• Tartalom

56/2009. (IV. 29.) FVM rendelet

56/2009. (IV. 29.) FVM rendelet

a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosításáról1

2009.05.03.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva – a következőket rendelem el:

1–4. §2

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–4. § e rendelet hatálybalépését követő harmadik napon hatályát veszti.

6. § (1) E rendelet alapján a 2009. évi keretek terhére támogatás fizethető ki a 2008. évre vonatkozóan 2009. év február 15. napjáig benyújtott és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által végzett ellenőrzést követően jóváhagyott 6 milliárd Ft elkülönített támogatási keretösszeget meghaladó igényekre, legfeljebb 220 millió Ft keretösszegig.

(2) Az (1) bekezdés alapján az MVH által jóváhagyott támogatások a 2009. évre rendelkezésre álló, mindösszesen 6 milliárd Ft összegű elkülönített támogatási keretösszegeket terhelik.

(3) Az (1) bekezdés alapján megállapított támogatásokon felüli 2009. évi támogatási keretösszeget a 2009. január 1. és december 31. között a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet szerinti nyilvántartás alapulvételével, az adott tenyészetből január 1. és december 31. között közvetlenül vagy kereskedő útján, vágóhídra vagy élve külföldre (beleértve az Európai Unió tagállamaiba) kiszállított vágósertések, vagy tenyésztésre tovább értékesített koca süldőkre lehet igénybe venni.

(4) Amennyiben 2009. évben a támogatható igény a (3) bekezdés szerinti összeget meghaladja, úgy a támogatás összege az érintett negyedévre vonatkozóan benyújtott kérelmek között a túllépés mértékével arányosan csökken.

(5) E rendelet szerinti támogatás teljes negyedévre vonatkozóan kérelmezőnként egy alkalommal igényelhető az R. 1. számú melléklete szerinti támogatási kérelemnek az MVH igénylő lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes megyei kirendeltségéhez postai úton történő megküldésével. A támogatási kérelem 2009. I. negyedévre vonatkozóan 2009. május 31-ig, a II–IV. negyedéveire vonatkozóan a negyedévet követő hónap utolsó napjáig nyújtható be. A benyújtási időszakot a vágósertések, illetve tenyészkoca süldők a számlán, felvásárlási jegyen, belső bizonylaton feltüntetett értékesítésének időpontja, amennyiben ez nem szerepel, úgy a számla, felvásárlási jegy vagy belső bizonylat teljesítésének időpontja határozza meg.

(6) Az MVH érdemi döntését az adott negyedévre vonatkozóan benyújtott összes kérelem ellenőrzését követően hozza meg.

(7) Az MVH a benyújtott jogos igények (4) bekezdés szerinti arányos visszaosztását és a határozathozatalt követően – ha a rendelkezésre álló források lehetővé teszik – intézkedik a támogatás kifizetéséről. A támogatás átutalása a kérelmezőnek az MVH ügyfél-nyilvántartási rendszerében szereplő bankszámlájára történik.

(8) A beérkezett összes igényről, a jóváhagyott igényekről és a kifizetett támogatásról az MVH tárgynegyedévet követően tájékoztatást küld az agrárpolitikáért felelős miniszternek.

1. számú melléklet az 56/2009. (IV. 29.) FVM rendelethez

TÁMOGATÁSI KÉRELEM
a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatás feltételeiről
a 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet alapján
Benyújtás helye:
az igénylő lakhelye, illetve székhelye szerint illetékes MVH Megyei Kirendeltség
1.Az igénylő adatai:
Név:     
Tel.:     
MVH Regisztrációs száma:     
Adószáma:     
Adóazonosító jele:     
Lakhely/székhely címe:      (helység) ........................... út/utca/tér ............ hsz.
Levelezési címe:      (helység) ........................... út/utca/tér ............ hsz.
Felelős vezető neve:      Tel.: ........................
Felelős ügyintéző neve:      Tel.: ........................
2.Támogatás
A támogatást a ............. db vágósertés/tenyészkoca süldő leadása/értékesítése után
– alapanyag-termelőként
– bérhízlalóként/bérnevelőként
– bérhízlaltatóként/bérneveltetőként
kérem.*
–––––––––––––
* A megfelelő válasz aláhúzandó.
2.1. Nagyobb férőhely biztosítása

Támogatás mértéke
(Ft/állategység)

Igényelt mennyiség
(állategység)

Igényelt támogatás
(Ft)

1280

 

 

Kijelentem, hogy a vágósertés tartása során a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet 2. számú melléklet 1.2.1. pontjában meghatározott nagyságú férőhelynél legalább 10%-kal nagyobb (110 kg alatti vágósertés esetén legalább 0,715 m2 , 110 kg feletti vágósertés esetén legalább 1,1 m2 nagyságú) alapterületet biztosítok.
2.2. Természetes feltétel biztosítása a tartási rendszerben

Támogatás mértéke
(Ft/állategység)

Igényelt mennyiség
(állategység)

Igényelt támogatás
(Ft)

370

 

 

Kijelentem, hogy a vágósertés tartási helyén a természetes feltétel biztosítása érdekében legalább az előírt férőhely 20%-ának nagyságában kifutót alkalmazok.
2.3. Fény biztosítása

Támogatás mértéke
(Ft/állategység)

Igényelt mennyiség
(állategység)

Igényelt támogatás
(Ft)

880

 

 

Kijelentem, hogy a vágósertés tartási helyén legalább 9 órán át természetes vagy legalább 11 órán át mesterséges (50 lux/m2) fényt biztosítok.
2.4. Verekedések, kimarások megelőzése

Támogatás mértéke
(Ft/állategység)

Igényelt mennyiség
(állategység)

Igényelt támogatás
(Ft)

1320

 

 

Kijelentem, hogy a vágósertés tartása során a verekedések, kimarások megelőzéséhez szükséges feltételeket biztosítom, ezen belül gondoskodom a szakszerű apaállat-használatról.
2.5. Takarmányozáshoz ivóvíz minőségű víz biztosítása

Támogatás mértéke
(Ft/állategység)

Igényelt mennyiség
(állategység)

Igényelt támogatás
(Ft)

1540

 

 

Kijelentem, hogy a vágósertés takarmányozásához az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő vizet használok.
2.6. Almozás biztosítása

Támogatás mértéke
(Ft/állategység)

Igényelt mennyiség
(állategység)

Igényelt támogatás
(Ft)

670

 

 

Kijelentem, hogy alom alkalmazásával a vágósertésnek száraz, meleg tartási helyet biztosítok.
2.7. Megfelelő mikroklíma biztosítása

Támogatás mértéke
(Ft/állategység)

Igényelt mennyiség
(állategység)

Igényelt támogatás
(Ft)

1100

 

 

(Írja be támogatási jogcímenként az igényelt mennyiséget és az ennek alapján számított támogatási összeget!)
Igényelt támogatás összesen: ...................................... Ft.
(A 2.1–2.7 pontok „Igényelt támogatás” oszlopában foglalt összegek összesítése.)
3.Nyilatkozatok
3.1. Nyilatkozom, hogy csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem álló jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy végrehajtási eljárás alatt nem álló egyéni vállalkozó vagyok.
3.2. Nyilatkozom, hogy adó-, vám-, egészség-, nyugdíj-, társadalombiztosítási járuléktartozásom nincs.
3.3. Nyilatkozom, hogy az érintett termékpályán működő olyan államilag elismert termelői csoport, Beszerzési és Értékesítő Szövetkezet, tenyésztő szervezet, terméktanács vagy szakmai szervezet tagja vagyok, amely nyitott tagsággal működik.
3.4. Nyilatkozom, hogy a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet előírásainak eleget tettem.
3.5. Nyilatkozom, hogy a rendezett munkaügyi kapcsolatok általános és különös feltételeinek megfelelek.
3.6. Hozzájárulok ahhoz, hogy a támogatásra való jogosultság ellenőrzése és a támogatás folyósítása érdekében a szükséges mértékig és időtartamban az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, a Vám- és Pénzügyőrség, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, illetve azok szervei, továbbá a Magyar Államkincstár Rt. az általam közölt adataimat felhasználják.
3.7. Nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtásakor agrár- vagy agrár-vidékfejlesztési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős határozattal megállapított köztartozással nem rendelkezem.
3.8. Nyilatkozom, hogy a támogatási kérelmemben szereplő állatjóléti tevékenységeket a támogatási kérelem benyújtásától számított legalább öt éven át folytatom.
Nyilatkozom, hogy a támogatási kérelmen és a mellékleteken feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
Dátum: ..................................
........................................................
igénylő (cégszerű) aláírása
Igazolom, hogy a kérelemben feltüntetett támogatási igény megalapozott.
Dátum: ...................................
..........................................................
állatállományt felügyelő
kezelő állatorvos
Mellékletek:
– A területileg illetékes állategészségügyi hatóság igazolása a 2. § (2) bekezdés d) pontjában előírt feltételek teljesítéséről;
– Bérhízlaló/bérnevelő esetén a 2. § (6) bekezdésében előírt dokumentumok;
– Bérhízlaltató/bérneveltető esetén a 2. § (7) bekezdésében előírt dokumentumok;
– Nagyobb férőhely biztosítása esetén a 3. § (4) bekezdésében előírt dokumentumok;
– Természetes feltétel biztosítása esetén a 4. § (4) bekezdésében előírt dokumentumok;
– Fény biztosítása esetén az 5. § (3) bekezdésében előírt dokumentumok;
– Verekedések, kimarások megelőzése esetén a 6. § (4) bekezdésében előírt dokumentumok;
– Ivóvíz minőségű víz biztosítása esetén a 7. § (4) bekezdésében előírt dokumentumok;
– Alom biztosítása esetén a 8. § (4) bekezdésében előírt dokumentumok;
– Mikroklíma biztosítása esetén a 9. § (3) bekezdésében előírt dokumentumok.

2. számú melléklet az 56/2009. (IV. 29.) FVM rendelethez

A takarmányozáshoz használt itatóvizet ivóvíz minőségűnek kell tekinteni, ha az igénylő a támogatási kérelemhez csatolja:
a) az akkreditált laboratórium vizsgálati eredményét arról, hogy az itatásra használt víz az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében a víz nyerési módjától függően meghatározott határértékek tekintetében megfelel az ivóvíz minőségi követelményeinek az alábbi paraméterek vonatkozásában:
1. mikrobiológiai vizsgálatok: E. coli, telepszám 20 °C-on,
2. kémiai vizsgálatok: szín, szag, nitrit, permanganát index, vezetőképesség,
valamint az igénylő nyilatkozatát arról, hogy a víznyerőhely megfelelően van kialakítva, biztosítva ezzel az itatóvíz szennyeződésének megakadályozását, vagy
b) a vízszolgáltató írásos nyilatkozatát arról, hogy az általa szolgáltatott víz ivóvíz minőségű, ha a telepen az állatok vízellátása vezetékes vízhálózatról történik.”
1

A rendeletet a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 125. § 30. pontja hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 127. §-át.

2

Az 1–4. §-t az 5. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére