• Tartalom

341/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet

341/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet

a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséről1

2010.03.02.

A Kormány a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében, a 15. § tekintetében a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 28. § (3) bekezdése alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feladatkörében, az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) 51. §-a szerinti bejelentési kötelezettség alá tartozó követelményt előíró jogszabály előkészítése és megalkotása során e rendelet rendelkezései szerint kell eljárni.

(2) E rendelet alkalmazásában szakminiszter az a miniszter, akinek a bejelentési kötelezettség alá tartozó követelmény vagy a más EGT-állam által bejelentett követelménnyel érintett szolgáltatási tevékenység a jogszabály-előkészítési feladatkörébe tartozik.

2. § (1) Az e rendelet szerinti bejelentést és észrevételt – a szakminiszter által meghatározott tartalommal – a külpolitikáért felelős miniszter az általa működtetett Szolgáltatási Notifikációs Központ (a továbbiakban: Központ) útján küldi meg az Európai Bizottságnak (a továbbiakban: Bizottság).

(2) A bejelentésre vonatkozóan a Bizottság által elfogadott határozatot, és a más EGT-állambeli tervezetet a Központ haladéktalanul továbbítja a szakminiszternek.

(3) A Központ és az érintett miniszterek az e rendeletben meghatározott eljárás során egymással elektronikus levél útján tartanak kapcsolatot.

(4) E rendelet végrehajtása érdekében a szakminiszterek kapcsolattartó személyt és szervezeti egységet jelölnek ki, amelyről értesítik a Központot.

A letelepedés keretében folytatott szolgáltatási tevékenységre vonatkozóan korlátozó követelményt tartalmazó tervezet bejelentése

3. § (1) Ha a tervezet a Szolgtv. 52. §-a szerinti korlátozó követelményt tartalmaz, a szakminiszter köteles a közigazgatási egyeztetést követően, miniszteri rendelet tervezete esetében a miniszter általi aláírást, kormányrendelet vagy törvény tervezete esetében a Kormány döntését megelőzően a tervezetet – a Bizottságnak történő bejelentés céljából – megküldeni a Központnak.

(2) A szakminiszter a bejelentés megtétele érdekében megküldi a Központnak

a) az 1. melléklet szerinti, kitöltött formanyomtatványt,

b) a tervezet szövegét teljes terjedelemben, valamint

c) a szabályozás szükségességére vonatkozó indokolást, figyelemmel a 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseire.

4. § (1) A 3. § (1) bekezdése szerinti esetben a tervezet akkor nyújtható be a Kormányhoz, vagy – miniszteri rendelet esetében – akkor terjeszthető fel a miniszter általi aláírásra, ha a Bizottság a bejelentés kézhezvételétől számított három hónapon belül nem hoz olyan határozatot, amelyben a tervezet elfogadásától való tartózkodásra vagy az abban foglalt korlátozó követelmény megszüntetésére szólít fel.

(2) Ha a bejelentett tervezetre vonatkozóan a Bizottság a bejelentés kézhezvételétől számított három hónapon belül olyan határozatot hoz, amelyben a tervezet elfogadásától való tartózkodásra vagy az abban foglalt korlátozó követelmény megszüntetésére szólít fel, a tervezet a Bizottság határozatának – és adott esetben a (3) bekezdés szerinti egyeztetés eredményének – megfelelő módosítást, illetve átdolgozást követően nyújtható be a Kormányhoz, vagy – miniszteri rendelet esetében – terjeszthető fel a miniszter általi aláírásra.

(3) Ha a szakminiszter nem ért egyet a Bizottság határozatában jelzett indokolással – az európai integrációs ügyekért felelős miniszter és az igazságügyért felelős miniszter egyetértése esetén és bevonásával – a Központon keresztül egyeztetést kezdeményezhet a Bizottsággal a kifogásolt korlátozó követelmény elfogadtatása céljából.

(4) A Bizottság (2) bekezdés szerinti határozatának – és adott esetben a (3) bekezdés szerinti egyeztetés eredményének – megfelelően módosított, illetve átdolgozott tervezetet a Kormány döntését, illetve a szakminiszter általi aláírást követően haladéktalanul meg kell küldeni a Bizottságnak.

5. § (1) A tervezetnek a bejelentést követő olyan módosítása esetén, amely további korlátozó követelményekkel egészíti azt ki, illetve a már meglévő korlátozó követelmények szigorításával jár, a módosított tervezet tekintetében a 3. § és a 4. § megfelelő alkalmazásával kell eljárni.

(2) Ha a Kormány által előterjesztett törvényjavaslatot a módosító indítványok az (1) bekezdés szerint érintik, a Kormány a módosító indítványokról történt szavazást követően az ismételt bejelentés érdekében – ha a bejelentés másként nem biztosítható – a törvényjavaslatot visszavonja.

Bejelentés a műszaki tartalmú jogszabálytervezetekre vonatkozó eljárás szerint

6. § Ha a Szolgtv. 52. §-a szerinti korlátozó követelményt tartalmazó tervezet az áruk és egyes szolgáltatások szabad áramlásának biztosításával összefüggésben egyes európai uniós jogi aktusokban előírt bejelentési, értesítési, tájékoztatási és jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséről szóló 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdés f) pontja értelmében vett műszaki tartalmú jogszabály tervezetének minősül, az e rendelet szerinti bejelentési kötelezettséget a tervezetnek a 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet I. fejezete szerinti eljárásban történő bejelentésével kell teljesíteni azzal, hogy ebben az esetben a 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt formanyomtatványt – annak 7. pontja helyett – a 2. mellékletben foglalt kiegészítéssel kell alkalmazni.

A szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltatóra alkalmazandó korlátozó követelmények bejelentése

7. § Ha a tervezet a Szolgtv. 51. § b) pontja szerinti bejelentési kötelezettség alá tartozó követelményt is tartalmaz, a 3–5. §-ban meghatározottak szerint kell eljárni azzal, hogy az 1. melléklet szerinti formanyomtatvány helyett a 3. melléklet szerinti formanyomtatványt kell kitölteni.

8. § (1) Ha a tervezet csak a Szolgtv. 51. § b) pontja szerinti bejelentési kötelezettség alá tartozó követelményt tartalmaz, a szakminiszter a bejelentés megtétele érdekében megküldi a Központnak

a) a 3. melléklet szerinti, kitöltött formanyomtatványt,

b) a tervezet szövegét teljes terjedelemben, valamint

c) a szabályozás szükségességére vonatkozó indokolást, figyelemmel a 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseire.

(2) A tervezet a bejelentés megtörténtét követően benyújtható a Kormányhoz, illetve – miniszteri rendelet esetében – a miniszternek aláírásra felterjeszthető.

Más EGT–államok által bejelentett jogszabályok, illetve jogszabálytervezetek észrevételezése

9. § (1) A más EGT-állam által a 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése vagy 39. cikk (5) bekezdése alapján a Bizottságnak bejelentett jogszabályi vagy közigazgatási rendelkezést, illetve ezek tervezetét (a továbbiakban együtt: más EGT-állambeli tervezet) a Központ haladéktalanul megküldi a szakminiszternek, aki az abban foglalt követelmény szempontjából a bejelentés kézhezvételétől számított két hónapon belül észrevételt tehet.

(2) Az észrevételezésbe a szakminiszter köteles bevonni a más EGT-állambeli tervezetben foglalt szabályozással érintett szolgáltatási tevékenység tekintetében szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságokat és az érintett országos szakmai, illetve érdekképviseleti szervezeteket.

(3) A más EGT-állambeli tervezetre vonatkozó információk bizalmas kezelésére vonatkozó kérés esetén az érintett tervezetre vonatkozó információk megismerésére csak az jogosult, akinek ez az észrevételezés ellátása érdekében indokolt. A megismerés indokoltságáról a szakminiszter dönt. Az információk bizalmas kezelésének kötelezettsége nem érinti a független szakértők bevonásának lehetőségét.

(4) Ha a más EGT-állambeli tervezetben foglalt követelmény több szakminiszter feladatkörébe tartozik, és az érintett szakminiszterek álláspontja eltér egymástól, az európai integrációs ügyekért felelős miniszter – az igazságügyért felelős miniszter bevonásával – haladéktalanul egyeztet az érintett szakminiszterekkel az egységes álláspont kialakítása érdekében.

(5) A más EGT-állambeli tervezetben foglalt (1) bekezdés szerinti követelményt az európai uniós jogi követelményekkel való összeegyeztethetőség szempontjából kifogásoló, valamennyi érintett egyetértését bíró észrevételt a Központ megküldi a Bizottságnak.

Nyilvántartás

10. § A Központ nyilvántartást vezet

a) a bejelentett tervezetekről,

b) a bejelentett tervezetekre vonatkozóan a Bizottság által elfogadott határozatokról,

c) a módosított tervezetek bejelentéséről, valamint

d) a más EGT-állambeli tervezetekről és az azokra vonatkozóan megküldött észrevételekről.

11. §2

Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdésének és 39. cikk (5) bekezdés második és harmadik albekezdésének való megfelelést szolgálja.

14. §3 A 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet a 13. §-át követően a következő alcímmel és 13/A. §-sal egészül ki:

„Eljárás a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti bejelentési kötelezettség egyidejű teljesítése esetén
13/A. § (1) A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséről szóló 341/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 341/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet] 6. §-ában meghatározott esetben a Notifikációs Központ a bejelentésről haladéktalanul értesíti a 341/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti Szolgáltatási Notifikációs Központot.
(2) Az (1) bekezdés szerinti rendelkezést alkalmazni kell
a) a Bizottságnak a tervezet elfogadásától való tartózkodásra vagy az abban foglalt korlátozó követelmény megszüntetésére felszólító határozatára, és
b) az EGT-államok Bizottság által megküldött olyan műszaki szabálytervezeteire, amelyek bejelentése egyben a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti bejelentésnek is eleget tesz.”

15. §4 A külügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 166/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése a következő q) és r) ponttal egészül ki:

(A miniszter az európai integrációs ügyekért való felelőssége keretében felel az Európai Unió politikáiból eredő és az európai uniós tagsághoz kapcsolódó kormányzati feladatok tárcaközi összehangolásáért, ennek körében)

q) ellátja a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdésében és 39. cikk (5) bekezdésében szabályozott bejelentési kötelezettségek teljesítésével összefüggő külön kormányrendeletben meghatározott feladatokat,
r) ellátja a Belső Piaci Információs Rendszer hazai működésének és az abban való részvételnek a szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat.”

16. §5

17. § (1) A 14. és a 15. § 2009. december 29-én hatályát veszti.

(2)6 Ez a § 2009. december 30-án hatályát veszti.

1. melléklet a 341/2009. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Formanyomtatvány7 a jogszabálytervezet 341/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. §-a szerinti bejelentéséhez
1.    Tagállam.
2.    A bejelentett követelményt előíró tervezet címe és hivatkozás az esetleges elérhetőségére (csatolja a követelményt előíró tervezetet).
3.    A követelményt (jelölje meg)
⬜    az állam írja elő országos szinten,
⬜    állami szerv írja elő regionális szinten, nevezetesen: (fejtse ki),
⬜    állami szerv írja elő helyi szinten, nevezetesen: (fejtse ki), vagy
⬜    nem állami szervezet (például szakmai szervezet) írja elő, nevezetesen: (fejtse ki).
4.    A hatálybalépés (várható) időpontja.
5.    A bejelentett követelményt előíró rendelkezés.
6.    Azon szolgáltatási tevékenység, amelyre a bejelentett követelmény vonatkozik (vagy adott esetben annak megjelölése, hogy a bejelentett követelmény horizontális jellegű, amely számos szolgáltatási tevékenységre általánosan vonatkozik).
7.    A bejelentett követelmény (jelölje meg)
⬜    mennyiségi vagy területi korlátozás, különösen a népesség alapján vagy a szolgáltatók közötti legkisebb földrajzi távolság formájában meghatározott korlátozás,
⬜    a szolgáltató kötelezettsége meghatározott jogi formában való működésre,
⬜    a társaság tulajdonlására vonatkozó követelmény,
⬜    egyéb, a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben szabályozott kérdésekre vonatkozó, vagy más uniós jogi aktusban meghatározott követelményektől eltérő olyan követelmény, amely az érintett szolgáltatási tevékenység nyújtásához való jogosultságot – a tevékenység sajátos természete alapján – bizonyos szolgáltatók számára tartja fenn,
⬜    a tagállam területén egynél több telephellyel való rendelkezésre vonatkozó tilalom,
⬜    az alkalmazottak minimális számát előíró követelmény,
⬜    rögzített legalacsonyabb és/vagy legmagasabb díjtétel, amelynek a szolgáltatónak meg kell felelnie, vagy
⬜    a szolgáltató kötelezettsége, hogy szolgáltatásával együtt egyéb meghatározott szolgáltatásokat is nyújtson.
8.    A bejelentett követelmény rövid leírása.
9.    A bejelentett követelmény szükséges-e valamely általános gazdasági érdekű szolgáltatáshoz rendelt különleges feladat teljesítéséhez [a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (4) bekezdésének megfelelően]?
⬜    igen (ez esetben a 9a. és 9b. kérdés kitöltése kötelező, a 10. és 11. kérdésre nem kell válaszolni)
⬜    nem (ez esetben a 9a. és 9b. kérdésre nem kell válaszolni)
9a. Milyen általános gazdasági érdekű szolgáltatásról van szó?
9b. Mi az általános gazdasági érdekű szolgáltatáshoz rendelet feladat, és miért szükséges a követelmény a szóban forgó feladat teljesítéséhez?
10.    Milyen közérdeken alapuló kényszerítő indok indokolja a bejelentett követelmény előírását [lásd a 2009. évi LXXVI. törvény 2. § f) pontját]?
11.    Fejtse ki részletesen, hogy a bejelentett követelmény miért nem tekinthető diszkriminatívnak, miért alkalmas a kitűzött cél eléréséhez, illetve miért nem valósítható meg a kitűzött cél kevésbé korlátozó intézkedés révén.

2. melléklet a 341/2009. (XII. 30.) Korm. rendelethez

7.    Más uniós jogi aktus szerinti bejelentés:
a)    ⬜    Más uniós jogi aktus megnevezése:
b)    ⬜    Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásra vonatkozó jogszabály bejelentése egyben a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti bejelentés követelményének is megfelel (HL L 376. szám, 2006. december 27., 36. oldal).
c)    ⬜    A termékre vonatkozó jogszabály bejelentése egyben a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti bejelentés követelményének is megfelel (HL L 376. szám, 2006. december 27., 36. oldal).
Amennyiben a b) vagy c) pont megjelölésre kerül, a bejelentésnek tartalmaznia kell a követelmény megjelölését, amelyek az alábbiak lehetnek:
a)    mennyiségi vagy területi korlátozás, különösen a népesség alapján vagy a szolgáltatók közötti legkisebb földrajzi távolság formájában meghatározott korlátozás,
b)    a szolgáltató kötelezettsége meghatározott jogi formában való működésre,
c)    a társaság tulajdonlására vonatkozó követelmény,
d)    egyéb, a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben szabályozott kérdésekre vonatkozó, vagy más uniós jogi aktusban meghatározott követelményektől eltérő olyan követelmény, amely az érintett szolgáltatási tevékenység nyújtásához való jogosultságot – a tevékenység sajátos természete alapján – bizonyos szolgáltatók számára tartja fenn,
e)    a tagállam területén egynél több telephellyel való rendelkezésre vonatkozó tilalom,
f)    az alkalmazottak minimális számát előíró követelmény,
g)    rögzített legalacsonyabb és/vagy legmagasabb díjtétel, amelynek a szolgáltatónak meg kell felelnie,
h)    a szolgáltató azon kötelezettsége, hogy szolgáltatásával együtt egyéb meghatározott szolgáltatásokat is nyújtson.

3. melléklet a 341/2009. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Formanyomtatvány a jogszabálytervezet 341/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. vagy 8. §-a szerinti bejelentéséhez
1.    Tagállam.
2.    A bejelentett követelményt előíró tervezet címe és hivatkozás az esetleges elérhetőségére (csatolja a követelményt előíró tervezetet).
3.    A követelményt (jelölje meg)
⬜    az állam írja elő országos szinten,
⬜    állami szerv írja elő regionális szinten, nevezetesen: (fejtse ki),
⬜    állami szerv írja elő helyi szinten, nevezetesen: (fejtse ki), vagy
⬜    nem állami szerv (például szakmai szervezet) írja elő, nevezetesen: (fejtse ki).
4.    A hatálybalépés (várható) időpontja.
5.    A bejelentett követelményt előíró rendelkezés.
6.    Azon szolgáltatási tevékenység, amelyre a bejelentett követelmény vonatkozik (vagy adott esetben annak megjelölése, hogy a bejelentett követelmény horizontális jellegű, amely számos szolgáltatási tevékenységre általánosan vonatkozik).
7.    A bejelentett követelmény (jelölje meg)
⬜    a szolgáltató azon kötelezettsége, hogy nyilatkozatot tegyen vagy értesítést küldjön az illetékes hatóság részére,
⬜    a szolgáltató azon kötelezettsége, hogy címmel rendelkezzen vagy képviselőt jelöljön ki,
⬜    a szolgáltató azon kötelezettsége, hogy biztosítást kössön, illetve biztosítékról gondoskodjon,
* * *
⬜    mennyiségi vagy területi korlátozás, különösen a népesség alapján vagy a szolgáltatók közötti legkisebb földrajzi távolság formájában meghatározott korlátozás,
⬜    a szolgáltató kötelezettsége meghatározott jogi formában való működésre,
⬜    a társaság tulajdonlására vonatkozó követelmény,
⬜    egyéb, a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben szabályozott kérdésekre vonatkozó, vagy más uniós jogi aktusokban meghatározott követelményektől eltérő olyan követelmény, amely az érintett szolgáltatási tevékenység nyújtásához való jogosultságot – a tevékenység sajátos természete alapján – bizonyos szolgáltatók számára tartja fenn,
⬜    ugyanazon állam területén egynél több telephellyel való rendelkezésre vonatkozó tilalom,
⬜    az alkalmazottak minimális számát előíró követelmény,
⬜    rögzített legalacsonyabb és/vagy legmagasabb díjtétel, amelynek a szolgáltatónak meg kell felelnie,
⬜    a szolgáltató azon kötelezettsége, hogy szolgáltatásával együtt egyéb meghatározott szolgáltatásokat is nyújtson,
* * *
⬜    a szolgáltató azon kötelezettsége, hogy telephellyel rendelkezzen,
⬜    a szolgáltató azon kötelezettsége, hogy engedélyt szerezzen be az illetékes hatóságtól – beleértve a nyilvántartásba vételt, illetve szakmai szervezetbe vagy testületbe való felvételt –, kivéve a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (a továbbiakban: 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) szabályozott kérdésekre vonatkozó, vagy más uniós jogi aktusokban meghatározott esetekben,
⬜    bizonyos formájú vagy típusú infrastruktúrának létrehozása tekintetében a szolgáltatót érintő tilalom, beleértve az irodát vagy helyiségeket, amelyekre a szolgáltatónak az adott szolgáltatás nyújtásához szüksége van,
⬜    olyan sajátos szerződéses megállapodás alkalmazása a szolgáltató és a szolgáltatás igénybevevője között, amely megakadályozza vagy korlátozza az önálló vállalkozók általi szolgáltatásnyújtást,
⬜    a szolgáltató azon kötelezettsége, hogy rendelkezzen az illetékes hatóság által kiállított, a szolgáltatási tevékenység gyakorlásához szükséges azonosító dokumentummal,
⬜    a szolgáltatás szerves részét képező felszerelések és anyagok használatát érintő követelmény, a munkahelyi egészségvédelem és biztonság szempontjából szükséges követelmények kivételével,
⬜    a 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 19. cikke szerint a szolgáltatás igénybevevőjét terhelő követelmény, vagy
* * *
⬜    a határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében szolgáltatási tevékenységet folytató szolgáltatót terhelő egyéb követelmény.
8.    A bejelentett követelmény rövid leírása.
9.    A határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében szolgáltatási tevékenységet folytató szolgáltatóra alkalmazandó bejelentett követelményt az alábbi ok teszi indokolttá:
⬜    közrend,
⬜    közbiztonság,
⬜    közegészségügy, vagy
⬜    a környezet védelme.
10.    Fejtse ki részletesen, hogy a határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében szolgáltatási tevékenységet folytató szolgáltatóra vonatkozó bejelentett követelmény miért nem tekinthető diszkriminatívnak, miért alkalmas a kitűzött cél eléréséhez, illetve miért nem valósítható meg a kitűzött cél kevésbé korlátozó intézkedés révén.
11.    A követelmény a 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (2) bekezdésében foglalt követelmény, amely egyaránt alkalmazandó a határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében szolgáltatási tevékenységet folytató és a letelepedett szolgáltatóra, és a bejelentés egyaránt szolgálja a 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 39. cikk (5) bekezdése és 15. cikk (7) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség teljesítését?
⬜    Igen
⬜    Nem

4. melléklet a 341/2009. (XII. 30.) Korm. rendelethez8

1

A rendeletet a 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet 29. §-a hatályon kívül helyezte 2013. október 22. napjával.

2

A 11. §-t és az azt megelőző alcímet a 16. § (1) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A – 2009. december 31. napján hatályba lépő – rendelet 14. §-át a 17. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte 2009. december 29. napjával. [A rendelkezést nem lehet átvezetni.]

4

A – 2009. december 31. napján hatályba lépő – rendelet 15. §-át a 17. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte 2009. december 29. napjával. [A rendelkezést nem lehet átvezetni.]

5

A 16. § a (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A – 2009. december 31. napján hatályba lépő – rendelet 17. § (2) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette 2009. december 30. napjával. [A rendelkezést nem lehet átvezetni.]

7

A formanyomtatvány kitöltési útmutatót tartalmazó elektronikus változata letölthető a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapjáról.

8

A 4. mellékletet a 16. § (1) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére