• Tartalom

49/2009. (XII. 29.) EüM rendelet

49/2009. (XII. 29.) EüM rendelet

a súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról

2017.01.05.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 81. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontja szerinti feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) mellékletében meghatározott betegség, illetve fogyatékosság megállapítására és az állapot végleges vagy átmeneti jellegének meghatározására szakambulancia vagy kórházi osztály szakorvosa jogosult.

(2) Az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevételére jogosító, a mellékletben meghatározott adatokat tartalmazó igazolást

a) szakambulancia vagy kórházi osztály szakorvosa, vagy

b)1 abban az esetben, ha az állapot a jogosultságot megállapító (1) bekezdés szerinti orvosi dokumentáció alapján végleges, a beteg választott háziorvosa

állítja ki.

(3) Az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény – az (1)–(2) bekezdésben meghatározottaktól eltérően – a Kr. 1. § (2) bekezdése alapján a fogyatékossági támogatást megállapító határozattal is igénybe vehető.

2. § (1) Az ideiglenes igazolást évente kell kiállítani az adóévben fennálló, az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságot megalapozó betegségről, illetve fogyatékosságról.

(2) Ha az 1. § (1) bekezdése alapján a fogyatékosság véglegessége került megállapításra, a szakambulancia vagy kórházi osztály szakorvosa, vagy a beteg választott háziorvosa végleges igazolást állít ki.

3. § (1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az e rendeletben foglaltakat a 2010. január 1-jétől keletkezett jövedelmek tekintetében kell alkalmazni.

(3) Akinek a végleges súlyos fogyatékosságát e rendelet hatálybalépését megelőzően a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben foglaltaknak megfelelően már igazolták, a korábban kiadott és e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos igazolása – ide nem értve az (5) bekezdésben foglalt esetet – e rendelet hatálybalépését követően is hatályosnak tekintendő, helyette új igazolást nem kell kiállítani.

(4) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően kiállított, az állapot ideiglenességét megállapító igazolás utoljára a 2009-es adóévre vonatkozóan használható fel az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevételére.

(5) A II. típusú diabeteses beteg – ide nem értve a Kr. alapján adókedvezmény igénybevételére jogosult II. típusú diabeteses beteget – részére a súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról szóló 15/1990. (IV. 23.) SZEM rendelet alapján kiállított igazolás az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevételére utoljára a 2009-es adóévre vonatkozóan használható fel.

(6)2

(7)3

Melléklet a 49/2009. (XII. 29.) EüM rendelethez

Az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevételére jogosító igazolás adattartalma
A súlyosan fogyatékos személy természetes személyazonosító adatai, lakóhelye, adóazonosító jele
Az igazolás kiállítását megalapozó szakorvosi dokumentáció kiadásának dátuma
A súlyos fogyatékosság véglegességének vagy ideiglenes jellegének megállapítása
Ideiglenes igazolás kiállítása esetén az igazolás hatályának megállapítása
Az igazolás kiállításának dátuma
Az igazolást kiállító szakorvos/háziorvos aláírása
1

Az 1. § (2) bekezdés b) pontja a 44/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 53. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (6) bekezdését a (7) bekezdés hatályon kívül helyezte.

3

A 3. § (7) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére