• Tartalom

4/2009. (II. 4.) ÖM rendelet

a kistelepülések közoktatási feladatainak társulásban történő ellátását ösztönző támogatás igénybevételének részletes feltételeiről1

2009.09.01.

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 5. számú mellékletének 28. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzati miniszter feladat- és hatásköréről szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró oktatási és kulturális miniszterrel egyetértésben, valamint a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszter véleményének kikérésével – a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 5. számú mellékletének 28. pontja szerinti 100,0 millió forint előirányzat a kistelepülések közoktatási feladatai társulásban történő ellátásának ösztönzését szolgálja.

(2) Támogatást igényelhet

a) többcélú kistérségi társulás (a továbbiakban: Társulás),

b) a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8., 9. és 16. §-ai szerinti intézményi társulás (a továbbiakban: intézményi társulás) székhely települési önkormányzata, továbbá

c) települési önkormányzat

az általa fenntartott azon közoktatási intézmény működési kiadásaihoz, melyhez 1500 fő és az alatti lakosságszámú kistelepülési önkormányzat által 2008/2009. nevelési évben/tanévben önállóan fenntartott közoktatási intézmény 2009. szeptember 1-jétől tagintézményként csatlakozik.

(3) A (2) bekezdés szerinti támogatás igénylésének további feltétele, hogy

a) a társulni kívánó 1500 fő és az alatti lakosságszámú kistelepülési önkormányzat intézményének közös fenntartására irányuló korábbi – 2008. augusztus 31-éig kezdeményezett – társulási szándékát más önkormányzat, intézményi társulás vagy Társulás elutasította, továbbá

b) a (2) bekezdés szerint 2009. szeptember 1-jétől bővülő közoktatási intézmény új tagintézményében a foglalkozásokat, tanítási órákat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben meghatározott végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező pedagógusok tartsák meg.

(4) A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, az 1500 fő és az alatti lakosságszámú települési önkormányzat által 2008/2009. nevelési évben/tanévben önállóan fenntartott közoktatási intézmény gyermek-, illetve tanulólétszáma alapján legfeljebb 70 000 Ft/gyermek, tanuló, melynek összege nem haladhatja meg a 8 millió forintot.

(5)2 Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, amely

a) adósságrendezési eljárás alatt áll, vagy

b) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint – a támogatás igénylésének időpontjában – nem minősül köztartozásmentes adózónak.

(6)3 Az (5) bekezdés b) pontja szerinti kizáró feltétel fennállásának hiányát a pályázó

a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

2. § (1) A támogatás összegének meghatározása az alábbi szempontok figyelembe vételével történik:

a) az 1500 fő és az alatti lakosságszámú, társulni kívánó kistelepülési önkormányzat területén 2009. szeptember 1-jétől tagintézményként működő feladat-ellátási helyen óvodai nevelésben, illetve iskolai oktatásban részesülő gyermekek, tanulók száma, az összlétszámon belül a hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók létszáma, továbbá

b) az intézményi társulás, illetve a Társulás által fenntartott intézmény hosszú távú – 5 éves –fenntarthatóságával kapcsolatos adatok és tervek (gyermeklétszám alakulása, működtetési költségek és azok alakulása, terveznek-e további intézmény-racionalizálást).

(2) A támogatás szempontjából előnyben részesülnek azon pályázók,

a) amelyek intézményében a megvalósítandó célok összhangban vannak a kistérségi intézkedési tervvel, illetve az önkormányzati intézkedési tervvel, különös tekintettel a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 105. §-ában foglaltaknak megfelelően a közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervben megjelölt feladatokra,

b) amelyek 25%-ot meghaladó halmozottan hátrányos helyzetű gyermek/tanulói aránnyal rendelkező közoktatási intézményt fogadnak be, továbbá

c) amelyek esetében a 2009. szeptember 1-jétől bővülő közoktatási intézmény megfelel a költségvetési törvény 8. számú mellékletének IV. fejezet Többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím, Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeinek.

3. § (1) A támogatás felhasználható a közoktatási intézmény átszervezése kapcsán felmerülő egyszeri személyi és dologi kiadások, továbbá a közoktatási intézmény működési kiadásainak teljesítéséhez.

(2) A támogatás nem használható fel azon személyi kiadásokhoz, melyekhez a Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímen támogatás igényelhető.

4. § A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) az e rendelet melléklete szerinti pályázati adatlapot,

b) az 1500 fő és az alatti lakosságszámú települési önkormányzattal társulni szándékozó

ba) önkormányzat befogadó szándéknyilatkozatát,

bb) intézményi társulás és Társulás esetén a tagönkormányzatok befogadó szándéknyilatkozatait

tartalmazó képviselőtestületi-határozatokat,

c) a társulni kívánó 1500 fő és az alatti lakosságszámú kistelepülési önkormányzat 2008. augusztus 31. előtti dátumú, társulási szándékát igazoló, az önkormányzatot be nem fogadó

ca) önkormányzat esetén az általa hozott elutasító képviselő-testületi határozatot,

cb) intézményi társulás és Társulás esetén a tagönkormányzatok elutasító tartalmú képviselő-testületi határozatait,

d) a társuló önkormányzatok közoktatási intézkedési tervét, valamint közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervét, továbbá

e) a közoktatási intézmények alapító okiratait.

5. § (1) A pályázatot 2009. február 16-áig szükséges elektronikus úton és papír alapon egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) megküldeni, illetve benyújtani.

(2) A pályázatokat az Igazgatóság – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64/B. §-ának (3) bekezdése alapján e rendelet alapul vételével – a rendelkezésére álló iratok, saját nyilvántartása, illetve helyszíni vizsgálat alapján szabályszerűségi szempontból megvizsgálja és szükség esetén 5 napon belül hiánypótlásra, módosításra hívja fel a pályázót. Amennyiben a pályázó a felhívásnak 5 napon belül nem tesz eleget, vagy nem megfelelően teljesíti azt, az Igazgatóság a pályázatot nem továbbítja az Önkormányzati Minisztériumnak (a továbbiakban: ÖM), és erről értesíti a pályázót.

(3) A felülvizsgált pályázatok eredeti példányát az Igazgatóság – véleménye csatolásával – 2009. február 23-áig továbbítja az ÖM részére. Amennyiben az ÖM a pályázatok vizsgálata során további tájékoztatást, illetve dokumentumok megküldését tartja szükségesnek, ezeket a pályázók – külön felhívásra – kötelesek részére teljesíteni.

6. § (1) Az önkormányzati miniszter – az ÖM két képviselőjéből, a Pénzügyminisztérium, az Oktatási és Kulturális Minisztérium egy-egy képviselőjéből álló tárcaközi bizottság javaslata alapján – a pályázatokról 2009. március 20-áig dönt.

(2) A támogatási döntést az ÖM honlapján nyilvánosságra kell hozni.

7. § Az önkormányzati miniszter a nyertes pályázóval (a továbbiakban: Támogatott) 2009. április 20-áig támogatási szerződést köt. E határidőnek a Támogatott hibájából történő elmulasztása jogvesztő.

8. § A támogatást a Támogatott által 2009. augusztus 31-ig megvalósított tényleges intézményi átszervezés ÖM-nek történő igazolását (módosított társulási megállapodás és alapító okirat hiteles másolatának megküldését) követő 15 munkanapon belül az ÖM utalványozása alapján a Magyar Államkincstár egy összegben folyósítja.

9. § (1) A támogatás felett a Támogatott rendelkezik és felelős annak jogszerű felhasználásáért.

(2) A támogatás felhasználására az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletet az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni.

10. § (1) A támogatás felhasználásának végső határideje 2010. június 30. Az ezen határidőig fel nem használt támogatásrészt kamattal növelten vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.

(2) A támogatást – a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően részben vagy egészben – kamattal növelt összegben vissza kell fizetni a központi költségvetésbe, ha

a) az 1. § (3) b) és c) pontjaiban foglaltakat a 2009. szeptember 1-jétől bővülő közoktatási intézmény 2009/2010. nevelési évtől/tanévtől számított három nevelési éven/tanéven belül megszegi,

b) a társuló 1500 fő vagy az alatti települési önkormányzat három éven belül kiválik az intézményi társulásból, többcélú kistérségi társulásból, illetve a társulásba bevitt intézményét ismételten önállóan tartja fenn,

c) a támogatást nem a támogatási szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően használják fel.

(3) Visszafizetési kötelezettség esetén a Támogatott az Áht. 64/B. § (2) bekezdése szerint a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamatot fizet a jogtalanul igénybe vett összeg után az igénybevétel napjától a visszafizetés napjáig.

11. § A Támogatott a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-i fordulónappal, a mindenkori zárszámadás keretében és rendje szerint köteles elszámolni.

12. § (1) A támogatás felhasználását az ÖM, az Oktatási Hivatal, és az ÖM által megbízott szervek is ellenőrizhetik.

(2) A Támogatott köteles a támogatás felhasználásáról elkülönítetten, naprakész nyilvántartást vezetni, az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni, a kért dokumentumokat rendelkezésre bocsátani, a helyszíni ellenőrzést lehetővé tenni.

Záró rendelkezés

13. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Melléklet a 4/2009. (II. 4.) ÖM rendelethez

Adatlap a kistelepülések közoktatási feladatainak társulásban történő ellátását ösztönző támogatás igényléséhez

Pályázó Önkormányzat/Társulás neve:

 

Polgármester /Elnök neve:

 

Önkormányzat/Társulás címe:

 

KSH kódja:

 

A társulni kívánó 1500 fő és az alatti lakosságszámú települési önkormányzat neve:

 

KSH kódja:

 

Kapcsolattartó neve:

 

Kapcsolattartó telefonszáma:

 

Kapcsolattartó e-mail címe:

 

A befogadó intézmény neve:

 

A befogadó intézmény OM azonosítója:

 

A befogadó intézmény címe:

 

A csatlakozni kívánó intézmény neve:

 

A csatlakozni kívánó intézmény OM azonosítója:

 

A csatlakozni kívánó intézmény címe:

 

Az 1500 fő és az alatti lakosságszámú önkormányzat által 2008/2009. nevelési évben/tanévben önállóan fenntartott közoktatási intézménnyel kapcsolatos adatok

2008/2009. nevelési év/tanév

Gyermeklétszám

Tanulólétszám

Összlétszám

Összlétszámon belül a HHH-s gyermekek, tanulók száma

 

 

 

 

Összlétszámon belül a HHH-s gyermekek, tanulók aránya:

 

A 2009. szeptember 1-jétől kibővülő intézmény hosszú távú fenntarthatóságával kapcsolatos adatok:
Fenntarthatósági adatok (gyermek- és tanulólétszám várható alakulása 5 évre előre):

év

Gyermeklétszám

Tanulólétszám

2009.

 

 

2010.

 

 

2011.

 

 

2012.

 

 

2013.

 

 

Amennyiben az intézményt a Ttv. 8., 9. vagy 16. §-a szerinti intézményi társulás tartja fenn, a társulásban résztvevő önkormányzatok megjelölése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igényelt támogatás részletezése:

Sorszám

Működési kiadások részletezése

Igényelt támogatás (Ft)

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

Igényelt támogatás összesen:

 

Igényelt támogatás felhasználási célja(i) (rövid leírás), az intézményi társulás, illetve a Társulás által fenntartott intézmény hosszú távú fenntarthatóságával kapcsolatos adatok és tervek (gyermeklétszám alakulása, működtetési költségek és azok alakulása, terveznek-e további intézmény-racionalizálást)

 

Csatolandó dokumentumok:
1. óvoda/iskola alapító okirata
2. az 1500 fő és az alatti lakosságszámú települési önkormányzattal társulni szándékozó önkormányzat szándéknyilatkozata, intézményi társulás és többcélú kistérségi társulás esetén a tagönkormányzatok szándéknyilatkozata,
3. a társulni kívánó 1500 fő és az alatti lakosságszámú kistelepülési önkormányzat 2008. augusztus 31-e előtti dátumú, társulási szándékát igazoló, az önkormányzatot be nem fogadó önkormányzat, illetve társulás által hozott elutasító képviselő-testületi vagy társulási tanácsi határozata,
4. a társuló önkormányzatok közoktatási intézkedési terve

A rendeletben foglalt feltételeknek az igénylés megfelel:

 

Dátum:

 

P. H.

…………………………………………………………….
jegyző/munkaszervezet vezetője

………………………………………….
polgármester/elnök

1

A rendeletet a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 40. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

Az 1. § (5) bekezdése a 24/2009. (VIII. 19.) ÖM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 8. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. szeptember 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

3

Az 1. § (6) bekezdését a 24/2009. (VIII. 19.) ÖM rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 8. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. szeptember 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére