• Tartalom

78/2009. (VI. 30.) FVM rendelet

78/2009. (VI. 30.) FVM rendelet

az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program finanszírozáshoz igénybe vehető projekt kiegészítő hitelről1

2014.04.05.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) mezőgazdasági tevékenység: mezőgazdasági termékek termelése, tenyésztése vagy művelése, ideértve a betakarítást, a fejést, az állattenyésztést és a mezőgazdasági célból történő állattartást (TEÁOR 08: 011, 012, 014, 015, 016), valamint a mezőgazdasági földterületek helyes mezőgazdasági és környezeti állapotban tartását;

b)2 mezőgazdasági vállalkozás: olyan természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek, illetve amelynek mezőgazdasági üzeme (egy adott mezőgazdasági termelő által mezőgazdasági tevékenység folytatásához használt termelőegységek, különösen termőföld, állatállomány, gép, épület, berendezés összessége) Magyarország területén található, és amely mezőgazdasági tevékenységet folytat;

c) beruházás: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. §-a (4) bekezdésének 7. pontjában foglaltak szerinti ráfordítások összessége;

d) megkezdett beruházás: építési beruházás esetén az építési naplóba történő első bejegyzést követően, gépberuházás és egyéb beruházás (pl. ingatlanvásárlás) esetén a vételárnak vagy egy részének megfizetését követően;

e)3 hitelintézet: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben meghatározott pénzügyi intézmény;

f)4 kezességvállaló intézmény: a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. és az Agrár Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány;

g) támogatási intenzitás: a támogatástartalom és az elszámolható költségek jelenértékének hányadosa, százalékos formában kifejezve;

h) támogatást nyújtó szerv: a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (a továbbiakban: MFB Zrt.), illetve kezességvállalás esetén a kezességvállaló intézmények;

i) hitelprogram: az MFB Zrt. által biztosított forrás terhére, e rendelet alapján működtetett Új Magyarország Vidékfejlesztési Program finanszírozáshoz igénybe vehető projekt kiegészítő hitel, amelynek részletes feltételeit az MFB Zrt. termékleírása tartalmazza;

j)5 nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti vállalkozás;

k) ÚMVP: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program.

A hitelfelvevők köre

2. § (1) A hitelprogram keretében hitelfelvételre jogosultak azok a mezőgazdasági vállalkozások, amelyek az adott beruházásra vonatkozó helyt adó vagy részben helyt adó jogerős támogatási határozattal rendelkeznek.

(2)6 A hitelintézetek csak olyan hitelkérelmeket fogadhatnak be, amelyhez a kérelem benyújtásakor mellékelték a támogatási kérelem befogadását igazoló, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által hozott végzés vagy a támogatási határozat másolatát, valamint egy olyan nyilatkozatot, amely tartalmazza a mezőgazdasági vállalkozás:

a) adószámát/adóazonosító számát;

b)7 ügyfél-azonosítóját;

c) arra vonatkozó kijelentését, hogy:

ca) nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy végrehajtási eljárás alatt,

cb) köztartozása van/nincs,

cd) az elmúlt hároméves időszakban ugyanilyen jogcímen ugyanezen elszámolható kiadásokra támogatást nem kapott / kapott (Ft összegben),

ce) nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,

cf) a támogatási kérelem befogadásáról szóló, MVH által kiadott végzésben szereplő befogadási dátum előtt nem kezdte el a beruházást,

cg) elfogadja a 7. § (1)–(2) bekezdés szerinti eljárást.

(3)8 A nyilatkozat az MVH Központ által rendszeresített, valamint az MVH Központ és az MFB Zrt. honlapján közzétett formanyomtatványon nyújtható be.

(4)9 Nem jogosult a hitelprogram keretében hitelfelvételre az a mezőgazdasági vállalkozás, amely:

a) a hitelkérelem benyújtásának időpontjában csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy végrehajtási eljárás alatt áll;

b) a hitelkérelem benyújtásának időpontjában lejárt esedékességű adó vagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság a mezőgazdasági vállalkozás részére fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;

c) a hitelkérelem benyújtásának időpontjában hitelszerződésből vagy bankgarancia-szerződésből eredő lejárt tartozása áll fenn;

d) nem rendelkezik a tevékenység folytatásához szükséges valamely hatósági engedéllyel;

e) a Bizottság valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata által érintett és a tiltottnak minősített támogatást nem fizette vissza, a mezőgazdasági, agrár- vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 69. § (1) bekezdése szerinti jogosulatlanul igénybe vett támogatás esetében a visszafizetésre kötelező jogkövetkezménynek nem tett eleget;

f) neki felróható okból nem teljesítette a hitelkérelem benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, strukturális alapjaiból vagy az EMOGA Garancia Részlegéből juttatott valamely támogatással összefüggésben, a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét;

g) nehéz helyzetben lévőnek minősül.

A hitel célja és feltételei

3. § (1)10 A hitelprogram keretében finanszírozható hitelcél az ÚMVP-ben meghirdetett, a következő jogszabályokban szabályozott támogatási jogcímek keretében finanszírozott beruházások:

a) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló miniszteri rendeletek;

b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló miniszteri rendeletek;

c) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló miniszteri rendeletek;

d) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló miniszteri rendeletek;

e) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló miniszteri rendeletek;

f) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló miniszteri rendeletek.

(2) A hitel nem használható fel:

a) exporttal kapcsolatos közvetlen tevékenység finanszírozására;

b) importtermékekkel szemben hazai termék előnyben részesítéséhez;

c) olyan támogatásra, amelynek összege a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre;

d) termelési jogok, állatok és egynyári növények vásárlására;

e) egynyári növények telepítésére;

f) egyszerű pótló beruházásokhoz;

g) tejet és tejtermékeket utánzó vagy helyettesítő termékek előállításához szükséges beruházásokhoz;

h) nehéz helyzetben lévő vállalkozás beruházásainak finanszírozásához;

i) más hitel kiváltására, üzletrész, részvény vásárlására;

j) általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) finanszírozására, kivéve, ha a hitelfelvevő ÁFA visszaigénylésére nem jogosult;

k) gépek és berendezések lízingszerződésével összefüggő költségeinek finanszírozására;

l)11 a támogatási kérelem befogadásáról szóló végzésben szereplő befogadási dátumot megelőzően megkezdett beruházáshoz.

(3) Amennyiben a közösségi jogszabályok, illetve az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap által finanszírozott közvetlen támogatási rendszerek korlátozzák a termelést, úgy a korlátot túllépő termelésnövekedést eredményező beruházáshoz e rendelet alapján nyújtott hitel nem használható fel.

4. § (1) A hitelprogram keretében felvett hitel

a) összege ügyfelenként legalább ötmillió forint, de legfeljebb egymilliárd forint lehet,

b) futamideje legfeljebb tizenöt év, legfeljebb hároméves tőketörlesztési türelmi idő és kétéves rendelkezésre tartási idő biztosítása mellett,

c) kamatának mértéke az MFB Zrt. termékleírásában kerül meghatározásra.

(2) E rendelet alapján csak olyan, a felek által megkötött hitelszerződés támogatható, amelynél a hitelintézet a kamaton kívül legfeljebb egyszázalékos folyósítási jutalékot és huszonöt század százalékos rendelkezésre tartási jutalékot, továbbá az adott esetben felmerülő késedelmi kamatot és a követelés érvényesítésével kapcsolatos költségeket, valamint a szerződés módosításával kapcsolatos költségeket számol fel.

5. § Amennyiben a hitelprogram keretében felvett hitelekhez a mezőgazdasági termelő a kezességvállaló intézmény által nyújtott kezességvállalást is igénybe vesz, a kezességvállalási díjtámogatás mértéke nem haladhatja meg az Európai Bizottság által jóváhagyott támogatástartalom számítási módszertan alapján kiszámított piaci kezességvállalási díj 50%-át.

A hitel és kezességvállalás támogatás
tartalma

6. § (1) A hitelprogram az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) 2006/C 319/01 számú, 2007–2013 időszakra vonatkozó, Közösségi iránymutatása az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról – ezen belül a mezőgazdasági üzemekbe történő beruházáshoz nyújtott támogatásokról – szóló IV.A fejezetében előírt szabályok szerint működik.

(2) A hitelprogram keretében felvett hitel, valamint a kezességvállaló intézmény által vállalt, állami viszontgaranciával biztosított kezességvállalás a mezőgazdasági vállalkozás számára nyújtott állami támogatásnak minősül.

(3)12 A kedvezményes hitel támogatástartalmát az 1. számú melléklet szerint az MFB Zrt. számolja ki. Az MFB Zrt. a hitelek támogatástartalmáról rendelkezésére álló adatokat refinanszírozás esetén a refinanszírozási kölcsönszerződés, közvetlen hitel esetén a hitelszerződés megkötését követő hónapban az MVH rendelkezésére bocsátja. A támogatástartalom igazolás támogatási határozatonkénti megbontásban tartalmazza a teljes beruházás összegét, az elszámolható kiadások nagyságát és a hitel támogatástartalmát.

(4) A kedvezményes kezességvállalás támogatástartalmát az Európai Bizottság által jóváhagyott módszertan alapján a kezességvállaló intézmény számolja ki, és erről, valamint a támogatásra vonatkozó támogatási kategóriáról a kezességvállalási szerződés megkötését követő 10 napon belül írásban tájékoztatja az ügyfelet és az MVH-t.

(5) A támogatást nyújtó szerv a kiadott támogatástartalom igazolások adatairól nyilvántartást vezet. A támogatástartalom igazolást mind a támogatást nyújtó szerv, mind a hitelfelvevő a hitelfolyósítás utolsó napjától számított 10 évig köteles megőrizni.

7. § (1) Ha beruházás jogszabályban meghatározott elszámolható költségeinek finanszírozására igényelt hitel és a kezességvállalás támogatástartalmát, valamint a vissza nem térítendő támogatást is figyelembe véve számított támogatás összege meghaladja az 1698/2005/EK rendelet I. mellékletében az adott beruházásra előírt felső határt, a különbözetet az MVH a kifizetendő támogatás összegéből levonja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti levonást az ügyfél részére az adott támogatási program keretében kifizetésre kerülő támogatás utolsó részletéből kell teljesíteni. Amennyiben ez nem fedezi teljes mértékben a levonandó összeget, a különbözetet az MVH az ügyfél bármely más, MVH által kifizetendő támogatásából levonja vagy ilyen hiányában az ügyféltől visszaköveteli a hiányzó részt.

(3)13

Egyéb rendelkezések

8. § (1) A hitelkérelmeket a hitelprogramban részt vevő hitelintézetekhez folyamatosan lehet benyújtani.

(2) A hitelprogram keretében folyósított hitelek igénybevételének részletes feltételeit az MFB Zrt. termékleírása tartalmazza.

(3)14 A támogatást nyújtó szerv adatszolgáltatása alapján a hitelprogram szerinti támogatási adatokról a vidékfejlesztési miniszter által vezetett minisztérium éves jelentést állít össze, amelyet az uniós jogi aktusokban foglaltaknak megfelelően továbbít az Európai Bizottság részére.

Záró rendelkezés

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a hatálybalépését követően benyújtott hitelkérelmek esetén kell alkalmazni.

(2) A „Sikeres Magyarországért” Agrár Fejlesztési Hitelprogram szabályairól szóló 108/2007. (IX. 24.) FVM rendelet [a továbbiakban: 108/2007. (IX. 24.) FVM rendelet] 1. § o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[1. § E rendelet alkalmazásában:]

o) hitelprogram: az MFB Zrt. által biztosított forrás terhére működtetett Új Magyarország (ezt megelőzően: Sikeres Magyarországért) Agrár Fejlesztési Hitelprogram;”

(3) A 108/2007. (IX. 24.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdésének bevezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az egy projekthez nyújtható, államháztartási forrásból származó összes támogatás maximális intenzitása a 3. § (1) bekezdésének a) és c) pontja szerinti hitelcél esetén nem haladhatja meg:”

(4) A 108/2007. (IX. 24.) FVM rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az egyedi vállalkozásoknak nyújtott, a 3. § (1) bekezdésének a) és c) pontja szerinti hitelcél szerinti legmagasabb támogatás nem haladhatja meg a 400 000, azaz négyszázezer eurót bármely három pénzügyi évből álló bármely periódus során, vagy az 500 000, azaz ötszázezer eurót, ha a hitelfelvevő vállalkozás az 1968/2005/EK rendelet 36. cikke a) pontjának i, ii és iii alpontjában említett kedvezőtlen adottságú térségben található.”

1. számú melléklet a 78/2009. (VI. 30.) FVM rendelethez

A hitel kedvezményes kamatának támogatástartalom számítási képlete:
ahol
Qn:     a hitel tőkerészének n. év elején fennmaradó összege
rref:    egyéni referencia kamatláb, a támogatás odaítélésének napján
rk:    kedvezményes kamatláb a támogatás odaítélésének napján (kamatmentes hitel esetén értéke nulla)
i:     diszkont kamatláb a támogatás odaítélésének napján

2. számú melléklet a 78/2009. (VI. 30.) FVM rendelethez15

1

A rendeletet a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 33. § 35. pontja hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

Az 1. § b) pontja az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 42. §-a, a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 70. §-a szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § e) pontja a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 45. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. § f) pontja a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 45. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 1. § j) pontja a 134/2012. (XII. 21.) VM rendelet 13. §-ával megállapított szöveg.

6

A 2. § (2) bekezdése a 151/2009. (XI. 6.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 11. után benyújtott hitelkérelmekre kell alkalmazni.

7

A 2. § (2) bekezdés b) pontja a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 46. §-ával megállapított szöveg.

8

A 2. § új (3) bekezdését a 151/2009. (XI. 6.) FVM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti (3) bekezdés számozását (4) bekezdésre változtatva. E módosító rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 11. után benyújtott hitelkérelmekre kell alkalmazni.

9

A 2. § eredeti (3) bekezdésének számozását (4) bekezdésre változtatta a 151/2009. (XI. 6.) FVM rendelet 1. § (2) bekezdése.

10

A 3. § (1) bekezdése a 134/2012. (XII. 21.) VM rendelet 14. §-ával megállapított szöveg.

11

A 3. § (2) bekezdésének l) pontja a 151/2009. (XI. 6.) FVM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 11. után benyújtott hitelkérelmekre kell alkalmazni.

12

A 6. § (3) bekezdése a 151/2009. (XI. 6.) FVM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 11. után benyújtott hitelkérelmekre kell alkalmazni.

13

A 7. § (3) bekezdését a 151/2009. (XI. 6.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 11. után benyújtott hitelkérelmekre kell alkalmazni.

14

A 8. § (3) bekezdését a 134/2012. (XII. 21.) VM rendelet 15. §-a iktatta be.

15

A 2. számú mellékletet a 151/2009. (XI. 6.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 11. után benyújtott hitelkérelmekre kell alkalmazni.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére