák kiküszöbölése, a biztonsági elemek időnkénti megújítása és a rendszeresen elvégzendő, minőségbiztosítási és auditálási feladatok is.
Az előirányzat biztosítja az eEurope 2005 akcióprogram 20 (Magyarországon 27) elektronikus szolgáltatása megvalósításának támogatását, például a kapcsolódó szabályzások előkészítésével, valamint az új irányok megvalósíthatóságát célzó informatikai stratégiai kutatással, illetve koordinációs, szakértői és monitoringtevékenységgel. A koordinációs, képviseleti tevékenység kiterjed további informatikai feladatokra is, így például a NEB információtechnológiai albizottsága működtetésére, különböző nemzetközi együttműködésekben való részvételre stb.
Az előirányzat felhasználása kiterjed a Védelemszervezési és légi riasztási rendszer fenntartási kötelezettségeire is, melyhez az ágazati katasztrófavédelmi rendszerek működtetését biztosító informatikai, illetve technikai feltételek, és a rendszer karbantartási feladatainak, valamint a Védelem- és biztonságfejlesztési hírközlési céltartalék-képzési program finanszírozása tartozik. A védelmi jellegű feladatok ellátása terén kiemelkedő jelentőséggel bíró minisztériumok, központi államigazgatási szervek, rendvédelmi szervek számára a védelmi felkészítésüket segítő informatikai eszközök beszerzését, a már meglevő informatikai rendszerük korszerűsítését, egységesítését, valamint az egyes bevetésirányítási rendszerének fejlesztésének teljesebbé tételét szolgálja az előirányzat, ezáltal biztosítva a hírközlési és informatikai szolgáltatások folyamatosságát mind a jelen idejű, mind a rendkívüli viszonyok között. Az előirányzat biztosítja a Nemzeti rejtjelező eszközökkel kapcsolatos fejlesztés üzemeltetésének fedezetét is.
kötelezettségvállaló:
– infokommunikációért felelős kormánybiztos mint a MeH államtitkára
szakmai teljesítésigazoló:
– infokommunikációért felelős kormánybiztos mint a MeH államtitkára, vagy az infokommunikációért és e-közigazgatásért felelős szakállamtitkár

9/5/3 Információs társadalom kiteljesítése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása
Az előirányzat kiemelten biztosítja az eMagyarország Program (az ún. eMagyarország pontok – közösségi internetelérési pontok működtetése), a NETreKész Program (az infokommunikációs eszközök, alkalmazások és tartalmak iránti társadalmi nyitottság célcsoportonkénti növelésén keresztül az internetellátottság és -használat bővítése), és a Digitális Írástudás Akcióprogram (a jelenleg digitálisan írástudatlan népesség digitális íráskészségének fejlesztése) lebonyolításához szükséges fedezetet.
Az előirányzatból kerül finanszírozásra az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény által előírt egyes feladatok ellátása, így a központi tárhelyszolgáltatás kialakítása, a bírósági ítéletek nyilvánossága feltételeinek kidolgozása, valamint az ezt lehetővé tevő alrendszer kialakítása. A korábban már megkezdett tartalomfejlesztési programok, így különösen a magyar digitális tudástárak – Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) és a Nemzeti Digitális Adattár (NDA) – fenntartásának támogatása is az előirányzat terhére történik. A létrejövő, továbbfejlesztett rendszerek a Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ Kht. üzemeltetésében működnek.
Az előirányzat biztosítja – az elektronikus információszabadság fejlesztéséhez kapcsolódóan – a B2C elektronikus kereskedelem fejlesztését szolgáló és az elektronikus közbeszerzéshez kapcsolódó szabályozási feladatok ellátását, a kormányzati közreműködést a piaci önszabályozásban, valamint a vállalkozások közötti, illetve a vállalkozások és kormányzat közötti elektronikus tranzakciók fejlesztését. Továbbá biztosítja a Digitális-kulturális tartalmak fejlesztését és a Digitális Tartalom Akcióprogram kidolgozását, valamint az Országos statisztikai adatgyűjtéshez (OSAP) kapcsolódó egyes feladatok finanszírozását.
Az előirányzat további célja az infokommunikációs társadalom vezetői információs rendszerének működtetése és az ágazati monitoringrendszer továbbfejlesztése, valamint a határon túli magyarság információs társadalomba való bekapcsolódásának elősegítése.
Az előirányzat fedezetet nyújt a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5–6. §-a és a szakképzési feladatokat meghatározó egyéb jogszabályok alapján – figyelembe véve, hogy az Országos Képzési Jegyzékbe (OKJ) foglalt informatikai, hírközlési, közlekedési és postai szakképesítések köre több szakképesítéssel bővült – elsősorban az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli OKJ-képzések informatikai tárgyú szakmai vizsgáival kapcsolatos feladatok ellátásához is.
kötelezettségvállaló:
– infokommunikációért felelős kormánybiztos mint a MeH államtitkára
szakmai teljesítésigazoló:
– infokommunikációért felelős kormánybiztos mint a MeH államtitkára, vagy az infokommunikációért és e-közigazgatásért felelős szakállamtitkár

9/5/5 Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek
Az előirányzatból kerül finanszírozásra egyrészről az Elektronikus Közigazgatási Ügyintézés Központi Rendszereinek (KR) szinten tartó fejlesztése, így például az Ügyfélkapu, a KÜK és az IBK–KGyHSz–BHSz továbbfejlesztése, funkció és felhasználói kör bővítése.
Másrészről ezen előirányzaton új fő feladatként jelentkezik az állampolgárok számára (KEKKH-val együttműködésben) nyújtandó elektronikus közszolgáltatások bővülését célzó, illetve az államigazgatás hatékonyságának és üzembiztonságának szükségszerű növelését támogató informatikai, adatgazdálkodási, távközlési és nyilvántartási rendszerek koordinált fejlesztési, korszerűsítési feladatainak megvalósítása, kiemelten a Nemzeti Digitális Közmű.
kötelezettségvállaló:
– infokommunikációért felelős kormánybiztos mint a MeH államtitkára
szakmai teljesítésigazoló:
– infokommunikációért felelős kormánybiztos mint a MeH államtitkára, vagy az infokommunikációért és e-közigazgatásért felelős szakállamtitkár

9/5/7 Felső és közoktatási szoftver- és licencdíj
A program keretében – az előirányzat terhére – a teljes magyar közoktatás tanulói, valamint a felsőoktatás oktatói és hallgatói juthatnak hozzá jogtiszta módon beszerzett szoftvertermékekhez.
kötelezettségvállaló:
– infokommunikációért felelős kormánybiztos mint a MeH államtitkára
szakmai teljesítésigazoló:
– infokommunikációért felelős kormánybiztos mint a MeH államtitkára, vagy az infokommunikációért és e-közigazgatásért felelős szakállamtitkár

9/5/9 Készenléti rendszerek (EDR és ESR) üzemeltetése és kapcsolódó kiadások támogatása
Az Egységes digitális rádiótávközlő rendszer (EDR) és a hozzá kapcsolódó Szolgáltatási, illetve készülékbérleti szerződések keretében válik lehetővé a készenléti szervek közötti hatékonyabb kommunikáció és együttműködés. Ennek további feltétele az Egységes európai segélyhívó rendszer kialakítása (ESR). A „112” hívásfogadó, illetve a hozzá kapcsolódó műveletirányítást támogató rendszer teremti meg azt az egységes háttértámogatást, amelyen keresztül az állampolgár hatékonyan és gyorsan érheti el a készenléti szervek szolgáltatásait, javítva az együttműködést és csökkentve a reakcióidőt. Az előirányzatnak kell fedezetet biztosítania az érintett szervek által igénybe vett szolgáltatások díjára.
kötelezettségvállaló:
– infokommunikációért felelős kormánybiztos mint a MeH államtitkára
szakmai teljesítésigazoló:
– infokommunikációért felelős kormánybiztos mint a MeH államtitkára, vagy az infokommunikációért és e-közigazgatásért felelős szakállamtitkár

9/5/12 A millenáris programokkal összefüggő feladatok
Az előirányzat kormányprogramban is megfogalmazott célja, hogy 2010-re a Jövő Háza bekapcsolódjon a nemzetközi tudományos technológiai kiállítások és oktatási központok hálózatába, hogy mindenki számára megismerhető legyen a modernizáció állandóan megújuló eszköztára. A Jövő Háza többek között az innováció és K+F bemutatóterme, a hazai digitális tartalomgyártás, és a digitális átállás szellemi központja, valamint kortárs és egyéb progresszív kulturális programok, illetve fúziós műfajok kreatív találkozási pontja, a Klikk kiállításnak és számos egyéb időszakos rendezvénynek is otthont adó komplexum.
kötelezettségvállaló:
– infokommunikációért felelős kormánybiztos mint a MeH államtitkára
szakmai teljesítésigazoló:
– infokommunikációért felelős kormánybiztos mint a MeH államtitkára, vagy az infokommunikációért és e-közigazgatásért felelős szakállamtitkár

9/5/13 Közháló program
Az előirányzat egy országos lefedettségű nagy sebességű infokommunikációs hálózat „Közháló” létrehozásához és működtetéséhez biztosít fedezetet, amelynek révén minden település közintézményei számára elérhetővé válik a hosszabb távon várható infokommunikációs igények kielégítése. E hálózat, illetve „alhálói” 7200 ponton biztosítanak internetszolgáltatást különböző közintézmények számára, mellyel a hazai és nemzetközi vérkeringésbe való hatékonyabb bekapcsolódás, a kistérségek, illetve kistelepülések esélyegyenlőségének megteremtése és az Európai Unió szélessávú hozzáférést fejlesztő célkitűzései valósulnak meg.
Az informatikai közháló fontos feladata továbbá az eMagyarország Program keretében létesülő eMagyarország pontok megvalósításának támogatása. A program e része – a kistelepülések speciális helyzetére való tekintettel – lehetővé teszi az internetszolgáltatás összekapcsolását más közellátási feladatokkal, pl. ügyfélkapu, postai szolgáltatások stb. ezzel a kistelepüléseken élők is megfizethető áron, lakóhelyük közelében juthatnak hozzá az internethasználathoz.
kötelezettségvállaló:
– infokommunikációért felelős kormánybiztos mint a MeH államtitkára
szakmai teljesítésigazoló:
– infokommunikációért felelős kormánybiztos mint a MeH államtitkára, vagy az infokommunikációért és e-közigazgatásért felelős szakállamtitkár

e) 9. cím, 6. alcím: Operatív programok keretében megvalósuló projektek
A programok a MeH és a közreműködő szervezet között létrejött támogatási szerződésben meghatározott feladatok megvalósítását szolgálják. A megvalósítást teljes egészében az EU integrációs fejezetben tervezett EU-s forrás biztosítja, amely év közben pénzeszközátvétellel kerül a fejezethez.

9/6/4 Személyügyi központ szervezetfejlesztése és teljesítményértékelés ÁROP-2007/2.2.1
kötelezettségvállaló:
– a kormányzati személyügyi és közszolgálati szakállamtitkár és a Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ főigazgatója önállóan, vagy együttesen
szakmai teljesítésigazoló:
– a kormányzati személyügyi és közszolgálati szakállamtitkár vagy a Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ főigazgatója

9/6/5 Elektronikus közigazgatási keretrendszer kialakítása ÁROP-2007/1.2.2
kötelezettségvállaló:
– infokommunikációért felelős kormánybiztos mint a MeH államtitkára
szakmai teljesítésigazoló:
– infokommunikációért felelős kormánybiztos mint a MeH államtitkára, vagy az infokommunikációért és e-közigazgatásért felelős szakállamtitkár

9/6/6 Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban ÁROP-2008/2.2.5
kötelezettségvállaló:
– a kormányzati személyügyi és közszolgálati szakállamtitkár és a Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ főigazgatója önállóan, vagy együttesen
szakmai teljesítésigazoló:
– a kormányzati személyügyi és közszolgálati szakállamtitkár vagy a Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ főigazgatója

9/6/7 E-Közigazgatási Tudásportál ÁROP-2007/1.2.3
kötelezettségvállaló:
– infokommunikációért felelős kormánybiztos mint a MeH államtitkára
szakmai teljesítésigazoló:
– infokommunikációért felelős kormánybiztos mint a MeH államtitkára, vagy az infokommunikációért és e-közigazgatásért felelős szakállamtitkár

f) 9. cím, 7. alcím: Fejezeti tartalék

9/7/1 Fejezeti általános tartalék
Az előirányzat a fejezeti gazdálkodás szakmai célú költségvetési pénzeszköze, ami az előre nem tervezhető, a fejezetnél és intézményeinél év közben jelentkező többletfeladatok, illetőleg a kormányzati szempontból fontos feladatok végrehajtásával kapcsolatos kiadások fedezetéül szolgál.
kötelezettségvállaló:
– az igazgatási szakállamtitkár50
szakmai teljesítésigazoló:
– KF vezetője, vagy helyettese

g) 13. cím: K-600-as hírrendszer működtetésére
A K-600 távközlési és informatikai rendszer (KTIR) üzemeltetési, fenntartási, átalakítási, üzemvitel korszerűsítési feladatainak ellátását, illetve az ehhez szükséges anyagi fedezetet biztosítja az előirányzat, 1995 óta a mindenkor hatályos, vonatkozó kormányhatározatban megfogalmazott követelményeknek, minősített időszaki kormányzati vezetési feladatoknak megfelelően.
kötelezettségvállaló:
– infokommunikációért felelős kormánybiztos mint a MeH államtitkára
szakmai teljesítésigazoló:
– infokommunikációért felelős kormánybiztos mint a MeH államtitkára, vagy az infokommunikációért és e-közigazgatásért felelős szakállamtitkár

Záró rendelkezések

1. A fejezeti kezelésű előirányzatok szabályszerű felhasználását és az utasításban foglaltak betartását a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés biztosítja.

2. A jelen utasításban nem szabályozott kérdésekben az Áht., valamint az Ámr. szerint kell eljárni, és be kell tartani a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó egyéb jogszabályokat. Az utasítás rendelkezéseit a Miniszterelnöki Hivatal egyes polgári jogi szerződéseiről szóló, továbbá a közbeszerzési eljárások lebonyolításáról, valamint a közbeszerzésekkel kapcsolatos adatszolgáltatás rendjéről szóló MeHVM utasításokkal összhangban kell alkalmazni.51

3. A fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 3/2009. (III. 27.) MeHVM utasítás hatálybalépése 2009. március 26., mellyel egyidejűleg hatályát vesztette a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 2/2008. MeHVM utasítás. A fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 3/2009. (III. 27.) MeHVM utasítást módosító 9/2009. (VI. 26.) MeHVM utasítás hatálybalépése 2009. június 18.

1. számú melléklet


NYILATKOZAT
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról

A pályázó neve:

Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:

Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

 


Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)

6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az … pont alapján    ⬜

8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az … pont alapján    ⬜

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:


Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt:

aláírás/cégszerű aláírás

2. számú melléklet


KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről


A pályázó neve:

Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:

Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

 


Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert

a) A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem minősülök döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)

Indoklás:
Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye beírandó):
b) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)

Indoklás:
Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó):
köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, Országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv – a Knyt. 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó – vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja


c) Az a)–b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)

Indoklás:
– Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem minősül döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak.
– Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő.
(A kívánt rész aláhúzandó!)

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülő, testvér
d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)–c) pontban megjelölt személy tulajdonában áll. (Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!)

Indoklás:
Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó):A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülő, testvér


e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert
– vezető tisztségviselője
– az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője,
– vagy társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja
a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő szervnél vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztségviselő vagy e személyek közeli hozzátartozója.

Indokolás:
Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, Országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv – a 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó – vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülő, testvér


Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.Kelt:


aláírás/cégszerű aláírás

3. számú melléklet

A D A T L A P
a befogadott, a nyertes, a kizárt pályázatok (egyedi támogatási kérelmek) és pályázók (kérelmezők) adatainak megküldéséhez,
közzétételéhez

(A kitöltött adatlapot a pályázatokat vagy az egyedi támogatási kérelmet befogadó szerv – a 2007. évi CLXXXI. törvény szerint – a pályázat befogadásától számított öt munkanapon belül köteles elektronikus úton, a kozpenzpalyazat@kopdat.hu címre megküldeni.)9E06302_1

Pályázat vagy egyedi támogatási kérelem:

 
I. Az adatszolgáltató (pályázatot vagy egyedi támogatási kérelmet befogadó) adatai

9E06302_2

1. A befogadó szerv neve1:

 

2. A befogadó szerv székhelye:

Ország:

 

Irányítószám:

 

 

Település:

 

 

Közterület neve, típusa, házszám:

 

3. A befogadó szerv képviselőjének neve:

 

 

 

 

4. A befogadó szerv képviselőjének elérhetőségei:

Telefonszám:

 

E-mail cím:

 II. A pályázatkiíró és a pályázati felhívás adatai2

9E06302_3

1. A pályázatkiíró szerv neve1:

 

2. A pályázatkiíró szerv székhelye:

Ország:

 

Irányítószám:

 

 

Település:

 

 

Közterület neve, típusa, házszám:

 

3. A pályázati felhívás megnevezése (tárgya):

 

4. A pályázati felhívás azonosítója:

 

5. A pályázati felhívás közzétételének időpontja3:

 

6. A pályázatok benyújtásának határideje3:

 III. A döntéshozó(k)4

9E06302_4

Név, beosztás:

 IV. Pályázatok és pályázók adatai

9E06302_5

Sor-
szám

Pályázat vagy egyéni támogatási kérelem egyedi
azonosí-
tója5

Pályázat
státusa6

Pályázat
tárgya
(címe)

Pályázó7

Igényelt összeg
(E Ft)8

Érintettség a Knytv.
8. § (1) bek. alapján
(igen/nem)

Pályázat-
elbírálás
dátuma4

Pályázatból
kizárás
dátuma

Nyertes pályázat adatai9

Elszámolás
közzé-
tételének
határideje

neve1

címe (lakcím vagy székhely)

Születési adatok
(természetes személy)

nyilvántartása
(gazdasági társaság vagy
egyéb szervezet)

Elnyert
támogatás összege
(E Ft)8

ország

irányító-
szám

település neve

közterület neve, típusa, házszám

helye
(település-
név)

ideje4

nyilván-
tartásba vételi okirat száma

nyilván-
tartásba vevő szerv neve

nettó

bruttó

nettó

bruttó

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
____________
1 A hivatalos (alapító, illetve nyilvántartásba vételi okiratban szereplő) teljes nevet kell rögzíteni a befogadó szerv neve (I/1.), a pályázatkiíró szerv neve (II/1.), a pályázó szervezet neve (IV/4.) rubrikákban.
2 A II. táblázat rubrikáit egyedi támogatások esetén üresen kell hagyni.
3 A pályázati felhívás közzététele időpontjának (II/5.), a pályázatok benyújtása határidejének (II/6.), a pályázó születési idejének (IV/10.), az elbírálás dátumának (IV/16.), a kizárás dátumának (IV/17.) adatformátuma: 0000.00.00. Amennyiben a benyújtás, illetve a döntés folyamatosan történik, a végső időpontot kell beírni.
4 Ha testület a döntéshozó, minden tagjának nevét és beosztását fel kell sorolni a III. tábla rubrikájában. Az egyes testületi tagok adatait vesszővel kell elválasztani.
5 A pályázat azonosítója (IV/1.) a befogadó által képzett egyedi azonosító, egyéni támogatási kérelem esetén az iktatószám.
6 A IV/2. oszlop rubrikájában a pályázat állapotát, státuszát kell feltüntetni. A lehetséges státuszok: Befogadott, Nyert, Nem nyert, Kizárt, Elszámolt.
7 A pályázóval kapcsolatos IV/4–8. oszlopok rubrikáit természetes személy és szervezet, a 9–10. oszlopokét csak természetes személy, a 11–12. oszlopokét pedig csak szervezet esetében kell kitölteni.
8 Az igényelt, illetve elnyert támogatás nettó vagy bruttó összegét kell beírni a IV/13–14., valamint a 18–19. oszlopok rubrikáiba.
9 A IV/18–20. oszlopok rubrikáit csak a nyertes pályázat adatainak beküldésekor kell kitölteni.

4. számú melléklet


NYILATKOZAT

Alulírott (név):

 

mint a (szervezet neve):

 

székhelye:

 

nyilvántartásba vételt elrendelő bíróság:

 

nyilvántartásba vételi végzés száma:

 

Adószám:

TB-törzsszám:

Számlavezető bank neve:

 

Bankszámlaszám:

 képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy

– szervezetünknek nincsen adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása, egyben hozzájárulok ahhoz, hogy a támogatás folyósítója e nyilatkozat valóságtartalmának igazolását kérje az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 18/C. § (13)–(15) bekezdésében meghatározott eljárásban vagy közvetlenül az állami, önkormányzati adóhatóságtól és a vámhatóságtól;

– szervezetünk
a) nem áll felszámolási eljárás alatt, csőd és végrehajtási eljárás nincs ellene folyamatban;
b) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok Áht. 15. §-ában megfogalmazott követelményeinek, illetőleg a 15. § (11) bekezdés szerint vizsgálandó jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatait rendelkezésre bocsátjuk;


hozzájárulok, hogy

– az Áht. 18/C. § (14) bekezdésében meghatározott adatokat a 18/C. § (13) és (15) bekezdésében felsorolt szervek az ott meghatározott eljárásban felhasználják;
– a támogatás közérdekű adatait (név, támogatás célja, támogatási összeg, megvalósulási hely) – szerződésben foglaltak szerinti – a MeH közzétegye.


Szervezetünk

– az általános forgalmi adó visszaigénylésére jogosult/nem jogosult*,
– él/nem él az adólevonási jogával*.


Kelt: 200………………………………………

………………………………………………

5. számú melléklet52


NYILATKOZAT


Alulírott …………………………………… (név), a ……………………………………………… (szervezet megnevezése) képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy

–    szervezetünk gazdasági-közhasznú tevékenységének aránya:
gazdasági tevékenység:     ……%
közhasznú tevékenység:     ……%

–    szervezetünk a kérelmezett támogatás várható folyósításának évében és az azt megelőző két pénzügyi évben támogatási szerződésben feltüntetett csekély összegű (de minimis) támogatási jogcímen az alábbi összegű állami támogatásokban részesült:1

2007. évben …………… Ft
2008. évben …………… Ft
2009. évben …………… Ft

–    szervezetünk a kérelmezett támogatás várható folyósításának évében és az azt megelőző két pénzügyi évben csekély összegű (de minimis) állami támogatásban nem részesült.2


Alulírott tudomásul veszem, hogy amennyiben a fent megjelölt években a csekély összegű állami támogatás mértéke a 200 000 eurót eléri vagy meghaladja, úgy ilyen jogcímen további állami támogatásban az általam képviselt szervezet nem részesülhet.


Kelt: ……………………….

………………………………………………–––––––––––––––
1 A csekély összegű támogatásokra vonatkozó szabályokat az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet tartalmazza.
2 A választ aláhúzással kérjük jelölni.

6. számú melléklet53


Kezdeményezés támogatási szerződés elkészítéséhez

Az igénylő szervezeti egység tölti ki!

Az igénylő szervezeti egység megnevezése:
A kötelezettségvállalásra jogosult vezető neve, munkaköre:
Az ügyintéző neve és telefonszáma:

1. Kedvezményezett adatai:

Név:

 

Székhely:

 

Cégjegyzékszám:

 

Adószám:

 

Bíróság és nyilvántartási száma:

 

Vállalkozói igazolvány száma:

 

TB-törzsszáma:

 

Képviselő neve:

 

Képviselői tisztsége:

 

Kapcsolattartó neve:

 

Kapcsolattartó elérhetősége:

Telefon:
Fax:
E-mail:

Bankszámlát vezető pénzintézet neve:

 

Bankszámlaszáma:

 

2. Támogatásra vonatkozó adatok:

Támogatás tárgya:

 

Támogatás összege (nettó és bruttó):

 

Támogatás felhasználásának időtartama:

 

A támogatás költségvetési törvényből megjelölt forrása, fedezete:
(melléklet, fejezet, címszám, alcímszám, jogcímcsoportszám,
előirányzat-csoportszám)

 

A támogatás ütemezése:

 

3. A támogatási szerződés előkészítését kezdeményező irathoz az alábbi dokumentumokat csatolom:

– Kedvezményezett eredeti támogatási kérelme
– Kedvezményezett nyilatkozata a képviseletet ellátó személy aláírásával és pecséttel ellátva vagy APEH, VPOP és illetékes
 önkormányzat által kiállított 30 napnál nem régebbi hatósági igazolás
– Költségvetési terv a képviseletet ellátó személy aláírásával és pecséttel ellátva (kivéve a költségvetési törvényben megjelölt
 támogatások esetén)
– Alapítvány, közalapítvány esetén: alapító okirat másolata
– Gazdasági társaság esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonat eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolata
– Egyéni vállalkozó esetén: a vállalkozói igazolvány közjegyző által hitelesített másolata
– Alapítvány, egyesület: bírósági bejegyző végzés kivonata eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolata
– 1 évnél nem régebbi aláírási címpéldány eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolata

A támogatási kérelem befogadásáról a szükséges adatokat a Költségvetési Főosztály rendelkezésére bocsátottam és jelen irattal kezdeményezem a támogatási szerződés előkészítését és annak megkötését.

Budapest, 200.. ………………….

Kötelezettségvállalásra jogosult vezető aláírása:

Szerződéskötésre irányuló kezdeményezést
engedélyezem/nem engedélyezem.

Budapest, 200... ………………………………….
Az engedélyezésre kijelölt államtitkár aláírása:
A Költségvetési Főosztály vezetője tölti ki!

A pénzügyi fedezet rendelkezésre áll és a támogatási kérelem befogadásáról az adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget tettem.

Budapest, 200... ……………….
Aláírás:A Jogi Képviseleti Osztály tölti ki!

Nyilvántartásban előjegyezve.

Budapest, 200…………………………

Ügyiratszám:

Aláírás:

1

Az utasításnak a módosításáról szóló 9/2009. (VI. 26.) MeHVM utasítással egységes szerkezetbe foglalt, Hivatalos Értesítő 2009. évi 31. számában közzétett szövegét közöljük. Az utasítást a 3/2010. (III. 26.) MeHVM utasítás 2. §-a hatályon kívül helyezte 2010. március 27. napjával.

2

Módosította: 9/2009. (VI. 26.) MeHVM utasítás. Hatályos: 2009. június 18-tól.

3

Módosította: 9/2009. (VI. 26.) MeHVM utasítás. Hatályos: 2009. június 18-tól.

4

Módosította: 9/2009. (VI. 26.) MeHVM utasítás. Hatályos: 2009. június 18-tól.

5

Beiktatta: 9/2009. (VI. 26.) MeHVM utasítás. Hatályos: 2009. június 18-tól.

6

Beiktatta: 9/2009. (VI. 26.) MeHVM utasítás. Hatályos: 2009. június 18-tól.

7

Módosította: 9/2009. (VI. 26.) MeHVM utasítás. Hatályos: 2009. június 18-tól.

8

Módosította: 9/2009. (VI. 26.) MeHVM utasítás. Hatályos: 2009. június 18-tól.

9

Módosította: 9/2009. (VI. 26.) MeHVM utasítás. Hatályos: 2009. június 18-tól.

10

Beiktatta: 9/2009. (VI. 26.) MeHVM utasítás. Hatályos: 2009. június 18-tól.

11

Számozását módosította: 9/2009. (VI. 26.) MeHVM utasítás. Hatályos: 2009. június 18-tól.

12

Számozását módosította: 9/2009. (VI. 26.) MeHVM utasítás. Hatályos: 2009. június 18-tól.

13

Számozását módosította: 9/2009. (VI. 26.) MeHVM utasítás. Hatályos: 2009. június 18-tól.

14

Számozását módosította: 9/2009. (VI. 26.) MeHVM utasítás. Hatályos: 2009. június 18-tól.

15

Számozását módosította: 9/2009. (VI. 26.) MeHVM utasítás. Hatályos: 2009. június 18-tól.

16

Módosította: 9/2009. (VI. 26.) MeHVM utasítás. Hatályos: 2009. június 18-tól.

17

Módosította: 9/2009. (VI. 26.) MeHVM utasítás. Hatályos: 2009. június 18-tól.

18

Módosította: 9/2009. (VI. 26.) MeHVM utasítás. Hatályos: 2009. június 18-tól.

19

Módosította: 9/2009. (VI. 26.) MeHVM utasítás. Hatályos: 2009. június 18-tól.

20

Módosította: 9/2009. (VI. 26.) MeHVM utasítás. Hatályos: 2009. június 18-tól.

21

Módosította: 9/2009. (VI. 26.) MeHVM utasítás. Hatályos: 2009. június 18-tól.

22

Módosította: 9/2009. (VI. 26.) MeHVM utasítás. Hatályos: 2009. június 18-tól.

23

Módosította: 9/2009. (VI. 26.) MeHVM utasítás. Hatályos: 2009. június 18-tól.

24

Módosította: 9/2009. (VI. 26.) MeHVM utasítás. Hatályos: 2009. június 18-tól.

25

Módosította: 9/2009. (VI. 26.) MeHVM utasítás. Hatályos: 2009. június 18-tól.

26

Módosította: 9/2009. (VI. 26.) MeHVM utasítás. Hatályos: 2009. június 18-tól.

27

Módosította: 9/2009. (VI. 26.) MeHVM utasítás. Hatályos: 2009. június 18-tól.

28

Módosította: 9/2009. (VI. 26.) MeHVM utasítás. Hatályos: 2009. június 18-tól.

29

Módosította: 9/2009. (VI. 26.) MeHVM utasítás. Hatályos: 2009. június 18-tól.

30

Módosította: 9/2009. (VI. 26.) MeHVM utasítás. Hatályos: 2009. június 18-tól.

31

Módosította: 9/2009. (VI. 26.) MeHVM utasítás. Hatályos: 2009. június 18-tól.

32

Módosította: 9/2009. (VI. 26.) MeHVM utasítás. Hatályos: 2009. június 18-tól.

33

Módosította: 9/2009. (VI. 26.) MeHVM utasítás. Hatályos: 2009. június 18-tól.

34

Módosította: 9/2009. (VI. 26.) MeHVM utasítás. Hatályos: 2009. június 18-tól.

35

Módosította: 9/2009. (VI. 26.) MeHVM utasítás. Hatályos: 2009. június 18-tól.

36

Módosította: 9/2009. (VI. 26.) MeHVM utasítás. Hatályos: 2009. június 18-tól.

37

Módosította: 9/2009. (VI. 26.) MeHVM utasítás. Hatályos: 2009. június 18-tól.

38

Módosította: 9/2009. (VI. 26.) MeHVM utasítás. Hatályos: 2009. június 18-tól.

39

Módosította: 9/2009. (VI. 26.) MeHVM utasítás. Hatályos: 2009. június 18-tól.

40

Módosította: 9/2009. (VI. 26.) MeHVM utasítás. Hatályos: 2009. június 18-tól.

41

Módosította: 9/2009. (VI. 26.) MeHVM utasítás. Hatályos: 2009. június 18-tól.

42

Módosította: 9/2009. (VI. 26.) MeHVM utasítás. Hatályos: 2009. június 18-tól.

43

Módosította: 9/2009. (VI. 26.) MeHVM utasítás. Hatályos: 2009. június 18-tól.

44

Módosította: 9/2009. (VI. 26.) MeHVM utasítás. Hatályos: 2009. június 18-tól.

45

Módosította: 9/2009. (VI. 26.) MeHVM utasítás. Hatályos: 2009. június 18-tól.

46

Módosította: 9/2009. (VI. 26.) MeHVM utasítás. Hatályos: 2009. június 18-tól.

47

Módosította: 9/2009. (VI. 26.) MeHVM utasítás. Hatályos: 2009. június 18-tól.

48

Módosította: 9/2009. (VI. 26.) MeHVM utasítás. Hatályos: 2009. június 18-tól.

49

Módosította: 9/2009. (VI. 26.) MeHVM utasítás. Hatályos: 2009. június 18-tól.

50

Módosította: 9/2009. (VI. 26.) MeHVM utasítás. Hatályos: 2009. június 18-tól.

51

Módosította: 9/2009. (VI. 26.) MeHVM utasítás. Hatályos: 2009. június 18-tól.

52

Az 5. mellékletet a 9/2009. (VI. 26.) MeHVM utasítás 10. pontja iktatta be.

53

A 6. melléklet számozása a 9/2009. (VI. 26.) MeHVM utasítás 10. pontja szerint módosított szöveg

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére