• Tartalom

45/2009. (XII. 30.) PM rendelet

45/2009. (XII. 30.) PM rendelet

egyes vámjogi tárgyú rendeletek és a pénzügyi szabálysértésekre vonatkozó eljárási szabályokról szóló 23/2000. (V. 18.) PM rendelet módosításáról1

2010.01.01.

Az 1. § és az 5. § (4) bekezdése tekintetében a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 167. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 2–3. § és az 5. § (2) bekezdése tekintetében a Vám- és Pénzügyőrségről szóló 2004. évi XIX. törvény 43. § a) pontjában, a 4. § és az 5. § (3) bekezdése tekintetében a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 82. § h) és l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A pénzügyi szabálysértésekre vonatkozó eljárási szabályokról szóló 23/2000. (V. 18.) PM rendelet (a továbbiakban: Pszer.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Vám- és Pénzügyőrség szervezetéről, valamint egyes szervek kijelöléséről szóló 314/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint a Vám- és Pénzügyőrség hatáskörébe tartozó szabálysértések elbírálására hatáskörrel nem rendelkező vámszerv a pénzügyi szabálysértések felderítése esetén – a Vám- és Pénzügyőrségről szóló 2004. évi XIX. törvény (a továbbiakban: VPtv.) 2. § (4) bekezdés a) pontjára tekintettel – jogosult a VPtv. 5. § (4) bekezdés c) és e) pontjában meghatározott célok elérése érdekében eljárási cselekmények foganatosítására.”

(2) A Pszer. 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A pénzügyi szabálysértések során alkalmazott eljárási cselekmények hangfelvétellel is rögzíthetők. A hangfelvétel csak a nyilatkozatot tartalmazhatja. A személyi és egyéb adatokat a hangfelvétel esetén is írásban kell rögzíteni, és azt az eljárásban részt vevő személyeknek aláírással hitelesíteniük kell. A jegyzőkönyvben a nyilatkozat helyén – a hangfelvétel nyilvántartási számának feltüntetése mellett a hangfelvétel alapján – megjegyzést kell alkalmazni. A hangfelvételt a jegyzőkönyv lezárása előtt le kell játszani, a nyilatkozó kérésére az kiegészíthető, kijavítható, illetve módosítható.”

2. § A Vám- és Pénzügyőrségről szóló törvény végrehajtásáról szóló 24/2004. (IV. 23.) PM rendelet (a továbbiakban: VPr.) 16. §-a a következő (21) bekezdéssel egészül ki:

„(21) A VPKr. 15. § (1) bekezdés r) pontja szerinti fémkereskedelmi hatósági feladatok tekintetében Budapest és Pest megye közigazgatási területén a 17. számú Vám- és Pénzügyőri Hivatal illetékes.”

3. § A VPr. a következő 19. §-sal egészül ki:

19. § A Dél-Pest térségi Vám- és Pénzügyőri Hivatal illetékes a katonai vámügyi szerv által Budapesten és Pest megyében indított eljárásokban.”

4. § Az egyes vámjogi tárgyú, valamint a Vám- és Pénzügyőrségre vonatkozó PM rendeletek módosításáról szóló 28/2009. (XI. 30.) PM rendelet 17. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az elektronikus vám elé állítási engedéllyel rendelkezők az alábbi engedélyeiket – az abban meghatározott keretek között – továbbra is használhatják:]

c) az integrált postaforgalomra vonatkozó egyes vámjogszabályokról szóló PM rendelet szerinti könnyített eljárásra vonatkozó engedély.”

5. § (1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2) A VPr. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(3) A közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet (a továbbiakban: VTVr.) 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(5) Ez a rendelet 2010. január 2-án hatályát veszti.

1. melléklet a 45/2009. (XII. 30.) PM rendelethez

1. A VPr. 2. számú mellékletében az 1. számú Repülőtéri Vám- és Pénzügyőri Hivatalra vonatkozó rendelkezések helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. számú Repülőtéri Vám- és Pénzügyőri Hivatal

Illetékessége szabálysértési ügyekben és vámigazgatási ügyekben – az utasok kézi- és feladott poggyászaival összefüggésben indult vámigazgatási és a jövedéki ügyek kivételével – a következő helyekre terjed ki:
Ferihegyi Nemzetközi Repülőtér;
Airport Business Park, 2220 Vecsés, Lőrinci út 59–61.
helyrajzi szám: Vecsés 0148/41 és 0148/43;
Airport City, 2220 Vecsés, helyrajzi szám: Vecsés 6030/9–12;
1097 Budapest, Fehérakác u. 3. helyrajzi szám: 38236/723;
illetve
1097 Budapest, Ecseri u. 14–16. helyrajzi szám: 38236/575. területére.”

2. A VPr. 2. számú mellékletében az 1. számú Repülőtéri Vám- és Pénzügyőri Hivatalra vonatkozó rendelkezések helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. számú Repülőtéri Vám- és Pénzügyőri Hivatal

Illetékessége a szabálysértési ügyek, a VPKr. 16. §-ának (1) bekezdése alapján hatáskörébe tartozó jövedéki ügyek, az utasok kézi-
és feladott poggyászaival összefüggésben indult vámigazgatási ügyek tekintetében, továbbá a VPKr. 15. § (1) bekezdés m) pontja alapján hatáskörébe tartozó környezetvédelmi termékdíj hatósági ügyek vonatkozásában a következő helyekre terjed ki: Ferihegyi Nemzetközi Repülőtér, Budapesti Nemzetközi Hajókikötő, illetve légi forgalom tekintetében Pest megye közigazgatási területére.”

2. melléklet a 45/2009. (XII. 30.) PM rendelethez

A VTVr. 2. számú melléklete a következő rendelkezésekkel egészül ki:

[Számla száma

Számla elnevezése]

„10032000-01037461

VPOP fémkereskedelmi bírság bevételi számla

10032000-01501449

VPOP fémkereskedelmi letétek elszámolási számla”

1

A rendelet az 5. § (5) bekezdése alapján hatályát vesztette 2010. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére