• Tartalom

360/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet

360/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet

az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról1

2010.01.01.

A Kormány az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdésében és a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli:

1. § (1) Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 1. § (1) bekezdés f)–h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában többletkapacitás az)

f) a szolgáltató szempontjából többletteljesítménnyel befogadásra javasolt, az 1. számú melléklet szerinti eszköz, illetve a szolgáltató szempontjából többletteljesítménnyel befogadásra javasolt, vagy a progresszivitás magasabb szintjét jelentő, 1. számú melléklet szerinti eszköz cseréje,
g) a finanszírozási rendszerbe már befogadott, de adott szolgáltatónál az érvényes finanszírozási szerződése alapján nem finanszírozott, külön jogszabályban meghatározott tételes elszámolás alá eső egyszer használatos eszköz, illetve gyógyszer,
h) a finanszírozási rendszerbe már befogadott, de adott szolgáltatónál az érvényes finanszírozási szerződése alapján nem finanszírozott nagyértékű, még országosan el nem terjedt beavatkozás,”

(amely a Tv. alapján lekötött kapacitásához képest a magasabb összegű elszámolás és teljesítménynövekedés finanszírozása miatt többletforrás-igénnyel jár.)

(2) A Vhr. 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi (4) bekezdés számozása (5) bekezdésre változik:

„(4) Az adott szolgáltatónál már befogadott, külön jogszabály szerint finanszírozható CT, MRI berendezés cseréje nem minősül többletkapacitásnak.”

2. § (1) A Vhr. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Tv. 4. § (2) bekezdése szerinti, a kapacitásfelosztás módosítására készített javaslatot az Országos Egészségbiztosítási Pénztár központi szerve (a továbbiakban: OEP) elektronikus és nyomtatott formában küldi meg az illetékes Regionális Egészségügyi Tanácsoknak (a továbbiakban: RET), illetve az ÁNTSZ RET székhelye szerint illetékes regionális intézetének. Az OEP a javaslatához mellékeli az egyes szolgáltatók külön jogszabály szerinti teljesítményvolumenére vonatkozó kihasználtsági mutatókat.”

(2) A Vhr. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a § kiegészül a következő (6) bekezdéssel, és ezzel egyidejűleg a jelenlegi (6) bekezdés számozása (7) bekezdésre változik:

„(5) Ha az ÁNTSZ az éves kapacitásfelosztás-módosítási eljárása során él a Tv. 4. § (7) bekezdése szerint biztosított, a szakmacsoportok közötti 10%-os átcsoportosítási lehetőséggel, a kapacitásfelosztás módosításáról hozott döntését követően az átcsoportosítások irányát és mértékét szakmacsoportonként a honlapján közzéteszi.
(6) A Tv. 4. § (8) bekezdése alkalmazásában mindenkori kiindulási alapként a Tv. 3. számú mellékletében meghatározott kapacitás-mennyiséget kell figyelembe venni. A Tv. 4. § (8) bekezdésében foglaltakat azon járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók vonatkozásában lehet alkalmazni, amelyek 10 000 lakosra jutó kapacitása az OEP-nél rendelkezésre álló, az adott évet megelőző finanszírozási év adatai alapján az országos átlagnál alacsonyabb. Amennyiben a Tv. 4. § (8) bekezdése alkalmazásra kerül, az ÁNTSZ döntésében foglaltakat a Tv. 5/A. § (7) bekezdése szerinti nyilvántartáson át kell vezetni.”

3. § A Vhr. 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Tv. 4. §-a szerinti döntés során előnyben kell részesíteni azt az egészségügyi szolgáltatót, amelynek a kapacitásra a 12. § (1) bekezdése szerinti fejlesztések megvalósítása céljából vállalt struktúra-átalakítás teljesítéséhez van szüksége.”

4. § A Vhr. 6. §-a a következő (4)–(7) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az intenzív ellátás ellátási területe az adott egészségügyi szolgáltató számára az aktív fekvőbeteg-szakellátásban megállapított legnagyobb területet lefedő ellátási területtel egyezik meg.
(5) Az ellátási területet a szakmai szervezeti egység vonatkozásában is meg lehet állapítani.
(6) Az egynapos ellátáshoz tartozó ellátási terület
a) amennyiben az egynapos ellátást nyújtó szolgáltató azonos szakmában aktív fekvőbeteg-szakellátást is nyújt, akkor az azonos szakma szerinti fekvőbeteg-szakellátás ellátási területével,
b) amennyiben az egynapos ellátást nyújtó szolgáltató azonos szakmában csak járóbeteg-szakellátást nyújt, akkor az azonos szakma szerinti járóbeteg-szakellátás ellátási területével
egyezik meg, azzal, hogy az ellátási terület megállapításánál az egynapos sebészeti és kúraszerűen végezhető ellátások szakmai feltételeiről szóló rendelet szerinti elérési szabályokat figyelembe kell venni. Az a) és b) pont alá nem tartozó egynapos ellátáshoz tartozó ellátási területet az általános szabályok szerint kell meghatározni.
(7) Az ellátási terület megállapításának eljárásában az egészségügyi államigazgatási szerv döntésének fellebbezéssel meg nem támadott rendelkezései tekintetében beáll a jogerő, ha a döntés egyes rendelkezései ellen nyújtottak be fellebbezést, és a fellebbezés elbírálása nem hat ki a fellebbezéssel meg nem támadott rendelkezésekre.”

5. § A Vhr. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

8. § (1) A Tv. 7. §-a alapján kezdeményezett átcsoportosítási kérelemhez csatolni kell:
a) a Tv. 7. § (4) bekezdése szerinti esetet kivéve az egészségügyi szolgáltató fenntartójának, valamint az egészségügyi ellátási kötelezettség körében kötött megállapodás vagy egészségügyi ellátási szerződés esetén a feladatot átadó helyi önkormányzatnak az egyetértését igazoló dokumentumot,
b) az átcsoportosítás részletes szakmai indokolását,
c) az egészségügyi szolgáltató és fenntartója nyilatkozatát az átcsoportosítás fenntarthatóságáról,
d) az egészségügyi szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy biztosítani tudja az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló rendelet által előírt személyi és tárgyi feltételeket az átcsoportosítással érintett szakmák tekintetében,
e) az egészségügyi szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy az átcsoportosítással létrejövő állapot nem ütközik az egészségügyi szolgáltató pályázatban vállalt kötelezettségeibe, és megfelel a Tv. 4/A. § (3)–(6) bekezdésében meghatározott feltételeknek.
(2) Amennyiben a Tv. 7. § (1) bekezdése szerinti kezdeményezés aktív fekvőbeteg-szakellátási kapacitás krónikus fekvőbeteg-szakellátási kapacitássá történő átcsoportosítására irányul, a kérelemnek a 10. § és a 2. számú melléklet figyelembevételével tartalmaznia kell az átcsoportosítandó kapacitással nyújtható szolgáltatások szakmacsoport és szakma szerinti besorolását.
(3) Amennyiben a Tv. 7. § (1) bekezdése szerinti kezdeményezés aktív fekvőbeteg-szakellátási kapacitás vagy járóbeteg-szakellátási kapacitás járóbeteg-szakellátás keretében végezhető egynapos ellátási kapacitássá történő átcsoportosítására irányul, a kérelemnek tartalmaznia kell, hogy mely, a külön jogszabály szerinti egynapos beavatkozások elvégzésére fordítják az átcsoportosított kapacitást, továbbá a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy vállalja az egynapos ellátás végzésére irányadó külön jogszabály szerinti feltételek teljesítését. Az átcsoportosítás engedélyezése során az ÁNTSZ helyszíni szemlét tart.
(4) Amennyiben a Tv. 7. § (1) bekezdése szerinti kezdeményezés aktív fekvőbeteg-szakellátási kapacitás járóbeteg-szakellátási kapacitássá történő átcsoportosítására irányul, a kérelemnek a 10. §, a 2. és 3. számú melléklet, valamint a Tv. 3. számú mellékletének figyelembevételével tartalmaznia kell az átcsoportosítandó szakmacsoportot vagy szakmacsoportokat, illetve azon vagy azokon belül a szakmákat.
(5) Amennyiben a Tv. 7. § (1) bekezdése szerinti kezdeményezés krónikus fekvőbeteg-szakellátási kapacitás krónikus nappali kórházi ellátási kapacitássá történő átcsoportosítására irányul, a kérelemnek tartalmaznia kell, hogy mely rehabilitációs osztály keretében kívánják működtetni a nappali kórházi ellátást.
(6) Amennyiben a Tv. 7. § (1) bekezdése szerinti kezdeményezés krónikus fekvőbeteg-szakellátási kapacitás intézeti hospice ellátási kapacitássá történő átcsoportosítására irányul, a kérelemnek a 10. § és a 2. számú melléklet figyelembevételével tartalmaznia kell az átcsoportosítandó kapacitás szakmacsoport és szakma szerinti besorolását.
(7) A Tv. 7. § (3) bekezdése szerinti átcsoportosítás esetén az átcsoportosítandó kapacitás nem haladhatja meg az adott szakma kapacitásának 20%-át. Az átcsoportosítással létrejövő kapacitásnövekmény egy adott szakmában legfeljebb 30%-ot érhet el. Amennyiben az átcsoportosítással új szakma kerül kialakításra, az új szakmára meghatározott ellátási terület figyelembevételével a 10 ezer főre jutó kapacitás nem haladhatja meg az adott szakmára vonatkozó országos átlagot.
(8) A Tv. 7. § (3) bekezdése szerinti átcsoportosítás az egészségügyi szolgáltatóra irányadó, külön jogszabály szerinti teljesítményvolumen változása nélkül kezdeményezhető. Ugyanazon szakmára vonatkozóan a szolgáltató újabb átcsoportosítást az előző átcsoportosítástól számított egy éven belül nem kezdeményezhet.
(9) A Tv. 7. § (7) bekezdése szerinti eljárás során az egészségügyi szolgáltatóval finanszírozási szerződéses jogviszonyban álló Regionális Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: REP) a megkereséstől számított huszonkét munkanapon belül küldi meg a 8/A. § szerint megállapítható kapacitásmennyiséget is tartalmazó véleményét az ÁNTSZ-nek a szolgáltató átcsoportosítási kérelme szerinti kapacitással érintett ellátási területe szerint illetékes regionális intézete részére. A Tv. 7. § (4) bekezdése szerinti, több régiót érintő esetben annak a szolgáltatónak a székhelye az irányadó, amelynek kapacitásaiból az átcsoportosítást kezdeményezik, azzal, hogy a döntéshez be kell szerezni az ÁNTSZ azon regionális intézeteinek véleményét, amelyekhez tartozó régiókat az átcsoportosítás érinti.
(10) A (9) bekezdés szerinti regionális intézet az átcsoportosítás tárgyában hozott döntéséhez véleményt kér az illetékes szakmai kollégiumtól, amennyiben az átcsoportosítással új szakma jönne létre.
(11) Amennyiben a Tv. 7. § (3) bekezdése szerinti átcsoportosítás a 12. § (1) bekezdése szerinti fejlesztés megvalósításához kapcsolódik, a (9) bekezdés szerinti regionális intézet – az átcsoportosítás feltételeinek fennállása esetén – az átcsoportosításhoz előzetesen hozzájárulhat. Az előzetes hozzájárulásban – a kérelem alapján – meg kell határozni az átcsoportosítás végrehajtásának időpontját. Ebben az esetben a Tv. 7. § (7) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a (9) bekezdés szerinti regionális intézet 45 munkanapon belül, az előzetes hozzájárulásában foglaltakat is figyelembe véve dönt.
(12) Nem minősül a Tv. 7. §-a szerinti átcsoportosításnak, ha a 12–13. § szerinti, kapacitáscsökkentést is tartalmazó döntés egyébként átcsoportosítással jár.
(13) A Tv. 7. § (4) bekezdésében foglaltakat a szolgáltató telephelyei közötti, a Tv. 7. § (1)–(3) bekezdése szerinti kapacitásátcsoportosítás esetén is alkalmazni kell, azzal, hogy a döntéshez be kell szerezni az ÁNTSZ azon regionális intézeteinek véleményét, amelyekhez tartozó régiókat az átcsoportosítás érinti.”

6. § A Vhr. a következő 8/A. §-sal egészül ki:

8/A. § (1) A Tv. 7. § (1) bekezdése szerinti átcsoportosítás esetén
a) egy aktív fekvőbeteg-szakellátási ágy helyébe egy krónikus fekvőbeteg-szakellátási ágy,
b) egy aktív fekvőbeteg-szakellátási ágy helyébe legfeljebb heti 6 járóbeteg-szakellátási szolgáltatási óra,
c) egy aktív fekvőbeteg-szakellátási ágy, valamint heti egy járóbeteg-szakellátási szolgáltatási óra helyébe egynapos ellátásra az átcsoportosított, adott szakma aktív fekvőbeteg-, illetve járóbeteg-szakellátási kapacitására jutó havi átlagos teljesítmény egyenértékének megfelelő mennyiségű szolgáltatási egység,
d) hét krónikus ellátási, illetve rehabilitációs fekvőbeteg-szakellátási ágy helyébe öt, illetve hat ápolási fekvőbeteg-szakellátási ágy helyébe három, a külön jogszabály szerinti szorzóval finanszírozott intézeti hospice ágy
állapítható meg, azzal, hogy amennyiben intézeti hospice-re a d) pont szerinti kapacitás-mennyiséget meghaladóan csoportosítanak át, az az ott meghatározottak arányában történhet.
(2) Ha a Tv. 7. § (1) bekezdése alapján krónikus nappali kórházi ellátásra csoportosítanak át, az átcsoportosítandó krónikus, illetve rehabilitációs ágyszámot a nappali kórházi ellátás szakmai háttérosztályának tényleges ágyszámához arányosítva kell meghatározni, azzal, hogy
a) az átcsoportosított kapacitással megegyező krónikus szorzójú rehabilitációs osztály keretében működtetni kívánt, külön jogszabály szerint finanszírozott nappali kórházi ellátás kialakításához a szakmai osztály ágyszámának függvényében tíz ágyanként öt krónikus ellátási, illetve rehabilitációs fekvőbeteg-szakellátási ágy,
b) az átcsoportosított kapacitásnál magasabb krónikus szorzójú rehabilitációs osztály keretében működtetni kívánt, külön jogszabály szerint finanszírozott nappali kórházi ellátás kialakításához a szakmai osztály ágyszámának függvényében tíz ágyanként hat krónikus ellátási, illetve rehabilitációs fekvőbeteg-szakellátási ágy
átcsoportosítása szükséges.”

7. § A Vhr. 10. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a § jelenlegi szövegének jelölése (1) bekezdésre változik:

„(2) A 3. számú melléklet határozza meg azon szakmák körét, amelyekre a járóbeteg-szakellátásban külön jogszabály szerint finanszírozási szerződés köthető.”

8. § (1) A Vhr. 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelő többletkapacitás-befogadási igény merül fel, az előzetes befogadásra a kérelmet a támogatásra kiírt pályázat határidejének letelte előtt legalább 75 nappal kell benyújtani a kérelmezett többletkapacitás működtetési helye szerint illetékes RET-hez és az egészségügyi miniszterhez. A kérelem részét képezi a befogadásra javasolt egészségügyi szolgáltatások finanszírozására – a pályázat megvalósítását követően, a pályázatban előírt fenntartási időszak egészére – vonatkozó pénzügyi hatásvizsgálat, amelynek tartalmaznia kell a kérelmezett befogadással összefüggő egyéb finanszírozási és kapacitás-módosítási feltételeket is.”

(2) A Vhr. 12. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(15) Amennyiben az előzetes többletkapacitás-befogadási eljárás keretében hozott döntés a befogadás fedezetéül a régió rendelkezésére álló járóbeteg-szakellátási kapacitásokat jelölte meg, ez a befogadás a Tv. 4. § (8) bekezdése szerinti kapacitásmennyiség régióra eső részének terhére történhet.”

9. § A Vhr. a következő 12/A. §-sal egészül ki:

12/A. § (1) A Tv. 11. § (2) bekezdése szerinti, éven túli kötelezettségvállalást eredményező, előzetes többletkapacitás-befogadásra a 12. §-ban foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az egészségügyi miniszter és a pénzügyminiszter – a Kormány ügyrendjétől eltérő eljárásban – előterjesztést nyújt be a Kormányhoz az előzetes többletkapacitás-befogadások jóváhagyása érdekében.
(2) Az (1) bekezdés szerinti előterjesztésben több előzetes többletkapacitás-befogadás jóváhagyása is kérhető.”

10. § A Vhr. a 15. §-t követően a következő 15/A. §-sal és azt megelőző alcímmel egészül ki:

„Egyszerűsített többletkapacitás-befogadási eljárás
15/A. § (1) Az 1. § (1) bekezdés d) és g) pontja szerinti többletkapacitás a 13–15. §-ban foglaltaktól eltérően az e § szerinti eljárás során is befogadásra kerülhet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti többletkapacitás befogadására vonatkozó, szakmai indoklással ellátott kérelmet az egészségügyi szolgáltatók minden év március 20-áig nyújthatják be a TBB részére. A kérelemhez mellékelni kell:
a) a fenntartó nyilatkozatát a befogadási kérelem támogatásáról,
b) az érintett szakterület szerinti szakmai kollégium véleményét,
c) az egészségügyi szolgáltatónak működési engedélyt kiadó ÁNTSZ nyilatkozatát az ellátás nyújtásához szükséges feltételek fennállásáról,
d) a befogadás szükségességének részletes szakmai indoklását,
e) a befogadás fenntarthatóságát alátámasztó pénzügyi hatásvizsgálatot, megjelölve a szolgáltatás éves felvállalt mennyiségét, és a szükséges teljesítményvolument.
(3) A TBB a beérkezett kérelmek alapján minden év április 30-ig javaslatot tesz az egészségügyi miniszternek az (1) bekezdés szerinti többletkapacitás befogadására.
(4) A (3) bekezdés szerinti javaslat tartalmazza
a) a többletkapacitás-befogadásra javasolt egészségügyi szolgáltatókat,
b) a befogadásra javasolt többletkapacitás mértékét,
c) a többletkapacitás-befogadás forrásigényét,
d) a finanszírozás javasolt kezdési időpontját.
(5) Az egészségügyi miniszter a javaslatról annak beérkezésétől számított 30 napon belül, az éves pénzügyi kihatások és a rendelkezésre álló források figyelembevételével dönt. Amennyiben a befogadási javaslat alapján a befogadásra előirányzott forrás mértékének túllépése szükséges, a 15. § (12) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell.
(6) Az OEP főigazgatója a befogadott többletkapacitásokról közleményt ad ki, amelyet a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben közzé kell tenni. A közlemény egészségügyi szolgáltatónként tartalmazza a befogadott többletkapacitás megjelölését, mértékét, valamint a finanszírozási szerződés megkötésének tervezett időpontját és időtartamát.
(7) A befogadott többletkapacitásra a finanszírozási szerződéskötési jogosultság hatályát veszti, ha a szolgáltató a közlemény közzétételét vagy a közleményben meghatározott befogadási időpontot követően egy éven belül nem kezdeményezi annak megkötését.”

11. § (1) A Vhr. 1. számú melléklete helyébe az e rendelet 1. melléklete szerinti melléklet lép.

12. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 6/C. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Ha a finanszírozási szerződés az (5) bekezdés szerint, vagy az egészségügyi szolgáltató megszűnik, az új megállapodás, illetve szerződés megkötése során figyelembe kell venni az Ebtv. 34. § (2) bekezdésének rendelkezését, és ha a megszüntetett egészségügyi szolgáltató az Ámr. szerinti nettó finanszírozási körbe tartozott, a megszüntető okirat tartalmára vonatkozó rendelkezést. A megállapodásban, illetve a szerződésben rendelkezni kell az átvállalt feladatot ellátó szolgáltatóval kötött finanszírozási szerződés megszűnése esetén a teljesítménydíj utalásának az Ebtv. 34. § (2) bekezdésének rendelkezésére figyelemmel meghatározott rendjéről.”

13. § A Kr. 27/A. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A 27. § szerinti TVK-t módosítani kell:)

h) az Eftv. 2. § (3) bekezdése szerinti megállapodás, illetve szerződéskötés esetén,”

14. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2) A (6) bekezdés 2010. július 1-jén lép hatályba.

(3) Hatályát veszti a

a) Vhr.

ab) 2. § (3) bekezdésében a „ , (4) és (5)” és a „területileg” szövegrész,

(4) A Vhr.

a) 4. § (3) bekezdésében az „az OEP-nél rendelkezésre álló” szövegrész helyébe az „a lekötött kapacitással és a szolgáltatói teljesítményekkel összefüggő, az OEP-nél rendelkezésre álló” szöveg,

b) 9. § (1) bekezdésében a „Regionális Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: REP)” szövegrész helyébe a „REP” szöveg,

c) 13. § (1) bekezdésében a „valamint a 14–15. § alapján” szövegrész helyébe a „valamint – a 15/A. §-ban foglaltakra is figyelemmel – a 14–15. § alapján” szöveg,

d) 14. § (6) bekezdésében a „befogadási bizottság (a továbbiakban: Bizottság)” szövegrész helyébe a „többletkapacitás-befogadási bizottság (a továbbiakban: TBB)” szöveg,

e) 15. § (2)–(9), (11) és (12) bekezdésében a „Bizottság” szövegrész helyébe a „TBB” szöveg,

f) 15. § (13) bekezdésében az „időpontját” szövegrész helyébe a „tervezett időpontját” szöveg

lép.

a) az „általános szülészet-nőgyógyászat” sort követően az „in vitro fertilizáció (IVF) – *sze*” sorral,

b) az „AIDS ellátás és gondozás – *sze*” sort követően a „trópusi betegségek ellátása” sorral

egészül ki.

(6) A Vhr. 3. számú melléklete a „foglalkozás-egészségügyi szakellátás” sort követően a „foglalkozás-egészségügyi orvosszakértői tevékenység” sorral egészül ki.

(7) Ez a rendelet 2010. július 2-án a hatályát veszti.

1. melléklet a 360/2009. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Többletkapacitásnak minősülő eszközök listája

EMKI
főcsoport

Eszközök megnevezése

06

Komplex diagnosztikai berendezések főcsoporton belül
0655 Urodinamiás berendezések

51

Nukleáris képalkotó berendezések főcsoporton belül
5101 Mágneses magrezonancia készülékek (MRI, fMRI)

55

Röntgen diagnosztikai berendezések
5534 Mammográfiás készülékek
5583 DSA (Digitális Szubtrakciós Angiográfia)
5585 Csontsűrűségmérők (RTG)
5591 Komputer-tomográf készülékek – CT, MSCT

57

Nukleárdiagnosztika készülékei főcsoporton belül
5790 Pozitron emissziós tomográfok (PET-CT, SPECT)

58

Nukleárterápia készülékei

5815 Lineáris gyorsító

5810 Sztereotaxiás eszköz

5813 Gamma-kés

2. melléklet a 360/2009. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Finanszírozási szerződéssel leköthető járóbeteg-szakellátási kapacitások
Az egészségbiztosító az alábbi szakmákra/szaktevékenységekre köthet finanszírozási szerződést:
Belgyógyászat (és társszakmák)
általános belgyógyászat
angiológia, phlebológia, lymphológia
haematológia
endokrinológia, anyagcsere és diabetológia
endokrinológia – *sze*
diabetológia – *sze*
gasztroenterológia
nefrológia
geriátriai
allergológia és klinikai immunológia
belgyógyászati kardiológia
belgyógyászati tüdőgyógyászat (pulmonológia)
Sebészet (és társszakmák)
általános sebészet
esztétikai plasztikai sebészet
tüdő- és mellkassebészet
érsebészet
idegsebészet – *sze*
szívsebészet – *sze*
csecsemő- és gyermekszívsebészet
proktológia
Traumatológia
általános traumatológia
plasztikai és égési sebészet
kézsebészet
arc- és állcsont-szájsebészet
Szülészet-nőgyógyászat
általános szülészet-nőgyógyászat
terhesgondozás (orvosi)
Csecsemő és gyermekgyógyászat
általános csecsemő- és gyermekgyógyászat
neonatológia
csecsemő- és gyermekkardiológia
gyermek-tüdőgyógyászat
gyermek-gasztroenterológia
gyermeksebészet – *sze*
gyermeknőgyógyászat – *sze*
gyermekszemészet
csecsemő és gyermek fül-, orr-, gégegyógyászat
gyermekradiológia
gyermekneurológia
gyermek- és ifjúságpszichiátria
fejlődésneurológia
Fül-orr-gégegyógyászat
általános fül-orr-gégegyógyászat
audiológia
foniátria
otoneurológia
Szemészet
általános szemészet
Bőrgyógyászat és nemibeteg-ellátás
általános bőr- és nemibeteg-ellátás
bőrgyógyászat
bőrgyógyászati allergológia
nemibeteg-gondozás
Neurológia
általános neurológia
fejfájás szakrendelés – *sze*
neurológiai rehabilitáció
EEG és EMG diagnosztika – *sze*
Ortopédia
ortopédia
gerincsebészet
Urológia
urológia
andrológia
urodinamia
neuro-urológia
Onkológia és sugárterápia
klinikai onkológia
sugárterápia„ onkoradiológia
onkológiai gondozás
Fogászati ellátás
fogászati ellátás (szakellátás)
dento-alveoláris sebészet
fogszabályozás
parodontológia
gyermekfogászat
fogászati röntgen
Reumatológia
reumatológia és fizioterápia
reumatológia
fizioterápia (orvosi szakképesítéssel)
menopauza és oszteoporozis rendelés – *sze*
Aneszteziológiai és intenzív betegellátás
aneszteziológia
fájdalomterápia – *sze*
Infektológia
fertőzőbeteg-ellátás„ infektológia
AIDS ellátás és gondozás – *sze*
Pszichiátria
pszichiátria
addiktológia
alkohológia
drogbetegellátás
egyéb szenvedélybetegségek ellátása (például játékszenvedély)
pszichiátriai rehabilitáció
pszichoterápia (szakorvosi képesítéssel)
pszichiátriai gondozás
addiktológiai gondozás
alkohológiai gondozás
Tüdőgyógyászat
tüdőgyógyászat
pulmonológiai allergológia és immunológia
pulmonológiai és légzésrehabilitáció
tüdőgondozás
Rehabilitáció
mozgásszervi rehabilitáció
belgyógyászati rehabilitáció
gasztroenterológiai rehabilitáció
nőgyógyászati rehabilitáció
Foglalkozás-orvostan
foglalkozás-egészségügyi szakellátás
Kardiológia
általános kardiológia
kardiológiai rehabilitáció
echokardiográfiai diagnosztika
EKG és Holterdiagnosztika
Laboratóriumi diagnosztika
általános laboratóriumi diagnosztika
általános kémiai laboratóriumi diagnosztika
haematológia és immunológia diagnosztika
mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika
biokémiai laboratóriumi diagnosztika
immunogenetikai laboratóriumi diagnosztika
genetikai laboratóriumi diagnosztika
izotóp laboratóriumi diagnosztika
immunológiai laboratóriumi diagnosztika
Képalkotó diagnosztika„ képalkotó eljárásokkal vezérelt invazív diagnosztika és terápiás intervenció
általános röntgendiagnosztika
mammográfiás szűrés és diagnosztika
angiográfiás diagnosztika
intervenciós radiológia
neuroradiológia
CT
MRI
ultrahang-diagnosztika
ultrahang terápia
echokardiográfia
nőgyógyászati ultrahang-diagnosztika – *sze*
gasztroenterológiai UH diagnosztika – *sze*
Patológia
általános kórbonctan és kórszövettan
szövettan, kórszövettan
cytológia, cytopatológia
aspirációs cytológia
tüdő és/vagy pajzsmirigy aspirációs cytológia – *sze*
immunhisztológia
neuropatológia – *sze*
molekuláris patológia
Speciális diagnosztika
lézerdiagnosztika
thermographia
Fizioterápia
általános fizioterápia-gyógytorna
hydroterápia
gyógytorna
gyógymasszázs
fizioterápia (asszisztensi tevékenységként)
Transzfuziológia és szövetbanki tevékenység
transzfuziológia
Nukleáris medicina
izotópdiagnosztika és terápia
radioizotópos terápia
izotópdiagnosztika
Klinikai genetika
klinikai genetika
genetikai tanácsadás
Pszichológiai tevékenység
általános pszichológia
klinikai szakpszichológia
gyermekpszichológia
pszichoterápia
szexológia
Pedagógiai végzettséggel ellátható egészségügyi szakmák
logopédia
gyógypedagógia (és annak szakágai)
konduktori tevékenység
Igazságügyi orvostan/Egészségbiztosítás
egészségbiztosítási orvosszakértés
*sze*: külön jogszabály szerinti szakosodott egység”
1

A rendelet a 14. § (7) bekezdése alapján hatályát vesztette 2010. július 2. napján.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére