• Tartalom

52/2009. (IX. 30.) IRM rendelet

az ideiglenes megelőző távoltartó határozat meghozatalának részletes szabályairól1

2009.10.01.

A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § n) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az ideiglenes megelőző távoltartó határozat meghozatalát megelőzően a rendőrség köteles vizsgálni a hozzátartozók közötti erőszakra vonatkozó tényeket annak megállapítása céljából, hogy megalapozottan lehet-e következtetni a hozzátartozók közötti erőszak elkövetésére, illetve indokolt-e további eljárás, így különösen szabálysértési vagy büntetőeljárás megindítása.

(2) Az ideiglenes megelőző távoltartó határozat meghozatalát megelőzően – annak megállapítása érdekében, hogy történt-e hozzátartozók közötti erőszak, továbbá a tényállás tisztázásához – szükséges különösen

a) a jelenlévők személyazonosságának megállapítása,

b) a jelenlévők – a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 1. § (5) bekezdése szerinti – hozzátartozói minőségének vizsgálata,

c) a jelenlévők nyilatkozata arról, hogy milyen jogcímen tartózkodnak az ingatlanban,

d) annak megállapítása, hogy a Tv. 1. § (2)–(3) bekezdése alapján a jelenlévők közül ki minősül bántalmazottnak, illetve bántalmazónak,

e) a bántalmazónak a hozzátartozók közötti erőszakot megvalósító magatartásának megállapítása,

f) az ingatlankörülmények felmérése, szemrevételezése,

g) az ingatlan állapotának vizsgálata (berendezési tárgyak állapota, esetleges dulakodásra, szeszesital fogyasztásra, egyéb bódító szer használatára utaló jelek),

h) a jelenlévők nyilatkozata vagy okirat alapján annak megállapítása, hogy a jelenlévő kiskorú gyermek a bántalmazott és a bántalmazó közös gyermeke-e, valamint

i) a hozzátartozók közötti erőszakról tudomással bíró személyek azonosítása, a lehetséges egyéb bizonyítási eszközök feltárása.

2. § (1) Ha a hozzátartozók közötti erőszak helyszínén a rendőr meghallgatja a bántalmazottat, a bántalmazót vagy – ha a bántalmazott, illetve a bántalmazó cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes – azok törvényes képviselőjét, valamint a tanúkat, akkor elsőként a bántalmazottat, majd a bántalmazót, végül a tanúkat kell meghallgatni olyan módon, hogy a bántalmazott, a bántalmazó és a tanú a másik befolyásától mentesen, zavartalanul tudja előadni a történteket.

(2) A meghallgatás során tisztázni és rögzíteni kell különösen

a) a hozzátartozók közötti erőszak esetleges előzményeit,

b) a bántalmazott és a bántalmazó viselkedésének részleteit, az elhangzott kijelentéseket (szükség esetén szó szerint) és az esetleges tettlegesség körülményeit,

c) a hozzátartozók közötti erőszak egyszeri vagy ismétlődő jellegét,

d) azt, hogy a bántalmazó magatartása miért veszélyezteti közvetlenül és súlyosan a bántalmazottat, továbbá

e) azt, hogy tartani lehet-e az ideiglenes megelőző távoltartás elrendelését megalapozó cselekmény folytatásától.

3. § Ha a megállapított tényállás alapján az ideiglenes megelőző távoltartás elrendelése indokolt, a rendőr a határozathozatalhoz szükséges mértékben köteles feltárni a bántalmazott és a bántalmazó szokásos életvitelének jellemzőit, továbbá megjelölni azokat a személyeket, akikkel a bántalmazott rendszeresen kapcsolatot tart.

4. § Az eljárás során a rendőr a Tv. 5. § (6) bekezdése, valamint a Tv. 11. §-a szerinti felvilágosítást tájékoztató átadásával és szóbeli figyelemfelhívással teljesíti.

5. § Ez a rendelet 2009. október 1-jén lép hatályba.

1

A rendeletet a 471/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére