• Tartalom

52/2009. (IV. 16.) FVM rendelet

52/2009. (IV. 16.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból az energetikai célú növénytermesztéshez nyújtható kiegészítő támogatás 2009. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről1

2009.04.19.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

Értelmező rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában:

a) energianövény: az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és IVa. címeiben meghatározott támogatási rendszereket, továbbá a pihentetett terület alapanyag-termelésre való használatát illetően ugyanezen rendelet alkalmazásának részletes szabályozásáról szóló, 2004. október 29-i 1973/2004/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1973/2004/EK bizottsági rendelet) 24. cikk (1) bekezdése szerinti kultúra;

b) elismert piaci szereplő: a piaci szereplőknek az 1973/2004/EK rendelet 37. cikke alapján energianövény feldolgozóként vagy felvásárlóként történő elismeréséről szóló 141/2007. (XI. 28.) FVM rendelet (a továbbiakban: elismerési rendelet) 2. § c) pontja szerinti elismert piaci szereplő;

c) közösségen belüli vásárló: az Európai Közösség más tagállamában bejegyzett elsődleges feldolgozó vagy felvásárló;

d) fás szárú energetikai ültetvény: a fás szárú energetikai ültetvényekről szóló 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti sarjaztatásos fás szárú energetikai ültetvény;

e) reprezentatív hozam: az 1973/2004/EK bizottsági rendelet 26. cikke szerinti, e rendelet 5. § (1) bekezdésében foglalt eljárással megállapított reprezentatív hozam;

f) ügyfél: az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2009. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 37/2009. (IV. 3.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § 1. pontja szerinti mezőgazdasági termelő;

g) érintett terület: az R. 6. §-a szerint megállapított támogatás alapjául szolgáló terület;

h) támogatás: az 1973/2004/EK bizottsági rendelet 23. cikk b) pontja szerinti támogatás.

(2) Az e rendeletben nem meghatározott fogalmakra, valamint az e rendeletben nem szabályozott kérdésekre az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 36/2009. (IV. 3.) FVM rendeletben (a továbbiakban: egységes kérelem rendelet), az R.-ben, valamint az elismerési rendeletben foglaltak az irányadóak.

A támogatás igénybevételének feltételei

2. § (1) E rendelet alapján az ügyfél kiegészítő támogatást vehet igénybe az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén:

a) az ügyfél az érintett területen az R. alapján támogatásra jogosult;

b) az ügyfél az érintett területen energianövényt termeszt, amelyet energetikai célra használnak fel;

c) a fás szárú energetikai ültetvény esetében az ügyfél rendelkezik a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) által a Korm. rendelet alapján kiállított telepítési engedéllyel vagy a fennmaradás engedélyezése tárgyában hozott hatósági határozattal;

d) az ügyfél az elismert piaci szereplővel vagy közösségen belüli vásárlóval minden energianövényre vonatkozóan egyedi, az 1973/2004/EK bizottsági rendelet 25. cikk (4) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szerződéssel (a továbbiakban: szállítási szerződés) rendelkezik vagy saját célú felhasználás esetén az 1973/2004/EK bizottsági rendelet 33. cikk (2) bekezdésében foglaltakról nyilatkozik;

e) közösségen belüli vásárló esetén a felvásárlási szerződés akkor kerül elfogadásra, ha a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) megkeresésére az adott tagország eljáró hatóságának az 1973/2004/EK bizottsági rendelet 40. cikkében foglalt tájékoztatása alapján

ea) az érintett tagországban minősítési rendszer kerül alkalmazásra és a közösségen belüli vásárló az adott tagország az 1973/2004/EK bizottsági rendelet 37. cikk (6) bekezdése szerinti listában szerepel, vagy

eb) az adott tagországban 60 euró/hektár biztosíték letét rendszert alkalmaznak és a közösségen belüli vásárló a pénzügyi biztosítékot az 1973/2004/EK bizottsági rendelet 31. cikke szerint letétbe helyezte;

f) az ügyfél teljesíti az 1973/2004/EK bizottsági rendelet 24–30., és saját felhasználás esetén a 33., 34. és 36. cikkeiben foglalt, az ügyfélre vonatkozó feltételeket.

(2) Az ügyfél köteles az érintett területen termelt energianövény vonatkozásában legalább a reprezentatív hozamokkal megegyező mennyiséget elismert piaci szereplő részére átadni, leszállítani, és/vagy energetikai célra felhasználni, és az erről szóló, az 1973/2004/EK bizottsági rendelet 27. cikk (2) bekezdése szerinti adattartalmú szállítási nyilatkozatot és/vagy az 1973/2004/EK bizottsági rendelet 34. cikk (2) bekezdése szerinti adattartalmú betakarítási nyilatkozatot a vonatkozó – MVH által rendszeresített – formanyomtatványon legkésőbb 2010. április 30-áig az MVH-hoz benyújtani.

A támogatás mértéke

3. § A támogatás mértéke és a jogosult terület nagysága a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról, továbbá a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 1454/2001/EK, 1868/94/EK, 1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 2529/2001/EK rendeletek módosításáról szóló 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1782/2003/EK tanácsi rendelet) 88–89. cikkeiben foglaltak szerinti eljárás alapján kerül meghatározásra.

Támogatási kérelem benyújtása

4. § A támogatási kérelmet az egységes kérelem rendeletben foglaltak szerint kell benyújtani, amelyhez – azzal egyidejűleg, de legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásának határidejéig – papír alapon mellékelni kell:

a) a szállítási szerződés másolatát, vagy saját felhasználás esetén az 1973/2004/EK bizottsági rendelet 33. cikk (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot;

b) évelő kultúrák esetében az 1973/2004/EK bizottsági rendelet 25. cikk (2) bekezdése szerinti termelői nyilatkozatot az összes érintett alapanyagfajtáról, bevetett területről hektárban kifejezett két tizedes pontossággal és az első betakarítás várható évéről.

Egyéb rendelkezések

5. § (1) A reprezentatív hozamokat az agrárpolitikáért felelős miniszter kultúránkénti bontásban a Hivatalos Értesítőben, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium honlapján, valamint a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben közleményben teszi közzé, amelyek meghatározása az alábbi módon történik:

a) kukorica, kalászos gabonafélék, cukorrépa, burgonya, napraforgó, őszi káposztarepce esetén az MgSzH által megyénként felmért termésbecslési adatok átlagtermésének 75%-ában;

b) egyéb, az a) pont alá nem tartozó kultúrák esetén a szakirodalmi, az elmúlt évek statisztikai termésátlaga és egyéb módon gyűjtött, várható átlagterméshozam adatok 75%-ában.

(2) Elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetében az egységes kérelem rendelet 4. § (6) bekezdésében és az 1973/2004/EK bizottsági rendelet 28. cikkében és/vagy 34. cikk (3) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

(3) A támogatásra történő jogosultság együttes feltétele a 2. §-ban foglaltak teljesítése, valamint:

a) a 2. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szállítási szerződés, vagy saját felhasználás esetén nyilatkozat benyújtása, és

b) a 2. § (2) bekezdése szerinti szállítási vagy betakarítási nyilatkozat benyújtása.

(4) A támogatás összegének csökkentésére, a kizárásra és a szankciókra a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer végrehajtására, valamint a 479/2008/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 21-i 796/2004/EK bizottsági rendeletben, valamint az 1973/2004/EK bizottsági rendeletben meghatározottak az irányadók.

(5) A támogatás az egységes kérelem rendelet 18. §-ában foglaltak szerint kerül kifizetésre.

Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból az energetikai célból termesztett növények termesztéséhez nyújtható kiegészítő támogatás 2008. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 63/2008. (V. 6.) FVM rendelet hatályát veszti azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben alkalmazni kell.

(3) Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) a Tanács 1782/2003/EK rendelete (2003. szeptember 29.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról, továbbá a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 1454/2001/EK, 1868/94/EK, 1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 2529/2001/EK rendeletek módosításáról IV. címének 5. fejezete,

b) a Bizottság 1973/2004/EK rendelete (2004. október 29.) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és IVa. címeiben meghatározott támogatási rendszereket, továbbá a pihentetett terület alapanyag-termelésre való használatát illetően ugyanezen rendelet alkalmazásának részletes szabályozásáról,

c) a Tanács 73/2009/EK rendelete (2009. január 19.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 146. cikk (1) bekezdése, valamint I. számú melléklete,

d) a Bizottság 796/2004/EK rendelete (2004. április 21.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer végrehajtására, valamint a 479/2008/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról.

1

A rendeletet a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 125. § 28. pontja hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 127. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére