• Tartalom

73/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet

73/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet

a Foglalkoztatási és Szociális Adatbázisról1

2009.04.11.

A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 57/B. §-a szerinti, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 33. § (1) bekezdése szerinti aktív korúak ellátására jogosult személyekre vonatkozó elkülönített elektronikus nyilvántartást (a továbbiakban: Adatbázis) az e rendeletben meghatározottak szerint a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) vezeti.

(2) E rendelet hatálya

a) a Hivatalra,

b) a települési önkormányzat jegyzőjére (a továbbiakban: jegyző),

c) a regionális munkaügyi központra és annak kirendeltségére (a továbbiakban: munkaügyi szerv), valamint

d) az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségre (a továbbiakban: OMMF)

terjed ki.

(3) A Hivatal az Adatbázis vezetésével kapcsolatos feladatait a (2) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott szervek által – az e rendeletben meghatározott kivétellel elektronikus úton – teljesített adatszolgáltatás alapján látja el.

(4) A jegyző, valamint a munkaügyi szerv részéről történő adatszolgáltatás a Hivatal által e célból kialakított és a központi szerverén működtetett, megfelelő informatikai biztonságú webes kezelőfelületen történő adatrögzítéssel, vagy a Hivatal által meghatározott formátumú és adattartalmú interfész kapcsolaton keresztül (a továbbiakban együtt: adatbázis-alkalmazás) zajló elektronikus adatátadással történik.

(5) A Hivatal az Adatbázis üzemeltetése során biztosítja, hogy jogosulatlan személyek a nyilvántartásba vett adatokhoz ne férjenek hozzá, és a központi szerverén folyamatosan naplózza az Adatbázissal kapcsolatos nyilvántartási eseményeket, olyan módon, hogy azok visszakereshetőek legyenek.

A jegyző általi adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

2. § (1) Az Adatbázis jegyző általi használatához szükséges felhasználói azonosítót és alapjelszót a Hivatal településenként (fővárosi kerületenként) képezi és bocsátja a jegyző rendelkezésére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti felhasználói azonosítót és alapjelszót körjegyzőség esetében is településenként kell a jegyzőnek megküldeni. A Hivatal a fővárosi főjegyzőnek is önálló felhasználói azonosítót és alapjelszót képez és küld meg. Település megszűnése, települések összeolvadása vagy szétválása, illetőleg új település létrejötte esetén a felhasználói azonosító és az alapjelszó kiadásáról vagy módosításáról a Hivatal gondoskodik.

(3) Az (1) bekezdés szerinti felhasználó azonosítóval és alapjelszóval településenként (fővárosi kerületenként), valamint a főváros egészére kiterjedő illetékességgel a fővárosban csak a jegyző, illetőleg az általa erre kijelölt, a képviselő-testület hivatalával közszolgálati jogviszonyban álló ügyintéző (a továbbiakban: rendszeradminisztrátor) rendelkezhet.

(4) A jegyző, illetve a rendszeradminisztrátor köteles az (1) bekezdés szerinti felhasználói azonosítót és alapjelszót az illetéktelen hozzáféréstől megvédeni, és a Hivatalnak haladéktalanul bejelenteni, ha azok bármelyike elveszik, jogosulatlan személy számára vált hozzáférhetővé, vagy ha azok használatával kapcsolatosan rendellenességet, visszaélésre utaló körülményeket észlel.

(5) Az adatbázis-alkalmazás településenként több felhasználói végponton is működtethető. Ehhez a jegyző, illetve a rendszeradminisztrátor az (1) bekezdés szerinti felhasználói azonosító és alapjelszó alkalmazásával a képviselő-testület hivatalának szociális igazgatási feladatokat ellátó ügyintézői részére – ügyintézőnként elkülönítetten – további felhasználói azonosítókat és jelszavakat képez.

(6) Az e rendeletben a jegyző számára meghatározott, az adatbázis-alkalmazás használatával kapcsolatos tevékenységeket – a rendszeradminisztrátor kijelölésével összefüggő feladatok kivételével – az (5) bekezdés szerinti ügyintéző is elláthatja.

3. § (1) A jegyző által szolgáltatott adatok Adatbázisban való rögzítését – a településhez rendelt felhasználói azonosító alkalmazásával – az Szt. 32/A. § (1) bekezdése szerint illetékes jegyző végzi.

(2) A jegyző, illetve a rendszeradminisztrátor gondoskodik az Szt. 18. §-a alapján vezetett nyilvántartásban foglalt, valamint az annak alapján az Flt. 57/B. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint az Adatbázisban rögzített adatok egyezőségéről.

4. § (1) A jegyző az aktív korúak ellátásának megállapítása iránt benyújtott kérelem esetében elektronikus adategyeztetés keretében ellenőrzi, hogy a kérelmet benyújtó személy más jegyző adatszolgáltatása alapján az Adatbázisban szerepel-e. Az ellátás megállapítását megelőzően elvégzett adategyeztetés során keresőfeltételként csak a kérelmet benyújtó személy természetes személyazonosító adata és Társadalombiztosítási Azonosító Jele használható fel.

(2) Ha a jegyző az (1) bekezdés szerinti előzetes adategyeztetés során azt állapítja meg, hogy a kérelmet benyújtó személy tekintetében más jegyzőnél már folyik eljárás, vagy a kérelmet benyújtó személy ellátásra való jogosultságát megállapították, az adatok további egyeztetése céljából megkeresi az eljárást lefolytató, illetve az ellátást megállapító jegyzőt.

(3) A (2) bekezdés szerinti megkeresés elvégzéséhez szükséges, a folyamatban lévő eljárást lefolytató, illetve az aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító hatóság megnevezésére vonatkozó adathoz történő hozzáférést a Hivatal – a jegyző illetékességétől függetlenül – valamennyi előzetes adategyeztetést kezdeményező jegyző számára biztosítja.

A munkaügyi szervnek az Adatbázis működtetésével kapcsolatos feladatai és jogosítványai

5. § (1) Az Adatbázis munkaügyi szerv részéről történő használatához szükséges felhasználói azonosítót és jelszót a Hivatal ügyintézőnként képezi a munkaügyi szervnél közszolgálati jogviszony keretében foglalkoztatott, a Hivatal központi elektronikus címtárában szereplő ügyintézők számára.

(2) A munkaügyi szerv az általa szolgáltatott adatokat az Flt. 57/A. § (1)–(2) bekezdésében foglaltak szerint vezetett nyilvántartásában (a továbbiakban: munkaügyi nyilvántartás) történő rögzítéssel egyidejűleg teszi az Adatbázis számára is hozzáférhetővé.

(3) Az (1) bekezdés szerint az Adatbázis használatára és működtetésére jogosult ügyintéző köteles a felhasználói azonosítóját és jelszavát az illetéktelen hozzáféréstől megvédeni, és a Hivatalnak haladéktalanul bejelenteni, ha a felhasználói azonosítója vagy jelszava elveszik, jogosulatlan személy számára vált hozzáférhetővé, vagy ha annak használatával kapcsolatosan rendellenességet, visszaélésre utaló körülményeket észlel.

6. § (1) A jegyző által szolgáltatott adatok rögzítéséről az adatbázis-alkalmazáson keresztül az a munkaügyi szerv kap elektronikus értesítést, amelynek illetékességi területéhez – külön jogszabályban meghatározottak szerint – a 2. § (1)–(2) bekezdése szerinti, a jegyző által használt felhasználói azonosítóhoz tartozó település tartozik.

(2) Ha a jegyző olyan személyre tekintettel végez előzetes adategyeztetést [4. § (1) bek.], aki a munkaügyi nyilvántartásban szerepel, a munkaügyi szerv gondoskodik az érintett személy részére folyósított álláskeresési támogatásokra, a munkaviszonyban töltött napjaira, illetőleg a munkaügyi szervvel való előzetes együttműködésére vonatkozóan külön jogszabályban meghatározottak szerint kiadott igazolásban foglalt adatok Adatbázisban való rögzítéséről.

Az OMMF adatszolgáltatása

7. § (1) Az OMMF a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 8. § (4)–(5) bekezdésében meghatározott adatokat havonkénti rendszerességgel, minden hónap 5. napjáig szolgáltatja a Hivatalnak. Az adatszolgáltatás technikai feltételeiről a Hivatal főigazgatója és az OMMF elnöke külön megállapodásban rendelkezik.

(2) Az OMMF által megküldött, az Adatbázisban jegyzői adatszolgáltatás alapján aktív korúak ellátására jogosultként szereplő személyre vonatkozó munkaügyi ellenőrzési adatok Adatbázisba rögzítéséről a Hivatal az adatok egyeztetését követően haladéktalanul gondoskodik.

Üzemzavar

8. § (1) Amennyiben a jegyző kapcsolata az Adatbázissal egymást követő két munkanapon nem áll rendelkezésre, a jegyző az adatszolgáltatási kötelezettségét postai úton teljesíti. Az Adatbázissal való kapcsolat helyreállását követően az adatokat két munkanapon belül rögzíteni kell az Adatbázisban.

(2) Amennyiben a munkaügyi szerv kapcsolata az Adatbázissal egymást követő két munkanapon nem áll rendelkezésre, a munkaügyi szerv az adatszolgáltatási kötelezettségét postai úton teljesíti. Az Adatbázissal való kapcsolat helyreállását követően az adatokat két munkanapon belül rögzíteni kell az Adatbázisban.

Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A Hivatal a 2. § (1)–(2) bekezdése szerinti felhasználói azonosítót és alapjelszót e rendelet hatálybalépését követő tíz munkanapon belül eljuttatja a jegyzőnek. Ezzel egyidejűleg a Hivatal gondoskodik arról, hogy a munkaügyi szerv által történő adatszolgáltatáshoz szükséges felhasználói azonosítók és jelszavak a munkaügyi szerv 5. § (1) bekezdésében meghatározott ügyintézői rendelkezésére álljanak.

(3) Az aktív korúak ellátására jogosultak tekintetében a felhasználói azonosító és alapjelszó Hivatal általi közlését megelőzően a munkaügyi szervnek postai úton megküldött adatokat a jegyzőnek – a (4) bekezdésben meghatározott eltéréssel – az Adatbázisban utólag, az adott személyre vonatkozóan megadott adatokban bekövetkező változás első elektronikus rögzítésével egyidejűleg, adatváltozás hiányában pedig legkésőbb 2009. szeptember 30-áig rögzíteni kell.

(4) Az Szt. 2008. december 31-én hatályos rendelkezései szerint 2008. december 31-én rendszeres szociális segélyre jogosult azon személyre vonatkozóan,

a) akinek a rendszeres szociális segélyre való jogosultsága a felhasználói azonosító és alapjelszó Hivatal általi közlését megelőzően az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítása nélkül megszűnt, vagy

b) akinek a felhasználói azonosító és alapjelszó Hivatal általi közlését megelőzően megállapított aktív korúak ellátására való jogosultsága a felhasználói azonosító és alapjelszó Hivatal általi közlését megelőzően megszűnt

az Adatbázisba adatot utólag nem kell rögzíteni.

1

A rendeletet a 169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 14. §-a hatályon kívül helyezte 2011. augusztus 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 13. § (2)–(5) bekezdését.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére