• Tartalom

30/2009. (XII. 22.) SZMM rendelet

30/2009. (XII. 22.) SZMM rendelet

a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet módosításáról1

2010.01.01.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont di) alpontjában foglalt felhatalmazás alapján, a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva – az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában foglalt feladatkörében eljáró egészségügyért felelős miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

a) rákkeltő anyag:
aa) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: REACH rendelet) XVII. Melléklete 28. pontjában meghatározott és a XVII. Melléklete 1. és 2. függelékében felsorolt anyag,
ab) az a készítmény, amely egy vagy több – az aa) alpontban meghatározott – anyagot tartalmaz, és ezen összetevő (összetevők) koncentrációja alapján a készítmény az 1A., 1B. vagy 2. karcinogén kategóriába tartozik,
ac) a 2. számú mellékletben meghatározott eljárás során felszabaduló vagy alkalmazott, az aa) alpontban foglaltak szerinti anyag, vagy ilyen anyagot az ab) alpontban meghatározott koncentrációban tartalmazó készítmény,
ad) bükkfa-, tölgyfa-, egyéb keményfaporok, illetve keményfaporokat tartalmazó faporok
[a továbbiakban az aa)–ad) alpontok együtt: rákkeltő];”

(2) Az R. 2. § s) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

s) mutagén anyag:
sa) amely belégzéssel, szájon át, a bőrön, a nyálkahártyán keresztül vagy egyéb úton a szervezetbe jutva genetikai károsodást okoz vagy megnöveli a genetikai károsodások gyakoriságát,
sb) a REACH rendelet XVII. Melléklete 29. pontjában meghatározott és a XVII. Melléklete 3. és 4. függelékében felsorolt anyag,
sc) a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 2. számú melléklete „A” részének 8. pontjában felsorolt készítmény.”

2. § (1) Az R. 22. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Ez a rendelet a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló, 2004. április 29-i 2004/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”
„(6) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:
a) az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről;
b) az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról.”

3. § (1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az R.

a) 1. számú melléklete, valamint az R. 2. számú melléklete címében a „rákos-” szövegrész hatályát veszti,

b) 3. számú melléklete helyébe az e rendelet melléklete szerinti melléklet lép.

(3) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(4) Ez a rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 139. cikk negyedik albekezdésének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Melléklet a 30/2009. (XII. 22.) SZMM rendelethez

Az OMMF területileg illetékes munkavédelmi felügyelősége részére nyújtott tájékoztatás a rákkeltő/mutagén anyagokkal tevékenységet végző munkáltatókról és munkavállalókról
Bejelentés ⬜    Változás bejelentés ⬜
1. Munkáltató
Neve:     
Telephely címe: ⬜⬜⬜⬜     Megye: ............................................
    Telefon:     
    Fax: ................................................................................. E-mail:     
A tevékenység telephelyen belüli pontos helyszíne (helyszínei):     
Ágazati, szakágazati besorolás (cégbírósági bejegyzés szerint, TEÁOR megjelöléssel):     
Utolsó bejelentés időpontja: ........... év ................................ hó .......... nap
2. Rákkeltők/mutagén anyagok használata, a használat indoklása:

2.1.
Rákkeltők/
mutagén anyagok sorszáma

Technológiai rendeltetése: végtermék/vagy annak komponense (1) intermedier/vagy annak komponense (2) alap-, segéd- anyag/vagy annak komponense (3)

Halmazállapot szilárd (1) folyékony (2)
gáz (3)
aerosol (4)
por (5)

Az anyag „vivő” közegben jelenik meg
igen (1)
nem (2)

Expozíció időbeni jellege
folyamatos (1) szakaszos (2) periodikusan ismétlődő (3)

Expozíció időbeni tartama/nap
1 óránál
kevesebb (1)
1 óránál több (2)

Expozíció tartama percekben/nap

1.

⬜⬜⬜

2.

⬜⬜⬜

3.

⬜⬜⬜

4.

⬜⬜⬜

5.

⬜⬜⬜

2.2. Az expozíciót jelentő munkakörök megnevezése és a munkakörben dolgozók száma:

 

 

 

 

férfi

 

FEOR-kód: ⬜⬜⬜

a munkakörben dolgozók száma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEOR-kód: ⬜⬜⬜

a munkakörben dolgozók száma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEOR-kód: ⬜⬜⬜

a munkakörben dolgozók száma:

 

 

 

 

 

– változatlan létszám mellett hány dolgozó cseréjére került sor a tárgyévben:

 

 

 

 

 

 

FEOR-kód: ⬜⬜⬜

a munkakörben dolgozók száma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEOR-kód: ⬜⬜⬜

a munkakörben dolgozók száma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEOR-kód: ⬜⬜⬜

a munkakörben dolgozók száma:

 

 

 

 

 

2.3. A rákkeltővel/mutagénnel és rákkeltőt/mutagént tartalmazó készítményekkel kapcsolatos adatok:

Rákkeltő/muta-
gén anyag sorszáma
a 2.1. pont szerint

Rákkeltő/mutagén anyag megnevezése a
REACH rendelet XVII. Melléklete vonatkozó függelékei szerint

CAS-szám

Évenként felhasznált

mennyiség

mértékegység

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

2.4. A rákkeltő/mutagén használatának indoka:
–    van-e célazonos nem rákkeltő vagy kevésbé rákkeltő anyag, készítmény, eljárás:
igen (1),    nem (2)    ⬜
–    ha van, miért nem ezek alkalmazására kerül sor:     
2.5. A kockázatbecslést követően hozott intézkedések, kockázatkezelés: 
2.6. Munkakörönként előírt védőeszközök típusai:

Munkakör megnevezése

Munkakör FEOR-kódja

Juttatott védőeszközök


…………………………………….


⬜⬜⬜⬜


…………………………………….

 

 

…………………………………….

 

 

…………………………………….

 

 

…………………………………….

…………………………………….

⬜⬜⬜⬜

…………………………………….

 

 

…………………………………….

 

 

…………………………………….

2.7. A veszély jellegének leírása:
3. A rákkeltővel/mutagénnel exponált munkavállalókra vonatkozó adatok
3.1. Születés éve: ⬜⬜⬜⬜
–  TAJ-szám: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜
– foglalkozás, amelyben a rákkeltővel kapcsolatos expozíció előfordul (szövegesen és kóddal):    
    , FEOR-kód: ⬜⬜⬜⬜
– adott foglalkozással járó expozícióban eltöltött munkaévek száma (a jelentés évének januárjáig): ⬜
– tárgyévben végzett levegőszennyezettség vizsgálatok eredményei anyagonként légtérben: (mg/m3)

Anyag megnevezése

Mérési eredmény

Időpont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

egyéb: becsléssel (pl. bőr exp., ha ilyen rendelkezésre áll)

Anyag megnevezése

Mérési eredmény

Időpont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–     annak jelölése, ha a munkavállalónak az adott rákkeltővel végzett tevékenysége megszűnt (1), kilépett (2) vagy egyéb távollét miatt nem dolgozta ki az egész munkaévet (3): ⬜
3.2. A munkáltató rendszerből való kilépése esetén jelentendő adatok:
–     a kilépés oka:  ⬜
a tevékenység megszűnt (1), technológiakorszerűsítés (2), ugyanazon munkáltatónál más munkakörbe helyezés (3), egyéb (4),
Dátum: ........................................................................

......................................................................................

......................................................................................

aláírás

foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa

A bejelentéshez felbélyegzett, megcímzett borítékot kell mellékelni!
Ugyanezen lapokat kell kitölteni a fenti adatokban bekövetkezett bármely változás esetén.
A változásokon túl a változás pillanatában fennálló aktuális állapotnak megfelelő adatokat is közölni kell.
IGAZOLÁS
munkavédelmi felügyelőség azonosító kód: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜
(Évszám utolsó két számjegye, hónap, sorszám)
Tevékenységet végző (cég)
Neve:     
Telephely címe:      Megye: .....................................
A rákkeltő anyaggal végzett tevékenységről szóló tájékoztatást a munkavédelmi felügyelőség fogadta.
Dátum: ................................................................
..................................................................
aláírás
1

A rendelet a 3. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2010. január 2. napján.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére