• Tartalom

56/2009. (X. 20.) KHEM rendelet

56/2009. (X. 20.) KHEM rendelet

egyes díjakkal, bírságokkal, valamint előirányzatok felhasználásával kapcsolatos miniszteri rendeleteknek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról1

2009.10.21.

A villamosenergia-elosztás és -átvitel, a rendszerirányítás és a rendszerszintű szolgáltatások hatósági díjainak középtávú szabályozásáról szóló 5/2005. (I. 21.) GKM rendelet tekintetében az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 11. és 17. pontjában,

a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet módosítása tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés e) pontjában,

a közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 45/2005. (VI. 23.) GKM rendelet tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés f) pontjában,

a hajózási bírság kivetése részletes szabályairól és a bírság felhasználása rendjéről szóló 25/2008. (IX. 23.) KHEM rendelet tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés t) pontjában,

a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium egyes előirányzatai felhasználásában, kezelésében részfeladatokat ellátó közreműködő szervezetekről szóló 2/2009. (II. 10.) KHEM rendelet módosítása tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (9) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a)–b) pontjában, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

A villamosenergia-elosztás és -átvitel, a rendszerirányítás és a rendszerszintű szolgáltatások
hatósági díjainak középtávú szabályozásáról szóló 5/2005. (I. 21.) GKM rendelet módosítása

1. § A villamosenergia-elosztás és -átvitel, a rendszerirányítás és a rendszerszintű szolgáltatások hatósági díjainak középtávú szabályozásáról szóló 5/2005. (I. 21.) GKM rendelet 2. számú melléklet 1.4. pontjában a „(gazdasági és közlekedési miniszter)” szövegrész helyébe az „(az energiapolitikáért felelős miniszter)” szöveg lép.

A közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes bírságok kivetésének részletes szabályairól
és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 45/2005. (VI. 23.) GKM rendelet módosítása

2. § (1) A közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 45/2005. (VI. 23.) GKM rendelet 2. § b) pont bc) és bd) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bírságolási eljárás lefolytatására az 1. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a Kkt. 20. §-ának (2) bekezdésében meghatározott hatóságok:]

bc) a rendőrkapitányság, a határrendészeti kirendeltség, a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság, valamint a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság,
bd) a vám- és pénzügyőri hivatal, másodfokon a vám- és pénzügyőri hivatal felügyeletét ellátó regionális parancsnokság,”

[(a továbbiakban együtt: eljáró hatóság) jogosult.]

(2) A közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 45/2005. (VI. 23.) GKM rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A bírság megfizetéséről, illetve a pénzkövetelés biztosítás megfizetéséről a jármű vezetője részére elismervényt vagy letéti igazolást kell átadni, amelynek másolatát a jármű üzembentartója részére is meg kell küldeni.”

(3) A közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 45/2005. (VI. 23.) GKM rendelet 3. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontjában az „építési engedéllyel rendelkezővel” szövegrész helyébe az „építtetővel” szöveg, 2. melléklet 4. pontjában a „Rendészeti Biztonsági Szolgálat” szövegrész helyébe a „Repülőtéri Rendőr Igazgatóság” szöveg, valamint a „10023002-01451825-00000000” szövegrész helyébe a „10023002-00290603-00000000” szöveg, 3. melléklet 3. pont b) alpontjában az „azonnali végrehajtásának elrendelése” szövegrész helyébe a „fellebbezésre tekintet nélküli végrehajtása” szöveg lép.

(4) Hatályát veszti a közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 45/2005. (VI. 23.) GKM rendelet 3. § (1) bekezdésének első mondata.

A közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával,
környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet módosítása

3. § (1) A közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

8. § A Nemzeti Közlekedési Hatóság az 1. számú mellékletben meghatározott és számlájára befizetett díjnak azon részét, amely őt illeti meg, felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételként köteles elszámolni a számvitelről szóló törvény alapján kiadott és a költségvetési gazdálkodási rend szerint működő szervek részére előírt könyvvezetési és beszámolási kötelezettségekről szóló jogszabályokban előírtak szerint. A Nemzeti Közlekedési Hatóság díjbevételének azt a részét, amely a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztériumot illeti meg, átfutó bevételként számolja el, és ezt az összeget a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium számolja el felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételeként.”

(2) A közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet 5. § (1) bekezdésében a „Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatás Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01460658 előirányzat-felhasználási keretszámlájára” szöveg helyébe a „Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium Igazgatás Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-00000000 előirányzat-felhasználási keretszámlájára” szöveg, 5. § (2) bekezdés felvezető szövegében a „Gazdasági és Közlekedési Minisztérium” szövegrész helyébe a „Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium” szöveg lép.

A hajózási bírság kivetése részletes szabályairól és a bírság felhasználása rendjéről szóló
25/2008. (IX. 23.) KHEM rendelet módosítása

4. § (1) A hajózási bírság kivetése részletes szabályairól és a bírság felhasználása rendjéről szóló 25/2008. (IX. 23.) KHEM rendelet 2. § (1) bekezdésében a „határozatával hajózási bírság” szövegrész helyébe az „a hajózási bírságot” szöveg, a „szabható” szövegrész helyébe a „szabja” szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a hajózási bírság kivetése részletes szabályairól és a bírság felhasználása rendjéről szóló 25/2008. (IX. 23.) KHEM rendelet 2. § (2) bekezdése.

A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium egyes előirányzatai felhasználásában, kezelésében részfeladatokat ellátó közreműködő szervezetekről szóló 2/2009. (II. 10.) KHEM rendelet módosítása

5. § (1) A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium egyes előirányzatai felhasználásában, kezelésében részfeladatokat ellátó közreműködő szervezetekről szóló 2/2009. (II. 10.) KHEM rendelet 1. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

[A rendelet hatálya a következő, a Közlekedési Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) fejezetéhez tartozó előirányzatokra terjed ki:]

g) TEN-T pályázatok.”

(2) A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium egyes előirányzatai felhasználásában, kezelésében részfeladatokat ellátó közreműködő szervezetekről szóló 2/2009. (II. 10.) KHEM rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § A „Hajózási Információs rendszer megvalósítása” előirányzat esetén a Magyar Folyami Információs Szolgáltatások (PannonRIS) fejlesztése tekintetében, a „TEN-T pályázatok” előirányzat esetén az „IRIS Europe II” TEN-T projekt megvalósítása során a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület közreműködő, illetve megvalósító szervezetként ellátja a közbeszerzési eljárás lebonyolításával, a szerződés előkészítésével, a fejlesztés megvalósításának ellenőrzésével – beleértve a folyamatba épített előzetes és közbenső, valamint utólagos és helyszíni ellenőrzést – és a fejlesztési program lezárásával kapcsolatos feladatokat.”

Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

1

A rendeletet a 28/2010. (XII. 22.) NFM rendelet 4. § b) pontja hatályon kívül helyezte 2011. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére