• Tartalom

71/2009. (XII. 22.) IRM rendelet

71/2009. (XII. 22.) IRM rendelet

a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet módosításáról1

2010.01.01.

A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. § A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet (a továbbiakban: Bmr.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § E rendelet alkalmazásában:
1. lőtér: az a terület (építmény), amelyen kis- és nagykaliberű golyós, marok vagy sörétes lőfegyverekkel (futóvad, korongvadász, trap, skeet) kiképző-, edző- és versenyszerű lövészetet lehet végrehajtani;
2. veszélyességi terület: az a terület, amely felől a lövők a lövéseiket leadják;
3. lőállás (tüzelőállás): ahonnan a lövő lövéseit leadja;
4. bírói terület: a versenyek időtartamára a versenybírók és a versenyen közreműködők részére, a lőállások mögött biztosított megfelelő terület;
5. nézőtér: a bírói terület mögött a nézők rendelkezésére kijelölt hely.”
1/A. § (1) A polgári rendeltetésű lőtér (a továbbiakban: lőtér) lehet:
a) ideiglenes jellegű tereplőtér,
b) állandó jellegű tereplőtér, vagy
c) épített lőtér.
(2) A lőtér részei:
a) a veszélyességi terület,
b) a lőállás (tüzelőállás),
c) a jelzőállás,
d) a bírói terület, valamint
e) a nézőtér.
(3) A veszélyességi terület határa megegyezik a lövedék röptávolságával, amelyet a szükséghez mérten zászlókkal, figyelmeztető táblákkal kell megjelölni. Ha a veszélyességi területet utak, ösvények szelik át, vagy az bármilyen módon megközelíthető, a lövészet időtartamára biztonsági őröket kell felállítani. Ha a lőtér folyó vagy tó partján épült, a veszélyességi terület határát a vízen bójákkal kell megjelölni.
(4) Jelzőállás céljára minden lőtávolsághoz teljes biztonságot nyújtó fedezéket kell létesíteni. A lőtereken a lőállástól a jelzőállásig a jelzők, közreműködők részére teljes biztonságot nyújtó utat kell létesíteni, hogy a lövészet tartama alatt is veszélymentesen lehessen közlekedni.
(5) A bírói területet korláttal vagy kötélkordonnal kell elválasztani a nézőtértől.
1/B. § (1) Lőtér üzemeltetése a Magyar Köztársaságban nyilvántartásba vett, illetve bejegyzett sportegyesületnek, gazdálkodó szervezetnek, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkező vállalkozás fióktelepének engedélyezhető.
(2) A lőtér helye szerint illetékes rendőrkapitányság, Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: BRFK)
a) engedélyezi a lőtér üzemeltetését, valamint
b) jóváhagyja a lőtérszabályzatot.
(3) A (2) bekezdés szerinti hatóság a lőtér-üzemeltetési engedélyt (a továbbiakban: üzemeltetési engedély), valamint a hitelesített lőtérnaplót (a továbbiakban: lőtérnapló) akkor adja ki, ha a kérelmező a lőtér üzemeltetéséhez szükséges jogszabályokban előírt követelményeket teljesítette, lőtérszabályzattal rendelkezik, és a lőtér üzemeltetésére – mint veszélyes üzemre – felelősségbiztosítást kötött.
(4) A (2) bekezdés szerinti hatóság az üzemeltetési engedély tárgyában hozott határozatot közli
a) az érintett fegyveres szervvel, ha a lőtér fegyveres szerv lőterétől számított 10 km távolságon belül létesül;
b) a légiközlekedési hatósággal, valamint a katonai légügyi hatósággal, ha a lőtér repülőtértől számított 2 km távolságon belül létesül.
(5) Védett természeti területen lőtér üzemeltetése nem engedélyezhető.”

3. § A Bmr. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § A lőtér üzemeltetésére jogosító engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező természetes személyazonosító adatait és lakcímét,
b) a lőtér használatát kérelmező szerv megnevezését,
c) a lőtér 1/A. § (1) bekezdés szerinti meghatározását,
d) a lőtér fekvését (elhelyezését), pontos címét, a lőtér alaprajzát, a szomszédos földrészleteket tartalmazó helyszínrajzot,
e) ideiglenes tereplőtér esetén az érintett terület tulajdonosának hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatot,
f) annak megjelölését, hogy a lőtéren milyen jellegű, kaliberjelű és kategóriába tartozó lőfegyvert vagy muzeális fegyvert, és milyen célra (futóvad, korongvadász, skeet, trap lövészet) kívánnak használni.”

4. § A Bmr. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A lőtér veszélyességi területét igazságügyi fegyverszakértő szakvéleménye alapján a lőtérszabályzatban kell meghatározni. Igazságügyi fegyverszakértő szakvéleménye alapján a lőtér veszélyességi területét ismételten meg kell határozni, ha a lőtérszabályzat módosítására a lőtéren használt fegyverek jellegének, kaliberének, illetve tűzfegyver esetében kategóriájának megváltozása miatt kerül sor.”

5. § A Bmr. 4. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

[Az üzemeltetési engedéllyel rendelkező köteles]

e) 3 munkanappal a lövészet megkezdését megelőzően a lőtér helye szerint illetékes határrendészeti kirendeltség, ennek hiányában a lőtér helye szerint illetékes rendőrkapitányság részére bejelenteni az államhatártól számított tíz kilométeren belül lévő lőtéren rendezett éleslövészet időpontját.”

6. § A Bmr. 6. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi szöveg jelölése (1) bekezdésre változik:

„(2) A lőtérnapló megsemmisülését vagy eltűnését az üzemeltetési engedéllyel rendelkező haladéktalanul köteles bejelenteni az azt kiadó hatóságnál. Az újonnan kiadott lőtérnaplót az 1/B. § (2) bekezdése szerinti hatóság a kiadást megelőzően hitelesíti.”

7. § (1) A Bmr. 7. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A lőfegyver megszerzéséhez szükséges tanfolyam, illetve lőgyakorlatot is magába foglaló szakképzés keretében tartott lövészet (a továbbiakban együtt: gyakorlólövészet) során kizárólag az üzemeltetési engedéllyel rendelkező által tartott lőfegyver használható.”

(2) A Bmr. 7. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az üzemeltetési engedéllyel rendelkező a gyakorlólövészet tartásáról 3 munkanappal korábban írásban tájékoztatja a lőtér helye szerint illetékes rendőrkapitányságot, Budapesten a BRFK-t. A tájékoztatás tartalmazza:
a) a gyakorlólövészet helyét és időpontját, valamint
b) a gyakorlólövészet során használni tervezett lőfegyver 6. § (1) bekezdésében meghatározott adatait.
(5) A gyakorlólövészet során nem használható olyan lőfegyver, amely a (4) bekezdés szerinti tájékoztatásban nem szerepel.
(6) E rendelet lövészetre vonatkozó előírásait a gyakorlólövészetre is alkalmazni kell.”

8. § A Bmr. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

8. § A lőtereken a jogszabályban és a lőtérszabályzatban meghatározott kötelezettségek betartását a lőtér üzemeltetését engedélyező hatóság hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi.”

9. § A Bmr. 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A lőfegyver, lőszer (töltény) értékesítésének elrendeléséről a rendőrség dönt.”

10. § A Bmr. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A lőfegyver, lőszer (töltény) megsemmisítésének elrendeléséről a rendőrség dönt. A megsemmisítésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A megsemmisítést fegyvermester hajtja végre.”

11. § (1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba, és 2010. május 1-jén hatályát veszti.

(2) A Bmr. 3. § (5) bekezdésében az „érvényes” szövegrész helyébe a „hatályos” szöveg, 11. § (2) bekezdés d) pontjában az „érvényes mezőőri” szövegrész helyébe az „érvényes és hatályos mezőőri” szöveg lép.

(3) Hatályát veszti a Bmr. 4. § a) pontjában a „kell” szövegrész, 5. § (1) bekezdésében a „megfelel a biztonsági követelményeknek és” szövegrész, 5. § (3)–(5) bekezdése, 17. § (2) bekezdésében az „a tűzfegyver tartását engedélyező hatóság közreműködésével” szövegrész, valamint 1. és 2. számú melléklete.

12. § (1) A lőtér-üzemeltetési engedéllyel rendelkező az e rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott lőtérnaplót köteles e rendelet hatálybalépését követő 3 hónapon belül – hitelesítés céljából – benyújtani a lőtér helye szerint illetékes rendőrkapitányságnak.

(2) A lőtér helye szerint illetékes rendőrkapitányság az (1) bekezdés alapján hitelesített lőtérnaplót a benyújtást követő 1 hónapon belül visszaküldi a benyújtónak.

1

A rendelet a 11. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2010. május 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére