• Tartalom

43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet

43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet

az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes rendeletek módosításáról1

2009.11.02.

Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (5) bekezdés b) és c) pontjában, (6) bekezdés b) pontjában, a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény 40. § a) és b) pontjában, a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet 7. § (1) bekezdésében, a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § d) pontjában és az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény 38. § b) pontjában, a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1973. évi 11. törvényerejű rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében, valamint a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. §-a (2) bekezdésének g) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjaiban meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1–28. §2

29. § (1)3

(2)4

30. §5

31–33. §6

34. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2009. október 1. napján lép hatályba.

(2)7

(3) E rendelet rendelkezéseit – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a hatálybalépését követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(4) E rendelet 18–19. §-át, 20. § (1) és (3) bekezdését, 21–24. §-át, 35. § (3) bekezdés a)–d) pontjait, 36. § (2) bekezdését, valamint 37. § (3) bekezdését a 2006. január 1-jét követően az igazságügyi szakértői névjegyzékbe bejegyzett igazságügyi szakértők alapismereti oktatására és vizsgájára is alkalmazni kell.

35. §8

36. §9

37. §10

38. § (1) Az 1–28. §, a 29. § (2) bekezdése, a 31–33. §, a 35. §, valamint a 37. § 2009. október 2. napján hatályát veszti.

(2) A 29. § (1) bekezdése, a 30. §, a 34. § (2) bekezdése és a 36. § 2009. november 2. napján hatályát veszti.

(3) Ez a rendelet 2011. december 31. napján hatályát veszti.

Melléklet a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelethez

A közjegyző neve:
Székhelye:
STATISZTIKAI JELENTÉS
A .... év ..................... hónapjában elintézett ügyekről
1. Közjegyzői okiratok

1.1 Ügyleti okiratok száma:

 

1.2 Jegyzőkönyvi tanúsítványok száma:

 

Közjegyzői okiratok száma összesen:

 

Közjegyzői okiratkészítés során közreműködés megtagadása:

 

Meghiúsult közjegyzői okiratok száma:

 

2. Záradéki tanúsítványok

2.1. Másolat hitelesítése:

 

2.2. Névaláírás hitelesítése:

 

2.3. Közhitelességű nyilvántartás tanúsítása:

 

2.4. Okirat felmutatása:

 

2.5. Elektronikus letéti tár:

 

2.6. Fordítás hitelesítése:

 

2.7. Jogi jelentőségű tény tanúsítása:

 

Záradéki tanúsítványok száma összesen:

 

Meghiúsult záradéki tanúsítványok száma:

 

3. Közjegyzői nemperes ügyek
1. Hagyatéki ügy 2. Értékpapír- és okirat semmissé nyilvánítási ügy 3. Zálogjogi nyilvántartással összefüggő ügy 4. Gépjármű zálognyilvántartás 5. Szakértői kirendelés 6. Előzetes bizonyítás 7. Bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetése 8. Záradéki tanúsítványok készítése során közreműködés megtagadása 9/a. Élettársi kapcsolat fennállásával kapcsolatos nyilvántartási ügy 9/b. Élettársi kapcsolat fenn nem állásával kapcsolatos nyilvántartási ügy 10. Összesen

Az ügyek száma, megoszlása az eljárás időtartama szerint

1

2

3

4

5

6

7

8

9/a

9/b

10

Előző hónapról folyamatban maradt

 

 

 

 

 

 

 

––

 

 

 

Érkezett

 

 

 

 

 

 

 

––

 

 

 

Befejezett

 

 

 

 

 

 

 

––

 

 

 

Folyamatban
maradt

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

––

 

 

 

1 éven túli

 

 

 

 

 

 

 

––

 

 

 

2 éven túli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 éven túli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jogerőre emelkedett

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adott hónapban érkezett fellebbezések száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felterjesztett

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fel nem terjesztett fellebbezések

Intézkedést igénylő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visszavonás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elutasítás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A másodfokú bíróságról visszaérkezett ügyekben hozott határozatok

Helyben-
hagyás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hat. kívül helyezés,
új eljárás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megváltoz-
tatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A befejezett ügyekben az eljárás időtartama*

0–3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3–6

 

 

 

 

 

 

 

 

––

 

 

6–12

 

 

 

 

 

 

 

 

––

 

 

1 év felett

 

 

 

 

 

 

 

 

––

 

 

2 év felett

 

 

 

 

 

 

 

 

––

 

 

* A kezdőirat érkezésétől a befejezésig eltelt idő. A határértékek az alacsonyabb kategóriában vannak feltüntetve.
Kelt,  ................., ...... év ............ hó ..... nap.
................................
közjegyző
1

A rendelet a 38. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2011. december 31. napjával.

2

Az 1–28. §-t a 38. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 29. § (1) bekezdését a 38. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

A 29. § (2) bekezdését a 38. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

5

A 30. §-t a 38. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

6

A 31–33. §-t a 38. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

7

A 34. § (2) bekezdését a 38. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

8

A 35. §-t a 38. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

9

A 36. §-t a 38. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

10

A 37. §-t a 38. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére