• Tartalom
Oldalmenü

43/2009. (XII. 29.) PM rendelet

a zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól1

2016.01.01.

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. § (2) bekezdés f) pontjában és a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény 15. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A zárjegyek előállítása

1. § (1)2

(2) A zárjegyek leírását az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A zárjegyeket hamisítás elleni védelemmel kell ellátni. A védelem kialakításánál a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat szakvéleményét is figyelembe kell venni.

(4)3 A zárjegy előállítója a gyártott, a tárolt és a vámhatóságnak átadott zárjegyekről tételesen naptári félévenként köteles elszámolni.

(5)4 A (3)–(4) bekezdésben foglaltak teljesítését, valamint a zárjegyek 1. melléklet szerinti minőségét a vámhatóság folyamatosan köteles ellenőrizni.

(6)5 Az előállítás, a tárolás és a kiadás során keletkező selejtes, sérült zárjegyeket a zárjegy előállítójának és a vámhatóságnak a képviselőiből álló bizottság jegyzőkönyv felvétele mellett – a zárjegyek tételes ellenőrzését, számbavételét követően – megsemmisíti.

A zárjegyek megrendelése

2. § (1) Zárjegy megrendelésére irányuló kérelmet (a továbbiakban: megrendelés) az a személy nyújthat be, aki rendelkezik

a) alkoholtermék-, sörtároló-, bortároló- vagy pezsgőtároló-adóraktári engedéllyel (a továbbiakban: adóraktári zárjegyfelhasználó),

b)6 az alkoholtermék más tagállamból való beszerzésére jogosító bejegyzett kereskedői engedéllyel, közösségi kereskedelmi tevékenységre jogosító jövedéki engedéllyel (a továbbiakban: kereskedői zárjegyfelhasználó), vagy

c) alkoholtermék harmadik országból való beszerzésére jogosító jövedéki engedéllyel (a továbbiakban: importőr zárjegyfelhasználó) (a továbbiakban a)–c) pont együtt: zárjegyfelhasználó).

(2)7 A vámhatóság a megrendelés visszaigazolása előtt

a) vizsgálja a megrendelő (1) bekezdés, továbbá – a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvényben (a továbbiakban: Pálinkatörvény) meghatározott pálinka zárjegy megrendelése esetén – a Pálinkatörvény 9. § (2) bekezdése szerinti igényjogosultságát, valamint felméri a zárjegyfelhasználásról rendelkezésre álló adatok, ismeretek alapján a megrendelés mennyiségének megalapozottságát;

b) vizsgálja, hogy a más tagállamból beszerzésre kerülő alkoholra megrendelt zárjegymennyiség alapján teljesül-e a bejegyzett kereskedő esetében a Jöt. 24. § (2), illetve (3) bekezdésében, a közösségi kereskedelmi tevékenységet folytató jövedéki engedélyes kereskedő esetében a Jöt. 27. § (4) bekezdésében előírt jövedékibiztosíték-nyújtási követelmény.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti zárjegyfelhasználónak a zárjegy-megrendelésében meg kell adnia a más tagállamból beszerzésre kerülő alkoholtermék utáni adókötelezettség levezetését (kiszerelési egységenkénti és alkoholtartalom szerinti részletezéssel).

3. § (1) A zárjegyeket a 2. mellékletben meghatározott adattartalommal, elektronikus úton, a jövedékiadó- és energiaadó-bevallási, valamint a jövedéki adatszolgáltatási kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítésének szabályairól szóló pénzügyminiszteri rendelet (a továbbiakban: ER.) rendelkezéseinek alkalmazásával kell megrendelni úgy, hogy a megrendelés legkésőbb a megrendelésben kért átvételi időpontot megelőző 7. munkanapon beérkezzen a vámhatósághoz.

(2) Az egy alkalommal megrendelhető zárjegymennyisége az 1. melléklet szerinti kiszerelési egységre megadott darabszám vagy annak egész számú többszöröse lehet.

(3)8 Az adóraktári zárjegyfelhasználó a negyedéves termeléséhez szükségesnél nagyobb zárjegykészletet nem tarthat.

(4)9 Az eseti bejegyzett kereskedő és a jövedéki engedélyes kereskedő beszerzésenként, az importőr zárjegyfelhasználó importügyletenként nyújthatja be a zárjegy megrendelését.

(5)10 A vámhatóság a megrendelés, illetve az ellenőrzés során megadott adatok kezelése tekintetében az adótitok szabályai szerint köteles eljárni.

4. § (1)11 A vámhatóság a zárjegyfelhasználó igényjogosultságának vizsgálatát követően a megrendelés visszaigazolásában a zárjegyek kiadását azzal a feltétellel engedélyezi, ha a zárjegyek előállítási költségének megfizetését a zárjegyfelhasználó legkésőbb a zárjegyek átvételének időpontjáig teljesíti.

(2) A megrendelés visszaigazolásának a kiadható mennyiséget, az átvétel pontos helyét, időpontját, a fizetendő zárjegyelőállítási költség összegét kell tartalmaznia.

(3)12 Ha a zárjegyek kiadásának – a Jöt.-ben és e rendeletben előírt – feltételei hiányoznak vagy a zárjegyfelhasználónak az állami adó- és vámhatóság felé meg nem fizetett végrehajtható adótartozása van – nem értve ide, ha arra részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyeztek –, a vámhatóság a kiadás elutasításáról dönt.

A zárjegyek kiadása, átvétele

5. § (1)13 A zárjegyeket a zárjegyfelhasználó személyesen, meghatalmazott képviselője (megbízottja), illetve – jogi személyiséggel rendelkező és jogi személyiség nélküli szervezet esetén – törvényes képviselője útján veheti át, amennyiben a zárjegy-előállítási költség összegének megfizetését igazoló bizonylat eredeti példányát bemutatja. Igazolásként a fizetésiszámla-kivonat másolata vagy a terhelés megtörténtéről szóló banki igazolás fogadható el. A közösségi kereskedelmi tevékenységet folytató jövedéki engedélyes kereskedőnek a beszerzett alkoholtermék adójának megfizetéséről a vámhatóság igazolását kell a zárjegy kiadásához bemutatnia.

(2)14 A zárjegyfelhasználó a bélyegzőlenyomatát legkésőbb az első zárjegymegrendelése benyújtásáig köteles a vámhatóságnak megküldeni, vagy személyesen, meghatalmazott képviselője (megbízottja), illetve – jogi személyiséggel rendelkező és jogi személyiség nélküli szervezet esetén – törvényes képviselője útján benyújtani. A bélyegzőlenyomat megváltoztatását, valamint az átvételre jogosult személyében bekövetkezett változást haladéktalanul be kell jelenteni a vámhatósághoz.

(3) A zárjegyek tételes átadása-átvétele az 1. melléklet szerinti szalagozott kötegek vagy dobozok átadásával-átvételével történik.

(4) A dobozok tartalmát (a zárjegyek választékát, mennyiségét) a zárjegyeket előállító nyomda hitelesíti úgy, hogy a lezárt dobozokon feltüntetik a zárjegyválaszték megnevezését, a zárjegyek sorszámát és darabszámát, és azt aláírásukkal és bélyegzőlenyomatukkal igazolják.

(5) A zárjegyfelhasználó a (3) bekezdésben foglalt tételes átadás-átvétel során egyéb módon is ellenőrizheti az átvett zárjegyek választékát, darabszámát.

(6) A zárjegyek átadásának-átvételének helye a zárjegyet előállító nyomda telephelye.

(7)15 A zárjegyek átadásáról-átvételéről két példányban szállítólevelet kell kiállítani, mely tartalmazza az átadás-átvétel időpontját, a zárjegy választékát, mennyiségét, sorszámát. Az átadást-átvételt a vámhatóság és a zárjegyfelhasználó vagy meghatalmazott képviselője (megbízottja) a szállítólevél példányain aláírásával, bélyegzőlenyomatával igazolja.

(8) Az átvett zárjegyek elszállítása a zárjegyfelhasználó feladata. A zárjegyfelhasználó az átvett zárjegyeket a zárjegy-megrendelőlapon feltüntetett telephelyen veszi készletre. A zárjegyfelhasználó köteles a zárjegyek biztonságos tárolásáról gondoskodni.

(9) A zárjegyfelhasználónak a Jöt. szerinti zárjegyhiány utáni fizetési kötelezettsége az átadás-átvétel időpontjától áll fenn.

(10)16 A feleslegessé vált, valamint a zárjegyeket tartalmazó dobozok, kötegek felbontásakor, illetve a zárjegyek felhelyezése során talált minőséghibás zárjegyeket a zárjegyfelhasználó nem semmisítheti meg. Legkésőbb a Jöt. 73. § (6) bekezdésében meghatározott elszámolási időszak (a továbbiakban: elszámolási időszak) végéig

a) a feleslegessé vált zárjegyeket – a 14. § (5)–(6) bekezdésében foglalt rendelkezések alkalmazása mellett – meg kell semmisíteni vagy azokat a zárjegyfelhasználónak a vámhatósághoz vissza kell küldenie;

b) a minőséghibás zárjegyeket a zárjegyfelhasználónak a vámhatósághoz vissza kell küldenie.

(11)17 A vámhatóság a visszavett zárjegyeket más zárjegyfelhasználónak újból nem adhatja ki, azokat meg kell semmisítenie.

A zárjegyek előállítási költségének megfizetése

6. § (1)18 A vámhatóság a zárjegyek érvényesíthető előállítási költségének kialakításába – a zárjegy előállítójával a zárjegyfajtánkénti egységnyi előállítási költségekben történő megállapodását megelőzően – köteles a zárjegyfelhasználók szakmai szövetségét, terméktanácsát bevonni. A kialakuló egységnyi fizetendő előállítási költségnek a hamisítás elleni megfelelő szintű védelmet a legkisebb költségterhelés mellett kell biztosítania.

(2)19 A vámhatóság az átadás-átvételre kerülő zárjegyekről számlát állít ki, amelyet az átadás-átvétellel egy időben köteles a zárjegyfelhasználónak átadni vagy megküldeni.

(3) A zárjegyfelhasználó a zárjegy-előállítási költség megfizetését átutalással köteles teljesíteni.

(4)20 Amennyiben a (3) bekezdés szerint megfizetett zárjegy-előállítási költség meghaladja a (2) bekezdés szerinti számlán szereplő összeget, a zárjegyfelhasználó kérésének megfelelően a vámhatóság

a) 5 munkanapon belül intézkedik a különbözetnek a zárjegyfelhasználó által megjelölt fizetési számlára történő visszautalásáról, vagy

b) a különbözetet a zárjegyfelhasználó következő zárjegymegrendelése során beszámítja.

(5)21 A vámhatóság intézkedik a visszaküldött minőséghibás zárjegyek után megfizetett zárjegy-előállítási költségnek a – zárjegyek visszavételét követő 15 munkanapon belül történő – visszatérítéséről.

(6)22 Ha a zárjegyfelhasználó a megrendelt zárjegyet – a megrendelés visszaigazolásában – az átadásra-átvételre megjelölt napot követő 10. munkanapig nem veszi át, a vámhatóság a zárjegyek előállítási költségével a zárjegyfelhasználót megterheli.

A zárjegy alkalmazása

7. § (1) A zárjegyet az alkoholtermék azon legkisebb csomagolási (kiszerelési) egységére (a továbbiakban: fogyasztói csomagolás) kell felragasztani, amelyben az alkoholtermék közvetlenül a fogyasztóhoz kerül. A zárjegyet úgy kell felhelyezni, hogy a zárjegyen feltüntetett szöveg és sorszám olvasható, a vonalkód teljes terjedelmében látható legyen.

(2) A zárjegyfelhasználó a zárjegyet olyan ragasztóanyaggal köteles felragasztani, amely a zárjegy sérülés nélküli eltávolítását kizárja.

(3)23 A forgalmazás során a zárjegy sorszámának és vonalkódjának bármely módon történő eltakarása (kivéve a díszdoboz csomagolású alkoholterméket, illetve a vámhatóság által engedélyezett egyéb csomagolást, valamint az olyan biztonsági eszköz alkalmazását, melynek eltávolítása nem jár a zárjegy sérülésével, olvashatatlanná tételével), felülragasztása, a zárjegyen felirat alkalmazása tilos.

(3a)24 A gyűjtőcsomagolás felbontásakor talált zárjegy nélküli vagy a hamis zárjegyű alkoholterméket a forgalomból véglegesen, a levált vagy megsérült zárjegyű alkoholterméket ideiglenesen ki kell vonni és elkülönítve kell tárolni. A zárjegy nélküli vagy hamis zárjegyű, valamint a levált vagy megsérült zárjegyű alkoholtermékről a termék kereskedelmi megnevezését, kiszerelését, alkoholtartalmát, darabszámát is tartalmazó leltárjegyzéket kell két példányban készíteni és legkésőbb a következő munkanapon a vámhatóság részére benyújtani.

(3b)25 A (3a) bekezdés szerinti leltárjegyzéknek a vámhatóság részére történő benyújtása sérült vagy levált zárjegyű alkoholtermékek esetén forgalmazói zárjegy-megrendelésnek minősül.

(4) A harmadik országból vagy más tagállamból behozott alkoholtermékre a zárjegy belföldön is felragasztható.

(5)26 A más tagállamból behozott zárjegy nélküli alkoholterméket a vámhatóságnak a termék átvételével egyidejűleg be kell jelenteni. A bejelentésben meg kell adni a termék megnevezését, KN-kódját, mennyiségét (kiszerelési egység szerinti darabszám) és alkoholtartalmát. A más tagállamból behozott zárjegy nélküli alkoholterméket a zárjeggyel ellátott alkoholtermékektől elkülönítve, külön helyen kell tárolni.

(6) A harmadik országba exportált alkoholtermék utáni adó-visszaigényléshez a zárjegy felülragasztással történő érvénytelenítésével egy tekintet alá esik a zárjegyen a „zárjegy” szövegrészt részben vagy egészben eltakaró fekete színű, nyomtatott „E” betű feltüntetése.

(7)27 A más tagállamba kiszállított alkoholtermék esetében az adó-visszaigényléshez a zárjegynek a vámhatóság jelenlétében történt eltávolításáról felvett jegyzőkönyvet kell csatolni.

8. § (1)28 Az alkoholtermék palackba történő kiszerelése esetén a zárjegyet a zárókupak tetejétől a palack nyakáig húzódva – nyitószalaggal ellátott kapszulák esetén a kapszulára – úgy kell felragasztani, hogy az a palack nyitásakor eltépődjön.

(2)29 Amennyiben az alkoholtermék különleges formájú vagy zárási módú palackban, vagy nem palackban, hanem attól eltérő fogyasztói csomagolásban kerül forgalmazásra, a zárjegyet a vámhatóság által előzetesen – a zárjegy adatainak olvashatóságára, láthatóságára és eltépődésére vonatkozó rendelkezések értelemszerű figyelembevételével – jóváhagyott módon kell a fogyasztói csomagolásra felhelyezni.

9. § (1) A zárjegyet arra a jövedéki termékre is a 8. §-ban előírt módon kell felhelyezni, amely nem önállóan, hanem más ajándéktárgyakkal együtt kerül értékesítésre.

(2)30 A vámhatóság a 7. § (2) bekezdésében foglalt előírások betartását köteles rendszeresen vizsgálni.

(3)31 Az alkoholterméknek minősülő nem közösségi áru, valamint az adóhatósági, a bírósági végrehajtási eljárásban lefoglalt áru esetén a zárjeggyel való ellátási kötelezettség azt az adóraktár engedélyest, jövedéki engedélyes kereskedőt vagy nem jövedéki engedélyes kereskedőt terheli, amely (aki) a nem közösségi árut, árut átveszi (a továbbiakban: átvevő). A zárjegyet a vámhatóság adja ki az átvevőnek. A zárjegyet a vámhatóság ellenőrzése mellett kell felragasztani, és a zárjegyfelhasználásról a 12. §-ban foglaltak értelemszerű alkalmazásával elszámolni.

Napi adatszolgáltatás a zárjegyek készletváltozásáról

10. § (1) A zárjegyfelhasználó a Jöt. 73. § (12) és (13) bekezdésében előírt napi adatszolgáltatási kötelezettségének (a továbbiakban: napi adatszolgáltatás) a 3. melléklet szerinti adattartalommal, elektronikusan, az ER. rendelkezéseinek alkalmazásával, telephelyenként köteles eleget tenni.

(2) A napi adatszolgáltatás nem terjed ki a zárjegyfelhasználó által a zárjegy előállítója telephelyén átvett zárjegyekre.

(3) Amennyiben a zárjegyfelhasználó megállapítja, hogy a napi adatszolgáltatási kötelezettségét hibásan teljesítette, akkor azt a vámhatóság ellenőrzését megelőzően helyesbítheti, az adott napra vonatkozó napi adatszolgáltatási kötelezettségének az (1) bekezdésben foglaltak szerinti, megismételt teljesítésével.

11. § (1) A zárjegyfelhelyezésre vonatkozó adatokat a zárjegyfelhasználó a napi adatszolgáltatásban alkoholtermékenként,

a) az alkoholtermékeire általa alkalmazott globális áru azonosító szám (a továbbiakban: GTIN szám), vagy

b) – amennyiben a zárjegyfelhasználó az alkoholtermékeire nem alkalmaz GTIN számot – a vámhatóság által képzett egyedi azonosító szám (a továbbiakban: VP termékazonosító-szám)

szerint, azon belül pedig az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. (II. 26.) FVM–ESZCSM–GKM együttes rendelet szerinti tételazonosító jelölés, illetve – amennyiben ilyen jelölés feltüntetése nem kötelező, akkor – az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 18. cikk (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelelő jelölés (a továbbiakban együtt: tételazonosító) szerint részletezve köteles megadni.

(2) A zárjegyfelhasználó köteles

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben alkoholtermékei GTIN számát a 4. melléklet I–II. pontja szerinti adattartalommal bejelenteni,

b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben alkoholtermékeire VP termékazonosító-számot – a 4. melléklet I. és III. pontja szerinti adatok megadásával – igényelni

az e célra rendszeresített, a vámhatóság internetes honlapján közzétett, nyomtatványkitöltő program segítségével kitöltött nyomtatványon.

(3) A GTIN számok bejelentését, illetve a VP termékazonosító-számok igénylését az első alkalommal teljesítendő napi adatszolgáltatás időpontját legalább 20, illetve – a (4) bekezdés b) pontja szerinti benyújtás esetén – 15 munkanappal megelőzően kell megtenni. Ezt követően csak az első bejelentésben, illetve igénylésben nem szereplő további alkoholtermék előállítása, forgalmazása, valamint a bejelentett GTIN számú vagy VP termékazonosító-számmal rendelkező alkoholtermék jellemzőinek módosulása, illetve zárjegyfelhasználó általi gyártásának végleges megszüntetése esetén kell a változásokat bejelenteni, a zárjegyfelhasználás előtt legalább 10, illetve – a (4) bekezdés b) pontja szerinti benyújtás esetén – 5 munkanappal megelőzően, illetve a gyártás megszüntetésének napját követő 30 munkanapon belül.

(4) A GTIN számok bejelentését, illetve a VP termékazonosító-számok igénylését a (2) bekezdés szerinti nyomtatvány

a)32 postai úton vagy

b) elektronikus úton, az ER. rendelkezéseinek alkalmazásával

történő benyújtásával kell megtenni.

(5) A vámhatóság a VP termékazonosító-számokat az igénylés a (4) bekezdés a) pontja szerinti benyújtása esetén postai úton, a (4) bekezdés b) pontja szerinti benyújtás esetén pedig elektronikus úton, az ER. rendelkezéseinek alkalmazásával küldi meg az igénylés beérkezésének időpontját követő 5 munkanapon belül.

(6) A vámhatóság ellenőrzését megelőzően észlelt, hibásan teljesített GTIN szám bejelentést a zárjegyfelhasználó a (2) bekezdés szerinti nyomtatvány felhasználásával helyesbítheti.

A zárjegyfelhasználás elszámolása

12. § (1) A zárjegyfelhasználónak a napi adatszolgáltatásban lejelentett készletváltozásokat a zárjegy

a) telephelyről való kiadása, illetve telephelyre történő szállítása, visszavételezése esetén – kivéve a b) pont szerinti esetet – szállítólevéllel;

b) harmadik országba történő kiszállítása, illetve harmadik országból való visszaszállítása esetén vámokmánnyal;

c)33 megsemmisítése esetén a megsemmisítésről felvett jegyzőkönyvvel;

d)34 vámhatósághoz történő visszaküldése esetén a vámhatóság visszavételt igazoló bizonylatával;

e)35 a zárjegyfelhasználó érdekkörébe nem tartozó okból – ide nem értve a lopás esetét – történt használhatatlanná válása, megsemmisülése esetén a vámhatóság által felvett jegyzőkönyvvel;

f) alkoholtermékekre történő felhelyezése esetén gyártási vagy raktárbizonylattal, illetve – harmadik országban történt felhelyezés esetén – vámokmánnyal

kell dokumentálnia.

(2) Az (1) bekezdés e) pontjában foglaltak esetén a zárjegyfelhasználónak a rendőrség és/vagy a tűzoltóság jegyzőkönyvével is rendelkeznie kell.

13. § (1)36 A vámhatóság az elszámolási időszakonkénti zárjegyelszámolásról – a (2) bekezdés szerinti tartalommal – jegyzőkönyvet vesz fel.

(2)37 A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni:

a) az elszámolási időszak kezdő napján készleten lévő zárjegy mennyiségét (nyitókészlet);

b) az elszámolási időszakban átvett zárjegy mennyiségét, az átvétel keltét;

c) az elszámolási időszakban felhasznált, bizonylattal igazolt zárjegy darabszámát;

d) csökkentő tételként

da)38 a vámhatóság által visszavett feleslegessé vált vagy minőséghibás zárjegy darabszámát,

db)39 a gyártás közben megsérült és a vámhatóság felügyelete mellett megsemmisített zárjegy darabszámát,

dc) a zárjegy igénylőjének érdekkörébe nem tartozó okból – ide nem értve a lopás esetét – használhatatlanná vált, megsemmisült zárjegy darabszámát, ha az biztonsággal megállapítható,

dd)40 a vámhatóság felügyelete mellett megsemmisített feleslegessé vált zárjegy darabszámát;

e) a jegyzőkönyv keltének napján

ea) telephelyen készleten lévő,

eb) tagállamba kiszállított,

ec) bérmunkára átadott

fel nem használt zárjegy mennyiségét (zárókészlet);

f) az elszámolási időszakban keletkezett zárjegyhiányt.

13/A. §41 (1) Azokra a tagállamba kiszállított zárjegyekre, amelyeket a zárjegyfelhasználó az átvételtől számított 90 napon belül napi adatszolgáltatásában a 3. melléklet IV. 1.1, 1.2 vagy 7–10. pontjai szerint készletcsökkenésként nem jelent be, a vámhatóság – a hivatalos helyén történő – bemutatási kötelezettséget írhat elő.

(2) Ha az (1) és (3) bekezdés szerint a vámhatóság által megküldött felszólítás ellenére a zárjegyfelhasználó a felszólításban megjelölt zárjegyeket a felszólítás kézbesítésétől számított 15 napon belül nem mutatja be, a zárjegymennyiség zárjegyhiánynak minősül.

(3) Amennyiben a zárjegyek az (1) bekezdés szerinti bemutatást követő 90 napon belül sem kerülnek felhasználásra, a vámhatóság 90 naponként az (1) bekezdés szerinti bemutatási kötelezettséget írhat elő.

14. § (1) A gyártás közben megsérült zárjegyek elszámolása tételesen vagy a (3) bekezdésben meghatározott módon történhet.

(2) Tételes elszámolás esetén a zárjegyfelhasználó a megsérült zárjegyeket köteles azok darabjainak összerakásával gyűjtőívre felragasztani. A megsérült zárjegy csökkentő tételként csak akkor fogadható el, ha annak több mint 50%-át felragasztották a gyűjtőívre, és megállapítható annak hitelessége és sorszáma, valamint azon újabb, ismételt felhasználás nyomai nem láthatók. Egy gyűjtőívre 50 db sérült zárjegyet kell felragasztani.

(3) Ha a zárjegyfelhasználó az alkoholtermék gyártása közben megsérült zárjegyeket a (2) bekezdésben meghatározott módon nem tudja elszámolni, a zárjegy-elszámolásában csökkentő tételként a tényleges mennyiség, de legfeljebb az elszámolási időszakban gyártott zárjegyes termékek csomagolási egységben kifejezett mennyiségének (darabszámának) a (4) bekezdésben meghatározott százaléka számolható el a zárjegykészlet igazolt csökkenéseként. A zárjegy kézi felhelyezése esetén csak a (2) bekezdés szerinti tételes elszámolás alkalmazható.

(4) A (3) bekezdés szerint elszámolható (leírható) zárjegymennyiség legfeljebb

a) 0,5%, az 5000 db/óra kapacitás alatti csomagológéppel történő zárjegyfelhelyezés esetén,

b) 0,75%, az 5000 db/óra vagy annál nagyobb kapacitású csomagológéppel történő zárjegyfelhelyezés esetén.

(5)42 Az alkoholtermék gyártása közben megsérült és összegyűjtött, a (2) bekezdésben meghatározott elszámolás esetén a felragasztott, sérült zárjegyeket, valamint azokat a sérülésmentes feleslegessé vált zárjegyeket, amelyek nem kerülnek a vámhatósághoz visszaküldésre, a vámhatóság a zárjegyfelhasználó jelenlétében megsemmisíti.

(6)43

15. §44 (1) A zárjegyeknek a zárjegyfelhasználó érdekkörébe nem tartozó okból bekövetkező használhatatlanná válását, megsemmisülését az eseményt követően a zárjegyfelhasználó köteles jegyzőkönyvben rögzíteni, a kivizsgálást megkezdeni és a vámhatósághoz azonnal bejelenteni.

(2) A vámhatóság készletfelvétellel, illetve a rendelkezésére álló adatokból állapítja meg a csökkenésként figyelembe vehető mennyiséget, és azt az eseményről felvett jegyzőkönyvben rögzíti.

16. § (1) A kereskedői zárjegyfelhasználónak és az importőr zárjegyfelhasználónak az egy alkalommal átvett zárjegyek mennyiségére vonatkozóan kell teljesítenie – a Jöt. 73. § (6) bekezdése szerinti határidőig – az elszámolást, melynek során a 12–15. §-okban foglaltakat kell – értelemszerűen – alkalmazni.

(2) Az importőr zárjegyfelhasználónak az elszámoláshoz meg kell adnia a zárjegy harmadik országban történő felhelyezése esetén a zárjegy kiviteléről és a kivitelből visszahozott zárjegyről, valamint az alkoholtermék vámjogi szabadforgalomba bocsátásáról készült vámokmány számát.

(3)45 A zárjegyek átvételekor a kereskedői zárjegyfelhasználónak és az importőr zárjegyfelhasználónak nyilatkoznia kell a Jöt.-ben meghatározott elszámolási kötelezettség teljesítésének időpontjáról. Az elszámolás időpontját legalább 3 munkanappal korábban a vámhatósághoz be kell jelenteni.

(4)46 Ha a Jöt. rendelkezései alapján az elszámolás (3) bekezdés szerinti időpontban való teljesítésére halasztás adható, a halasztásra külön kérelmet kell benyújtani a vámhatósághoz, mely a kérelem alapján dönt az elszámolás új időpontjáról, és ezt végzésben közli az importőr zárjegyfelhasználóval.

(5)47 Ha elszámolási kötelezettségét a kereskedői zárjegyfelhasználó és az importőr zárjegyfelhasználó a (3), illetve (4) bekezdés szerinti időpontig nem teljesíti, a vámhatóság mulasztási bírságot vet ki. Ha a vámhatóság felszólítása ellenére a kereskedői zárjegyfelhasználó és az importőr zárjegyfelhasználó a zárjegyekkel a felszólítástól számított 10 munkanapon belül sem számol el, a részére kiadott zárjegymennyiség zárjegyhiánynak minősül.

A párlat zárjegyek megrendelése, kiadása, átvétele és alkalmazása48

16/A. §49 A bérfőzött párlatnak a Jöt. 67. § (2) bekezdés b) pontja szerinti értékesítése esetén a zárjegyek megrendelésére, kiadására, átvételére és alkalmazására az 1–9. § rendelkezéseit a 16/B–16/D. § szerinti eltéréssel kell alkalmazni.

16/B. §50 (1)51 A párlat zárjegyek előállítási költségének a bérfőzetővel való megfizettetését és a párlat zárjegyeknek a bérfőzető rendelkezésére bocsátását a vámhatóság végzi.

(2)52 A bérfőzető kizárólag párlat zárjegy megrendelésére jogosult.

(3)53 A zárjegy megrendelésére irányuló kérelmet a bérfőzetőnek az 5. mellékletben meghatározott adattartalmú, a vámhatóság internetes honlapjáról letöltött és kinyomtatott formátumban kell a vámhatósághoz írásban benyújtania.

(4)54 A vámhatóság megvizsgálja a párlat zárjegy kiadása jogszabályi feltételeinek fennállását.

(5)55

16/C. §56 (1) A vámhatóság az átadás-átvételre kerülő párlat zárjegyekről számlát állít ki, amelyet az átadás-átvétellel egy időben köteles a bérfőzetőnek átadni.

(2) A bérfőzető a párlat zárjegy-előállítási költségének megfizetését a vámhatóság hivatalos helyén történő készpénzfizetéssel, fizetési számlára történő készpénz befizetéssel vagy átutalással köteles teljesíteni. A vámhatóság a hivatalos helyén teljesített készpénzfizetésről a bérfőzető részére nyugtát bocsát ki és ad át.

(3) A párlat zárjegyeket a bérfőzető személyesen veheti át, amennyiben a párlat zárjegy-előállítási költség összegének megfizetését igazoló bizonylat eredeti példányát, továbbá a 16/B. § (3) bekezdés szerinti megrendeléséhez kapcsolódó származási igazolvány(ok) eredeti példányát a vámhatóságnak bemutatja.

(4) A zárjegy-előállítási költségének és az adó megfizetésének (3) bekezdésben említett igazolásaként a vámhatóság által kiállított nyugta, a fizetési számlára történő készpénz befizetés feladóvevénye, a fizetésiszámla-kivonat másolata vagy a terhelés megtörténtéről szóló igazolás fogadható el.

(5) A párlat zárjegyek tételes átadása-átvétele a zárjegyek sorszáma szerint, azok darabonkénti átadásával-átvételével, a vámhatóság hivatalos helyén történik.

(6) A zárjegyek átadásáról-átvételéről két példányban jegyzéket kell kiállítani, mely tartalmazza az átadás-átvétel helyét és időpontját, a párlat zárjegy mennyiségét és sorszámát, valamint az átvételre kerülő párlat zárjeggyel ellátásra kerülő párlat fajtáját és kiszerelési egységének névleges űrtartalmát. Az átadást-átvételt a vámhatóság és a bérfőzető a jegyzék példányain aláírásával, bélyegzőlenyomatával igazolja.

16/D. §57 A bérfőzető a párlat fogyasztói csomagolására a párlat zárjegyet úgy köteles felhelyezni, hogy a zárjegyen feltüntetett szöveg és sorszám olvasható, a vonalkód teljes terjedelmében látható legyen, valamint az a fogyasztói csomagolás felnyitásakor eltépődjön.

A forgalmazás során megsérült vagy levált zárjegyek pótlása58

16/E. §59 A szabadforgalomba bocsátott megsérült vagy levált zárjegyű alkoholtermék zárjegyének pótlásakor az 1–9. § rendelkezéseit a 16/F–16/G. § szerinti eltéréssel kell alkalmazni.

16/F. §60 (1)61 A szabadforgalomba bocsátott megsérült vagy levált zárjegyű alkoholterméket továbbforgalmazni kívánó jövedéki engedélyes vagy nem jövedéki engedélyes kereskedő (a továbbiakban: forgalmazói zárjegyfelhasználó) által igényelt zárjegyet a vámhatóság bocsátja rendelkezésre.

(2) A forgalmazói zárjegyfelhasználó kizárólag a birtokában lévő alkoholtermékről levált vagy megsérült zárjegy típusával megegyező zárjegy megrendelésére jogosult.

(3)62 A forgalmazói zárjegyfelhasználó által igényelhető zárjegy megrendelésére irányuló, 7. § (3a) bekezdése szerinti bejelentést a vámhatósághoz kell benyújtani, melyben meg kell adni:

a) az igényelt zárjegy mennyiségét és típusát;

b) a leltárba vett alkoholtermékek származását igazoló okmány típusát, számát;

c) a forgalmazói zárjegyfelhasználó adószámát és jövedéki vagy működési engedélyének számát, vagy kereskedelmi tevékenység bejelentéséről szóló igazolásának számát és telephelyének címét;

d) a forgalmazói zárjegyfelhasználó elérhetőségeit.

(4)63

(5)64 A 7. § (3a) bekezdés szerinti zárjegymegrendelés alapján a vámhatóság a forgalmazói zárjegyfelhasználót tájékoztatja a megrendelt zárjegyek rendelkezésre bocsátásának – a forgalmazói zárjegyfelhasználóval előre egyeztetett – időpontjáról és helyszínéről.

16/G. §65 (1)66 Az igényelt zárjegyeket a vámhatóság helyezi fel – a megsérült zárjegy eltávolítását követően – az e rendeletben meghatározott követelmények alkalmazásával. A felhelyezett zárjegyekről a vámhatóság jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza az új zárjeggyel ellátott alkoholtermék kereskedelmi megnevezését, kiszerelését, alkoholtartalmát, valamint a felhelyezett zárjegy sorszámát, továbbá a levált vagy sérült zárjegyű alkoholtermék egyedi azonosításra alkalmas sérült vagy levált zárjegyének sorszámát is. A levált vagy megsérült zárjegyű alkoholtermék egyedi azonosításra alkalmas sérült vagy levált zárjegyét a vámhatóság a zárjegyfelhelyezéssel egyidejűleg megsemmisíti, vagy amennyiben a megsemmisítés feltételei nem állnak fenn, úgy azt megsemmisítés céljából bevonja.

(2) A forgalmazói zárjegyfelhasználónak nem kell megfizetnie a zárjegy előállítási költségét.

Értelmező rendelkezések67

16/H. §68 E rendelet alkalmazásában

1. levált zárjegyű alkoholtermék: az az alkoholtermék, amelynél a zárjegy részben vagy teljesen elvált a palacktól és zárókupaktól, de a termék egyéb jellemzői alapján feltételezhető, hogy az korábban zárjeggyel ellátott volt és a levált zárjegy a forgalmazás, tárolás, szállítás helyén megtalálható és minden kétséget kizáróan a termékkel vagy annak forgalmazójával, gyártójával összefüggésbe hozható,

2. megsérült zárjegyű alkoholtermék: az az alkoholtermék, amelyen a zárjegy képe és formátuma felismerhető, egyedileg azonosítható, de funkcióját nem tölti be, valamint az az alkoholtermék, amelyen a zárjegy anyagában folytonossági hiány következett be.

Hatályba léptető és záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 18. § és a 19. § (2) bekezdése, valamint az 5. melléklet 2010. április 1-jén lép hatályba.

18. §69 A 2012. december 31-ig hatályos előírások szerint legyártott zárjegykészlet a zárjegyfelhasználók részére a készlet erejéig kiadható és az alkoholtermékeken időbeli korlátozás nélkül felhasználható.

19. § (1)–(2)70

(3)71

20. § A rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, – a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított – 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikkében előírt egyeztetése megtörtént.

1. melléklet a 43/2009. (XII. 29.) PM rendelethez72

A zárjegyek leírása
1. Alkoholtermék zárjegy
1.1. Leírása:
A zárjegy fekvő téglalap alakú, színe kékeszöld összhatású, kék és zöld biztonsági (guilloche) nyomattal, benne ugyanezen színek használatával Merkúr embléma. A zárjegyen a „Szeszes ital” felirat sötétkék, a sorszám, valamint a vonalkód fekete színű. A zárjegyen szabad szemmel nem látható, UV-fényre reagáló Merkúr embléma és hullámvonalakat tartalmazó biztonsági alnyomat is található.
1.2. Méret (választék) és alkalmazhatóság:
45 x 12 mm: 0,02–0,5 liter között
80 x 16 mm: 0,2–1,00 liter között
100 x 16 mm: 1,5 litertől
1.3. Technológia:
Nyomtatás négy színnel, ebből egy szín UV-fényre zöldesen reagáló.
1.4. Anyaga:
Speciális, csak erre a célra legyártott, 70 grammos papír, amely UV-fényben sárga és kék színű, természetes fénynél vörös színű pelyhezőt tartalmaz, és vegyi védelemmel van ellátva.
1.5. Sorszám:
Egyszer háromkarakteres és egyszer kétkarakteres betűjelből és hét számból álló sorszám (XXX0000000XX).
1.6. Ellenőrző kód:
A sorszámot követő karakter.
1.7. Kiszerelési egység:
A méretre vágott zárjegyek 500-anként szalagozott kötege.
1.8. Csomagolási egység:
A 80 x 16 mm és a 100 x 16 mm méretű zárjegy esetén 20 000 darabonként, a 45 x 12 mm méretű zárjegy esetén 25 000 darabonként dobozba rakva oly módon, hogy a zárjegyek a dobozt teljes terjedelmében kitöltsék.
2. Pálinka zárjegy
2.1. Leírása:
A zárjegy fekvő téglalap alakú, színe vöröses-narancs összhatású, rózsaszín és narancs biztonsági (guilloche) nyomattal, benne Merkúr embléma. A zárjegyen a „Pálinka” felirat és a Merkúr embléma sötétbarna, a sorszám, valamint a vonalkód fekete színű. A zárjegyen szabad szemmel nem látható, UV-fényre reagáló Merkúr embléma és hullámvonalakat tartalmazó biztonsági alnyomat is található.
2.2. Méret (választék) és alkalmazhatóság:
45x12 mm: 0,02–0,5 liter között
80x16 mm: 0,2–1,00 liter között
100x16 mm: 1,5 litertől
2.3. Technológia:
Nyomtatás négy színnel, ebből egy szín UV-fényre zöldesen reagáló.
2.4. Anyaga:
Speciális, csak erre a célra legyártott, 70 grammos papír, amely UV-fényben sárga és kék színű, természetes fénynél vörös színű pelyhezőt tartalmaz, és vegyi védelemmel van ellátva.
2.5. Sorszám:
Egyszer háromkarakteres és egyszer kétkarakteres betűjelből és hét számból álló sorszám (XXX0000000XX).
2.6. Ellenőrző kód:
A sorszámot követő karakter.
2.7. Kiszerelési egység:
A méretre vágott zárjegyek 500-anként szalagozott kötege.
2.8. Csomagolási egység:
A 80Ű16 mm és a 100Ű16 mm méretű zárjegy esetén 20 000 darabonként, a 45Ű12 mm méretű zárjegy esetén 25 000 darabonként dobozba rakva oly módon, hogy a zárjegyek a dobozt teljes terjedelmében kitöltsék.
3. Párlat zárjegy
3.1. Leírása:
A zárjegy fekvő téglalap alakú, színe zöldes összhatású, zöld biztonsági (guilloche) nyomattal, benne ugyanezen szín használatával Merkúr embléma. A zárjegyen a „Párlat” felirat sötétzöld, a sorszám, valamint a vonalkód fekete színű. A zárjegyen szabad szemmel nem látható, UV-fényre reagáló Merkúr embléma és hullámvonalakat tartalmazó biztonsági alnyomat is található.
3.2. Méret (választék):
80x16 mm
3.3. Technológia:
Nyomtatás négy színnel, ebből egy szín UV-fényre zöldesen reagáló.
3.4. Anyaga:
Speciális, csak erre a célra legyártott, öntapadós felületű, 70 grammos papír, amely UV-fényben sárga és kék színű, természetes fénynél vörös színű pelyhezőt tartalmaz, és vegyi védelemmel van ellátva.
3.5. Sorszám:
Egyszer háromkarakteres és egyszer kétkarakteres betűjelből és hét számból álló sorszám (XXX0000000XX).
3.6. Ellenőrző kód:
A sorszámot követő karakter.

2. melléklet a 43/2009. (XII. 29.) PM rendelethez73

Zárjegy megrendelőlap

I.

Megrendelő adatai:

 

A megrendelő megnevezése (neve):

 

A megrendelő jövedéki engedélyszáma (zárjegyet felhasználó telephelyre vonatkozóan):

 

VPID (vámazonosító) száma:

 

Adószám:

 

A megrendelő tevékenységének minősége (adóraktár/bejegyzett kereskedő/közösségi kereskedelmi tevékenységet végző/importőr):

 

Székhelye (pontos címe):

 

Telefon(telefax)száma:

 

Pénzforgalmi jelzőszáma, számlavezető pénzintézete:

 

A zárjegyet felhasználó telephely megnevezése és pontos címe:

 

A zárjegy átvételének kért időpontja:

 

 

II.

Az igényelt zárjegy típusa és mennyisége darabban, méretválasztékonként részletezve:

 

 

III.

A más tagállamból beszerzésre kerülő alkoholtermék utáni adókötelezettség 2. § (3) bekezdés szerinti levezetése.

3. melléklet a 43/2009. (XII. 29.) PM rendelethez74

A zárjegyek készletváltozásáról teljesítendő adatszolgáltatás adattartalma (telephelyenként)

I.

Tárgynap (év, hó, nap): ............

 

 

II.

Zárjegyfelhasználó adatai

1.

név:

2.

adószám:

3.

VPID szám:

4.

telephely jövedéki engedélyszáma:

5.

telephely címe (külföldi zárjegyfelhelyezés esetén az a cím, ahonnan a zárjegyet kiszállították):

 

 

III.

Zárjegykészlet-növekedés

1.

Másik saját telephelyről átvétel

a)

átvett zárjegy darabszáma: .................... és sorszáma (sorszámtartománya): ....................

b)

küldő telephely jövedéki száma: ..................

c)

szállítólevél száma: ................

2.

Másik adóraktár engedélyestől bérmunkára átvétel

a)

átvett zárjegy darabszáma: .................... és sorszáma (sorszámtartománya): .....................

b)

küldő telephely jövedéki száma: ...................

c)

szállítólevél száma: .....

3.

Másik adóraktár-engedélyestől a bérmunkára kiadott zárjegy visszavétele

a)

visszavett zárjegy darabszáma: .............. és sorszáma (sorszámtartománya): .....................

b)

küldő telephely jövedéki száma: ......................

c)

szállítólevél száma: ...............

4.

Fel nem helyezett zárjegy visszaszállítása tagállamból

a)

visszaszállított zárjegy darabszáma: ............... és sorszáma (sorszámtartománya): ...................

b)

szállítólevél száma: .................

5.

Fel nem helyezett zárjegy visszaszállítása harmadik országból

a)

visszaszállított zárjegy darabszáma: ............. és sorszáma (sorszámtartománya): ..............

b)

vámokmány száma: .................

 

 

IV.

Zárjegykészlet-csökkenés

1.

Zárjegyfelhelyezés alkoholtermékre

 

[GTIN számmal / VP termékazonosító-számmal beazonosított alkoholtermékenként, azon belül tételazonosítónként]

1.1.

Belföldön felhelyezett zárjegyek

a)

alkoholtermék GTIN száma / VP termékazonosító-száma:

b)

tételazonosító száma(i) / sorszámtartománya(i):

c)

felhasznált zárjegyek sorszámtartománya(i)

ca)

kezdete (legkisebb számérték):

cb)

vége (legnagyobb számérték):

d)

palackozott (kiszerelt) alkoholtermék mennyisége

da)

literben:

db)

a fogyasztói csomagolás szerinti mennyiségi egységben (palack stb.):

dc)

az adó alapjául szolgáló mennyiségi egységben:

1.2.

Tagállamban felhelyezett zárjegyek

a)

alkoholtermék GTIN száma / VP termékazonosító-száma:

b)

tételazonosító száma(i) / sorszámtartománya(i):

c)

felhasznált zárjegyek sorszámtartománya(i):

ca)

kezdete (legkisebb számérték):

cb)

vége (legnagyobb számérték):

d)

palackozott (kiszerelt) alkoholtermék mennyisége

da)

literben:

db)

a fogyasztói csomagolás szerinti mennyiségi egységben (palack stb.):

dc)

az adó alapjául szolgáló mennyiségi egységben:

1.3.

Harmadik országban felhelyezett zárjegyek

a)

alkoholtermék GTIN száma / VP termékazonosító-száma:

b)

tételazonosító száma(i) / sorszámtartománya(i):

c)

felhasznált zárjegyek sorszámtartománya(i)

ca)

kezdete (legkisebb számérték):

cb)

vége (legnagyobb számérték):

d)

palackozott (kiszerelt) alkoholtermék mennyisége

da)

literben:

db)

a fogyasztói csomagolás szerinti mennyiségi egységben (palack stb.):

dc)

az adó alapjául szolgáló mennyiségi egységben:

2.

Másik saját telephelyre átadás

a)

átadott zárjegy darabszáma: ............ és sorszáma (sorszámtartománya):

b)

fogadó telephely jövedéki száma: .............

c)

szállítólevél száma:

3.

Másik adóraktár-engedélyesnek bérmunkára átadás

a)

átadott zárjegy darabszáma: ........... és sorszáma (sorszámtartománya):

b)

fogadó telephely jövedéki száma:

c)

szállítólevél száma:

4.

Másik adóraktár-engedélyestől bérmunkára átvett zárjegy visszaadása

a)

visszaadott zárjegy darabszáma: .............. és sorszáma (sorszámtartománya):

b)

fogadó telephely jövedéki száma:

c)

szállítólevél száma:

5.

Külföldön történő zárjegyfelhelyezés céljából harmadik országba kiszállítás

a)

kiszállított zárjegy darabszáma: ................... és sorszáma (sorszámtartománya):

b)

vámokmány száma:

 

 

6.

Másik tagállamban történő zárjegyfelhelyezés céljából másik tagállamba kiszállítás

a)

kiszállított zárjegy darabszáma: ............. és sorszáma (sorszámtartománya):

b)

szállítólevél száma:

7.

Telephelyen megsemmisítés

a)

feleslegessé vált megsemmisített zárjegy darabszáma: .............. és sorszáma (sorszámtartománya):

b)

a 14. § (2) bekezdés szerinti, gyártás közben megsérült zárjegy darabszáma: ........... és sorszáma (sorszámtartománya):

c)

a megsemmisítésről felvett vámhatósági jegyzőkönyv száma:

8.

vámhatóság általi visszavétel

a)

visszavett zárjegy darabszáma: ............. és sorszáma (sorszámtartománya):

b)

vámhatóság visszavételt igazoló bizonylatának száma:

9.

Gyártás közben megsérült, a 14. § (2) bekezdés szerinti elszámolásra nem kerülő zárjegyek darabszáma

10.

A zárjegy igénylőjének tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan okból történt – ide nem értve a lopás esetét – használhatatlanná válás, megsemmisülés

a)

a használhatatlanná vált vagy megsemmisült zárjegy darabszáma:

b)

a használhatatlanná válásról vagy megsemmisítésről felvett vámhatósági jegyzőkönyv száma:

4. melléklet a 43/2009. (XII. 29.) PM rendelethez75

GTIN szám bejelentés/VP termékazonosító-szám igénylés

I.

Zárjegyfelhasználó adatai:

1.

név: .......................................................................................................................................................................

2.

adószám: ...............................................................................................................................................................

3.

VPID szám: ..........................................................................................................................................................

II.

GTIN szám bejelentés/módosítás

Az egy GTIN szám alá sorolt alkoholtermék

1.

GTIN száma

2.

kereskedelmi megnevezése

3.

névleges űrtartalma (literben)

4.

címkén feltüntetett alkoholtartalma (térfogatszázalékban)

5.

KN-kódja

6.

fajtakódja

7.

bejelentés/módosítás oka (karbantartási jel)

a)

U – új GTIN szám

b)

M – módosított GTIN szám

c)

T – törölt GTIN szám

8.

GTIN szám érvényessége

(U és M karbantartási jel esetében az érvényesség kezdete, T esetében az érvényesség vége)

 

III.

VP termékazonosító-szám igénylés/módosítás

Az egy VP termékazonosító-szám alá sorolni kért/sorolt alkoholtermék

1.

VP termékazonosító-száma (csak módosítás esetében töltendő ki)

2.

kereskedelmi megnevezése

3.

névleges űrtartalma (literben)

4.

címkéjén feltüntetett alkoholtartalma (térfogatszázalékban)

5.

KN-kódja

6.

fajtakódja

 

7.

bejelentés/módosítás oka (karbantartási jel)

a)

U – új VP termékazonosító-szám

b)

M – módosított VP termékazonosító-szám

c)

T – törölt VP termékazonosító-szám

8.

VP termékazonosító-szám érvényessége (csak módosítás esetében töltendő ki)

(U és M karbantartási jel esetében az érvényesség kezdete, T esetében az érvényesség vége)

5. melléklet a 43/2009. (XII. 29.) PM rendelethez76

6. melléklet a 4/2010. (VIII. 13.) NGM rendelethez77

A bérfőzető zárjegy-megrendelése
1. Bérfőzető adatai
A bérfőzető neve:
A bérfőzető adóazonosító jele:
A bérfőzető születési ideje (év, hónap, nap)*:
A bérfőzető anyja neve*:
A bérfőzető kistermelői regisztrációs száma:
Állandó lakóhelye (tartózkodási helye):
Telefonszáma:
A megrendelt, átvételre kerülő zárjegyek tárolásának helye:
2. A zárjeggyel ellátásra kerülő párlatra vonatkozó adatok
Az értékesíteni kívánt párlat származási igazolványának száma, kiállítójának jövedéki száma
Az értékesíteni kívánt párlat megnevezése, mennyisége literben
Az értékesíteni kívánt párlat palackjának névleges űrtartalma literben (párlat- és palackfajtánként):
A palackok száma párlat- és palackfajtánként:
Az igényelt zárjegy mennyisége összesen (darabban):
Átvétel kért időpontja:
3. A csatolt okiratok darabszáma
Dátum:
...................................................
kérelmező (bérfőzető)
aláírása
_______
* A megrendelés első alkalommal történő benyújtásakor kell megadni a VPID szám kiadásához , feltéve, hogy azzal a bérfőzető még nem rendelkezik.
1

A rendeletet a 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet 109. § f) pontja hatályon kívül helyezte 2017. július 1. napjával, alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 106. §-át.

2

Az 1. § (1) bekezdését a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 151. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. § (4) bekezdése a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 130. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 1. § (5) bekezdése a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 130. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 1. § (6) bekezdése a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 130. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a 19. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

7

A 2. § (2) bekezdése a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 131. §-ával megállapított szöveg.

8

A 3. § (3) bekezdése az 52/2012. (XII. 29.) NGM rendelet 54. §-ával megállapított szöveg.

9

A 3. § (4) bekezdése az 52/2012. (XII. 29.) NGM rendelet 54. §-ával megállapított szöveg.

10

A 3. § (5) bekezdése a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 132. §-ával megállapított szöveg.

11

A 4. § (1) bekezdése a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 133. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 4. § (3) bekezdése a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 133. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

13

Az 5. § (1) bekezdése a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 134. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

14

Az 5. § (2) bekezdése a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 134. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

15

Az 5. § (7) bekezdése a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 134. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

16

Az 5. § (10) bekezdése a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 134. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

17

Az 5. § (11) bekezdése a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 134. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 6. § (1) bekezdése a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 135. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 6. § (2) bekezdése a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 135. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 6. § (4) bekezdése a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 135. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 6. § (5) bekezdése a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 135. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 6. § (6) bekezdése a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 135. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 7. § (3) bekezdése a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 136. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 7. § (3a) bekezdését az 52/2012. (XII. 29.) NGM rendelet 57. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 136. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 7. § (3b) bekezdését az 52/2012. (XII. 29.) NGM rendelet 57. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 136. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 7. § (5) bekezdése a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 136. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 7. § (7) bekezdése a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 136. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 8. § (1) bekezdése az 52/2012. (XII. 29.) NGM rendelet 58. §-ával megállapított szöveg.

29

A 8. § (2) bekezdése a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 137. §-ával megállapított szöveg.

30

A 9. § (2) bekezdése a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 138. §-ával megállapított szöveg.

31

A 9. § (3) bekezdése a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 138. §-ával megállapított szöveg.

32

A 11. § (4) bekezdés a) pontja a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 139. §-ával megállapított szöveg.

33

A 12. § (1) bekezdés c) pontjában a 17/2011. (IV. 19.) NGM rendelet 96. § (5) bekezdése alapján a „hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatal” szöveg helyébe a „hatósági felügyeletet ellátó vámszerv” szöveg lép, ez azonban nem vezethető át.

34

A 12. § (1) bekezdés d) pontja a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 140. §-ával megállapított szöveg.

35

A 12. § (1) bekezdés e) pontja a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 140. §-ával megállapított szöveg.

36

A 13. § (1) bekezdése a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 141. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

37

A 13. § (2) bekezdése az 52/2012. (XII. 29.) NGM rendelet 59. §-ával megállapított szöveg.

38

A 13. § (2) bekezdés da) alpontja a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 141. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

39

A 13. § (2) bekezdés db) alpontja a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 141. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

40

A 13. § (2) bekezdés dd) alpontja a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 141. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

41

A 13/A. §-t az 52/2012. (XII. 29.) NGM rendelet 60. §-a iktatta be, szövege a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 142. §-ával megállapított szöveg.

42

A 14. § (5) bekezdése a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 143. §-ával megállapított szöveg.

43

A 14. § (6) bekezdését a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 151. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

44

A 15. § a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 144. §-ával megállapított szöveg.

45

A 16. § (3) bekezdése a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 145. §-ával megállapított szöveg.

46

A 16. § (4) bekezdése a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 145. §-ával megállapított szöveg.

47

A 16. § (5) bekezdése a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 145. §-ával megállapított szöveg.

48

A 16/A. §-t megelőző alcímet a 4/2010. (VIII. 13.) NGM rendelet 7. §-a iktatta be.

49

A 16/A. §-t a 4/2010. (VIII. 13.) NGM rendelet 7. §-a iktatta be, szövege a 45/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 19. §-ával megállapított szöveg.

50

A 16/B. §-t a 4/2010. (VIII. 13.) NGM rendelet 7. §-a iktatta be.

51

A 16/B. § (1) bekezdése a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 146. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

52

A 16/B. § (2) bekezdése a 45/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 20. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

53

A 16/B. § (3) bekezdése a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 146. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

54

A 16/B. § (4) bekezdése a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 146. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

55

A 16/B. § (5) bekezdését a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 151. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

56

A 16/C. §-t a 4/2010. (VIII. 13.) NGM rendelet 7. §-a iktatta be, szövege a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 147. §-ával megállapított szöveg.

57

A 16/D. §-t a 4/2010. (VIII. 13.) NGM rendelet 7. §-a iktatta be, szövege a 45/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 22. §-ával megállapított szöveg.

58

A 16/E. §-t megelőző alcímet az 52/2012. (XII. 29.) NGM rendelet 63. §-a iktatta be.

59

A 16/E. §-t az 52/2012. (XII. 29.) NGM rendelet 63. §-a iktatta be.

60

A 16/F. §-t az 52/2012. (XII. 29.) NGM rendelet 63. §-a iktatta be.

61

A 16/F. § (1) bekezdése a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 148. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

62

A 16/F. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 148. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

63

A 16/F. § (4) bekezdését a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 151. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

64

A 16/F. § (5) bekezdése a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 148. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

65

A 16/G. §-t az 52/2012. (XII. 29.) NGM rendelet 63. §-a iktatta be.

66

A 16/G. § (1) bekezdése a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 149. §-ával megállapított szöveg.

67

A 16/H. §-t megelőző alcímet az 52/2012. (XII. 29.) NGM rendelet 63. §-a iktatta be.

68

A 16/H. §-t az 52/2012. (XII. 29.) NGM rendelet 63. §-a iktatta be.

69

A 18. §-t a 19. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan az 52/2012. (XII. 29.) NGM rendelet 64. §-a iktatta be.

70

A 19. § (1)–(2) bekezdését a 19. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

71

A 19. § (3) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

72

Az 1. melléklet az 52/2012. (XII. 29.) NGM rendelet 65. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

73

A 2. melléklet a 18. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

75

A 4. melléklet a 76/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 26. §-a szerint módosított szöveg.

76

Az 5. mellékletet a 19. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás