• Tartalom

58/2009. (III. 18.) Korm. rendelet

58/2009. (III. 18.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról1

2009.04.05.

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. §-a a következő n) és o) ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában]

n) szolgáltatásvolumen: önálló elszámolási tételként elszámolható, külön jogszabályban meghatározott szolgáltatási egységek mennyisége;
o) teljesítményvolumen: önálló elszámolási tételként elszámolható, külön jogszabályban meghatározott szolgáltatási egységek teljesítményértékeinek mennyisége.”

2. § A Kr. 4. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, ezzel egyidejűleg a § a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

„(10) A Magyar Köztársaság területén tartózkodó beteg sürgősségi ellátása esetén a szolgáltató köteles vizsgálni, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 142. § (2) bekezdés b) és c) pontja szerint nyújtott ellátások költségei behajthatóak-e más forrásból. A szolgáltató Közösségi szabály vagy nemzetközi szerződés alapján jogosult személy esetében kezdeményezi a jogosultság-igazolás kiadását az illetékes külföldi biztosítótól. Ha a külföldi biztosító a jogosultság-igazolás kiadását megtagadja, illetve ha Közösségi szabály, valamint nemzetközi szerződés hatálya alá nem tartozó személy az igénybe vett ellátás térítési díját nem fizette meg, a szolgáltató fizetési felszólítással érvényesíti követelését. A szolgáltató az esetet a beteg adatlapjának megküldésével és a térítési díj megfizetésének, illetve a behajtás eredménytelenségének egyidejű igazolásával a (2) bekezdés szerint pótlólag, legfeljebb a teljesítést követő hatodik hónap 10. napjáig jelentheti a finanszírozó részére. A szolgáltatás kifizetése a (6) bekezdés szerint történik.
(11) A jogosultságát TAJ-számmal igazolni nem tudó belföldi személy sürgősségi ellátása esetén a szolgáltató köteles vizsgálni, hogy az Eütv. 142. § (2) bekezdés b) és c) pontja szerint nyújtott ellátások költségei behajthatóak-e más forrásból. A szolgáltató fizetési felszólítással érvényesíti követelését, ha a jogosultságát TAJ-számmal igazolni nem tudó belföldi személy az igénybe vett ellátás térítési díját nem fizeti meg. Az ellátás jelentése és kifizetése a (10) bekezdésben foglaltak szerint történik.”

3. § A Kr. 5. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Hibás az adat]

b) ha a fekvőbeteg-szakellátást igénybe vevő adatai azonos ellátási napon egyéb ellátási formában is jelentésre kerülnek, ez alól kivételt képeznek krónikus fekvőbeteg-szakellátás esetén a CT, MRI diagnosztikai vizsgálatok, az újszülöttek járóbeteg-szakellátásban jelenthető szűrővizsgálata, a dialízis ellátások, továbbá az R. 8. számú melléklete szerinti ellátások.”

[Amennyiben a hiba javítására az első elszámoló által, az átfedésekről készített és az érintett szolgáltatóknak kiküldött lista alapján az (1) bekezdésben előírt határidőig nem kerül sor, az átfedéssel érintett elszámolási tételek nem kerülnek elszámolásra, kivéve, ha az elszámolási tételek közötti átfedések rendezését e rendelet másképp szabályozza.]

4. § A Kr. 6/D. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A szolgáltató és a finanszírozó a finanszírozási szerződésben meghatározott feladat ellátását szolgáló engedményezés teljesítésére szerződés-kiegészítést köt, amennyiben az engedményezett nem a szolgáltató közreműködője, és az engedményezett összeg összességében nem haladja meg a szerződés-kiegészítés megkötésének kezdeményezését megelőző 12 havi finanszírozás összegéből számított egyhavi átlag 10 százalékát, és az engedményezés legalább hat hónapra és havi azonos összegre vonatkozik.”

5. § A Kr. 26. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, ezzel egyidejűleg a § a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A szolgáltató nem számolhatja el a finanszírozó felé a biztosított által ártámogatással igénybe vett gyógyászati ellátást
a) járóbeteg-szakellátási teljesítményként,
b) otthoni szakápolási teljesítményként,
c) ha azt a biztosított fekvőbeteg-intézményben veszi igénybe, a felvételtől az elbocsátás napjáig.
(5) A teljesítményfinanszírozás során használt szakmai kódrendszerek és finanszírozási paraméterek – az OEP bevonásával történő – folyamatos karbantartásáról, az ehhez szükséges adatok körének meghatározásáról és a változtatások szabályozásáról az egészségügyi miniszter rendeletben gondoskodik.”

6. § A Kr. a következő 26/A. §-sal egészül ki:

26/A. § (1) A biztosítottak részére nyújtott, az Eb. tv. 18. § (6) bekezdés l) pontjában meghatározott ellátásokat az egészségügyi szolgáltató a 4. § (1) és (2) bekezdése szerint jelenti.
(2) Az (1) bekezdés szerinti beavatkozások nem számolhatók el a 4. § (3) bekezdése szerinti finanszírozott tevékenységként.
(3) Az egészségügyi szolgáltató által az orvosbiológiai kutatásokról vezetett nyilvántartás a 26. számú melléklet szerinti adatokat tartalmazza. A szolgáltató a 26. számú melléklet szerinti adatokat az adott orvosbiológiai kutatáshoz kapcsolódóan elvégzett utolsó beavatkozás hónapját követő hónap 10. napjáig, számítógépes adathordozón megküldi a finanszírozónak.
(4) Az egészségügyi szakellátást nyújtó szolgáltató az Eb. tv. 18. § (9) és (10) bekezdése szerinti elszámolási nyilatkozat aláírásának tényét e rendelet mellékletei szerint jelenti.”

7. § A Kr. 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

27. § (1) A finanszírozási szerződésben meghatározható a szolgáltató által nyújtható szolgáltatások köre, a szolgáltatásvolumen, az előre meghatározott alapdíjjal finanszírozott teljesítmény, a teljesítés időbeli ütemezése és a többletteljesítmény elszámolásának feltételei és mértéke.
(2) Az előre meghatározott alapdíjjal finanszírozott teljesítményt a járóbeteg-szakellátásra – ideértve a 32. § szerinti CT, MRI vizsgálatokat is –, a 29/A. § (1) bekezdése szerinti orvosi klinikai és mikrobiológiai laboratóriumi vizsgálatokra, az aktív fekvőbeteg-szakellátásra vonatkozóan éves szinten, illetve időarányosan – az ellátási igények változásának figyelembevételével havi bontásban – kell meghatározni.
(3) Az előre meghatározott alapdíjjal finanszírozott teljesítményt a tárgyévet megelőző év október 1-jétől a tárgyév szeptember 30-áig terjedő időszakra vonatkozó teljesítményjelentések szerinti szolgáltatói teljesítmények elszámolásában kell alkalmazni.
(4) Az előre meghatározott alapdíjjal finanszírozott teljesítmény havi bontása a szolgáltató által megadott szezonális index alapján történik, azzal, hogy az egyes hónapokra vonatkozó szezonális index nem haladhatja meg a havi országos átlag 10%-kal növelt mértékét. A szolgáltató a szezonális indexet egy alkalommal, a finanszírozónak az előre meghatározott alapdíjjal finanszírozott teljesítmény értékéről szóló értesítése kézhezvételétől számított 15 napon belül határozhatja meg. Amennyiben a szolgáltató nem határozza meg a szezonális indexet, az előre meghatározott alapdíjjal finanszírozott teljesítmény havi bontása a 28. számú mellékletben az egyes ellátási formákra vonatkozóan meghatározott országos szezonális index figyelembevételével történik.
(5) A tárgyévi előre meghatározott alapdíjjal finanszírozott teljesítmény megállapítása a járóbeteg-szakellátás körébe tartozó,
a) a népegészségügyi program keretében külön jogszabály szerint végzett 42400 kódszámú mammográfiás szűrés és a 42700 kódszámú nőgyógyászati citológiai szűrővizsgálat,
b) a külön jogszabály szerinti újszülöttkori öröklődő anyagcsere-betegségek szűrése,
c) az R.-ben meghatározott 29700 kódszámú boncolás teljes belszervi vizsgálattal, a 29703 kódszámú boncolás problémaorientált, részleges belszervi vizsgálatokkal, a 29704 kódszámú boncolás mellőzésekor végzett tevékenység és a 29790 kódszámú boncolás utáni szövettani vizsgálat tevékenységek,
d) a szolgáltatásvolumenre kötött szerződés szerint finanszírozott ellátások, és
e) a 29/A. § (1) bekezdése szerinti orvosi klinikai és mikrobiológiai laboratóriumi vizsgálatok
kivételével történik.
(6) Az orvosi klinikai és mikrobiológiai laboratóriumi vizsgálatok esetében a tárgyévi előre meghatározott alapdíjjal finanszírozott teljesítmény megállapítása a szolgáltatásvolumenre kötött szerződés szerint finanszírozott ellátások kivételével történik.
(7) A tárgyévi előre meghatározott alapdíjjal finanszírozott teljesítmény megállapítása a finanszírozási szempontból aktív fekvőbeteg-szakellátásnak minősülő
a) szülés mint esemény,
b) újszülöttek első ellátási eseményéért járó súlyszám érték azon része, amely a komplikációmentes 2499 g születési súly feletti újszülött ellátásáért elszámolható,
c) boncolás, és
d) szolgáltatásvolumenre kötött szerződés szerint finanszírozott ellátások
kivételével történik.
(8) A járóbeteg-szakellátás és az aktív fekvőbeteg-szakellátás előre meghatározott alapdíjjal finanszírozott teljesítményének az egyes ellátási formákra vonatkozó szezonális index előző évi országos átlagát a 28. számú melléklet tartalmazza.”

8. § A Kr. 27/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

27/A. § (1) Az előre meghatározott alapdíjjal finanszírozott teljesítményt módosítani kell:
a) a kapacitásváltozással, kivéve az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: Eftv.) és az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján
aa) engedélyezett aktív fekvőbeteg-szakellátási kapacitás egynapos ellátási, illetőleg járóbeteg-szakellátási kapacitássá történő átcsoportosítását [Eftv. 7. § (1) bekezdése],
ab) ellátási forma változása nélkül kezdeményezett és engedélyezett kapacitásátcsoportosítást [Eftv. 7. § (3) bekezdése], és
ac) az előre meghatározott alapdíjjal finanszírozott teljesítmény terhére történt többletkapacitás befogadást,
b) az ellátási terület Eftv. alapján történő módosításával, kivéve, ha a felek az Eftv. 5/B. § (1) bekezdése szerinti megállapodásukban úgy rendelkeznek, hogy az előre meghatározott alapdíjjal finanszírozott teljesítmény ne kerüljön módosításra,
c) a finanszírozásra vonatkozó szabályok változásának teljesítményre gyakorolt hatásával, ha jogszabály másként nem rendelkezik,
d) a szerződés szerinti kapacitás működésének egy hónapot meghaladó, igazolt szüneteltetése esetén a szüneteltetés időszakával arányos mértékben,
e) váratlan esemény vagy előre nem látható módon bekövetkezett ellátási szükséglet esetén az egészségügyi miniszter és a pénzügyminiszter döntése szerinti teljesítménymennyiséggel,
f) az egészségügyi miniszter jóváhagyása alapján a kihasználatlan teljesítményvolumen szolgáltatók közötti felosztásával, valamint adott szolgáltatás igénybevételének változása alapján az érintett szolgáltatók közötti átcsoportosításával,
g) a feladatváltozásra jutó előre meghatározott alapdíjjal finanszírozott teljesítménnyel az Eftv. 2. § (3)–(5) bekezdése szerinti szerződéskötés esetén,
h) az Eftv. 6. § (3) bekezdése szerinti megállapodás tartalma szerinti teljesítménymennyiséggel.
(2) Az aktív fekvőbeteg-szakellátásra lekötött kapacitás krónikus fekvőbeteg-szakellátásra az Eftv. 7. § (1) bekezdése szerint történő átcsoportosítása esetén az aktív fekvőbeteg-szakellátás előre meghatározott alapdíjjal finanszírozott teljesítményét az átcsoportosított kapacitásra jutó súlyszám 50%-ával kell csökkenteni, és a súlyszám 50%-a szerinti finanszírozási összegnek megfelelő mértékben kell növelni a krónikus fekvőbeteg-szakellátás 5. számú melléklet szerinti előirányzatát.
(3) Az aktív fekvőbeteg-szakellátási kapacitások Eftv. alapján más ellátási formára történő átcsoportosítása esetén egy aktív fekvőbeteg-szakellátási ágy helyébe
a) egy krónikus fekvőbeteg-szakellátási ágy, vagy
b) legfeljebb heti 6 járóbeteg-szakellátási rendelési óra, vagy
c) egynapos ellátásra az adott szakma átcsoportosított aktív fekvőbeteg-szakellátási ágyára jutó havi átlagos teljesítmény 100%-a
állapítható meg.
(4) Az előre meghatározott alapdíjjal finanszírozott teljesítmény módosítását igénylő kapacitásváltozás esetén annak módosítása a változással érintett szakma szerinti, előre meghatározott alapdíjjal finanszírozott teljesítmény egy kapacitásegységre jutó mennyisége alapján történik. Amennyiben a szolgáltató nem rendelkezett az adott szakmában kapacitással, az előre meghatározott alapdíjjal finanszírozott teljesítmény módosításánál az egy kapacitásegységre jutó szakma szerinti országos átlagot kell figyelembe venni. Amennyiben az (1) bekezdés g) pontja alapján az előre meghatározott alapdíjjal finanszírozott teljesítmény módosításra kerül, a feladatra jutó, előre meghatározott alapdíjjal finanszírozott teljesítmény mértékével kell módosítani az előre meghatározott alapdíjjal finanszírozott teljesítményt.
(5) Amennyiben az ellátási terület változása az előre meghatározott alapdíjjal finanszírozott teljesítmény változásával jár, a változással érintett szakma szerinti, előre meghatározott alapdíjjal finanszírozott teljesítmény egy lakosra jutó értékével történik a módosítás. A szakma szerinti, előre meghatározott alapdíjjal finanszírozott teljesítmény mértéke a tárgyévet megelőző évre elszámolt teljesítmény szakmai megoszlása alapján kerül megállapításra.
(6) Amennyiben a szolgáltató személyi, illetve tárgyi feltételek hiányában átmenetileg nem tudja teljesíteni a szerződésben vállalt ellátási kötelezettségét, a szolgáltató fenntartója a szolgáltatás nyújtását átmenetileg teljesítő szolgáltató fenntartójával megállapodik az előre meghatározott alapdíjjal finanszírozott teljesítmény átmeneti átcsoportosításában, illetve rendelkezik a saját fenntartásában lévő intézmények közötti átcsoportosításáról. Megállapodás, illetve fenntartói rendelkezés hiányában a finanszírozó a szerződésben vállalt ellátási kötelezettség teljesítésének elmaradásával érintett feladatra jutó előre meghatározott alapdíjjal finanszírozott teljesítményt átcsoportosítja.
(7) Amennyiben váratlan esemény vagy előre nem látható módon bekövetkezett ellátási szükséglet többletkapacitás-bevonási igény nélküli teljesítményvolumen-növekedéssel jár, az egészségügyi miniszter a területileg illetékes regionális tisztifőorvos kérelme alapján a 28. számú melléklet 1. pontja szerinti tartalék terhére engedélyezheti az ennek megfelelő, előre meghatározott alapdíjjal történő díjazás kifizetését. Amennyiben a tartalékban meghatározott forrás túllépése szükséges, az egészségügyi miniszter döntéséhez a pénzügyminiszter hozzájárulása szükséges.”

9. § A Kr. a következő 27/B. §-sal egészül ki:

27/B. § (1) A szolgáltató az előre meghatározott alapdíjjal finanszírozott teljesítmény felhasználása során a szerződés szerinti ellátási kötelezettségeit az a)–e) pont szerint meghatározott prioritási sorrend figyelembevételével köteles teljesíteni:
a) a működési engedélye szerinti szakmai kompetencia (a továbbiakban: szakmai kompetencia) körébe tartozó sürgősségi ellátások,
b) szakmai kompetencia és az Eftv. szerinti területi ellátási kötelezettség körébe tartozó progresszív ellátások,
c) szakmai kompetencia és az Eftv. szerinti területi ellátási kötelezettség körébe tartozó nem progresszív ellátások,
d) szakmai kompetencia körébe tartozó, az Eftv. szerinti területi ellátási kötelezettséget meghaladó progresszív ellátások,
e) szakmai kompetencia körébe tartozó, az Eftv. szerinti területi ellátási kötelezettséget meghaladó nem progresszív ellátások.
(2) Az R. 9. számú mellékletében meghatározott, a járóbeteg-szakellátás keretében végezhető egynapos sebészeti beavatkozásokat a járóbeteg-szakellátást is végző fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató jelentheti a járóbeteg-szakellátására megállapított, előre meghatározott alapdíjjal finanszírozott teljesítménye terhére, amennyiben megfelel a külön jogszabályban meghatározott szakmai feltételeknek. Az OEP a szolgáltató által jelentett beavatkozásokat a szerződésben rögzített minőségbiztosítási feltételek teljesítése mellett, a szerződésben elkülönített teljesítményvolumen mértékéig számolja el.”

10. § A Kr. 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

28. § (1) Az OEP havonta legfeljebb a tárgyévi, előre meghatározott alapdíjjal finanszírozott teljesítménynek a tárgyhónapig számolt, havi bontás szerinti időarányos része és a tárgyhónapot megelőző hónapig elszámolt, előre meghatározott alapdíjjal finanszírozott teljesítménymennyiség közötti különbözetet számolja el a teljesítményegység 6. § (2) bekezdés b) pontja szerinti forintértékével.
(2) A 27. § (5) bekezdés a)–d) pontja szerinti járóbeteg-szakellátási és (7) bekezdése szerinti aktív fekvőbeteg-szakellátási szolgáltatások, valamint a szolgáltatásvolumenre kötött szerződés szerinti szolgáltatások teljesítményének elszámolása a teljesítményegység 6. § (2) bekezdés b) pontja szerinti forintértékével történik.
(3) A szolgáltató a tárgyhavi előre meghatározott alapdíjjal finanszírozott teljesítményét meghaladó teljesítménye után az adott ellátás finanszírozására szolgáló tárgyhavi előirányzat még fel nem használt összegének, és az előre meghatározott alapdíjjal finanszírozott teljesítményt meghaladó országos teljesítmények hányadosa szerinti forintértékkel számolt díjazásra jogosult.
(4) A szolgáltatónak a teljesítménye utáni díjazást az OEP kiszámítja, és a jelentés leadását követő hónapban utalványozza a 33. § (5) bekezdésében és a 46. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével.
(5) A teljesítményvolumen alapján finanszírozott ellátások esetében az elszámolt és jogalap nélkül kifizetett finanszírozást a teljesítményegység teljesítés szerinti hónapra érvényes szolgáltatói átlagértéke szerint kell visszatéríteni.”

11. § A Kr. 28/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

28/A. § (1) Az aktív fekvőbeteg-szakellátás területén a külön jogszabályban meghatározott sürgősségi ellátási szinteknek megfelelő szolgáltatást nyújtó, vagy a traumatológiai ellátás területén 24 órás, folyamatos betegfelvételt biztosító szolgáltató abban az esetben jogosult az R.-ben meghatározott havi fix összegű díjra, ha
a) a gyógyintézetben intenzív osztály és legalább 3 további szakmában szervezett aktív fekvőbeteg osztály működik, ideértve a mátrix szervezetben működő gyógyintézeteket is,
b) a működési engedély szerinti szakmákban a sürgősségi betegellátás folyamatos biztosításához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik,
c) a tárgyhónapban a díjazással érintett szervezeti egység jogszabályban előírt sürgősségi betegellátást végez.
A díjazás fedezetére az 5. számú melléklet szerinti összevont szakellátás előirányzata szolgál.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételeket – a b) és c) pontban foglaltak kivételével – nem kell alkalmazni a speciális sürgősségi centrumok esetében.”

12. § A Kr. 33. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A szolgáltatót a – külön jogszabályok szerint – beutalásra jogosult orvos rendelése alapján elvégzett betegszállítás után kiegészítő betegszállítási díj illeti meg, amelynek mértéke
a) betegkísérő közreműködését igénylő szállítás esetén betegenként 750 forint,
b) az a) pont szerinti betegkísérő közreműködését nem igénylő szállítás esetén betegenként 250 forint.”

13. § A Kr. 34. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A boncolás végzéséhez szükséges szakmai minimumfeltételekkel nem rendelkező fekvőbeteg-gyógyintézetben, vagy a nem fekvőbeteg-gyógyintézetben elhunyt személy esetében az orvosi rendelvényre történő, kórboncolási céllal végzett halottszállítás költségtérítése – a kórboncolást végző fekvőbeteg-szakellátási szolgáltatóval kötött szerződés alapján – a (2) bekezdés szerinti átalánydíjjal történik az elrendelést igazoló utalványnak, továbbá az elhunyt személy és a halottszállítási utalvány adatainak számítógépes adathordozón a finanszírozó részére történő megküldését követő hónapban, az egyéb kifizetésekkel egyidejűleg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti halottszállításért közigazgatási határon belül legfeljebb 8400 forint, közigazgatási határon túli esetben legfeljebb 12 600 forint szállítási díj illeti meg az (1) bekezdés szerinti intézetet, amennyiben a költséget igazoltan kifizette. A teljesítés hónapjának az igazolt kifizetés időpontját kell tekinteni.”

14. § A Kr. 35. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) Az otthoni szakápolás keretében ápolási tevékenységek legfeljebb 14 vizitre, otthoni hospice ellátás legfeljebb 50 napra rendelhetők el, amelyek naptári évenként, ismételt orvosi vizsgálat alapján – új elrendelő lap kitöltésével – az ápolási tevékenységek esetében további három, az otthoni hospice ellátás esetében további két alkalommal megismételhetők. Szakirányú rehabilitációs tevékenységek – a logopédia kivételével legfeljebb két hónapos időtartamú kúránként – legfeljebb 28 vizitre rendelhetők el, amelyek naptári évenként egy alkalommal megismételhetők. A fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást követően ismételt ápolási tevékenységek új elrendelő lap kitöltésével rendelhetők el. Ápolási tevékenységek újabb megbetegedés esetén 14 vizitre ismételten elrendelhetők, amelyek orvosi vizsgálat alapján – új elrendelő lap kitöltésével – esetenként, naptári évenként további három alkalommal megismételhetők. Az egy alkalomra elrendelt, az egyik naptári évről a következő naptári évre áthúzódó ellátást abba a naptári évbe tartozó ellátásnak kell tekinteni, amelyik évben az ellátás igénybevétele megkezdődött.”

15. § A Kr. 40. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) A szolgáltató a 14. számú melléklet szerinti adatlap 1–20. pontjának kitöltésével köteles a 37. § (6) bekezdése szerint jelentést küldeni az osztályra felvett betegek közül azokról, akiknek az ellátása a tárgyhónap végéig nem fejeződött be. Az aktív fekvőbeteg-szakellátást nyújtó osztályról – a szülészeti-nőgyógyászati osztályt kivéve – naponta csak az osztály ágyszámának megfelelő ápolási nap szerinti teljesítmény számolható el. A teljesített ápolási nap számításánál nem kell figyelembe venni az újszülött szülészeti osztályon történt ellátásának első osztályos esetét, az egynapos ellátás, kúraszerű ellátás, valamint az R. 1. § (13) bekezdése szerinti személyek ellátásának eseteit. A felvétel és az eltávozás, áthelyezés napja egy napnak számít. A 100% feletti ágykihasználtságot eredményező ellátási eset (esetek) kizárólag attól a naptól kezdődően számolható (számolhatók) el, amely napon az ágykihasználtság 100% alá csökken.”

16. § (1) A Kr. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Kr. 6/A. számú melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

(3) A Kr. 6/B. számú melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.

(4) A Kr. 11. számú melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Kr. 14. számú melléklete e rendelet 5. melléklete szerint módosul.

(6) A Kr. 18. számú melléklete e rendelet 6. melléklete szerint módosul.

(7) A Kr. 20. számú melléklete e rendelet 7. melléklete szerint módosul.

(8) A Kr. 28. számú melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

17. § (1) Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Tv. 4/A. § (3) bekezdés k) pontja alkalmazásában a külön jogszabály szerinti teljesítményvolumen korlát teljesítésének az aránya alatt a külön jogszabály szerinti, előre meghatározott alapdíjjal finanszírozott teljesítmény teljesítés aránya értendő.”

(2) Az R. 8. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A Tv. 7. § (1)–(3) bekezdése szerinti átcsoportosítás – kivéve, ha a Tv. 7. § (1) bekezdése szerinti kezdeményezés krónikus fekvőbeteg-szakellátási kapacitássá történő átcsoportosításra irányul – az egészségügyi szolgáltatóra irányadó, külön jogszabály szerinti, előre meghatározott alapdíjjal finanszírozott teljesítmény változása nélkül kezdeményezhető. Ugyanazon szakmára vonatkozóan a szolgáltató újabb átcsoportosítást az előző átcsoportosítástól számított egy éven belül nem kezdeményezhet.”

(3) Az R. 9. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Tv. 8/A. § (4) bekezdése szerinti pályázatot az (1) bekezdés szerinti REP az ellenőrzés eredményének megállapításától számított 90 napon belül írja ki, és teszi közzé a honlapján. A pályázati kiírás tartalmazza:]

d) az átadásra kerülő, külön jogszabály szerinti, előre meghatározott alapdíjjal finanszírozott teljesítmény mennyiségét.”

(4) Az R. 11. § (5) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az egészségügyi miniszter és a pénzügyminiszter döntésüket az alábbi szempontok alapján hozzák meg:]

f) a külön jogszabály szerinti, előre meghatározott alapdíjjal finanszírozott teljesítmény teljesítés arányában várható változás.”

18. § (1) Ez a rendelet 2009. április 1-jén lép hatályba.

(2) A Kr. e rendelet 7. §-ával megállapított 27. §-ának, 8. §-ával megállapított 27/A. §-ának, 9. §-ával megállapított 27/B. §-ának rendelkezéseit első alkalommal a 2009. második félévre vonatkozó előre meghatározott alapdíjjal finanszírozott teljesítmények tekintetében, a Kr. e rendelet 10. §-ával megállapított 28. §-ának rendelkezéseit első alkalommal a 2009. április 1-jét követő teljesítmények elszámolására kell alkalmazni. A 2009. április 1-jét megelőző teljesítmények elszámolására a Kr. e rendelet hatálybalépése előtt hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3)2 Az előre meghatározott alapdíjjal finanszírozott teljesítmény megállapításának alapja – a Kr. 29/A. § (1) bekezdése szerinti orvosi klinikai laboratóriumi és mikrobiológiai vizsgálatok kivételével – a tárgyévet megelőző teljesítési évre a szolgáltató, vagy az adott szolgáltatás tekintetében a szolgáltató jogelődje által jelentett és elszámolható teljesítmény mennyisége (a továbbiakban: bázisteljesítmény). Az előre meghatározott alapdíjjal finanszírozott teljesítményt a bázisteljesítmény 70 százaléka képezi. Az orvosi klinikai laboratóriumi és mikrobiológiai vizsgálatok esetében a 2009. II. félévi előre meghatározott alapdíjjal finanszírozott országos teljesítmény a laboratóriumi ellátás Kr. 5. számú melléklete szerinti előirányzat időarányos összegének 70 százaléka alapján meghatározott mennyiség. Orvosi klinikai laboratóriumi és mikrobiológiai ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók az előre meghatározott alapdíjjal finanszírozható országos teljesítmény terhére bázisteljesítményük arányában jogosultak előre meghatározott alapdíjjal történő finanszírozásra.

(4) Aktív fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók esetében, ha a bázisteljesítmény a 2008. évi teljesítményvolumen 105 százalékát meghaladja, a bázisteljesítménynek a teljesítményvolumen 105 százalékát meghaladó részét csökkenteni kell az ellátási területen kívüli nem sürgős esetekre jutó teljesítmény arányának megfelelő összeggel.

(5) Járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók esetében, ha a bázisteljesítmény a 2008. évi teljesítményvolumen 80 százalékát nem éri el, bázisteljesítménynek a 2008. évi teljesítményvolumen 80 százalékát kell tekinteni.

(6) Hatályát veszti a Kr.

a) 6. § (2) bekezdés b) pontjában az „– a járóbeteg-szakellátás és az aktív fekvőbeteg-szakellátás esetében a 38. § (7) bekezdés szerinti egyenérték figyelembevételével meghatározott –” szövegrész,

f) 31. § (4) bekezdésében az „ , a teljesítményegységeknek a 6. § (2) bekezdésének b) pontja szerint meghatározott értéke alapján” szövegrész,

(7) A Kr.

a) 6/A. § (3) bekezdésében a „20 százaléka” szövegrész helyébe a „30 százaléka” szöveg,

b) 6/B. § (1) bekezdésében az „Eb. tv. 37. §-a (8) bekezdése” szövegrész helyébe az „Eb. tv. 37. § (10) bekezdése” szöveg,

c) 8. § (1) bekezdésében a „2. § i) pontja” szövegrész helyébe a „2. § j) pontja” szöveg,

d) 11. § (3) bekezdésében a „2. számú melléklet szerinti összesítőben szereplő létszám” szövegrész helyébe a „17. § (2) bekezdése szerinti nyilvántartás” szöveg,

e) 19. § (3) bekezdés c) pontjában az „az a) és b) pontok” szövegrész helyébe az „a b) pont” szöveg,

f) 21. § (4) bekezdésében a „(8) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(10) bekezdésben” szöveg, az „(5)–(6) bekezdésben” szövegrész helyébe az „(5)–(8) bekezdésben” szöveg,

g) 22. §

ga) (2) bekezdés b) pontjában az „Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe az „Önkormányzati Minisztérium” szöveg,

gb) (2) bekezdés c) pontjában a „Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (a továbbiakban: GKM)” szövegrész helyébe a „Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium” szöveg,

gc) (4) bekezdés c) pontjában az „Orvostudományi és Gyógyszerésztudományi Centrum” szövegrész helyébe a „Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ” szöveg,

gd) (4) bekezdés e) pontjában a „Központi Stomatológiai Intézet” szövegrész helyébe a „Fővárosi Önkormányzat Központi Stomatológiai Intézet” szöveg,

h) 23. § (3) bekezdés e) pontjában az „az a)–d) pontban” szövegrész helyébe az „az a)–c) pontban” szöveg, az „az a)–d) pont szerinti” szövegrész helyébe az „az a)–c) pont szerinti” szöveg,

i) 25. § (1) bekezdésében a „23. § (7) bekezdés” szövegrész helyében a „23. § (8) bekezdése” szöveg

lép.

(8) A háziorvosi szolgáltató a vények és egyéb orvosi dokumentáció részét képező iratok nyomtatásához szükséges eszköz költségeinek részleges fedezetére a 2009. május havi finanszírozás során háziorvosi szolgálatonként egyszeri, 10 000 forint támogatási díjra jogosult.

1. melléklet az 58/2009. (III. 18.) Korm. rendelethez

Millió forint

Megnevezés

2009. évi
módosított
előirányzat

1.

 

Háziorvosi, háziorvosi ügyelet ellátása

 

2.

 

Praxisfinanszírozás

67 591,5

3.

 

Eseti ellátás díjazása

520,0

4.

 

Ügyeleti szolgálat

9 500,0

5.

1.

Háziorvosi, háziorvosi ügyelet ellátása összesen

77 611,5

6.

 

Védőnő, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem

 

7.

 

Iskolaegészségügyi ellátás

1 863,8

8.

 

Védőnői ellátás

16 012,4

9.

 

Anya-, gyermek- és csecsemővédelem

455,0

10.

 

MSZSZ: gyermekgyógyászat

124,5

11.

 

MSZSZ: nőgyógyászat

98,6

12.

2.

Védőnő, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen

18 554,3

13.

3.

Fogászati ellátás

22 652,2

14.

 

Gondozóintézeti-gondozás

 

15.

 

Nemibeteg-gondozás

541,4

16.

 

Tüdőgondozás

2 151,2

17.

 

Pszichiátriai gondozás

1 119,1

18.

 

Onkológiai gondozás

548,7

19.

 

Alkohológia és drogellátás

375,0

20.

4.

Gondozóintézeti gondozás összesen

4 735,4

21.

5.

Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás

5 861,1

22.

8.

Művesekezelés

22 933,5

23.

10.

Otthoni szakápolás

3 830,2

24.

12.

Működési költségelőleg

13 550,0

25.

 

Célelőirányzatok

 

26.

 

Felülvizsgáló orvosok díja

45,0

27.

 

Bázisfinanszírozott fekvőbeteg-szakellátás

12,1

28.

 

Méltányossági alapon történő térítések

39,2

29.

 

Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj

376,7

30.

13.

Célelőirányzatok összesen

473,0

31.

14.

Mentés

22 865,9

32.

15.

Laboratóriumi ellátás

20 300,4

33.

 

Összevont szakellátás

 

34.

 

Járóbeteg-szakellátás és CT/MRI

106 256,7

36.

 

Fekvőbeteg-szakellátás

379 876,9

37.

 

ebből:

aktív fekvőbeteg-szakellátás

324 979,1

38.

 

 

krónikus fekvőbeteg-szakellátás

53 928,2

39.

 

 

fix díjjal finanszírozott ellátások (BVOP)

969,6

40.

 

Extrafinanszírozás

17,8

41.

 

Speciális finanszírozású fekvőbeteg

28 063,7

42.

16.

Összevont szakellátás összesen

514 215,1

ÖSSZESEN

727 582,6

Bérpolitikai intézkedések fedezete

15 824,0

MINDÖSSZESEN

743 406,6

2. melléklet az 58/2009. (III. 18.) Korm. rendelethez

„S = A Magyar Köztársaság területén tartózkodó beteg 4. § (10) és (11) bekezdése szerinti, más forrásból meg nem térülő sürgősségi ellátása”

3. melléklet az 58/2009. (III. 18.) Korm. rendelethez

„0F. Orvostudományi kutatásokkal, gyógyszerek, vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatával összefüggő beavatkozások.”
szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:
„S = A Magyar Köztársaság területén tartózkodó beteg 4. § (10) és (11) bekezdése szerinti, más forrásból meg nem térülő sürgősségi ellátása.”

4. melléklet az 58/2009. (III. 18.) Korm. rendelethez

Szolgáltató OEP kódja: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜
Szolgáltató neve:     
HAVI ÖSSZESÍTŐ JELENTÉS OTTHONI SZAKÁPOLÁSI VIZITEKRŐL

Megyekód:

 

Megye megnevezése:     

A finanszírozási szerződés száma:

 

A szolgáltató címe:     
Telefon:     
Elszámolási időszak: .............. év .......................................... hó

Az elszámolt időszakra beküldött „Egyéni elszámolási lap”-ok száma:

 

db

Az elszámolt időszakra beküldött „Szakápolási elrendelő lap”-ok száma:

 

db

Az elszámolt időszakra elvégzett tevékenységek az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet 1. számú melléklete szerinti ellátható feladatokból.

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

Vizitdíj-összesítés a betegellátás típusának és a beteg önellátó képességének figyelembevételével.

Szakápolás
1–14 vizit

Alapdíj szorzók

Vizitek száma

Területi pótlékkal elszámolt vizitek száma

Vizitek díja
(db × alapdíj)

Teljes ápolásra szoruló beteg

1

 

 

 

Segítségre szoruló beteg

0,9

 

 

 

Önálló beteg

0,8

 

 

 

Összesen:

 

 

 

 

Szakápolás
15 vizittől

Alapdíj szorzók

Vizitek száma

Területi pótlékkal elszámolt vizitek száma

Vizitek díja
(db × alapdíj)

Teljes ápolásra szoruló beteg

0,9

 

 

 

Segítségre szoruló beteg

0,7

 

 

 

Önellátó beteg

0,5

 

 

 

Összesen:

 

 

 

 

Szakirányú tevékenységi
vizit

Alapdíj szorzók

Vizitek száma

Területi pótlékkal elszámolt vizitek száma

Vizitek díja
(db × alapdíj)

Teljes ápolásra szoruló beteg

0,9

 

 

 

Segítségre szoruló beteg

0,8

 

 

 

Összesen:

 

 

 

 

Hospice ellátás 1–50 nap

Alapdíj szorzó

Napok száma

Napidíj összesen
(napidíj × napok száma)

Ellátás száma:

1,2

 

 

Mindösszesen vizitszám:

 

db

 

Ft

Dátum: ............. év ............................................ hó ............ nap
................................................................
szolgáltató cégszerű aláírása

5. melléklet az 58/2009. (III. 18.) Korm. rendelethez

„S = A Magyar Köztársaság területén tartózkodó beteg 4. § (10) és (11) bekezdése szerinti, más forrásból meg nem térülő sürgősségi ellátása”

6. melléklet az 58/2009. (III. 18.) Korm. rendelethez

A Kr. 18. számú melléklete a következő 41. és 42. ponttal egészül ki:
„41. Az EPO készítmény TTT kódja
42. A kezelés során alkalmazott gép egyedi azonosítója”

7. melléklet az 58/2009. (III. 18.) Korm. rendelethez

A Kr. 20. számú mellékletének kitöltési útmutatója az
„OE = Elszámoláson alapuló nemzetközi szerződés alapján történő ellátás, Közösségi szabály alapján történő ellátás”
szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:
„S = A Magyar Köztársaság területén tartózkodó beteg 4. § (10) és (11) bekezdése szerinti, más forrásból meg nem térülő sürgősségi ellátása”

8. melléklet az 58/2009. (III. 18.) Korm. rendelethez

2009. II. félévre vonatkozó, előre meghatározott alapdíjjal finanszírozott
teljesítmény felosztása
1. Az előre meghatározott alapdíjjal finanszírozott országos teljesítmény 2 százaléka tartalékot képez, amely a folyamatos ellátás biztosítása vagy egyéb ellátási érdekből az egészségügyi miniszter által engedélyezett finanszírozás fedezetére szolgál.
2. A következő táblázat tartalmazza az egyes ellátási formákra vonatkozó szezonális index előző évi országos átlagát:

 

Aktív fekvőbeteg-szakellátás

Járóbeteg-szakellátás

április

8,56%

9,54%

május

8,41%

9,38%

június

8,28%

8,82%

július

8,37%

8,63%

augusztus

7,38%

7,19%

szeptember

8,08%

7,91%

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 209. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

A 18. § (3) bekezdése a 72/2009. (IV. 3.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. július 1-jei kifizetésektől kell alkalmazni.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére